Sri Ganesha Mahimna Stotram In Kannada

Click here for Ganesha Mahimna Stotram Meaning in English:

॥ Sri Ganesha Mahimna Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸ್ತವನನಿಕರೋ ಯತ್ರ ಗಲಿತಃ
ತಥಾ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಥಮಪುರುಷಸ್ಯಾಽತ್ರ ಮಹತಃ ।
ಯತೋ ಜಾತಂ ವಿಶ್ವಂ ಸ್ಥಿತಮಪಿ ಸದಾ ಯತ್ರ ವಿಲಯಃ
ಸ ಕೀದೃಗ್ಗೀರ್ವಾಣಃ ಸುನಿಗಮನುತಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಃ ॥ ೧ ॥

ಗಣೇಶಂ ಗಾಣೇಶಾಃ ಶಿವಮಿತಿ ಚ ಶೈವಾಶ್ಚ ವಿಬುಧಾಃ
ರವಿಂ ಸೌರಾ ವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರಥಮಪುರುಷಂ ವಿಷ್ಣುಭಜಕಾಃ ।
ವದನ್ತ್ಯೇಕೇ ಶಾಕ್ತಾಃ ಜಗದುದಯಮೂಲಾಂ ಪರಿಶಿವಾಂ
ನ ಜಾನೇ ಕಿಂ ತಸ್ಮೈ ನಮ ಇತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಕಲಮ್ ॥ ೨ ॥

ತಥೇಶಂ ಯೋಗಜ್ಞಾ ಗಣಪತಿಮಿಮಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ
ಸಮೀಮಾಂಸಾ ವೇದಾನ್ತಿನ ಇತಿ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಕಲಮ್ ।
ಅಜಾಂ ಸಾಂಖ್ಯೋ ಬ್ರೂತೇ ಸಕಲಗುಣರೂಪಾಂ ಚ ಸತತಂ
ಪ್ರಕರ್ತಾರಂ ನ್ಯಾಯಸ್ತ್ವಥ ಜಗತಿ ಬೌದ್ಧಾ ಧಿಯಮಿತಿ ॥ ೩ ॥

ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋ ಬುದ್ಧೇಃ ಪರತರ ಇಯಂ ಬಾಹ್ಯಸರಣಿಃ
ಯಥಾ ಧೀರ್ಯಸ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ಸ ಚ ತದನುರೂಪೋ ಗಣಪತಿಃ ।
ಮಹತ್ಕೃತ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಸ್ವಯಮಪಿ ಮಹಾನ್ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಣುವ-
ದ್ಧ್ವನಿರ್ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿನ್ದುರ್ಗಗನಸದೃಶಃ ಕಿಂ ಚ ಸದಸತ್ ॥ ೪ ॥

ಅನೇಕಾಸ್ಯೋಽಪಾರಾಕ್ಷಿಕರಚರಣೋಽನನ್ತಹೃದಯಃ
ತಥಾ ನಾನಾರೂಪೋ ವಿವಿಧವದನಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಃ ।
ಅನನ್ತಾಹ್ವಃ ಶಕ್ತ್ಯಾ ವಿವಿಧಗುಣಕರ್ಮೈಕಸಮಯೇ
ತ್ವಸಂಖ್ಯಾತಾನನ್ತಾಭಿಮತಫಲದೋಽನೇಕವಿಷಯೇ ॥ ೫ ॥

ನ ಯಸ್ಯಾಽನ್ತೋ ಮಧ್ಯೋ ನ ಚ ಭವತಿ ಚಾದಿಃ ಸುಮಹತಾ
ಮಲಿಪ್ತಃ ಕೃತ್ವೇತ್ಥಂ ಸಕಲಮಪಿ ಖಂವತ್ಸ ಚ ಪೃಥಕ್ ।
ಸ್ಮೃತಃ ಸಂಸ್ಮರ್ತೄಣಾಂ ಸಕಲಹೃದಯಸ್ಥಃ ಪ್ರಿಯಕರೋ
ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಸಕಲಸುವನ್ದ್ಯಾಯ ಮಹತೇ ॥ ೬ ॥

ಗಣೇಶಾದ್ಯಂ ಬೀಜಂ ದಹನವನಿತಾಪಲ್ಲವಯುತಂ
ಮನುಶ್ಚೈಕಾರ್ಣೋಽಯಂ ಪ್ರಣವಸಹಿತೋಽಭೀಷ್ಟಫಲದಃ ।
ಸಬಿನ್ದುಶ್ಚಾಂಗಾದ್ಯಾಂ ಗಣಕಋಷಿಛನ್ದೋಽಸ್ಯ ಚ ನಿಚೃತ್
ಸ ದೇವಃ ಪ್ರಾಗ್ಬೀಜಂ ವಿಪದಪಿ ಚ ಶಕ್ತಿರ್ಜಪಕೃತಾಮ್ ॥ ೭ ॥

See Also  Hayagriva Panchakam In Kannada

ಗಕಾರೋ ಹೇರಮ್ಬಃ ಸಗುಣ ಇತಿ ಪುಂನಿರ್ಗುಣಮಯೋ
ದ್ವಿಧಾಽಪ್ಯೇಕೋ ಜಾತಃ ಪ್ರಕೃತಿಪುರುಷೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿ ಗಣಃ ।
ಸ ಚೇಶಶ್ಚೋತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕರೋಽಯಂ ಪ್ರಥಮಕೋ
ಯತೋ ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವತಿ ಪತಿರೀಶೋ ಗಣಪತಿಃ ॥ ೮ ॥

ಗಕಾರಃ ಕಣ್ಠೋರ್ಧ್ವಂ ಗಜಮುಖಸಮೋ ಮರ್ತ್ಯಸದೃಶೋ
ಣಕಾರಃ ಕಣ್ಠಾಧೋ ಜಠರಸದೃಶಾಕಾರ ಇತಿ ಚ ।
ಅಧೋಭಾವಃ ಕಟ್ಯಾಂ ಚರಣ ಇತಿ ಹೀಶೋಽಸ್ಯ ಚ ತನುಃ
ವಿಭಾತೀತ್ಥಂ ನಾಮ ತ್ರಿಭುವನಸಮಂ ಭೂರ್ಭುವಃ ಸುವಃ ॥ ೯ ॥

ಗಣೇಶೇತಿ ತ್ರ್ಯರ್ಣಾತ್ಮಕಮಪಿ ವರಂ ನಾಮ ಸುಖದಂ
ಸಕೃತ್ಪ್ರೋಚ್ಚೈರುಚ್ಚಾರಿತಮಿತಿ ನೃಭಿಃ ಪಾವನಕರಮ್ ।
ಗಣೇಶಸ್ಯೈಕಸ್ಯ ಪ್ರತಿಜಪಕರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸುಕೃತಂ
ನ ವಿಜ್ಞಾತೋ ನಾಮ್ನಃ ಸಕಲಮಹಿಮಾ ಕೀದೃಶವಿಧಃ ॥ ೧೦ ॥

ಗಣೇಶೇತ್ಯಾಹ್ವಂ ಯಃ ಪ್ರವದತಿ ಮುಹುಸ್ತಸ್ಯ ಪುರತಃ
ಪ್ರಪಶ್ಯಂಸ್ತದ್ವಕ್ತ್ರಂ ಸ್ವಯಮಪಿ ಗಣಸ್ತಿಷ್ಠತಿ ತದಾ ।
ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂ ತ್ವಮುಕ ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಽಸ್ಯ ಭವತಿ
ಪ್ರಬೋಧಃ ಸುಪ್ತಸ್ಯ ತ್ವಖಿಲಮಿಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮಮುನಾ ॥ ೧೧ ॥

ಗಣೇಶೋ ವಿಶ್ವೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತ ಇಹ ಚ ವಿಶ್ವಂ ಗಣಪತೌ
ಗಣೇಶೋ ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಧೃತಿಮತಿರಮೈಶ್ವರ್ಯಮಖಿಲಮ್ ।
ಸಮುಕ್ತಂ ನಾಮೈಕಂ ಗಣಪತಿಪದಂ ಮಂಗಲಮಯಂ
ತದೇಕಾಸ್ಯೇ ದೃಷ್ಟೇ ಸಕಲವಿಬುಧಾಸ್ಯೇಕ್ಷಣಸಮಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ಬಹುಕ್ಲೇಶೈರ್ವ್ಯಾಪ್ತಃ ಸ್ಮೃತ ಉತ ಗಣೇಶೇ ಚ ಹೃದಯೇ
ಕ್ಷಣಾತ್ಕ್ಲೇಶಾನ್ಮುಕ್ತೋಭವತಿ ಸಹಸಾ ತ್ವಭ್ರಚಯವತ್ ।
ವನೇ ವಿದ್ಯಾರಮ್ಭೇ ಯುಧಿ ರಿಪುಭಯೇ ಕುತ್ರ ಗಮನೇ
ಪ್ರವೇಶೇ ಪ್ರಾಣಾನ್ತೇ ಗಣಪತಿಪದಂ ಚಾಽಽಶು ವಿಶತಿ ॥ ೧೩ ॥

ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಕಪಿಲ ಅಪರೋ ಮಂಗಲನಿಧಿಃ
ದಯಾಲುರ್ಹೇರಮ್ಬೋ ವರದ ಇತಿ ಚಿನ್ತಾಮಣಿರಜಃ ।
ವರಾನೀಶೋ ಢುಣ್ಢಿರ್ಗಜವದನನಾಮಾ ಶಿವಸುತೋ
ಮಯೂರೇಶೋ ಗೌರೀತನಯ ಇತಿ ನಾಮಾನಿ ಪಠತಿ ॥ ೧೪ ॥

ಮಹೇಶೋಽಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಸಕವಿರವಿರಿನ್ದುಃ ಕಮಲಜಃ
ಕ್ಷಿತಿಸ್ತೋಯಂ ವಹ್ನಿಃ ಶ್ವಸನ ಇತಿ ಖಂ ತ್ವದ್ರಿರುದಧಿಃ ।
ಕುಜಸ್ತಾರಃ ಶುಕ್ರೋ ಗುರುರುಡುಬುಧೋಽಗುಶ್ಚ ಧನದೋ
ಯಮಃ ಪಾಶೀ ಕಾವ್ಯಃ ಶನಿರಖಿಲರೂಪೋ ಗಣಪತಿಃ ॥ ೧೫ ॥

See Also  Aapad Udharana Hanumath Stotram In Kannada

ಮುಖಂ ವಹ್ನಿಃ ಪಾದೌ ಹರಿರಪಿ ವಿಧಾತಾ ಪ್ರಜನನಂ
ರವಿರ್ನೇತ್ರೇ ಚನ್ದ್ರೋ ಹೃದಯಮಪಿ ಕಾಮೋಽಸ್ಯ ಮದನಃ ।
ಕರೌ ಶಕ್ರಃ ಕಟ್ಯಾಮವನಿರುದರಂ ಭಾತಿ ದಶನಂ
ಗಣೇಶಸ್ಯಾಸನ್ವೈ ಕ್ರತುಮಯವಪುಶ್ಚೈವ ಸಕಲಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಅನರ್ಘ್ಯಾಲಂಕಾರೈರರುಣವಸನೈರ್ಭೂಷಿತತನುಃ
ಕರೀನ್ದ್ರಾಸ್ಯಃ ಸಿಂಹಾಸನಮುಪಗತೋ ಭಾತಿ ಬುಧರಾಟ್ ।
ಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಾತ್ತನ್ಮಧ್ಯೇಽಪ್ಯುದಿತರವಿಬಿಮ್ಬೋಪಮರುಚಿಃ
ಸ್ಥಿತಾ ಸಿದ್ಧಿರ್ವಾಮೇ ಮತಿರಿತರಗಾ ಚಾಮರಕರಾ ॥ ೧೭ ॥

ಸಮಸ್ಯಾತ್ತಸ್ಯಾಸನ್ ಪ್ರವರಮುನಿಸಿದ್ಧಾಸ್ಸುರಗಣಾಃ
ಪ್ರಶಂಸನ್ತೀತ್ಯಗ್ರೇ ವಿವಿಧನುತಿಭಿಃ ಸಾಽಞ್ಜಲಿಪುಟಾಃ ।
ಬಿಡೌಜಾದ್ಯೈಃ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರನುವೃತೋ ಭಕ್ತನಿಕರೈಃ
ಗಣಕ್ರೀಡಾಮೋದಪ್ರಮುದವಿಕಟಾದ್ಯೈಃ ಸಹಚರೈಃ ॥ ೧೮ ॥

ವಶಿತ್ವಾದ್ಯಷ್ಟಾಷ್ಟಾದಶದಿಗಖಿಲಾಲ್ಲೋಲಮನುವಾಕ್
ಧೃತಿಃ ಪಾದೂಃ ಖಡ್ಗೋಞ್ಜನರಸಬಲಾಃ ಸಿದ್ಧಯ ಇಮಾಃ ।
ಸದಾ ಪೃಷ್ಠೇ ತಿಷ್ಠನ್ತ್ಯನಿಮಿಷದೃಶಸ್ತನ್ಮುಖಲಯಾಃ
ಗಣೇಶಂ ಸೇವನ್ತೇಽಪ್ಯತಿನಿಕಟಸೂಪಾಯನಕರಾಃ ॥ ೧೯ ॥

ಮೃಗಾಂಕಾಸ್ಯಾ ರಮ್ಭಾಪ್ರಭೃತಿಗಣಿಕಾ ಯಸ್ಯ ಪುರತಃ
ಸುಸಂಗೀತಂ ಕುರ್ವನ್ತ್ಯಪಿ ಕುತುಕಗನ್ಧರ್ವಸಹಿತಾಃ ।
ಮುದಃ ಪಾರೋ ನಾಽತ್ರೇತ್ಯನುಪಮಪದೇ ದೌರ್ವಿಗಲಿತಾ
ಸ್ಥಿರಂ ಜಾತಂ ಚಿತ್ತಂ ಚರಣಮವಲೋಕ್ಯಾಸ್ಯ ವಿಮಲಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ಹರೇಣಾಽಯಂ ಧ್ಯಾತಸ್ತ್ರಿಪುರಮಥನೇ ಚಾಽಸುರವಧೇ
ಗಣೇಶಃ ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ಬಲಿವಿಜಯಕಾಲೇಽಪಿ ಹರಿಣಾ ।
ವಿಧಾತ್ರಾ ಸಂಸೃಷ್ಟಾವುರಗಪತಿನಾ ಕ್ಷೋಣಿಧರಣೇ
ನರೈಃ ಸಿದ್ಧೌ ಮುಕ್ತೌ ತ್ರಿಭುವನಜಯೇ ಪುಷ್ಪಧನುಷಾ ॥ ೨೧ ॥

ಅಯಂ ಸುಪ್ರಾಸಾದೇ ಸುರ ಇವ ನಿಜಾನನ್ದಭುವನೇ
ಮಹಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನಾದ್ಯೋ ಲಘುತರಗೃಹೇ ರಂಕಸದೃಶಃ ।
ಶಿವದ್ವಾರೇ ದ್ವಾಃಸ್ಥೋ ನೃಪ ಇವ ಸದಾ ಭೂಪತಿಗೃಹೇ
ಸ್ಥಿತೋ ಭೂತ್ವೋಮಾಂಕೇ ಶಿಶುಗಣಪತಿರ್ಲಾಲನಪರಃ ॥ ೨೨ ॥

ಅಮುಷ್ಮಿನ್ ಸನ್ತುಷ್ಟೇ ಗಜವದನ ಏವಾಪಿ ವಿಬುಧೇ
ತತಸ್ತೇ ಸನ್ತುಷ್ಟಾಸ್ತ್ರಿಭುವನಗತಾಃ ಸ್ಯುರ್ಬುಧಗಣಾಃ ।
ದಯಾಲುರ್ಹೇರಮ್ಬೋ ನ ಚ ಭವತಿ ಯಸ್ಮಿಂಶ್ಚ ಪುರುಷೇ
ವೃಥಾ ಸರ್ವಂ ತಸ್ಯ ಪ್ರಜನನಮತಃ ಸಾನ್ದ್ರತಮಸಿ ॥ ೨೩ ॥

ವರೇಣ್ಯೋ ಭೂಶುಣ್ಡಿರ್ಭೃಗುಗುರುಕುಜಾಮುದ್ಗಲಮುಖಾ
ಹ್ಯಪಾರಾಸ್ತದ್ಭಕ್ತಾ ಜಪಹವನಪೂಜಾಸ್ತುತಿಪರಾಃ ।
ಗಣೇಶೋಽಯಂ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯ ಇತಿ ಚ ಸರ್ವತ್ರ ಗದಿತಂ
ವಿಭಕ್ತಿರ್ಯತ್ರಾಸ್ತೇ ಸ್ವಯಮಪಿ ಸದಾ ತಿಷ್ಠತಿ ಗಣಃ ॥ ೨೪ ॥

See Also  Durga Saptashati Vaikruthika Rahasyam In Kannada

ಮೃದಃ ಕಾಶ್ಚಿದ್ಧಾತೋಶ್ಛದವಿಲಿಖಿತಾ ವಾಽಪಿ ದೃಷದಃ
ಸ್ಮೃತಾ ವ್ಯಾಜಾನ್ಮೂರ್ತಿಃ ಪಥಿ ಯದಿ ಬಹಿರ್ಯೇನ ಸಹಸಾ ।
ಅಶುದ್ಧೋಽದ್ಧಾ ದ್ರಷ್ಟಾ ಪ್ರವದತಿ ತದಾಹ್ವಾಂ ಗಣಪತೇಃ
ಶ್ರುತಾ ಶುದ್ಧೋ ಮರ್ತ್ಯೋ ಭವತಿ ದುರಿತಾದ್ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ ॥ ೨೫ ॥

ಬಹಿರ್ದ್ವಾರಸ್ಯೋರ್ಧ್ವಂ ಗಜವದನವರ್ಷ್ಮೇನ್ಧನಮಯಂ
ಪ್ರಶಸ್ತಂ ವಾ ಕೃತ್ವಾ ವಿವಿಧ ಕುಶಲೈಸ್ತತ್ರ ನಿಹಿತಮ್ ।
ಪ್ರಭಾವಾತ್ತನ್ಮೂರ್ತ್ಯಾ ಭವತಿ ಸದನಂ ಮಂಗಲಮಯಂ
ವಿಲೋಕ್ಯಾನನ್ದಸ್ತಾಂ ಭವತಿ ಜಗತೋ ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ ॥ ೨೬ ॥

ಸಿತೇ ಭಾದ್ರೇ ಮಾಸೇ ಪ್ರತಿಶರದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಸಮಯೇ
ಮೃದೋ ಮೂರ್ತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಗಣಪತಿತಿಥೌ ಢುಣ್ಢಿಸದೃಶೀಮ್ ।
ಸಮರ್ಚತ್ಯುತ್ಸಾಹಃ ಪ್ರಭವತಿ ಮಹಾನ್ ಸರ್ವಸದನೇ
ವಿಲೋಕ್ಯಾನನ್ದಸ್ತಾಂ ಪ್ರಭವತಿ ನೃಣಾಂ ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ ॥ ೨೭ ॥

ತಥಾ ಹ್ಯೇಕಃ ಶ್ಲೋಕೋ ವರಯತಿ ಮಹಿಮ್ನೋ ಗಣಪತೇಃ
ಕಥಂ ಸ ಶ್ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತುತ ಇತಿ ಭವೇತ್ಸಮ್ಪ್ರಪಠಿತೇ ।
ಸ್ಮೃತಂ ನಾಮಾಸ್ಯೈಕಂ ಸಕೃದಿದಮನನ್ತಾಹ್ವಯಸಮಂ
ಯತೋ ಯಸ್ಯೈಕಸ್ಯ ಸ್ತವನಸದೃಶಂ ನಾಽನ್ಯದಪರಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ಗಜವದನ ವಿಭೋ ಯದ್ವರ್ಣಿತಂ ವೈಭವಂ ತೇ
ತ್ವಿಹ ಜನುಷಿ ಮಮೇತ್ಥಂ ಚಾರು ತದ್ದರ್ಶಯಾಶು ।
ತ್ವಮಸಿ ಚ ಕರುಣಾಯಾಃ ಸಾಗರಃ ಕೃತ್ಸ್ನದಾತಾ-
ಪ್ಯತಿ ತವ ಭೃತಕೋಽಹಂ ಸರ್ವದಾ ಚಿನ್ತಕೋಽಸ್ಮಿ ॥ ೨೯ ॥

ಸುಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಪಠತು ನಿತ್ಯಮೇತದೇವ
ಸ್ವಾನನ್ದಂ ಪ್ರತಿ ಗಮನೇಽಪ್ಯಯಂ ಸುಮಾರ್ಗಃ ।
ಸಞ್ಚಿನ್ತ್ಯಂ ಸ್ವಮನಸಿ ತತ್ಪದಾರವಿನ್ದಂ
ಸ್ಥಾಪ್ಯಾಗ್ರೇ ಸ್ತವನಫಲಂ ನತೀಃ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥ ೩೦ ॥

ಗಣೇಶದೇವಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮೇತ-
ದ್ಯಃ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾಽಪಿ ಪಠೇಚ್ಚ ತಸ್ಯ ।
ಕ್ಲೇಶಾ ಲಯಂ ಯಾನ್ತಿ ಲಭೇಚ್ಚ ಶೀಘ್ರಂ
ಶ್ರೀಪುತ್ರವಿದ್ಯಾರ್ಥಗೃಹಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಮ್ ॥ ೩೧ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಪುಷ್ಪದನ್ತವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಮಹಿಮ್ನಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Mahimna Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil