Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat in Telugu

॥ Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ ॥
ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః ।
భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః ।
స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభి॑: ।
వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: ।
స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః ।
స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః ।
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః ।
స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ॥
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ॥

ఓం నమ॑స్తే గ॒ణప॑తయే ।
త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్ష॒o తత్త్వ॑మసి ।
త్వమే॒వ కే॒వల॒o కర్తా॑ఽసి ।
త్వమే॒వ కే॒వల॒o ధర్తా॑ఽసి ।
త్వమే॒వ కే॒వల॒o హర్తా॑ఽసి ।
త్వమేవ సర్వం ఖల్విద॑o బ్రహ్మా॒సి ।
త్వం సాక్షాదాత్మా॑ఽసి ని॒త్యమ్ ॥ ౧ ॥

ఋ॑తం వ॒చ్మి । స॑త్యం వ॒చ్మి ॥ ౨ ॥

అవ॑ త్వ॒o మామ్ । అవ॑ వ॒క్తారమ్” ।
అవ॑ శ్రో॒తారమ్” । అవ॑ దా॒తారమ్” ।
అవ॑ ధా॒తారమ్” । అవానూచానమ॑వ శి॒ష్యమ్ ।
అవ॑ ప॒శ్చాత్తా”త్ । అవ॑ పు॒రస్తా”త్ ।
అవోత్త॒రాత్తా”త్ । అవ॑ దక్షి॒ణాత్తా”త్ ।
అవ॑ చో॒ర్ధ్వాత్తా”త్ । అవాధ॒రాత్తా”త్ ।
సర్వతో మాం పాహి పాహి॑ సమ॒న్తాత్ ॥ ౩ ॥

త్వం వాఙ్మయ॑స్త్వం చిన్మ॒యః ।
త్వమానన్దమయ॑స్త్వం బ్రహ్మ॒మయః ।
త్వం సచ్చిదానన్దాద్వి॑తీయో॒ఽసి ।
త్వం ప్ర॒త్యక్ష॒o బ్రహ్మా॑సి ।
త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞాన॑మయో॒ఽసి ॥ ౪ ॥

సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తో జా॒యతే ।
సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తస్తి॒ష్ఠతి ।
సర్వం జగదిదం త్వయి లయ॑మేష్య॒తి ।
సర్వం జగదిదం త్వయి॑ ప్రత్యే॒తి ।
త్వం భూమిరాపోఽనలోఽని॑లో న॒భః ।
త్వం చత్వారి వా”క్పదా॒ని ॥ ౫ ॥

త్వం గు॒ణత్ర॑యాతీ॒తః ।
త్వమవస్థాత్ర॑యాతీ॒తః ।
త్వం దే॒హత్ర॑యాతీ॒తః ।
త్వం కా॒లత్ర॑యాతీ॒తః ।
త్వం మూలాధారస్థితో॑ఽసి ని॒త్యమ్ ।
త్వం శక్తిత్ర॑యాత్మ॒కః ।
త్వాం యోగినో ధ్యాయ॑న్తి ని॒త్యమ్ ।
త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమిన్ద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం
వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చన్ద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ॒ భూర్భువ॒: స్వ॒రోమ్ ॥ ౬ ॥

గ॒ణాది”o పూర్వ॑ముచ్చా॒ర్య॒ వ॒ర్ణాదీ”oస్తదన॒న్త॑రమ్ ।
అనుస్వారః ప॑రత॒రః । అర్ధే”న్దుల॒సితమ్ ।
తారే॑ణ ఋ॒ద్ధమ్ । ఏతత్తవ మను॑స్వరూ॒పమ్ ।
గకారః పూ”ర్వరూ॒పమ్ । అకారో మధ్య॑మరూ॒పమ్ ।
అనుస్వారశ్చా”న్త్యరూ॒పమ్ । బిన్దురుత్త॑రరూ॒పమ్ ।
నాద॑: సన్ధా॒నమ్ । సగ్ంహి॑తా స॒న్ధిః ।
సైషా గణే॑శవి॒ద్యా । గణ॑క ఋ॒షిః ।
నిచృద్గాయ॑త్రీచ్ఛ॒న్దః ।
గణపతి॑ర్దేవ॒తా । ఓం గం గ॒ణప॑తయే నమః ॥ ౭ ॥

ఏకద॒న్తాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వక్రతు॒ణ్డాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ దన్తిః ప్రచో॒దయా”త్ ॥ ౮ ॥

ఏకద॒న్తం చ॑తుర్హ॒స్త॒o పా॒శమ॑ఙ్కుశ॒ ధారి॑ణమ్ ।
రద॑o చ॒ వర॑దం హ॒స్తై॒ర్బి॒భ్రాణ॑o మూష॒కధ్వ॑జమ్ ।
రక్త॑o ల॒oబోద॑రం శూ॒ర్ప॒క॒ర్ణక॑o రక్త॒వాస॑సమ్ ।
రక్త॑గ॒న్ధాను॑లిప్తా॒ఙ్గ॒o ర॒క్తపు॑ష్పైః సు॒పూజి॑తమ్ ।
భక్తా॑ను॒కమ్పి॑నం దే॒వ॒o జ॒గత్కా॑రణ॒మచ్యు॑తమ్ ।
ఆవి॑ర్భూ॒తం చ॑ సృ॒ష్ట్యా॒దౌ॒ ప్ర॒కృతే”: పురు॒షాత్ప॑రమ్ ।
ఏవ॑o ధ్యా॒యతి॑ యో ని॒త్య॒o స॒ యోగీ॑ యోగి॒నాం వ॑రః ॥ ౯ ॥

నమో వ్రాతపతయే । నమో గణపతయే । నమః ప్రమథపతయే । నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయైకదన్తాయ విఘ్ననాశినే శివసుతాయ వరదమూర్తయే॒ నమ॑: ॥ ౧౦ ॥

ఏతదథర్వశీర్ష॑o యోఽధీ॒తే ।
స బ్రహ్మభూయా॑య క॒ల్పతే ।
స సర్వవిఘ్నై”ర్న బా॒ధ్యతే ।
స సర్వత్ర సుఖ॑మేధ॒తే ।
స పఞ్చమహాపాపా”త్ ప్రము॒చ్యతే ।
సా॒యమ॑ధీయా॒నో॒ దివసకృతం పాప॑o నాశ॒యతి ।
ప్రా॒తర॑ధీయా॒నో॒ రాత్రికృతం పాప॑o నాశ॒యతి ।
సాయం ప్రాతః ప్ర॑యుఞ్జా॒నో॒ పాపోఽపా॑పో భ॒వతి ।
సర్వత్రాధీయానోఽపవి॑ఘ్నో భ॒వతి ।
ధర్మార్థకామమోక్ష॑o చ వి॒న్దతి ।
ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ॑ న దే॒యమ్ ।
యో యది మో॑హాద్దా॒స్యతి । స పాపీ॑యాన్ భ॒వతి ।
సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ॑మధీ॒తే ।
తం తమనే॑న సా॒ధయేత్ ॥ ౧౧ ॥

అనేన గణపతిమ॑భిషి॒ఞ్చతి । స వా॑గ్మీ భ॒వతి ।
చతుర్థ్యామన॑శ్నన్ జ॒పతి స విద్యా॑వాన్ భ॒వతి ।
ఇత్యథర్వ॑ణ వా॒క్యమ్ ।
బ్రహ్మాద్యా॒వర॑ణం వి॒ద్యాన్న బిభేతి కదా॑చనే॒తి ॥ ౧౨ ॥

యో దూర్వాఙ్కు॑రైర్య॒జతి స వైశ్రవణోప॑మో భ॒వతి ।
యో లా॑జైర్య॒జతి స యశో॑వాన్ భ॒వతి । స మేధా॑వాన్ భ॒వతి ।
యో మోదకసహస్రే॑ణ య॒జతి స వాఞ్ఛిత ఫలమ॑వాప్నో॒తి ।
యః సాజ్య సమి॑ద్భిర్య॒జతి స సర్వం లభతే స స॑ర్వం ల॒భతే ॥ ౧౩ ॥

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా॑హయి॒త్వా సూర్యవర్చ॑స్వీ భ॒వతి ।
సూర్యగ్రహే మ॑హాన॒ద్యాం ప్రతిమా సన్నిధౌ వా జ॒ప్త్వా సిద్ధమ॑న్త్రో భ॒వతి ।
మహావిఘ్నా”త్ ప్రము॒చ్యతే । మహాదోషా”త్ ప్రము॒చ్యతే ।
మహాప్రత్యవాయా”త్ ప్రము॒చ్యతే ।
స సర్వవిద్భవతి స సర్వ॑విద్భ॒వతి ।
య ఏ॑వం వే॒ద । ఇత్యు॑ప॒నిష॑త్ ॥ ౧౪ ॥

ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ॥

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః ।
భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః ।
స్థి॒రైరఙ్గై”స్తుష్టు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభి॑: ।
వ్యశే॑మ దే॒వహి॑త॒o యదాయు॑: ।
స్వ॒స్తి న॒ ఇన్ద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః ।
స్వ॒స్తి న॑: పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః ।
స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః ।
స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ॥
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Upanisat » Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

Sri Ganapati Atharvashirsha Upanishat in Telugu
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top