Ganesha Pratah Smarana Stotram in Sanskrit

॥ Ganesha Pratah Smarana Stotram Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्री गणेश प्रातःस्मरणम् ॥
प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं
सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् ।
उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डं
आखण्डलादिसुरनायकबृन्दवन्द्यम् ॥ १ ॥

प्रातर्नमामि चतुराननवन्द्यमानं
इच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम् ।
तं तुन्दिलं द्विरसनाधिप यज्ञसूत्रं
पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः शिवाय ॥ २ ॥

प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्तशोक-
-दावानलं गणविभुं वरकुञ्जरास्यम् ।
अज्ञानकाननविनाशनहव्यवाहं
उत्साहवर्धनमहं सुतमीश्वरस्य ॥ ३ ॥

श्लोकत्रयमिदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकम् ।
प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत्प्रयतः पुमान् ॥ ४ ॥

इति श्री गणेश प्रातःस्मरण स्तोत्रम् ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Ganesha Pratah Smarana Stotram in Lyrics in English » Kannada » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *