Sri Devi Atharvashirsha In Telugu

॥ Sri Devi Atharvashirsha Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ దేవ్యథర్వశీర్షం ॥
ఓం సర్వే వై దేవా దేవీముపతస్థుః కాసి త్వం మహాదేవీతి ॥ ౧ ॥

సాఽబ్రవీదహం బ్రహ్మస్వరూపిణీ ।
మత్తః ప్రకృతిపురుషాత్మకం జగత్ ।
శూన్యం చాశూన్యం చ ॥ ౨ ॥

అహమానన్దానానన్దౌ ।
అహం విజ్ఞానావిజ్ఞానే ।
అహం బ్రహ్మాబ్రహ్మణి వేదితవ్యే ।
అహం పంచభూతాన్యపంచభూతాని ।
అహమఖిలం జగత్ ॥ ౩ ॥

వేదోఽహమవేదోఽహమ్ ।
విద్యాఽహమవిద్యాఽహమ్ ।
అజాఽహమనజాఽహమ్ ।
అధశ్చోర్ధ్వం చ తిర్యక్చాహమ్ ॥ ౪ ॥

అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామి ।
అహమాదిత్యైరుత విశ్వదేవైః ।
అహం మిత్రావరుణావుభౌ బిభర్మి ।
అహమిన్ద్రాగ్నీ అహమశ్వినావుభౌ ॥ ౫ ॥

అహం సోమం త్వష్టారం పూషణం భగం దధామి ।
అహం విష్ణుమురుక్రమం బ్రహ్మాణముత ప్రజాపతిం దధామి ॥ ౬ ॥

అ॒హం ద॑ధామి॒ ద్రవి॑ణం హ॒విష్మ॑తే సుప్రా॒వ్యే॒౩ యజ॑మానాయ సున్వ॒తే ।
అ॒హం రాష్ట్రీ॑ స॒oగమ॑నీ॒ వసూ॑నాం చికి॒తుషీ॑ ప్రథ॒మా య॒జ్ఞియా॑నామ్ ।
అ॒హం సు॑వే పి॒తర॑మస్య మూ॒ర్ధన్మమ॒ యోని॑ర॒ప్స్వన్తః స॑ము॒ద్రే ।
య ఏవం వేద – స దేవీం సంపదమాప్నోతి ॥ ౭ ॥

తే దేవా అబ్రువన్ –
నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః ।
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మ తామ్ ॥ ౮ ॥

తామ॒గ్నివ॑ర్ణా॒o తప॑సా జ్వల॒న్తీం వై॑రోచ॒నీం క॑ర్మఫ॒లేషు॒ జుష్టా”మ్ ।
దు॒ర్గాం దే॒వీం శర॑ణం ప్రప॑ద్యామహేఽసురాన్నాశయిత్ర్యై తే నమః ॥ ౯ ॥

See Also  108 Names Of Sri Venkateshvara’S 2 – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

(ఋ.వే.౮.౧౦౦.౧౧)
దే॒వీం వాచ॑మజనయన్త దే॒వాస్తాం వి॒శ్వరూ॑పాః ప॒శవో॑ వదన్తి ।
సా నో॑ మ॒న్ద్రేష॒మూర్జ॒o దుహా॑నా ధే॒నుర్వాగ॒స్మానుప॒ సుష్టు॒తైతు॑ ॥ ౧౦ ॥

కాలరాత్రీం బ్రహ్మస్తుతాం వైష్ణవీం స్కన్దమాతరమ్ ।
సరస్వతీమదితిం దక్షదుహితరం నమామః పావనాం శివామ్ ॥ ౧౧ ॥

మహాలక్ష్మ్యై చ విద్మహే సర్వశక్త్యై చ ధీమహి ।
తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్ ॥ ౧౨ ॥

అదితిర్హ్యజనిష్ట దక్ష యా దుహితా తవ ।
తాం దేవా అన్వజాయన్త భద్రా అమృతబన్ధవః ॥ ౧౩ ॥

కామో యోనిః కమలా వజ్రపాణి-
ర్గుహా హసా మాతరిశ్వాభ్రమిన్ద్రః ।
పునర్గుహా సకలా మాయయా చ
పురూచ్యైషా విశ్వమాతాదివిద్యోమ్ ॥ ౧౪ ॥

ఏషాఽఽత్మశక్తిః ।
ఏషా విశ్వమోహినీ ।
పాశాంకుశధనుర్బాణధరా ।
ఏషా శ్రీమహావిద్యా ।
య ఏవం వేద స శోకం తరతి ॥ ౧౫ ॥

నమస్తే అస్తు భగవతి మాతరస్మాన్పాహి సర్వతః ॥ ౧౬ ॥

సైషాష్టౌ వసవః ।
సైషైకాదశ రుద్రాః ।
సైషా ద్వాదశాదిత్యాః ।
సైషా విశ్వేదేవాః సోమపా అసోమపాశ్చ ।
సైషా యాతుధానా అసురా రక్షాంసి పిశాచా యక్షా సిద్ధాః ।
సైషా సత్త్వరజస్తమాంసి ।
సైషా బ్రహ్మవిష్ణురుద్రరూపిణీ ।
సైషా ప్రజాపతీన్ద్రమనవః ।
సైషా గ్రహనక్షత్రజ్యోతీంషి – కలాకాష్ఠాదికాలరూపిణీ ।
తామహం ప్రణౌమి నిత్యమ్ ।
పాపాపహారిణీం దేవీం భుక్తిముక్తిప్రదాయినీమ్ ।
అనంతాం విజయాం శుద్ధాం శరణ్యాం శివదాం శివామ్ ॥ ౧౭ ॥

See Also  Samba Sadashiva Aksharamala Stotram In Telugu

వియదీకారసంయుక్తం వీతిహోత్రసమన్వితమ్ ।
అర్ధేన్దులసితం దేవ్యా బీజం సర్వార్థసాధకమ్ ॥ ౧౮ ॥

ఏవమేకాక్షరం బ్రహ్మ యతయః శుద్ధచేతసః ।
ధ్యాయన్తి పరమానన్దమయా జ్ఞానాంబురాశయః ॥ ౧౯ ॥

వాఙ్మాయా బ్రహ్మసూస్తస్మాత్ షష్ఠం వక్త్రసమన్వితమ్ ।
సూర్యోఽవామశ్రోత్రబిన్దుసంయుక్తష్టాత్తృతీయకః ।
నారాయణేన సమ్మిశ్రో వాయుశ్చాధరయుక్తతః ।
విచ్చే నవార్ణకోఽర్ణః స్యాన్మహదానన్దదాయకః ॥ ౨౦ ॥

హృత్పుండరీకమధ్యస్థాం ప్రాతఃసూర్యసమప్రభామ్ ।
పాశాంకుశధరాం సౌమ్యాం వరదాభయహస్తకామ్ ।
త్రినేత్రాం రక్తవసనాం భక్తకామదుఘాం భజే ॥ ౨౧ ॥

నమామి త్వాం మహాదేవీం మహాభయవినాశినీమ్ ।
మహాదుర్గప్రశమనీం మహాకారుణ్యరూపిణీమ్ ॥ ౨౨ ॥

యస్యాః స్వరూపం బ్రహ్మాదయో న జానన్తి తస్మాదుచ్యతే అజ్ఞేయా ।
యస్యా అన్తో న లభ్యతే తస్మాదుచ్యతే అనన్తా ।
యస్యా లక్ష్యం నోపలక్ష్యతే తస్మాదుచ్యతే అలక్ష్యా ।
యస్యా జననం నోపలభ్యతే తస్మాదుచ్యతే అజా ।
ఏకైవ సర్వత్ర వర్తతే తస్మాదుచ్యతే ఏకా ।
ఏకైవ విశ్వరూపిణీ తస్మాదుచ్యతే నైకా ।
అత ఏవోచ్యతే అజ్ఞేయానన్తాలక్ష్యాజైకా నైకేతి ॥ ౨౩ ॥

మన్త్రాణాం మాతృకా దేవీ శబ్దానాం జ్ఞానరూపిణీ ।
జ్ఞానానాం చిన్మయాతీతా శూన్యానాం శూన్యసాక్షిణీ ।
యస్యాః పరతరం నాస్తి సైషా దుర్గా ప్రకీర్తితా ॥ ౨౪ ॥

తాం దుర్గాం దుర్గమాం దేవీం దురాచారవిఘాతినీమ్ ।
నమామి భవభీతోఽహం సంసారార్ణవతారిణీమ్ ॥ ౨౫ ॥

ఇదమథర్వశీర్షం యోఽధీతే స పంచాథర్వశీర్షజపఫలమాప్నోతి ।
ఇదమథర్వశీర్షమజ్ఞాత్వా యోఽర్చాం స్థాపయతి ।
శతలక్షం ప్రజప్త్వాఽపి సోఽర్చాసిద్ధిం న విన్దతి ।
శతమష్టోత్తరం చాస్య పురశ్చర్యావిధిః స్మృతః ।
దశవారం పఠేద్యస్తు సద్యః పాపైః ప్రముచ్యతే ।
మహాదుర్గాణి తరతి మహాదేవ్యాః ప్రసాదతః – ౨౬ ॥

See Also  Shrivenkateshapa~Nchakastotram Telugu Lyrics ॥ శ్రీవేఙ్కటేశపఞ్చకస్తోత్రమ్ ॥

సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి ।
ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి ।
సాయం ప్రాతః ప్రయుంజానో అపాపో భవతి ।
నిశీథే తురీయసంధ్యాయాం జప్త్వా వాక్సిద్ధిర్భవతి ।
నూతనాయాం ప్రతిమాయాం జప్త్వా దేవతాసాన్నిధ్యం భవతి ।
ప్రాణప్రతిష్ఠాయాం జప్త్వా ప్రాణానాం ప్రతిష్ఠా భవతి ।
భౌమాశ్విన్యాం మహాదేవీసన్నిధౌ జప్త్వా మహామృత్యుం తరతి ।
స మహామృత్యుం తరతి ।
య ఏవం వేద ।
ఇత్యుపనిషత్ ॥ ౨౭ ॥

ఇతి దేవ్యథర్వశీర్షం ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Devi Atharvashirsha in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil