Sri Gayatri Mantram Ghanapatham In Telugu

॥ Gayatri Mantram Ghanapatham in Telugu


ఓం భూర్భువస్సువః తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి – ధియో యో నః’ ప్రచోదయా”త్ ॥

తథ్స’వితు – స్సవితు – స్తత్తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యం వరే”ణ్యగ్‍మ్ సవితు స్తత్తథ్స’వితుర్వరే”ణ్యమ్ ।

సవితుర్వరే”ణ్యం వరే”ణ్యగ్‍మ్ సవితు-స్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గో భర్గో వరే”ణ్యగ్‍మ్ సవితు-స్స’వితుర్వరే”ణ్యం భర్గః’ ।

వరే”ణ్యం భర్గో భర్గో వరే”ణ్యం వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ దేవస్య భర్గో వరే”ణ్యం వరే”ణ్యం భర్గో’ దేవస్య’ ।

భర్గో’ దేవస్య’ దేవస్య భర్గో భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి దేవస్య భర్గో భర్గో’ దేవస్య’ ధీమహి ।

దేవస్య’ ధీమహి ధీమహి దేవస్య’ దేవస్య’ ధీమహి – ధీమహీతి’ ధీమహి ।

ధియో యో యో ధియో యో నో’ నో యో ధియో ధియో యోనః’ ॥

యో నో’ నో యో యోనః’ ప్రచోదయా”త్ప్రచోదయా”న్నో యో యోనః’ ప్రచోదయా”త్ ।

నః ప్రచోదయా”త్ ప్రచోదయా”న్నో నః ప్రచోదయా”త్ – ప్రచోదయాదితి’ ప్ర-చోదయా”త్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayatri Mantram Ghanapatham in EnglishKannada – Telugu – TamilBengaliMalayalam

See Also  Sri Siva Sahasranama Stotram – Poorva Peetika In Telugu