Sri Ganesha Bhujanga Stuti In Kannada

॥ Sri Ganesha Bhujanga Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಭುಜಙ್ಗ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಶ್ರಿಯಃ ಕಾರ್ಯನಿದ್ಧೇರ್ಧಿಯಸ್ಸತ್ಸುಕರ್ಧೇಃ
ಪತಿಂ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ಗತಿಂ ದೈವತಾನಾಮ್ ।
ನಿಯನ್ತಾರಮನ್ತಸ್ಸ್ವಯಂ ಭಾಸಮಾನಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ ॥ ೧ ॥

ಗಣಾನಾಮಧೀಶಂ ಗುಣಾನಾಂ ಸದೀಶಂ
ಕರೀನ್ದ್ರಾನನಂ ಕೃತ್ತಕನ್ದರ್ಪಮಾನಮ್ ।
ಚತುರ್ಬಾಹುಯುಕ್ತಂ ಚಿದಾನನ್ದಸಕ್ತಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ ॥ ೨ ॥

ಜಗತ್ಪ್ರಾಣವೀರ್ಯಂ ಜನತ್ರಾಣಶೌರ್ಯಂ
ಸುರಾಭೀಷ್ಟಕಾರ್ಯಂ ಸದಾ ಕ್ಷೋಭ್ಯ ಧೈರ್ಯಮ್ ।
ಗುಣಿಶ್ಲಾಘ್ಯಚರ್ಯಂ ಗಣಾಧೀಶವರ್ಯಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ ॥ ೩ ॥

ಚಲದ್ವಕ್ತ್ರತುಣ್ಡಂ ಚತುರ್ಬಾಹುದಣ್ಡಂ
ಮದಾಸ್ರಾವಿಗಣ್ಡಂ ಮಿಲಚ್ಚನ್ದ್ರಖಣ್ಡಮ್ ।
ಕನದ್ದನ್ತಕಾಣ್ಡಂ ಮುನಿತ್ರಾಣಶೌಣ್ಡಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ ॥ ೪ ॥

ನಿರಸ್ತಾನ್ತರಾಯಂ ಪರಿಧ್ವಸ್ತಮಾಯಂ
ಚಿದಾನನ್ದಕಾಯಂ ಸದಾ ಮತ್ಸಹಾಯಮ್ ।
ಅಜಸ್ರಾನಪಾಯಂ ತ್ವಜಞ್ಚಾಪ್ರಮೇಯಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ ॥ ೫ ॥

ವರಂ ಚಾಽಭಯಂ ಪಾಶ ಪುಸ್ತಾಕ್ಷಸೂತ್ರ
ಸೃಣೀನ್ಬೀಜಪೂರಂ ಕರೈಃ ಪಙ್ಕಜಂ ಚ ।
ದಧಾನಂ ಸರೋಜಾಸನಂ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ ॥ ೬ ॥

ಮಹಾಮೂಷಕಾರೂಢಮಾಧಾರಶಕ್ತ್ಯಾ
ಸಮಾರಾಧಿತಾಙ್ಘ್ರಿಂ ಮಹಾಮಾತೃಕಾಭಿಃ ।
ಸಮಾವೃತ್ಯಸಂಸೇವಿತಂ ದೇವತಾಭಿ-
ರ್ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ ॥ ೭ ॥

ಶ್ರುತೀನಾಂ ಶಿರೋಭಿಸ್ಸ್ತುತಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಂ
ಪತಿಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧ್ಯೋರ್ಗತಿಂ ಭೂಸುರಾಣಾಮ್ ।
ಸುರಾಣಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಗಣಾನಾಮಧೀಶಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ ॥ ೮ ॥

ಗಣಾಧೀಶಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ
ಸಮಾರಾಧ್ಯಮಬ್ಜಾಸನಾದ್ಯೈಸ್ಸಮಸ್ತೈಃ ।
ಫಣಾಭೃತ್ಸಮಾಬದ್ಧತುಣ್ಡಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ ॥ ೯ ॥

ಲಸನ್ನಾಗಕೇಯೂರಮಞ್ಜೀರಹಾರಂ
ಭುಜಙ್ಗಾಧಿರಾಜಸ್ಫುರತ್ಕರ್ಣಪೂರಮ್ ।
ಕನದ್ಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷರತ್ನಾದಿಭೂಷಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ ॥ ೧೦ ॥

See Also  Mourya Re Song Hindi From Don Movie

ಸ್ಫುರದ್ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯೋಪಧಾನಂ
ತುರೀಯಾದ್ವಯಾತ್ಮಾನುಸನ್ಧಾನಧುರ್ಯಮ್ ।
ತಪೋಯೋಗಿವರ್ಯಂ ಕೃಪೋದಾರಚರ್ಯಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ನಿಜಜ್ಯೋತಿಷಾದ್ಯೋತಯನ್ತಂ ಸಮಸ್ತಂ
ದಿವಿಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಮಣ್ಡಲಂ ಚಾತ್ಮನಾಂ ಚ ।
ಭಜದ್ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥ ಬೀಜಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ಸದಾವಾಸಕಲ್ಯಾಣಪುರ್ಯಾಂ ನಿವಾಸಂ
ಗುರೋರಾಜ್ಞಯಾ ಕುರ್ವತಾಭೂಸುರೇಣ ।
ಮಹಾಯೋಗಿವೇಲ್ನಾಡುಸಿದ್ಧಾನ್ತಿನಾ ಯ-
ತ್ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿಷ್ಟಾರ್ಥದಂ ತತ್ಪಠಧ್ವಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಯೋಗಿವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಭುಜಙ್ಗ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Bhujanga Stuti in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil