Sri Gayatri Stotram In Sanskrit

॥ Sri Gayatri Stotram Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्री गायत्री स्तोत्रम् ॥
श्री गायत्री स्तोत्र

नमस्ते देवि गायत्री सावित्री त्रिपदेऽक्षरी ।
अजरेऽमरे माता त्राहि मां भवसागरात् ॥ १ ॥

नमस्ते सूर्यसङ्काशे सूर्यसावित्रिकेऽमले ।
ब्रह्मविद्ये महाविद्ये वेदमातर्नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥

अनन्तकोटिब्रह्माण्डव्यापिनी ब्रह्मचारिणी ।
नित्यानन्दे महामाये परेशानी नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥

त्वं ब्रह्मा त्वं हरिः साक्षाद्रुद्रस्त्वमिन्द्रदेवता ।
मित्रस्त्वं वरुणस्त्वं च त्वमग्निरश्विनौ भगः ॥ ४ ॥

पूषाऽर्यमा मरुत्वांश्च ऋषयोपि मुनीश्वराः ।
पितरो नागयक्षांश्च गन्धर्वाऽप्सरसां गणाः ॥ ५ ॥

रक्षोभूतपिशाचाश्च त्वमेव परमेश्वरी ।
ऋग्यजुस्सामविद्याश्च ह्यथर्वाङ्गिरसानि च ॥ ६ ॥

त्वमेव सर्वशास्त्राणि त्वमेव सर्वसंहिताः ।
पुराणानि च तन्त्राणि महागममतानि च ॥ ७ ॥

त्वमेव पञ्चभूतानि तत्त्वानि जगदीश्वरी ।
ब्राह्मी सरस्वती सन्ध्या तुरीया त्वं महेश्वरी ॥ ८ ॥

तत्सद्ब्रह्मस्वरूपा त्वं किञ्चित्सदसदात्मिका ।
परात्परेशी गायत्री नमस्ते मातरम्बिके ॥ ९ ॥

चन्द्रकलात्मिके नित्ये कालरात्रि स्वधे स्वरे ।
स्वाहाकारेऽग्निवक्त्रे त्वां नमामि जगदीश्वरी ॥ १० ॥

नमो नमस्ते गायत्री सावित्री त्वं नमाम्यहम् ।
सरस्वती नमस्तुभ्यं तुरीये ब्रह्मरूपिणी ॥ ११ ॥

See Also  108 Names Sri Gayatri Devi In Kannada

अपराध सहस्राणि त्वसत्कर्मशतानि च ।
मत्तो जातानि देवेशी त्वं क्षमस्व दिने दिने ॥ १२ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayatri Stotram in English – Hindi – KannadaTeluguTamil