Sri Ganesha Bahya Puja In Telugu

॥ Sri Ganesha Bahya Puja Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ గణేశ బాహ్య పూజా ॥
ఐల ఉవాచ –
బాహ్యపూజాం వద విభో గృత్సమదప్రకీర్తితామ్ ।
యేన మార్గేణ విఘ్నేశం భజిష్యసి నిరన్తరమ్ ॥ ౧ ॥

గార్గ్య ఉవాచ-
ఆదౌ చ మానసీం పూజాం కృత్వా గృత్సమదో మునిః ।
బాహ్యాం చకార విధివత్తాం శృణుష్వ సుఖప్రదామ్ ॥ ౨ ॥

హృది ధ్యాత్వా గణేశానం పరివారాదిసంయుతమ్ ।
నాసికారన్ధ్రమార్గేణ తం బాహ్యాంగం చకార హ ॥ ౩ ॥

ఆదౌ వైదికమన్త్రం స గణానాం త్వేతి సమ్పఠన్ ।
పశ్చాచ్ఛ్లోకం సముచ్చార్య పూజయామాస విఘ్నపమ్ ॥ ౪ ॥

గృత్సమద ఉవాచ-
చతుర్బాహుం త్రినేత్రం చ గజాస్యం రక్తవర్ణకమ్ ।
పాశాంకుశాదిసంయుక్తం మాయాయుక్తం ప్రచిన్తయేత్ ॥ ౫ ॥

ఆగచ్ఛ బ్రహ్మణాం నాథ సురాఽసురవరార్చిత ।
సిద్ధిబుద్ధ్యాదిసంయుక్త భక్తిగ్రహణలాలస ॥ ౬ ॥

కృతార్థోఽహం కృతార్థోఽహం తవాగమనతః ప్రభో ।
విఘ్నేశాఽనుగృహీతోఽహం సఫలో మే భవోఽభవత్ ॥ ౭ ॥

రత్నసింహాసనం స్వామిన్ గృహాణ గణనాయక ।
తత్రోపవిశ్య విఘ్నేశ రక్ష భక్తాన్విశేషతః ॥ ౮ ॥

సువాసితాభిరద్భిశ్చ పాదప్రక్షాలనం ప్రభో ।
శీతోష్ణామ్భః కరోమి తే గృహాణ పాద్యముత్తమమ్ ॥ ౯ ॥

సర్వతీర్థాహృతం తోయం సువాసితం సువస్తుభిః ।
ఆచమనం చ తేనైవ కురుష్వ గణనాయక ॥ ౧౦ ॥

రత్నప్రవాలముక్తాద్యైరనర్ఘ్యైః సంస్కృతం ప్రభో ।
అర్ఘ్యం గృహాణ హేరమ్బ ద్విరదానన తోషకమ్ ॥ ౧౧ ॥

దధిమధుఘృతైర్యుక్తం మధుపర్కం గజానన ।
గృహాణ భావసంయుక్తం మయా దత్తం నమోఽస్తు తే ॥ ౧౨ ॥

పాద్యే చ మధుపర్కే చ స్నానే వస్త్రోపధారణే ।
ఉపవీతే భోజనాన్తే పునరాచమనం కురు ॥ ౧౩ ॥

చమ్పకాద్యైర్గణాధ్యక్ష వాసితం తైలముత్తమమ్ ।
అభ్యంగం కురు సర్వేశ లమ్బోదర నమోఽస్తు తే ॥ ౧౪ ॥

యక్షకర్దమకాద్యైశ్చ విఘ్నేశ భక్తవత్సల ।
ఉద్వర్తనం కురుష్వ త్వం మయా దత్తైర్మహాప్రభో ॥ ౧౫ ॥

నానాతీర్థజలైర్ఢుణ్ఢే సుఖోష్ణభావరూపకైః ।
కమణ్డలూద్భవైః స్నానం మయా కురు సమర్పితైః ॥ ౧౬ ॥

కామధేనుసమద్భూతం పయః పరమపావనమ్ ।
తేన స్నానం కురుష్వ త్వం హేరమ్బ పరమార్థవిత్ ॥ ౧౭ ॥

పంచామృతానాం మధ్యే తు జలైః స్నానం పునః పునః ।
కురు త్వం సర్వతీర్థేభ్యో గంగాదిభ్యః సమాహృతైః ॥ ౧౮ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Mahakulakundalini – Sahasranama Stotram In Telugu

దధి ధేనుపయోద్భూతం మలాపహరణం పరమ్ ।
గృహాణ స్నానకార్యార్థం వినాయక దయానిధే ॥ ౧౯ ॥

ధేనోః సముద్భవం ఢుణ్ఢే ఘృతం సన్తోషకారకమ్ ।
మహామలాపఘాతార్థం తేన స్నానం కురు ప్రభో ॥ ౨౦ ॥

సారఘం సంస్కృతం పూర్ణం మధు మధురసోద్భవమ్ ।
గృహాణ స్నానకార్యార్థం వినాయక నమోఽస్తు తే ॥ ౨౧ ॥

ఇక్షుకాణ్డసముద్భూతాం శర్కరాం మలనాశినీమ్ ।
గృహాణ గణనాథ త్వం తయా స్నానం సమాచర ॥ ౨౨ ॥

యక్షకర్దమకాద్యైశ్చ స్నానం కురు గణేశ్వర ।
అన్త్యం మలహరం శుద్ధం సర్వసౌగన్ధ్యకారకమ్ ॥ ౨౩ ॥

తతో గన్ధాక్షతాదీంశ్చ దూర్వాంకూరాన్గజానన ।
సమర్పయామి స్వల్పాంస్త్వం గృహాణ పరమేశ్వర ॥ ౨౪ ॥

బ్రహ్మణస్పత్యసూక్తైశ్చ హ్యేకవింశతివారకైః ।
అభిషేకం కరోమి త్వం గృహాణ ద్విరదానన ॥ ౨౫ ॥

తతః ఆచమనం దేవ సువాసితజలేన చ ।
కురుష్వ గణనాథం త్వం సర్వతీర్థభవేన వై ॥ ౨౬ ॥

వస్త్రయుగ్మం గృహాణ త్వమనర్ఘం రక్తవర్ణకమ్ ।
లోకలజ్జాహరం చైవ విఘ్ననాథ నమోఽస్తు తే ॥ ౨౭ ॥

ఉత్తరీయం సుచిత్రం వై నభస్తారాంకితం యథా ।
గృహాణ సర్వసిద్ధీశ మయా దత్తం సుభక్తితః ॥ ౨౮ ॥

ఉపవీతం గణాధ్యక్ష గృహాణ చ తతః పరమ్ ।
త్రైగుణ్యమయరూపం తు ప్రణవగ్రన్థిబన్ధనమ్ ॥ ౨౯ ॥

తతః సిన్దూరకం దేవ గృహాణ గణనాయక ।
అంగలేపనభావార్థం సదానన్దవివర్ధనమ్ ॥ ౩౦ ॥

నానాభూషణకాని త్వమంగేషు వివిధేషు చ ।
భాసురస్వర్ణరత్నైశ్చ నిర్మితాని గృహాణ భో ॥ ౩౧ ॥

అష్టగన్ధసమాయుక్తం గన్ధం రక్తం గజానన ।
ద్వాదశాంగేషు తే ఢుణ్ఢే లేపయామి సుచిత్రవత్ ॥ ౩౨ ॥

రక్తచన్దనసంయుక్తానథ వా కుంకుమైర్యుతాన్ ।
అక్షతాన్విఘ్నరాజ త్వం గృహాణ ముఖమణ్డలే ॥ ౩౩ ॥

చమ్పకాదిసువృక్షేభ్యః సమ్భూతాని గజానన ।
పుష్పాణి శమీమన్దారదూర్వాదీని గృహాణ చ ॥ ౩౪ ॥

దశాంగం గుగ్గులుం ధూపం సర్వసౌరభకారకమ్ ।
గృహాణ త్వం మయా దత్తం వినాయక మహోదర ॥ ౩౫ ॥

నానాజాతిభవం దీపం గృహాణ గణనాయక ।
అజ్ఞానకులజం దీపం హరన్తం జ్యోతిరూపకమ్ ॥ ౩౬ ॥

చతుర్విధాన్నసమ్పన్నం మధురం లడ్డుకాదికమ్ ।
నైవేద్యం తే మయా దత్తం భోజనం కురు విఘ్నప ॥ ౩౭ ॥

సువాసితం గృహాణేదం జలం తీర్థసమాహృతమ్ ।
భుక్తిమధ్యే చ పానార్థం దేవదేవేశ తే నమః ॥ ౩౮ ॥

See Also  Mahadeva Ashtakam In Telugu

భోజనాన్తే కరోద్వర్తం యక్షకర్దమకేన చ ।
కురుష్వ త్వం గణాధ్యక్ష పిబ తోయం సువాసితమ్ ॥ ౩౯ ॥

దాడిమం ఖర్జురం ద్రాక్షాం రమ్భాదీని ఫలాని వై ।
గృహాణ దేవదేవేశ నానామధురకాణి తు ॥ ౪౦ ॥

అష్టాంగం దేవ తామ్బూలం గృహాణ ముఖవాసనమ్ ।
అసకృద్విఘ్నరాజ త్వం మయా దత్తం విశేషతః ॥ ౪౧ ॥

దక్షిణాం కాంచనాద్యాం తు నానాధాతుసముద్భవామ్ ।
రత్నాద్యైః సంయుతాం ఢుంఢే గృహాణ సకలప్రియ ॥ ౪౨ ॥

రాజోపచారకాద్యాని గృహాణ గణనాయక ।
దానాని తు విచిత్రాణి మయా దత్తాని విఘ్నప ॥ ౪౩ ॥

తతః ఆభరణం తేఽహమర్పయామి విధానతః ।
ఉపచారైశ్చ వివిధైః తేన తుష్టో భవ ప్రభో ॥ ౪౪ ॥

తతో దూర్వాంకురాన్ఢుంఢే ఏకవింశతిసంఖ్యకాన్ ।
గృహాణ న్యూనసిద్ధ్యర్థం భక్తవాత్సల్యకారణాత్ ॥ ౪౫ ॥

నానాదీపసమాయుక్తం నీరాజనమఘాపహన్ ।
గృహాణ భావసంయుక్తం సర్వాజ్ఞానాధినాశన ॥ ౪౬ ॥

గణానాం త్వేతి మన్త్రస్య జపం సాహస్రకం పరమ్ ।
గృహాణ గణనాథ త్వం సర్వసిద్ధిప్రదో భవ ॥ ౪౭ ॥

ఆరాత్రికం సుకర్పూరం నానాదీపమయం ప్రభో ।
గృహాణ జ్యోతిషాం నాథ తథా నీరాజయామ్యహమ్ ॥ ౪౮ ॥

పాదయోస్తే తు చత్వారి నాభౌ ద్వే వదనే ప్రభో ।
ఏకం తు సప్తవారం వై సర్వాంగేషు నిరంజనమ్ ॥ ౪౯ ॥

చతుర్వేదభవైర్మన్త్రైః గాణపత్యైర్గజానన ।
మన్త్రితాని గృహాణ త్వం పుష్పపత్రాణి విఘ్నప ॥ ౫౦ ॥

పంచప్రకారకైః స్తోత్రైః గాణపత్యైర్గణాధిప ।
స్తౌమి త్వాం తేన సన్తుష్టో భవ భక్తిప్రదాయక ॥ ౫౧ ॥

ఏకవింశతిసంఖ్యం వా త్రిసంఖ్యం వా గజానన ।
ప్రాదక్షిణ్యం గృహాణ త్వం బ్రహ్మన్ బ్రహ్మేశభావన ॥ ౫౨ ॥

సాష్టాంగాం ప్రణతిం నాథ ఏకవింశతిసమ్మితామ్ ।
హేరమ్బ సర్వపూజ్య త్వం గృహాణ తు మయా కృతమ్ ॥ ౫౩ ॥

న్యూనాతిరిక్తభావార్థం కించిద్దుర్వాంకురాన్ ప్రభో ।
సమర్పయామి తేన త్వం సాంగాం పూజాం కురుష్వ తామ్ ॥ ౫౪ ॥

త్వయా దత్తం స్వహస్తేన నిర్మాల్యం చిన్తయామ్యహమ్ ।
శిఖాయాం ధారయామ్యేవ సదా సర్వప్రదం చ తత్ ॥ ౫౫ ॥

అపరాధానసంఖ్యాతాన్ క్షమస్వ గణనాయక ।
భక్తం కురు చ మాం ఢుంఢే తవ పాదప్రియం సదా ॥ ౫౬ ॥

See Also  Vedasara Shiva Stava (Shankaraachaarya Virachito) In Telugu

త్వం మాతా త్వం పితా మే వై సుహృత్సమ్బన్ధికాదయః ।
త్వమేవ కులదేవశ్చ సర్వం త్వం మే న సంశయః ॥ ౫౭ ॥

జాగ్రత్స్వప్నసుషుప్తిభిర్దేహ-వాఙ్గ్మనసైః కృతమ్ ।
సాంసర్గికేణ యత్కర్మ గణేశాయ సమర్పయే ॥ ౫౮ ॥

బాహ్యం నానావిధం పాపం మహోగ్రం తల్లయం వ్రజేత్ ।
గణేశపాదతీర్థస్య మస్తకే ధారణాత్కిల ॥ ౫౯ ॥

పాదోదకం గణేశస్య పీతం మర్త్యేన తత్క్షణాత్ ।
సర్వాంతర్గతజం పాపం నశ్యతి గణనాతిగమ్ ॥ ౬౦ ॥

గణేశోచ్ఛిష్టగన్ధం వై ద్వాదశాంగేషు చర్చయేత్ ।
గణేశతుల్యరూపః స దర్శనాత్సర్వపాపహా ॥ ౬౧ ॥

యది గణేశపూజాదౌ గన్ధభస్మాదికం చరేత్ ।
అథవోచ్ఛిష్టగన్ధం తు నో చేత్తత్ర విధిం చరేత్ ॥ ౬౨ ॥

ద్వాదశాంగేషు విఘ్నేశం నామమన్త్రేణ చాఽర్చయేత్ ।
తేన సోఽపి గణేశేన సమో భవతి భూతలే ॥ ౬౩ ॥

మూర్ధ్ని గణేశ్వరం చాదౌ లలాటే విఘ్ననాయకమ్ ।
దక్షిణే కర్ణమూలే తు వక్రతుణ్డం సమర్చయేత్ ॥ ౬౪ ॥

వామే కర్ణస్య మూలే వై చైకదన్తం సమర్చయేత్ ।
కణ్ఠే లంబోదరం దేవం హృది చిన్తామణిం తథా ॥ ౬౫ ॥

బాహౌ దక్షిణకే చైవ హేరమ్బం వామబాహుకే ।
వికటం నాభిదేశే తు విఘ్ననాథం సమర్చయేత్ ॥ ౬౬ ॥

కుక్షౌ దక్షిణగాయాం తు మయూరేశం సమర్చయేత్ ।
వామకుక్షౌ గజాస్యం వై పృష్ఠే స్వానన్దవాసినమ్ ॥ ౬౭ ॥

సర్వాంగలేపనం శస్తం చిత్రితం చాఽష్టగన్ధకైః ।
గాణేశానాం విశేషేణ సర్వభద్రస్య కారణాత్ ॥ ౬౮ ॥

తతః శిష్టం తు నైవేద్యం గణేశస్య భునజ్మ్యహమ్ ।
భుక్తిముక్తిప్రదం పూర్ణం నానాపాపనికృన్తనమ్ ॥ ౬౯ ॥

గణేశ స్మరణేనైవ కరోమి కాలఖణ్డనమ్ ।
గాణపత్యైశ్చ సంవాసః సదా మేఽస్తు గజానన ॥ ౭౦ ॥

గార్గ్య ఉవాచ-
ఏవం గృత్సమదశ్చైవ చకార బాహ్యపూజనమ్ ।
త్రికాలేషు మహాయోగీ సదా భక్తిసమన్వితః ॥ ౭౧ ॥

తథా కురు మహీపాల గాణపత్యో భవిష్యసి ।
యథా గృత్సమదః సాక్షాత్తథా త్వమపి నిశ్చితమ్ ॥ ౭౨ ॥

ఇతి శ్రీమదాన్త్యే మౌద్గలే గణేశబాహ్యపూజా ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Bahya Puja in EnglishSanskrit । Kannada – Telugu – Tamil