Sri Gayatri Ashtakam In Kannada

॥ Sri Gayatri Ashtakam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟಕಂ ॥
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರತಪಃಫಲಾಂ ಪ್ರಿಯತರಾಂ ವಿಪ್ರಾಲಿಸಂಸೇವಿತಾಂ
ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕದಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಂ ಖಂಡೇಂದುಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ ।
ತಾಂಬೂಲಾರುಣಭಾಸಮಾನವದನಾಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಂ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಪಂಚಾನನಾಮ್ ॥ ೧ ॥

ಜಾತೀಪಂಕಜಕೇತಕೀಕುವಲಯೈಃ ಸಂಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಾಂ
ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಾತ್ಮಿಕವರ್ಣಪಂಕ್ತಿಸಹಿತಾಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಮ್ ।
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣೈರ್ಬುಧಜನೈಃ ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಾಂ ಶಿವಾಂ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಪಂಚಾನನಾಮ್ ॥ ೨ ॥

ಮಂಜೀರಧ್ವನಿಭಿಃ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಮಂಜುತ್ವಸಂವರ್ಧನೀಂ
ವಿಪ್ರಪ್ರೇಂಖಿತವಾರಿವಾರಿತಮಹಾರಕ್ಷೋಗಣಾಂ ಮೃಣ್ಮಯೀಮ್ ।
ಜಪ್ತುಃ ಪಾಪಹರಾಂ ಜಪಾಸುಮನಿಭಾಂ ಹಂಸೇನ ಸಂಶೋಭಿತಾಂ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಪಂಚಾನನಾಮ್ ॥ ೩ ॥

ಕಾಂಚೀಚೇಲವಿಭೂಷಿತಾಂ ಶಿವಮಯೀಂ ಮಾಲಾರ್ಧಮಾಲಾದಿಕಾ-
ನ್ಬಿಭ್ರಾಣಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ಶರಣದಾಂ ಮೋಹಾಂಧಬುದ್ಧಿಚ್ಛಿದಾಮ್ ।
ಭೂರಾದಿತ್ರಿಪುರಾಂ ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀಮಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಖಾನುತಾಂ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಪಂಚಾನನಾಮ್ ॥ ೪ ॥

ಧ್ಯಾತುರ್ಗರ್ಭಕೃಶಾನುತಾಪಹರಣಾಂ ಸಾಮಾತ್ಮಿಕಾಂ ಸಾಮಗಾಂ
ಸಾಯಂಕಾಲಸುಸೇವಿತಾಂ ಸ್ವರಮಯೀಂ ದೂರ್ವಾದಲಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ ।
ಮಾತುರ್ದಾಸ್ಯವಿಲೋಚನೈಕಮತಿಮತ್ಖೇಟೀಂದ್ರಸಂರಾಜಿತಾಂ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಪಂಚಾನನಾಮ್ ॥ ೫ ॥

ಸಂಧ್ಯಾರಾಗವಿಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರವಿಲಸದ್ವಿಪ್ರೋತ್ತಮೈಃ ಸೇವಿತಾಂ
ತಾರಾಹಾರಸುಮಾಲಿಕಾಂ ಸುವಿಲಸದ್ರತ್ನೇಂದುಕುಂಭಾಂತರಾಮ್ ।
ರಾಕಾಚಂದ್ರಮುಖೀಂ ರಮಾಪತಿನುತಾಂ ಶಂಖಾದಿಭಾಸ್ವತ್ಕರಾಂ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಪಂಚಾನನಾಮ್ ॥ ೬ ॥

ವೇಣೀಭೂಷಿತಮಾಲಕಧ್ವನಿಕರೈರ್ಭೃಂಗೈಃ ಸದಾ ಶೋಭಿತಾಂ
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನರಸಾಯನಜ್ಞರಸನಾಸೌಧಭ್ರಮದ್ಭ್ರಾಮರೀಮ್ ।
ನಾಸಾಲಂಕೃತಮೌಕ್ತಿಕೇಂದುಕಿರಣೈಃ ಸಾಯಂತಮಶ್ಛೇದಿನೀಂ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಪಂಚಾನನಾಮ್ ॥ ೭ ॥

ಪಾದಾಬ್ಜಾಂತರರೇಣುಕುಂಕುಮಲಸತ್ಫಾಲದ್ಯುರಾಮಾವೃತಾಂ
ರಂಭಾನಾಟ್ಯವಿಲೋಕನೈಕರಸಿಕಾಂ ವೇದಾಂತಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಮ್ ।
ವೀಣಾವೇಣುಮೃದಂಗಕಾಹಲರವಾನ್ದೇವೈಃ ಕೃತಾಂಛೃಣ್ವತೀಂ
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಪಂಚಾನನಾಮ್ ॥ ೮ ॥

ಹತ್ಯಾಪಾನಸುವರ್ಣತಸ್ಕರಮಹಾಗುರ್ವಂಗನಾಸಂಗಮಾ-
ನ್ದೋಷಾಂಛೈಲಸಮಾನ್ ಪುರಂದರಸಮಾಃ ಸಂಚ್ಛಿದ್ಯ ಸೂರ್ಯೋಪಮಾಃ ।
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಶ್ರುತಿಮಾತುರೇಕಮನಸಾ ಸಂಧ್ಯಾಸು ಯೇ ಭೂಸುರಾ
ಜಪ್ತ್ವಾ ಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಮನುಮಿಮಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಪರಂ ವೈದಿಕಾಃ ॥ ೯ ॥

See Also  Jo Achyutananda In Kannada

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayatri Ashtakam in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil