Sri Durga Sahasranama Stotram In Telugu

॥ Sri Durga Sahasranama Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రం ॥
అస్య శ్రీదుర్గా సహస్రనామస్తోత్ర మహామంత్రస్య హిమవాన్ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః దుర్గాభగవతీ దేవతా శ్రీదుర్గా ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

ధ్యానం-
ఓం హ్రీం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైరరికులభయదాం మౌలిబద్ధేందురేఖాం
శంఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహంతీం త్రినేత్రామ్ ।
సింహస్కంధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా పూరయంతీం
ధ్యాయేద్దుర్గాం జయాఖ్యాం త్రిదశపరివృతాం సేవితాం సిద్ధికామైః ॥

ఓం శివాఽథోమా రమా శక్తిరనంతా నిష్కలాఽమలా ।
శాంతా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతా పరమా క్షమా ॥ ౧ ॥

అచింత్యా కేవలానంతా శివాత్మా పరమాత్మికా ।
అనాదిరవ్యయా శుద్ధా సర్వజ్ఞా సర్వగాఽచలా ॥ ౨ ॥

ఏకానేకవిభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా ।
మహామాహేశ్వరీ సత్యా మహాదేవీ నిరంజనా ॥ ౩ ॥

కాష్ఠా సర్వాంతరస్థాఽపి చిచ్ఛక్తిశ్చాత్రిలాలితా ।
సర్వా సర్వాత్మికా విశ్వా జ్యోతీరూపాఽక్షరాఽమృతా ॥ ౪ ॥

శాంతా ప్రతిష్ఠా సర్వేశా నివృత్తిరమృతప్రదా ।
వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమసంస్థా వ్యోమధారాఽచ్యుతాఽతులా ॥ ౫ ॥

అనాదినిధనాఽమోఘా కారణాత్మకలాకులా ।
ఋతుప్రథమజాఽనాభిరమృతాత్మసమాశ్రయా ॥ ౬ ॥

ప్రాణేశ్వరప్రియా నమ్యా మహామహిషఘాతినీ ।
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ ॥ ౭ ॥

సర్వశక్తికలాఽకామా మహిషేష్టవినాశినీ ।
సర్వకార్యనియంత్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౮ ॥

అంగదాదిధరా చైవ తథా ముకుటధారిణీ ।
సనాతనీ మహానందాఽఽకాశయోనిస్తథోచ్యతే ॥ ౯ ॥

చిత్ప్రకాశస్వరూపా చ మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ ।
మహామాయా సదుష్పారా మూలప్రకృతిరీశికా ॥ ౧౦ ॥

సంసారయోనిః సకలా సర్వశక్తిసముద్భవా ।
సంసారపారా దుర్వారా దుర్నిరీక్షా దురాసదా ॥ ౧౧ ॥

ప్రాణశక్తిశ్చ సేవ్యా చ యోగినీ పరమాకలా ।
మహావిభూతిర్దుర్దర్శా మూలప్రకృతిసంభవా ॥ ౧౨ ॥

అనాద్యనంతవిభవా పరార్థా పురుషారణిః ।
సర్వస్థిత్యంతకృచ్చైవ సుదుర్వాచ్యా దురత్యయా ॥ ౧౩ ॥

శబ్దగమ్యా శబ్దమాయా శబ్దాఖ్యానందవిగ్రహా ।
ప్రధానపురుషాతీతా ప్రధానపురుషాత్మికా ॥ ౧౪ ॥

పురాణీ చిన్మయా పుంసామిష్టదా పుష్టిరూపిణీ ।
పూతాంతరస్థా కూటస్థా మహాపురుషసంజ్ఞితా ॥ ౧౫ ॥

జన్మమృత్యుజరాతీతా సర్వశక్తిస్వరూపిణీ ।
వాంఛాప్రదాఽనవచ్ఛిన్నప్రధానానుప్రవేశినీ ॥ ౧౬ ॥

క్షేత్రజ్ఞాఽచింత్యశక్తిస్తు ప్రోచ్యతేఽవ్యక్తలక్షణా ।
మలాపవర్జితాఽఽనాదిమాయా త్రితయతత్త్వికా ॥ ౧౭ ॥

ప్రీతిశ్చ ప్రకృతిశ్చైవ గుహావాసా తథోచ్యతే ।
మహామాయా నగోత్పన్నా తామసీ చ ధ్రువా తథా ॥ ౧౮ ॥

వ్యక్తాఽవ్యక్తాత్మికా కృష్ణా రక్తా శుక్లా హ్యకారణా ।
ప్రోచ్యతే కార్యజననీ నిత్యప్రసవధర్మిణీ ॥ ౧౯ ॥

సర్గప్రలయముక్తా చ సృష్టిస్థిత్యంతధర్మిణీ ।
బ్రహ్మగర్భా చతుర్వింశస్వరూపా పద్మవాసినీ ॥ ౨౦ ॥

అచ్యుతాహ్లాదికా విద్యుద్బ్రహ్మయోనిర్మహాలయా ।
మహాలక్ష్మీ సముద్భావభావితాత్మామహేశ్వరీ ॥ ౨౧ ॥

మహావిమానమధ్యస్థా మహానిద్రా సకౌతుకా ।
సర్వార్థధారిణీ సూక్ష్మా హ్యవిద్ధా పరమార్థదా ॥ ౨౨ ॥

అనంతరూపాఽనంతార్థా తథా పురుషమోహినీ ।
అనేకానేకహస్తా చ కాలత్రయవివర్జితా ॥ ౨౩ ॥

బ్రహ్మజన్మా హరప్రీతా మతిర్బ్రహ్మశివాత్మికా ।
బ్రహ్మేశవిష్ణుసంపూజ్యా బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంజ్ఞితా ॥ ౨౪ ॥

వ్యక్తా ప్రథమజా బ్రాహ్మీ మహారాత్రీః ప్రకీర్తితా ।
జ్ఞానస్వరూపా వైరాగ్యరూపా హ్యైశ్వర్యరూపిణీ ॥ ౨౫ ॥
ధర్మాత్మికా బ్రహ్మమూర్తిః ప్రతిశ్రుతపుమర్థికా ।
అపాంయోనిః స్వయంభూతా మానసీ తత్త్వసంభవా ॥ ౨౬ ॥

ఈశ్వరస్య ప్రియా ప్రోక్తా శంకరార్ధశరీరిణీ ।
భవానీ చైవ రుద్రాణీ మహాలక్ష్మీస్తథాఽంబికా ॥ ౨౭ ॥

మహేశ్వరసముత్పన్నా భుక్తిముక్తి ప్రదాయినీ ।
సర్వేశ్వరీ సర్వవంద్యా నిత్యముక్తా సుమానసా ॥ ౨౮ ॥

మహేంద్రోపేంద్రనమితా శాంకరీశానువర్తినీ ।
ఈశ్వరార్ధాసనగతా మాహేశ్వరపతివ్రతా ॥ ౨౯ ॥

సంసారశోషిణీ చైవ పార్వతీ హిమవత్సుతా ।
పరమానందదాత్రీ చ గుణాగ్ర్యా యోగదా తథా ॥ ౩౦ ॥

జ్ఞానమూర్తిశ్చ సావిత్రీ లక్ష్మీః శ్రీః కమలా తథా ।
అనంతగుణగంభీరా హ్యురోనీలమణిప్రభా ॥ ౩౧ ॥

సరోజనిలయా గంగా యోగిధ్యేయాఽసురార్దినీ ।
సరస్వతీ సర్వవిద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా సుమంగళా ॥ ౩౨ ॥

వాగ్దేవీ వరదా వర్యా కీర్తిః సర్వార్థసాధికా ।
వాగీశ్వరీ బ్రహ్మవిద్యా మహావిద్యా సుశోభనా ॥ ౩౩ ॥

గ్రాహ్యవిద్యా వేదవిద్యా ధర్మవిద్యాఽఽత్మభావితా ।
స్వాహా విశ్వంభరా సిద్ధిః సాధ్యా మేధా ధృతిః కృతిః ॥ ౩౪ ॥

సునీతిః సంస్కృతిశ్చైవ కీర్తితా నరవాహినీ ।
పూజావిభావినీ సౌమ్యా భోగ్యభాగ్ భోగదాయినీ ॥ ౩౫ ॥

శోభావతీ శాంకరీ చ లోలా మాలావిభూషితా ।
పరమేష్ఠిప్రియా చైవ త్రిలోకీసుందరీ మతా ॥ ౩౬ ॥

నందా సంధ్యా కామధాత్రీ మహాదేవీ సుసాత్త్వికా ।
మహామహిషదర్పఘ్నీ పద్మమాలాఽఘహారిణీ ॥ ౩౭ ॥

విచిత్రముకుటా రామా కామదాతా ప్రకీర్తితా ।
పితాంబరధరా దివ్యవిభూషణ విభూషితా ॥ ౩౮ ॥

దివ్యాఖ్యా సోమవదనా జగత్సంసృష్టివర్జితా ।
నిర్యంత్రా యంత్రవాహస్థా నందినీ రుద్రకాలికా ॥ ౩౯ ॥

See Also  Sadashiva Pancharatnam In Telugu – Telugu Shlokas

ఆదిత్యవర్ణా కౌమారీ మయూరవరవాహినీ ।
పద్మాసనగతా గౌరీ మహాకాలీ సురార్చితా ॥ ౪౦ ॥

అదితిర్నియతా రౌద్రీ పద్మగర్భా వివాహనా ।
విరూపాక్షా కేశివాహా గుహాపురనివాసినీ ॥ ౪౧ ॥

మహాఫలాఽనవద్యాంగీ కామరూపా సరిద్వరా ।
భాస్వద్రూపా ముక్తిదాత్రీ ప్రణతక్లేశభంజనా ॥ ౪౨ ॥

కౌశికీ గోమినీ రాత్రిస్త్రిదశారివినాశినీ ।
బహురూపా సురూపా చ విరూపా రూపవర్జితా ॥ ౪౩ ॥

భక్తార్తిశమనా భవ్యా భవభావవినాశినీ ।
సర్వజ్ఞానపరీతాంగీ సర్వాసురవిమర్దికా ॥ ౪౪ ॥

పికస్వనీ సామగీతా భవాంకనిలయా ప్రియా ।
దీక్షా విద్యాధరీ దీప్తా మహేంద్రాహితపాతినీ ॥ ౪౫ ॥

సర్వదేవమయా దక్షా సముద్రాంతరవాసినీ ।
అకలంకా నిరాధారా నిత్యసిద్ధా నిరామయా ॥ ౪౬ ॥

కామధేనుబృహద్గర్భా ధీమతీ మౌననాశినీ ।
నిఃసంకల్పా నిరాతంకా వినయా వినయప్రదా ॥ ౪౭ ॥

జ్వాలామాలా సహస్రాఢ్యా దేవదేవీ మనోమయా ।
సుభగా సువిశుద్ధా చ వసుదేవసముద్భవా ॥ ౪౮ ॥

మహేంద్రోపేంద్రభగినీ భక్తిగమ్యా పరావరా ।
జ్ఞానజ్ఞేయా పరాతీతా వేదాంతవిషయా మతిః ॥ ౪౯ ॥

దక్షిణా దాహికా దహ్యా సర్వభూతహృదిస్థితా ।
యోగమాయా విభాగజ్ఞా మహామోహా గరీయసీ ॥ ౫౦ ॥

సంధ్యా సర్వసముద్భూతా బ్రహ్మవృక్షాశ్రియాఽదితిః ।
బీజాంకురసముద్భూతా మహాశక్తిర్మహామతిః ॥ ౫౧ ॥

ఖ్యాతిః ప్రజ్ఞావతీ సంజ్ఞా మహాభోగీంద్రశాయినీ ।
హీంకృతిః శంకరీ శాంతిర్గంధర్వగణసేవితా ॥ ౫౨ ॥

వైశ్వానరీ మహాశూలా దేవసేనా భవప్రియా ।
మహారాత్రీ పరానందా శచీ దుఃస్వప్ననాశినీ ॥ ౫౩ ॥

ఈడ్యా జయా జగద్ధాత్రీ దుర్విజ్ఞేయా సురూపిణీ ।
గుహాంబికా గణోత్పన్నా మహాపీఠా మరుత్సుతా ॥ ౫౪ ॥

హవ్యవాహా భవానందా జగద్యోనిః ప్రకీర్తితా ।
జగన్మాతా జగన్మృత్యుర్జరాతీతా చ బుద్ధిదా ॥ ౫౫ ॥

సిద్ధిదాత్రీ రత్నగర్భా రత్నగర్భాశ్రయా పరా ।
దైత్యహంత్రీ స్వేష్టదాత్రీ మంగలైకసువిగ్రహా ॥ ౫౬ ॥

పురుషాంతర్గతా చైవ సమాధిస్థా తపస్వినీ ।
దివిస్థితా త్రిణేత్రా చ సర్వేంద్రియమనాధృతిః ॥ ౫౭ ॥

సర్వభూతహృదిస్థా చ తథా సంసారతారిణీ ।
వేద్యా బ్రహ్మవివేద్యా చ మహాలీలా ప్రకీర్తితా ॥ ౫౮ ॥

బ్రాహ్మణిబృహతీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మభూతాఽఘహారిణీ ।
హిరణ్మయీ మహాదాత్రీ సంసారపరివర్తికా ॥ ౫౯ ॥

సుమాలినీ సురూపా చ భాస్వినీ ధారిణీ తథా ।
ఉన్మూలినీ సర్వసభా సర్వప్రత్యయసాక్షిణీ ॥ ౬౦ ॥

సుసౌమ్యా చంద్రవదనా తాండవాసక్తమానసా ।
సత్త్వశుద్ధికరీ శుద్ధా మలత్రయవినాశినీ ॥ ౬౧ ॥

జగత్త్రయీ జగన్మూర్తిస్త్రిమూర్తిరమృతాశ్రయా ।
విమానస్థా విశోకా చ శోకనాశిన్యనాహతా ॥ ౬౨ ॥

హేమకుండలినీ కాలీ పద్మవాసా సనాతనీ ।
సదాకీర్తిః సర్వభూతశయా దేవీ సతాంప్రియా ॥ ౬౩ ॥

బ్రహ్మమూర్తికలా చైవ కృత్తికా కంజమాలినీ ।
వ్యోమకేశా క్రియాశక్తిరిచ్ఛాశక్తిః పరాగతిః ॥ ౬౪ ॥

క్షోభికా ఖండికాభేద్యా భేదాభేదవివర్జితా ।
అభిన్నా భిన్నసంస్థానా వశినీ వంశధారిణీ ॥ ౬౫ ॥

గుహ్యశక్తిర్గుహ్యతత్త్వా సర్వదా సర్వతోముఖీ ।
భగినీ చ నిరాధారా నిరాహారా ప్రకీర్తితా ॥ ౬౬ ॥

నిరంకుశపదోద్భూతా చక్రహస్తా విశోధికా ।
స్రగ్విణీ పద్మసంభేదకారిణీ పరికీర్తితా ॥ ౬౭ ॥

పరావరవిధానజ్ఞా మహాపురుషపూర్వజా ।
పరావరజ్ఞా విద్యా చ విద్యుజ్జిహ్వా జితాశ్రయా ॥ ౬౮ ॥

విద్యామయీ సహస్రాక్షీ సహస్రవదనాత్మజా ।
సహస్రరశ్మిఃసత్వస్థా మహేశ్వరపదాశ్రయా ॥ ౬౯ ॥

జ్వాలినీ సన్మయా వ్యాప్తా చిన్మయా పద్మభేదికా ।
మహాశ్రయా మహామంత్రా మహాదేవమనోరమా ॥ ౭౦ ॥

వ్యోమలక్ష్మీః సింహరథా చేకితానాఽమితప్రభా ।
విశ్వేశ్వరీ భగవతీ సకలా కాలహారిణీ ॥ ౭౧ ॥

సర్వవేద్యా సర్వభద్రా గుహ్యా దూఢా గుహారణీ ।
ప్రలయా యోగధాత్రీ చ గంగా విశ్వేశ్వరీ తథా ॥ ౭౨ ॥

కామదా కనకా కాంతా కంజగర్భప్రభా తథా ।
పుణ్యదా కాలకేశా చ భోక్త్రీ పుష్కరిణీ తథా ॥ ౭౩ ॥

సురేశ్వరీ భూతిదాత్రీ భూతిభూషా ప్రకీర్తితా ।
పంచబ్రహ్మసముత్పన్నా పరమార్థాఽర్థవిగ్రహా ॥ ౭౪ ॥

వర్ణోదయా భానుమూర్తిర్వాగ్విజ్ఞేయా మనోజవా ।
మనోహరా మహోరస్కా తామసీ వేదరూపిణీ ॥ ౭౫ ॥

వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదవిద్యాప్రకాశినీ ।
యోగేశ్వరేశ్వరీ మాయా మహాశక్తిర్మహామయీ ॥ ౭౬ ॥

విశ్వాంతఃస్థా వియన్మూర్తిర్భార్గవీ సురసుందరీ ।
సురభిర్నందినీ విద్యా నందగోపతనూద్భవా ॥ ౭౭ ॥

భారతీ పరమానందా పరావరవిభేదికా ।
సర్వప్రహరణోపేతా కామ్యా కామేశ్వరేశ్వరీ ॥ ౭౮ ॥

అనంతానందవిభవా హృల్లేఖా కనకప్రభా ।
కూష్మాండా ధనరత్నాఢ్యా సుగంధా గంధదాయినీ ॥ ౭౯ ॥

త్రివిక్రమపదోద్భూతా చతురాస్యా శివోదయా ।
సుదుర్లభా ధనాధ్యక్షా ధన్యా పింగళలోచనా ॥ ౮౦ ॥

See Also  Sri Durga Pancharatnam In Sanskrit

శాంతా ప్రభాస్వరూపా చ పంకజాయతలోచనా ।
ఇంద్రాక్షీ హృదయాంతఃస్థా శివా మాతా చ సత్క్రియా ॥ ౮౧ ॥

గిరిజా చ సుగూఢా చ నిత్యపుష్టా నిరంతరా ।
దుర్గా కాత్యాయనీ చండీ చంద్రికా కాంతవిగ్రహా ॥ ౮౨ ॥

హిరణ్యవర్ణా జగతీ జగద్యంత్రప్రవర్తికా ।
మందరాద్రినివాసా చ శారదా స్వర్ణమాలినీ ॥ ౮౩ ॥

రత్నమాలా రత్నగర్భా వ్యుష్టిర్విశ్వప్రమాథినీ ।
పద్మానందా పద్మనిభా నిత్యపుష్టా కృతోద్భవా ॥ ౮౪ ॥

నారాయణీ దుష్టశిక్షా సూర్యమాతా వృషప్రియా ।
మహేంద్రభగినీ సత్యా సత్యభాషా సుకోమలా ॥ ౮౫ ॥

వామా చ పంచతపసాం వరదాత్రీ ప్రకీర్తితా ।
వాచ్యవర్ణేశ్వరీ విద్యా దుర్జయా దురతిక్రమా ॥ ౮౬ ॥

కాలరాత్రిర్మహావేగా వీరభద్రప్రియా హితా ।
భద్రకాలీ జగన్మాతా భక్తానాం భద్రదాయినీ ॥ ౮౭ ॥

కరాలా పింగళాకారా కామభేత్త్రీ మహామనాః ।
యశస్వినీ యశోదా చ షడధ్వపరివర్తికా ॥ ౮౮ ॥

శంఖినీ పద్మినీ సంఖ్యా సాంఖ్యయోగప్రవర్తికా ।
చైత్రాదిర్వత్సరారూఢా జగత్సంపూరణీంద్రజా ॥ ౮౯ ॥

శుంభఘ్నీ ఖేచరారాధ్యా కంబుగ్రీవా బలీడితా ।
ఖగారూఢా మహైశ్వర్యా సుపద్మనిలయా తథా ॥ ౯౦ ॥

విరక్తా గరుడస్థా చ జగతీహృద్గుహాశ్రయా ।
శుంభాదిమథనా భక్తహృద్గహ్వరనివాసినీ ॥ ౯౧ ॥

జగత్త్రయారణీ సిద్ధసంకల్పా కామదా తథా ।
సర్వవిజ్ఞానదాత్రీ చ అనల్పకల్మషహారిణీ ॥ ౯౨ ॥

సకలోపనిషద్గమ్యా దుష్టదుష్ప్రేక్ష్యసత్తమా ।
సద్వృతా లోకసంవ్యాప్తా తుష్టిః పుష్టిః క్రియావతీ ॥ ౯౩ ॥

విశ్వామరేశ్వరీ చైవ భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ ।
శివాధృతా లోహితాక్షీ సర్పమాలావిభూషణా ॥ ౯౪ ॥

నిరానందా త్రిశూలాసిధనుర్బాణాదిధారిణీ ।
అశేషధ్యేయమూర్తిశ్చ దేవతానాం చ దేవతా ॥ ౯౫ ॥

వరాంబికా గిరేః పుత్రీ నిశుంభవినిపాతినీ ।
సువర్ణా స్వర్ణలసితాఽనంతవర్ణా సదాధృతా ॥ ౯౬ ॥

శాంకరీ శాంతహృదయా అహోరాత్రవిధాయికా ।
విశ్వగోప్త్రీ గూఢరూపా గుణపూర్ణా చ గార్గ్యజా ॥ ౯౭ ॥

గౌరీ శాకంభరీ సత్యసంధా సంధ్యాత్రయీధృతా ।
సర్వపాపవినిర్ముక్తా సర్వబంధవివర్జితా ॥ ౯౮ ॥

సాంఖ్యయోగసమాఖ్యాతా అప్రమేయా మునీడితా ।
విశుద్ధసుకులోద్భూతా బిందునాదసమాదృతా ॥ ౯౯ ॥

శంభువామాంకగా చైవ శశితుల్యనిభాననా ।
వనమాలావిరాజంతీ అనంతశయనాదృతా ॥ ౧౦౦ ॥

నరనారాయణోద్భూతా నారసింహీ ప్రకీర్తితా ।
దైత్యప్రమాథినీ శంఖచక్రపద్మగదాధరా ॥ ౧౦౧ ॥

సంకర్షణసముత్పన్నా అంబికా సజ్జనాశ్రయా ।
సువృతా సుందరీ చైవ ధర్మకామార్థదాయినీ ॥ ౧౦౨ ॥

మోక్షదా భక్తినిలయా పురాణపురుషాదృతా ।
మహావిభూతిదాఽఽరాధ్యా సరోజనిలయాఽసమా ॥ ౧౦౩ ॥

అష్టాదశభుజాఽనాదిర్నీలోత్పలదలాక్షిణీ ।
సర్వశక్తిసమారూఢా ధర్మాధర్మవివర్జితా ॥ ౧౦౪ ॥

వైరాగ్యజ్ఞాననిరతా నిరాలోకా నిరింద్రియా ।
విచిత్రగహనాధారా శాశ్వతస్థానవాసినీ ॥ ౧౦౫ ॥

జ్ఞానేశ్వరీ పీతచేలా వేదవేదాంగపారగా ।
మనస్వినీ మన్యుమాతా మహామన్యుసముద్భవా ॥ ౧౦౬ ॥

అమన్యురమృతాస్వాదా పురందరపరిష్టుతా ।
అశోచ్యా భిన్నవిషయా హిరణ్యరజతప్రియా ॥ ౧౦౭ ॥

హిరణ్యజననీ భీమా హేమాభరణభూషితా ।
విభ్రాజమానా దుర్జ్ఞేయా జ్యోతిష్టోమఫలప్రదా ॥ ౧౦౮ ॥

మహానిద్రాసముత్పత్తిరనిద్రా సత్యదేవతా ।
దీర్ఘా కకుద్మినీ పింగజటాధారా మనోజ్ఞధీః ॥ ౧౦౯ ॥

మహాశ్రయా రమోత్పన్నా తమఃపారే ప్రతిష్ఠితా ।
త్రితత్త్వమాతా త్రివిధా సుసూక్ష్మా పద్మసంశ్రయా ॥ ౧౧౦ ॥

శాంత్యతీతకలాఽతీతవికారా శ్వేతచేలికా ।
చిత్రమాయా శివజ్ఞానస్వరూపా దైత్యమాథినీ ॥ ౧౧౧ ॥

కాశ్యపీ కాలసర్పాభవేణికా శాస్త్రయోనికా ।
త్రయీమూర్తిః క్రియామూర్తిశ్చతుర్వర్గా చ దర్శినీ ॥ ౧౧౨ ॥

నారాయణీ నరోత్పన్నా కౌముదీ కాంతిధారిణీ ।
కౌశికీ లలితా లీలా పరావరవిభావినీ ॥ ౧౧౩ ॥

వరేణ్యాఽద్భుతమహాత్మ్యా వడవా వామలోచనా ।
సుభద్రా చేతనారాధ్యా శాంతిదా శాంతివర్ధినీ ॥ ౧౧౪ ॥

జయాదిశక్తిజననీ శక్తిచక్రప్రవర్తికా ।
త్రిశక్తిజననీ జన్యా షట్సూత్రపరివర్ణితా ॥ ౧౧౫ ॥

సుధౌతకర్మణాఽఽరాధ్యా యుగాంతదహనాత్మికా ।
సంకర్షిణీ జగద్ధాత్రీ కామయోనిః కిరీటినీ ॥ ౧౧౬ ॥

ఐంద్రీ త్రైలోక్యనమితా వైష్ణవీ పరమేశ్వరీ ।
ప్రద్యుమ్నజననీ బింబసమోష్ఠీ పద్మలోచనా ॥ ౧౧౭ ॥

మదోత్కటా హంసగతిః ప్రచండా చండవిక్రమా ।
వృషాధీశా పరాత్మా చ వింధ్యా పర్వతవాసినీ ॥ ౧౧౮ ॥

హిమవన్మేరునిలయా కైలాసపురవాసినీ ।
చాణూరహంత్రీ నీతిజ్ఞా కామరూపా త్రయీతనుః ॥ ౧౧౯ ॥

వ్రతస్నాతా ధర్మశీలా సింహాసననివాసినీ ।
వీరభద్రాదృతా వీరా మహాకాలసముద్భవా ॥ ౧౨౦ ॥

విద్యాధరార్చితా సిద్ధసాధ్యారాధితపాదుకా ।
శ్రద్ధాత్మికా పావనీ చ మోహినీ అచలాత్మికా ॥ ౧౨౧ ॥

మహాద్భుతా వారిజాక్షీ సింహవాహనగామినీ ।
మనీషిణీ సుధావాణీ వీణావాదనతత్పరా ॥ ౧౨౨ ॥

శ్వేతవాహనిషేవ్యా చ లసన్మతిరరుంధతీ ।
హిరణ్యాక్షీ తథా చైవ మహానందప్రదాయినీ ॥ ౧౨౩ ॥

వసుప్రభా సుమాల్యాప్తకంధరా పంకజాననా ।
పరావరా వరారోహా సహస్రనయనార్చితా ॥ ౧౨౪ ॥

See Also  Sri Meenakshi Ashtakam In Telugu

శ్రీరూపా శ్రీమతీ శ్రేష్ఠా శివనామ్నీ శివప్రియా ।
శ్రీప్రదా శ్రితకల్యాణా శ్రీధరార్ధశరీరిణీ ॥ ౧౨౫ ॥

శ్రీకలాఽనంతదృష్టిశ్చ హ్యక్షుద్రాఽఽరాతిసూదనీ ।
రక్తబీజనిహంత్రీ చ దైత్యసంగవిమర్దినీ ॥ ౧౨౬ ॥

సింహారూఢా సింహికాస్యా దైత్యశోణితపాయినీ ।
సుకీర్తిసహితాచ్ఛిన్నసంశయా రసవేదినీ ॥ ౧౨౭ ॥

గుణాభిరామా నాగారివాహనా నిర్జరార్చితా ।
నిత్యోదితా స్వయంజ్యోతిః స్వర్ణకాయా ప్రకీర్తితా ॥ ౧౨౮ ॥

వజ్రదండాంకితా చైవ తథాఽమృతసంజీవినీ ।
వజ్రచ్ఛన్నా దేవదేవీ వరవజ్రస్వవిగ్రహా ॥ ౧౨౯ ॥

మాంగల్యా మంగలాత్మా చ మాలినీ మాల్యధారిణీ ।
గంధర్వీ తరుణీ చాంద్రీ ఖడ్గాయుధధరా తథా ॥ ౧౩౦ ॥

సౌదామినీ ప్రజానందా తథా ప్రోక్తా భృగూద్భవా ।
ఏకానంగా చ శాస్త్రార్థకుశలా ధర్మచారిణీ ॥ ౧౩౧ ॥

ధర్మసర్వస్వవాహా చ ధర్మాధర్మవినిశ్చయా ।
ధర్మశక్తిర్ధర్మమయా ధార్మికానాం శివప్రదా ॥ ౧౩౨ ॥

విధర్మా విశ్వధర్మజ్ఞా ధర్మార్థాంతరవిగ్రహా ।
ధర్మవర్ష్మా ధర్మపూర్వా ధర్మపారంగతాంతరా ॥ ౧౩౩ ॥

ధర్మోపదేష్ట్రీ ధర్మాత్మా ధర్మగమ్యా ధరాధరా ।
కపాలినీ శాకలినీ కలాకలితవిగ్రహా ॥ ౧౩౪ ॥

సర్వశక్తివిముక్తా చ కర్ణికారధరాఽక్షరా।
కంసప్రాణహరా చైవ యుగధర్మధరా తథా ॥ ౧౩౫ ॥

యుగప్రవర్తికా ప్రోక్తా త్రిసంధ్యా ధ్యేయవిగ్రహా ।
స్వర్గాపవర్గదాత్రీ చ తథా ప్రత్యక్షదేవతా ॥ ౧౩౬ ॥

ఆదిత్యా దివ్యగంధా చ దివాకరనిభప్రభా ।
పద్మాసనగతా ప్రోక్తా ఖడ్గబాణశరాసనా ॥ ౧౩౭ ॥

శిష్టా విశిష్టా శిష్టేష్టా శిష్టశ్రేష్ఠప్రపూజితా ।
శతరూపా శతావర్తా వితతా రాసమోదినీ ॥ ౧౩౮ ॥

సూర్యేందునేత్రా ప్రద్యుమ్నజననీ సుష్ఠుమాయినీ ।
సూర్యాంతరస్థితా చైవ సత్ప్రతిష్ఠతవిగ్రహా ॥ ౧౩౯ ॥

నివృత్తా ప్రోచ్యతే జ్ఞానపారగా పర్వతాత్మజా ।
కాత్యాయనీ చండికా చ చండీ హైమవతీ తథా ॥ ౧౪౦ ॥

దాక్షాయణీ సతీ చైవ భవానీ సర్వమంగళా ।
ధూమ్రలోచనహంత్రీ చ చండముండవినాశినీ ॥ ౧౪౧ ॥

యోగనిద్రా యోగభద్రా సముద్రతనయా తథా ।
దేవప్రియంకరీ శుద్ధా భక్తభక్తిప్రవర్ధినీ ॥ ౧౪౨ ॥

త్రినేత్రా చంద్రముకుటా ప్రమథార్చితపాదుకా ।
అర్జునాభీష్టదాత్రీ చ పాండవప్రియకారిణీ ॥ ౧౪౩ ॥

కుమారలాలనాసక్తా హరబాహూపధానికా ।
విఘ్నేశజననీ భక్తవిఘ్నస్తోమప్రహారిణీ ॥ ౧౪౪ ॥

సుస్మితేందుముఖీ నమ్యా జయాప్రియసఖీ తథా ।
అనాదినిధనా ప్రేష్ఠా చిత్రమాల్యానులేపనా ॥ ౧౪౫ ॥

కోటిచంద్రప్రతీకాశా కూటజాలప్రమాథినీ ।
కృత్యాప్రహారిణీ చైవ మారణోచ్చాటనీ తథా ॥ ౧౪౬ ॥

సురాసురప్రవంద్యాంఘ్రిర్మోహఘ్నీ జ్ఞానదాయినీ ।
షడ్వైరినిగ్రహకరీ వైరివిద్రావిణీ తథా ॥ ౧౪౭ ॥

భూతసేవ్యా భూతదాత్రీ భూతపీడావిమర్దికా ।
నారదస్తుతచారిత్రా వరదేశా వరప్రదా ॥ ౧౪౮ ॥

వామదేవస్తుతా చైవ కామదా సోమశేఖరా ।
దిక్పాలసేవితా భవ్యా భామినీ భావదాయినీ ॥ ౧౪౯ ॥

స్త్రీసౌభాగ్యప్రదాత్రీ చ భోగదా రోగనాశినీ ।
వ్యోమగా భూమిగా చైవ మునిపూజ్యపదాంబుజా ।

వనదుర్గా చ దుర్బోధా మహాదుర్గా ప్రకీర్తితా ॥ ౧౫౦ ॥
ఫలశ్రుతిః

ఇతీదం కీర్తిదం భద్ర దుర్గానామసహస్రకమ్ ।
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం తస్య లక్ష్మీః స్థిరా భవేత్ ॥ ౧ ॥

గ్రహభూతపిశాచాదిపీడా నశ్యత్యసంశయమ్ ।
బాలగ్రహాదిపీడాయాః శాంతిర్భవతి కీర్తనాత్ ॥ ౨ ॥

మారికాదిమహారోగే పఠతాం సౌఖ్యదం నృణామ్ ।
వ్యవహారే చ జయదం శత్రుబాధానివారకమ్ ॥ ౩ ॥

దంపత్యోః కలహే ప్రాప్తే మిథః ప్రేమాభివర్ధకమ్ ।
ఆయురారోగ్యదం పుంసాం సర్వసంపత్ప్రదాయకమ్ ॥ ౪ ॥

విద్యాభివర్ధకం నిత్యం పఠతామర్థసాధకమ్ ।
శుభదం శుభకార్యేషు పఠతాం శృణుతామపి ॥ ౫ ॥

యః పూజయతి దుర్గాం తాం దుర్గానామసహస్రకైః ।
పుష్పైః కుంకుమసమ్మిశ్రైః స తు యత్కాంక్షతే హృది ॥ ౬ ॥

తత్సర్వం సమవాప్నోతి నాస్తి నాస్త్యత్ర సంశయః ।
యన్ముఖే ధ్రియతే నిత్యం దుర్గానామసహస్రకమ్ ॥ ౭ ॥

కిం తస్యేతరమంత్రౌఘైః కార్యం ధన్యతమస్య హి ।
దుర్గానామసహస్రస్య పుస్తకం యద్గృహే భవేత్ ॥ ౮ ॥

న తత్ర గ్రహభూతాదిబాధా స్యాన్మంగళాస్పదే ।
తద్గృహం పుణ్యదం క్షేత్రం దేవీసాన్నిధ్యకారకమ్ ॥ ౯ ॥

ఏతస్య స్తోత్రముఖ్యస్య పాఠకః శ్రేష్ఠమంత్రవిత్ ।
దేవతాయాః ప్రసాదేన సర్వపూజ్యః సుఖీ భవేత్ ॥ ౧౦ ॥

ఇత్యేతన్నగరాజేన కీర్తితం మునిసత్తమ ।
గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం త్వయి స్నేహాత్ ప్రకీర్తితమ్ ॥ ౧౧ ॥

భక్తాయ శ్రద్ధధానాయ కేవలం కీర్త్యతామిదమ్ ।
హృది ధారయ నిత్యం త్వం దేవ్యనుగ్రహసాధకమ్ ॥ ౧౨ ॥

ఇతి శ్రీస్కాందపురాణే స్కందనారదసంవాదే దుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Sahasranama Stotram in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil