Sri Durga Chalisa In Tamil

॥ Sri Durga Chalisa Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ துர்கா சாலீஸா ॥
நமோ நமோ து³ர்கே³ ஸுக² கரனீ ।
நமோ நமோ அம்பே³ து³꞉க² ஹரனீ ॥ 1 ॥

நிரங்கார ஹை ஜ்யோதி தும்ஹாரீ ।
திஹூம்ˮ லோக பை²லீ உஜியாரீ ॥ 2 ॥

ஶஶி லலாட முக² மஹாவிஶாலா ।
நேத்ர லால ப்⁴ருகுடி விகராலா ॥ 3 ॥

ரூப மாது கோ அதி⁴க ஸுஹாவே ।
த³ரஶ கரத ஜன அதி ஸுக² பாவே ॥ 4 ॥

தும ஸம்ஸார ஶக்தி லய கீனா ।
பாலன ஹேது அன்ன த⁴ன தீ³னா ॥ 5 ॥

அன்னபூர்ணா ஹுயி ஜக³ பாலா ।
தும ஹீ ஆதி³ ஸுந்த³ரீ பா³லா ॥ 6 ॥

ப்ரலயகால ஸப³ நாஶன ஹாரீ ।
தும கௌ³ரீ ஶிவ ஶங்கர ப்யாரீ ॥ 7 ॥

ஶிவ யோகீ³ தும்ஹரே கு³ண கா³வேம் ।
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணு தும்ஹேம் நித த்⁴யாவேம் ॥ 8 ॥

ரூப ஸரஸ்வதீ கா தும தா⁴ரா ।
தே³ ஸுபு³த்³தி⁴ ருஷி முனின உபா³ரா ॥ 9 ॥

த⁴ரா ரூப நரஸிம்ஹ கோ அம்பா³ ।
பரக³ட ப⁴யி பா²ட³ கே க²ம்பா³ ॥ 10 ॥

ரக்ஷா கர ப்ரஹ்லாத³ ப³சாயோ ।
ஹிரண்யாக்ஷ கோ ஸ்வர்க³ படா²யோ ॥ 11 ॥

See Also  113 Names Of Sri Sita – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

லக்ஷ்மீ ரூப த⁴ரோ ஜக³ மாஹீம் ।
ஶ்ரீ நாராயண அங்க³ ஸமாஹீம் ॥ 12 ॥

க்ஷீரஸிந்து⁴ மேம் கரத விலாஸா ।
த³யாஸிந்து⁴ தீ³ஜை மன ஆஸா ॥ 13 ॥

ஹிங்க³லாஜ மேம் தும்ஹீம் ப⁴வானீ ।
மஹிமா அமித ந ஜாத ப³கா²னீ ॥ 14 ॥

மாதங்கீ³ தூ⁴மாவதி மாதா ।
பு⁴வனேஶ்வரீ ப³க³லா ஸுக²தா³தா ॥ 15 ॥

ஶ்ரீ பை⁴ரவ தாரா ஜக³ தாரிணீ ।
சி²ன்ன பா⁴ல ப⁴வ து³꞉க² நிவாரிணீ ॥ 16 ॥

கேஹரி வாஹன ஸோஹ ப⁴வானீ ।
லாங்கு³ர வீர சலத அக³வானீ ॥ 17 ॥

கர மேம் க²ப்பர க²ட³க³ விராஜே ।
ஜாகோ தே³க² கால ட³ர பா⁴ஜே ॥ 18 ॥

தோஹே கர மேம் அஸ்த்ர த்ரிஶூலா ।
ஜாதே உட²த ஶத்ரு ஹிய ஶூலா ॥ 19 ॥

நக³ரகோடி மேம் தும்ஹீம் விராஜத ।
திஹும்ˮ லோக மேம் ட³ங்கா பா³ஜத ॥ 20 ॥

ஶும்ப⁴ நிஶும்ப⁴ தா³னவ தும மாரே ।
ரக்தபீ³ஜ ஶங்க²ன ஸம்ஹாரே ॥ 21 ॥

மஹிஷாஸுர ந்ருப அதி அபி⁴மானீ ।
ஜேஹி அக⁴ பா⁴ர மஹீ அகுலானீ ॥ 22 ॥

ரூப கரால காலிகா தா⁴ரா ।
ஸேன ஸஹித தும திஹி ஸம்ஹாரா ॥ 23 ॥

See Also  Suvvi Suvvi Suvvaalamma In Telugu

படீ³ பீ⁴ட⁴ ஸந்தன பர ஜப³ ஜப³ ।
ப⁴யி ஸஹாய மாது தும தப³ தப³ ॥ 24 ॥

அமரபுரீ அரு பா³ஸவ லோகா ।
தப³ மஹிமா ஸப³ கஹேம் அஶோகா ॥ 25 ॥

ஜ்வாலா மேம் ஹை ஜ்யோதி தும்ஹாரீ ।
தும்ஹேம் ஸதா³ பூஜேம் நர நாரீ ॥ 26 ॥

ப்ரேம ப⁴க்தி ஸே ஜோ யஶ கா³வேம் ।
து³꞉க² தா³ரித்³ர நிகட நஹிம் ஆவேம் ॥ 27 ॥

த்⁴யாவே தும்ஹேம் ஜோ நர மன லாயி ।
ஜன்ம மரண தே ஸௌம் சு²ட ஜாயி ॥ 28 ॥

ஜோகீ³ ஸுர முனி கஹத புகாரீ ।
யோக³ ந ஹோயி பி³ன ஶக்தி தும்ஹாரீ ॥ 29 ॥

ஶங்கர ஆசாரஜ தப கீனோ ।
காம அரு க்ரோத⁴ ஜீத ஸப³ லீனோ ॥ 30 ॥

நிஶிதி³ன த்⁴யான த⁴ரோ ஶங்கர கோ ।
காஹு கால நஹிம் ஸுமிரோ துமகோ ॥ 31 ॥

ஶக்தி ரூப கோ மரம ந பாயோ ।
ஶக்தி க³யீ தப³ மன பச²தாயோ ॥ 32 ॥

ஶரணாக³த ஹுயி கீர்தி ப³கா²னீ ।
ஜய ஜய ஜய ஜக³த³ம்ப³ ப⁴வானீ ॥ 33 ॥

ப⁴யி ப்ரஸன்ன ஆதி³ ஜக³த³ம்பா³ ।
த³யி ஶக்தி நஹிம் கீன விலம்பா³ ॥ 34 ॥

See Also  Mooka Panchasati-Mandasmitha Satakam (4) In Kannada

மோகோ மாது கஷ்ட அதி கே⁴ரோ ।
தும பி³ன கௌன ஹரை து³꞉க² மேரோ ॥ 35 ॥

ஆஶா த்ருஷ்ணா நிபட ஸதாவேம் ।
ரிபு மூரக² மொஹி அதி த³ர பாவைம் ॥ 36 ॥

ஶத்ரு நாஶ கீஜை மஹாரானீ ।
ஸுமிரௌம் இகசித தும்ஹேம் ப⁴வானீ ॥ 37 ॥

கரோ க்ருபா ஹே மாது த³யாலா ।
ருத்³தி⁴-ஸித்³தி⁴ தே³ கரஹு நிஹாலா – 38 ॥

ஜப³ லகி³ ஜியூம்ˮ த³யா ப²ல பாவூம்ˮ ।
தும்ஹரோ யஶ மைம் ஸதா³ ஸுனாவூம்ˮ ॥ 39 ॥

து³ர்கா³ சாலீஸா ஜோ கா³வை ।
ஸப³ ஸுக² போ⁴க³ பரமபத³ பாவை ॥ 40 ॥

தே³வீதா³ஸ ஶரண நிஜ ஜானீ ।
கரஹு க்ருபா ஜக³த³ம்ப³ ப⁴வானீ ॥

மரின்னி ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஸ்தோத்ராலு சூட³ண்டி³।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Chalisa in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil