Sri Ganesha Vajra Panjara Stotram in Kannada

॥ Sri Ganesha Vajra Panjara Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ವಜ್ರಪಂಜರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಗಜಾಸ್ಯಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಧಾರಂ
ಪರಶ್ವಾದಿಶಸ್ತ್ರೈರ್ಯುತಂ ಭಾಲಚಂದ್ರಮ್ ।
ನರಾಕಾರದೇಹಂ ಸದಾ ಯೋಗಶಾಂತಂ
ಗಣೇಶಂ ಭಜೇ ಸರ್ವವಂದ್ಯಂ ಪರೇಶಮ್ ॥ ೧ ॥

ಬಿಂದುರೂಪೋ ವಕ್ರತುಂಡೋ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಹೃದಿ ಸ್ಥಿತಃ ।
ದೇಹಾಂಶ್ಚತುರ್ವಿಧಾಂಸ್ತತ್ತ್ವಾಂಸ್ತತ್ತ್ವಾಧಾರಃ ಸನಾತನಃ ॥ ೨ ॥

ದೇಹಮೋಹಯುತಂ ಹ್ಯೇಕದಂತಃ ಸೋಽಹಂ ಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ।
ದೇಹಿನಂ ಮಾಂ ವಿಶೇಷೇಣ ರಕ್ಷತು ಭ್ರಮನಾಶಕಃ ॥ ೩ ॥

ಮಹೋದರಸ್ತಥಾ ದೇವೋ ನಾನಾಬೋಧಾನ್ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ।
ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಬೋಧಾನಂದಸಂಸ್ಥೋ ಹ್ಯಹರ್ನಿಶಮ್ ॥ ೪ ॥

ಸಾಂಖ್ಯಾನ್ ರಕ್ಷತು ಸಾಂಖ್ಯೇಶೋ ಗಜಾನನಃ ಸುಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಅಸತ್ಯೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ಮಾಂ ಸ ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ರಕ್ಷತು ॥ ೫ ॥

ಸತ್ಸು ಸ್ಥಿತಂ ಸುಮೋಹೇನ ವಿಕಟೋ ಮಾಂ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ರಕ್ಷತು ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಾತ್ ಸದೈಕಾಮೃತಧಾರಕಃ ॥ ೬ ॥

ಆನಂದೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಸಮಾತ್ಮಕಃ ।
ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಮಹಾವಿಘ್ನೈರ್ನಾನಾಖೇಲಕರಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ ೭ ॥

ಅವ್ಯಕ್ತೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಃ ಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ।
ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಸುಖಾಕಾರಃ ಸಹಜಃ ಸರ್ವಪೂಜಿತಃ ॥ ೮ ॥

ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯೇಷು ಸಂಸ್ಥಂ ಮಾಂ ಗಣೇಶಃ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ।
ರಕ್ಷತು ಯೋಗಭಾವೇನ ಸಂಸ್ಥಿತೋ ಭವನಾಯಕಃ ॥ ೯ ॥

ಅಯೋಗೇಷು ಸ್ಥಿತಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಾಂ ರಕ್ಷತು ಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ನಿವೃತ್ತಿರೂಪಧೃಕ್ ಸಾಕ್ಷಾದಸಮಾಧಿಸುಖೇ ರತಃ ॥ ೧೦ ॥

ಯೋಗಶಾಂತಿಧರೋ ಮಾಂ ತು ರಕ್ಷತು ಯೋಗಸಂಸ್ಥಿತಮ್ ।
ಗಣಾಧೀಶಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಸಮನ್ವಿತಃ ॥ ೧೧ ॥

ಪುರೋ ಮಾಂ ಗಜಕರ್ಣಶ್ಚ ರಕ್ಷತು ವಿಘ್ನಹಾರಕಃ ।
ವಾಹ್ನ್ಯಾಂ ಯಾಮ್ಯಾಂ ಚ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ವರಪ್ರದಃ ॥ ೧೨ ॥

ರಕ್ಷತು ಪಶ್ಚಿಮೇ ಢುಂಢಿರ್ಹೇರಂಬೋ ವಾಯುದಿಕ್ ಸ್ಥಿತಮ್ ।
ವಿನಾಯಕಶ್ಚೋತ್ತರೇ ತು ಪ್ರಮೋದಶ್ಚೇಶದಿಕ್ ಸ್ಥಿತಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಊರ್ಧ್ವಂ ಸಿದ್ಧಿಪತಿಃ ಪಾತು ಬುದ್ಧೀಶೋಽಧಃ ಸ್ಥಿತಂ ಸದಾ ।
ಸರ್ವಾಂಗೇಷು ಮಯೂರೇಶಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಭಕ್ತಿಲಾಲಸಃ ॥ ೧೪ ॥

ಯತ್ರ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಂ ಮಾಂ ತು ಸದಾ ರಕ್ಷತು ಯೋಗಪಃ ।
ಪುರಶುಪಾಶಸಂಯುಕ್ತೋ ವರದಾಭಯಧಾರಕಃ ॥ ೧೫ ॥

ಇದಂ ಗಣಪತೇಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಜ್ರಪಂಜರಕಂ ಪರಮ್ ।
ಧಾರಯಸ್ವ ಮಹಾದೇವ ವಿಜಯೀ ತ್ವಂ ಭವಿಷ್ಯಸಿ ॥ ೧೬ ॥

ಯ ಇದಂ ಪಂಜರಂ ಧೃತ್ವಾ ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಸ್ಥಿತೋ ಭವೇತ್ ।
ನ ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ಕ್ವಾಪಿ ಭಯಂ ನಾನಾಸ್ವಭಾವಜಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪಂಜರಂ ನಿತ್ಯಂ ಸ ಈಪ್ಸಿತಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ವಜ್ರಸಾರತನುರ್ಭೂತ್ವಾ ಚರೇತ್ಸರ್ವತ್ರ ಮಾನವಃ ॥ ೧೮ ॥

ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸ ಗಣೇಶ ಇವಾಪರಃ ।
ನಿರ್ವಿಘ್ನಃ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ ೧೯ ॥

ಯಃ ಶೃಣೋತಿ ಗಣೇಶಸ್ಯ ಪಂಜರಂ ವಜ್ರಸಂಜ್ಞಕಮ್ ।
ಆರೋಗ್ಯಾದಿಸಮಾಯುಕ್ತೋ ಭವತೇ ಗಣಪಪ್ರಿಯಃ ॥ ೨೦ ॥

ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಪಶೂನ್ ವಿದ್ಯಾಮಾಯುಷ್ಯಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಕಮ್ ।
ಸರ್ವಸಂಪತ್ಸಮಾಯುಕ್ತಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಪಠನಾಲ್ಲಭೇತ್ ॥ ೨೧ ॥

ನ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ವಜ್ರಾತ್ತು ಚಕ್ರಾಚ್ಛೂಲಾದ್ಭವೇತ್ ಕದಾ ।
ಶಂಕರಾದೇರ್ಮಹಾದೇವ ಪಠನಾದಸ್ಯ ನಿತ್ಯಶಃ ॥ ೨೨ ॥

ಯಂ ಯಂ ಚಿಂತಯತೇ ಮರ್ತ್ಯಸ್ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಶಾಶ್ವತಮ್ ।
ಪಠನಾದಸ್ಯ ವಿಘ್ನೇಶ ಪಂಜರಸ್ಯ ನಿರಂತರಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಲಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಭಿರೇವಂ ಸ ಸಿದ್ಧಪಂಜರಕೋ ಭವೇತ್ ।
ಸ್ತಂಭಯೇದಪಿ ಸೂರ್ಯಂ ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ವಶಮಾನಯೇತ್ ॥ ೨೪ ॥

ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಗಣೇಶಾನೋಽಂತರ್ದಧೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ ।
ಶಿವೋ ದೇವಾದಿಭಿರ್ಯುಕ್ತೋ ಹರ್ಷಿತಃ ಸಂಬಭೂವ ಹ ॥ ೨೫ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮುದ್ಗಲೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಚರಿತೇ ವಜ್ರಪಂಜರಕಥನಂ ನಾಮ ತ್ರಯೋವಿಂಶೋಽಧ್ಯಾಯಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Ganesha Vajra Panjara Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Sri Ganesha Vajra Panjara Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top