Sri Ganesha Namashtakam in Kannada

॥ Sri Ganesha Namashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ನಾಮಾಷ್ಟಕಂ ॥
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುವಾಚ ।
ಗಣೇಶಮೇಕದಂತಂ ಚ ಹೇರಂಬಂ ವಿಘ್ನನಾಯಕಮ್ ।
ಲಂಬೋದರಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ಗುಹಾಗ್ರಜಮ್ ॥ ೧ ॥

ನಾಮಾಷ್ಟಾರ್ಥಂ ಚ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಶೃಣು ಮಾತರ್ಹರಪ್ರಿಯೇ ।
ಸ್ತೋತ್ರಾಣಾಂ ಸಾರಭೂತಂ ಚ ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಂ ಪರಮ್ ॥ ೨ ॥

ಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾಚಕೋ ಗಶ್ಚ ಣಶ್ಚ ನಿರ್ವಾಣವಾಚಕಃ ।
ತಯೋರೀಶಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಣೇಶಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೩ ॥

ಏಕಶಬ್ದಃ ಪ್ರಧಾನಾರ್ಥೋ ದಂತಶ್ಚ ಬಲವಾಚಕಃ ।
ಬಲಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಸರ್ವಸ್ಮಾದೇಕದಂತಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೪ ॥

ದೀನಾರ್ಥವಾಚಕೋ ಹೇಶ್ಚ ರಂಬಃ ಪಾಲಕವಾಚಕಃ ।
ದೀನಾನಾಂ ಪರಿಪಾಲಕಂ ಹೇರಂಬಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೫ ॥

ವಿಪತ್ತಿವಾಚಕೋ ವಿಘ್ನೋ ನಾಯಕಃ ಖಂಡನಾರ್ಥಕಃ ।
ವಿಪತ್ಖಂಡನಕಾರಕಂ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನನಾಯಕಮ್ ॥ ೬ ॥

ವಿಷ್ಣುದತ್ತೈಶ್ಚ ನೈವೇದ್ಯೈರ್ಯಸ್ಯ ಲಂಬೋದರಂ ಪುರಾ ।
ಪಿತ್ರಾ ದತ್ತೈಶ್ಚ ವಿವಿಧೈರ್ವಂದೇ ಲಂಬೋದರಂ ಚ ತಮ್ ॥ ೭ ॥

ಶೂರ್ಪಾಕಾರೌ ಚ ಯತ್ಕರ್ಣೌ ವಿಘ್ನವಾರಣಕಾರಣೌ ।
ಸಂಪದೌ ಜ್ಞಾನರೂಪೌ ಚ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೮ ॥

ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದಪುಷ್ಪಂ ಚ ಯನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಮುನಿದತ್ತಕಮ್ ।
ತಂ ಗಜೇಂದ್ರವಕ್ತ್ರಯುಕ್ತಂ ಗಜವಕ್ತ್ರಂ ನಮಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೯ ॥

ಗುಹಸ್ಯಾಗ್ರೇ ಚ ಜಾತೋಽಯಮಾವಿರ್ಭೂತೋ ಹರಾಲಯೇ ।
ವಂದೇ ಗುಹಾಗ್ರಜಂ ದೇವಂ ಸರ್ವದೇವಾಗ್ರಪೂಜಿತಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಏತನ್ನಾಮಾಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾನಾರ್ಥಸಂಯುತಂ ಶುಭಮ್ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ ಸುಖೀ ಸರ್ವತೋ ಜಯೀ ॥ ೧೧ ॥

ತತೋ ವಿಘ್ನಾಃ ಪಲಾಯಂತೇ ವೈನತೇಯಾದ್ಯಥೋರಗಾಃ ।
ಗಣೇಶ್ವರಪ್ರಸಾದೇನ ಮಹಾಜ್ಞಾನೀ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ಪುತ್ರಂ ಭಾರ್ಯಾರ್ಥೀ ವಿಪುಲಾಂ ಸ್ತ್ರಿಯಮ್ ।
ಮಹಾಜಡಃ ಕವೀಂದ್ರಶ್ಚ ವಿದ್ಯಾವಾಂಶ್ಚ ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತೇ ಗಣಪತಿಖಂಡೇ ವಿಷ್ಣೂಪದಿಷ್ಟಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶನಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ganesha Namashtakam in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Sri Ganesha Namashtakam in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top