Sri Durga Chalisa In Telugu

॥ Sri Durga Chalisa Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ దుర్గా చాలీసా ॥
నమో నమో దుర్గే సుఖ కరనీ ।
నమో నమో అంబే దుఃఖ హరనీ ॥ ౧ ॥

నిరంకార హై జ్యోతి తుమ్హారీ ।
తిహూఁ లోక ఫైలీ ఉజియారీ ॥ ౨ ॥

శశి లలాట ముఖ మహావిశాలా ।
నేత్ర లాల భృకుటి వికరాలా ॥ ౩ ॥

రూప మాతు కో అధిక సుహావే ।
దరశ కరత జన అతి సుఖ పావే ॥ ౪ ॥

తుమ సంసార శక్తి లయ కీనా ।
పాలన హేతు అన్న ధన దీనా ॥ ౫ ॥

అన్నపూర్ణా హుయి జగ పాలా ।
తుమ హీ ఆది సుందరీ బాలా ॥ ౬ ॥

ప్రలయకాల సబ నాశన హారీ ।
తుమ గౌరీ శివ శంకర ప్యారీ ॥ ౭ ॥

శివ యోగీ తుమ్హరే గుణ గావేం ।
బ్రహ్మా విష్ణు తుమ్హేం నిత ధ్యావేం ॥ ౮ ॥

రూప సరస్వతీ కా తుమ ధారా ।
దే సుబుద్ధి ఋషి మునిన ఉబారా ॥ ౯ ॥

ధరా రూప నరసింహ కో అంబా ।
పరగట భయి ఫాడ కే ఖంబా ॥ ౧౦ ॥

రక్షా కర ప్రహ్లాద బచాయో ।
హిరణ్యాక్ష కో స్వర్గ పఠాయో ॥ ౧౧ ॥

See Also  Sri Shankara Ashtakam In Telugu

లక్ష్మీ రూప ధరో జగ మాహీం ।
శ్రీ నారాయణ అంగ సమాహీం ॥ ౧౨ ॥

క్షీరసింధు మేం కరత విలాసా ।
దయాసింధు దీజై మన ఆసా ॥ ౧౩ ॥

హింగలాజ మేం తుమ్హీం భవానీ ।
మహిమా అమిత న జాత బఖానీ ॥ ౧౪ ॥

మాతంగీ ధూమావతి మాతా ।
భువనేశ్వరీ బగలా సుఖదాతా ॥ ౧౫ ॥

శ్రీ భైరవ తారా జగ తారిణీ ।
ఛిన్న భాల భవ దుఃఖ నివారిణీ ॥ ౧౬ ॥

కేహరి వాహన సోహ భవానీ ।
లాంగుర వీర చలత అగవానీ ॥ ౧౭ ॥

కర మేం ఖప్పర ఖడగ విరాజే ।
జాకో దేఖ కాల డర భాజే ॥ ౧౮ ॥

తోహే కర మేం అస్త్ర త్రిశూలా ।
జాతే ఉఠత శత్రు హియ శూలా ॥ ౧౯ ॥

నగరకోటి మేం తుమ్హీం విరాజత ।
తిహుఁ లోక మేం డంకా బాజత ॥ ౨౦ ॥

శుంభ నిశుంభ దానవ తుమ మారే ।
రక్తబీజ శంఖన సంహారే ॥ ౨౧ ॥

మహిషాసుర నృప అతి అభిమానీ ।
జేహి అఘ భార మహీ అకులానీ ॥ ౨౨ ॥

రూప కరాల కాలికా ధారా ।
సేన సహిత తుమ తిహి సంహారా ॥ ౨౩ ॥

See Also  Sri Ramarahasyokta Sri Ramashtottara Shatanama Stotram 8 In Telugu

పడీ భీఢ సంతన పర జబ జబ ।
భయి సహాయ మాతు తుమ తబ తబ ॥ ౨౪ ॥

అమరపురీ అరు బాసవ లోకా ।
తబ మహిమా సబ కహేం అశోకా ॥ ౨౫ ॥

జ్వాలా మేం హై జ్యోతి తుమ్హారీ ।
తుమ్హేం సదా పూజేం నర నారీ ॥ ౨౬ ॥

ప్రేమ భక్తి సే జో యశ గావేం ।
దుఃఖ దారిద్ర నికట నహిం ఆవేం ॥ ౨౭ ॥

ధ్యావే తుమ్హేం జో నర మన లాయి ।
జన్మ మరణ తే సౌం ఛుట జాయి ॥ ౨౮ ॥

జోగీ సుర ముని కహత పుకారీ ।
యోగ న హోయి బిన శక్తి తుమ్హారీ ॥ ౨౯ ॥

శంకర ఆచారజ తప కీనో ।
కామ అరు క్రోధ జీత సబ లీనో ॥ ౩౦ ॥

నిశిదిన ధ్యాన ధరో శంకర కో ।
కాహు కాల నహిం సుమిరో తుమకో ॥ ౩౧ ॥

శక్తి రూప కో మరమ న పాయో ।
శక్తి గయీ తబ మన పఛతాయో ॥ ౩౨ ॥

శరణాగత హుయి కీర్తి బఖానీ ।
జయ జయ జయ జగదంబ భవానీ ॥ ౩౩ ॥

భయి ప్రసన్న ఆది జగదంబా ।
దయి శక్తి నహిం కీన విలంబా ॥ ౩౪ ॥

See Also  Sri Mahalaxmi Ashtothara Shathanaamavali In Telugu

మోకో మాతు కష్ట అతి ఘేరో ।
తుమ బిన కౌన హరై దుఃఖ మేరో ॥ ౩౫ ॥

ఆశా తృష్ణా నిపట సతావేం ।
రిపు మూరఖ మొహి అతి దర పావైం ॥ ౩౬ ॥

శత్రు నాశ కీజై మహారానీ ।
సుమిరౌం ఇకచిత తుమ్హేం భవానీ ॥ ౩౭ ॥

కరో కృపా హే మాతు దయాలా ।
ఋద్ధి-సిద్ధి దే కరహు నిహాలా – ౩౮ ॥

జబ లగి జియూఁ దయా ఫల పావూఁ ।
తుమ్హరో యశ మైం సదా సునావూఁ ॥ ౩౯ ॥

దుర్గా చాలీసా జో గావై ।
సబ సుఖ భోగ పరమపద పావై ॥ ౪౦ ॥

దేవీదాస శరణ నిజ జానీ ।
కరహు కృపా జగదంబ భవానీ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Chalisa in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil