Sri Gauri Navaratnamalika Stava In Kannada

॥ Sri Gauri Navaratnamalika Stava Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗೌರೀ ನವರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತವಃ ॥
ವಾಣೀಂ ಜಿತಶುಕವಾಣೀ ಮಳಿಕುಲವೇಣೀಂ ಭವಾಂಬುಧಿದ್ರೋಣಿಂ ।
ವೀಣಾಶುಕಶಿಶುಪಾಣಿಂ ನತಗೀರ್ವಾಣೀಂ ನಮಾಮಿ ಶರ್ವಾಣೀಮ್ ॥ ೧ ॥

ಕುವಲಯದಳನೀಲಾಂಗೀಂ ಕುವಲಯರಕ್ಷೈಕದೀಕ್ಷಿತಾಪಾಂಗೀಮ್ ।
ಲೋಚನವಿಜಿತಕುರಂಗೀಂ ಮಾತಂಗೀಂ ನೌಮಿ ಶಂಕರಾರ್ಧಾಂಗೀಮ್ ॥ ೨ ॥

ಕಮಲಾಂ ಕಮಲಜಕಾಂತಾಂ ಕಲಸಾರಸದತ್ತಕಾಂತಕರಕಮಲಾಂ ।
ಕರಯುಗಳವಿಧೃತಕಮಲಾಂ ವಿಮಲಾಂಕಮಲಾಂಕಚೂಡಸಕಲಕಲಾಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸುಂದರಹಿಮಕರವದನಾಂ ಕುಂದಸುರದನಾಂ ಮುಕುಂದನಿಧಿಸದನಾಂ ।
ಕರುಣೋಜ್ಜೀವಿತಮದನಾಂ ಸುರಕುಶಲಾಯಾಸುರೇಷು ಕೃತದಮನಾಮ್ ॥೪ ॥

ಅರುಣಾಧರಜಿತಬಿಂಬಾಂ ಜಗದಂಬಾಂ ಗಮನವಿಜಿತಕಾದಂಬಾಂ ।
ಪಾಲಿತಸುತಜನಕದಂಬಾಂ ಪೃಥುಲನಿತಂಬಾಂ ಭಜೇ ಸಹೇರಂಬಾಮ್ ॥ ೫ ॥

ಶರಣಾಗತಜನಭರಣಾಂ ಕರುಣಾವರುಣಾಲಯಾಬ್ಜಚರಣಾಂ ।
ಮಣಿಮಯದಿವ್ಯಾಭರಣಾಂ ಚರಣಾಂಭೋಜಾತಸೇವಕೋದ್ಧರಣಾಮ್ ॥ ೬ ॥

ತುಙ್ಗಸ್ತನಜಿತಕುಂಭಾಂ ಕೃತಪರಿರಂಭಾಂ ಶಿವೇನ ಗುಹಡಿಂಭಾಂ ।
ದಾರಿತಶುಂಭನಿಶುಂಭಾಂ ನರ್ತಿತರಂಭಾಂ ಪುರೋ ವಿಗತದಂಭಾಮ್ ॥ ೭ ॥

ನತಜನರಕ್ಷಾದೀಕ್ಷಾಂ ದಕ್ಷಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದೈವತಾಧ್ಯಕ್ಷಾಮ್ ।
ವಾಹೀಕೃತಹರ್ಯಕ್ಷಾಂ ಕ್ಷಪಿತವಿಪಕ್ಷಾಂ ಸುರೇಷು ಕೃತರಕ್ಷಾಮ್ ॥ ೮ ॥

ಧನ್ಯಾಂ ಸುರವರಮಾನ್ಯಾಂ ಹಿಮಗಿರಿಕನ್ಯಾಂತ್ರಿಲೋಕಮೂರ್ಧನ್ಯಾಂ ।
ವಿಹೃತಸುರದ್ರುಮವನ್ಯಾಂ ವೇದ್ಮಿ ವಿನಾ ತ್ವಾಂನದೇವತಾಮನ್ಯಾಮ್ ॥ ೯ ॥

ಏತಾಂ ನವಮಣಿಮಾಲಾಂ ಪಠಂತಿ ಭಕ್ತ್ಯೇಹಾ ಯೇ ಪರಾಶಕ್ತ್ಯಾ ।
ತೇಷಾಂ ವದನೇ ಸದನೇ ನೃತ್ಯತಿ ವಾಣೀ ರಮಾ ಚ ಪರಮಮುದಾ ॥ ೧೦ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gauri Navaratnamalika Stava in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil

See Also  Sri Kali Shatanama Stotram In Odia