Gurupadukapanchakam 2 In English

॥ Sri Guru Paduka Panchakam 2 English Lyrics ॥

॥ srigurupadukapancakam 2 ॥

Om namo gurubhyo gurupadukabhyo
namah parebhyah parapadukabhyah ।
acarya-siddhesvara-padukabhyo
namo namah srigurupadukabhyah ॥ 1 ॥

ainkara-hrinkara-rahasyayukta –
srinkara-gudhartha-mahavibhutya ।
onkara-marma-pratipadinibhyam
namo namah srigurupadukabhyam ॥ 2 ॥

hotragni-hotragni-havisya-hotr
homadi-sarvakrti-bhasamanam ।
yadbrahma tadbodhavitarinibhyam
namo namah srigurupadukabhyam ॥ 3 ॥

kamadisarpavrajagarudabhyam
vivekavairagyanidhipradabhyam ।
bodhapradabhyam drutamoksadabhyam
namo namah srigurupadukabhyam ॥ 4 ॥

ananta-samsara-samudratara-
naukayitabhyam sthirabhaktidabhyam ।
jadyabdhi-samsosana-vadavabhyam
namo namah srigurupadukabhyam ॥ 5 ॥

iti srigurupadukapancakam (2) sampurnam ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Gurupadukapanchakam 2 Lyrics Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  Sri Surya Ashtakam 2 In English