Kashi Panchakam In Telugu

॥ Kashi Panchakam in Telugu Lyrics ॥ ॥ కాశీపఞ్చకమ్ ॥ మనోనివృత్తిః పరమోపశాన్తిఃసా తీర్థవర్యా మణికర్ణికా చ ।జ్ఞానప్రవాహా విమలాదిగఙ్గాసా కాశికాహం నిజబోధరూపా ॥ ౧ ॥ యస్యామిదం కల్పితమిన్ద్రజాలంచరాచరం భాతి మనోవిలాసమ్ ।సచ్చిత్సుఖైకా పరమాత్మరూపాసా కాశికాహం నిజబోధరూపా ॥ ౨ ॥ కోశేషు పఞ్చస్వధిరాజమానాబుద్ధిర్భవానీ ప్రతిదేహగేహమ్ ।సాక్షీ శివః సర్వగతోఽన్తరాత్మాసా కాశికాహం నిజబోధరూపా ॥ ౩ ॥ కాశ్యాం హి కాశ్యతే కాశీ కాశీ సర్వప్రకాశికా ।సా కాశీ విదితా యేన తేన … Read more

Kashi Panchakam In Tamil

॥ Kashi Panchakam in Tamil Lyrics ॥ ॥ காஶீபஞ்சகம் ॥ மநோநிவ்ருʼத்தி: பரமோபஶாந்தி:ஸா தீர்த²வர்யா மணிகர்ணிகா ச ।ஜ்ஞாநப்ரவாஹா விமலாதி³க³ங்கா³ஸா காஶிகாஹம் நிஜபோ³த⁴ரூபா ॥ 1 ॥ யஸ்யாமித³ம் கல்பிதமிந்த்³ரஜாலம்சராசரம் பா⁴தி மநோவிலாஸம் ।ஸச்சித்ஸுகை²கா பரமாத்மரூபாஸா காஶிகாஹம் நிஜபோ³த⁴ரூபா ॥ 2 ॥ கோஶேஷு பஞ்சஸ்வதி⁴ராஜமாநாபு³த்³தி⁴ர்ப⁴வாநீ ப்ரதிதே³ஹகே³ஹம் ।ஸாக்ஷீ ஶிவ: ஸர்வக³தோঽந்தராத்மாஸா காஶிகாஹம் நிஜபோ³த⁴ரூபா ॥ 3 ॥ காஶ்யாம் ஹி காஶ்யதே காஶீ காஶீ ஸர்வப்ரகாஶிகா ।ஸா காஶீ விதி³தா யேந தேந … Read more

Kashi Panchakam In Odia

॥ Kashi Panchakam in Odia Lyrics ॥ ॥ କାଶୀପଞ୍ଚକମ୍ ॥ ମନୋନିଵୃତ୍ତିଃ ପରମୋପଶାନ୍ତିଃସା ତୀର୍ଥଵର୍ୟା ମଣିକର୍ଣିକା ଚ ।ଜ୍ଞାନପ୍ରଵାହା ଵିମଲାଦିଗଙ୍ଗାସା କାଶିକାହଂ ନିଜବୋଧରୂପା ॥ ୧ ॥ ୟସ୍ୟାମିଦଂ କଲ୍ପିତମିନ୍ଦ୍ରଜାଲଂଚରାଚରଂ ଭାତି ମନୋଵିଲାସମ୍ ।ସଚ୍ଚିତ୍ସୁଖୈକା ପରମାତ୍ମରୂପାସା କାଶିକାହଂ ନିଜବୋଧରୂପା ॥ ୨ ॥ କୋଶେଷୁ ପଞ୍ଚସ୍ଵଧିରାଜମାନାବୁଦ୍ଧିର୍ଭଵାନୀ ପ୍ରତିଦେହଗେହମ୍ ।ସାକ୍ଷୀ ଶିଵଃ ସର୍ଵଗତୋଽନ୍ତରାତ୍ମାସା କାଶିକାହଂ ନିଜବୋଧରୂପା ॥ ୩ ॥ କାଶ୍ୟାଂ ହି କାଶ୍ୟତେ କାଶୀ କାଶୀ ସର୍ଵପ୍ରକାଶିକା ।ସା କାଶୀ ଵିଦିତା ୟେନ ତେନ … Read more

Kashi Panchakam In Malayalam

॥ Kashi Panchakam in Malayalam Lyrics ॥ ॥ കാശീപഞ്ചകം ॥ മനോനിവൃത്തിഃ പരമോപശാന്തിഃസാ തീര്‍ഥവര്യാ മണികര്‍ണികാ ച ।ജ്ഞാനപ്രവാഹാ വിമലാദിഗങ്ഗാസാ കാശികാഹം നിജബോധരൂപാ ॥ 1 ॥ യസ്യാമിദം കല്‍പിതമിന്ദ്രജാലംചരാചരം ഭാതി മനോവിലാസം ।സച്ചിത്സുഖൈകാ പരമാത്മരൂപാസാ കാശികാഹം നിജബോധരൂപാ ॥ 2 ॥ കോശേഷു പഞ്ചസ്വധിരാജമാനാബുദ്ധിര്‍ഭവാനീ പ്രതിദേഹഗേഹം ।സാക്ഷീ ശിവഃ സര്‍വഗതോഽന്തരാത്മാസാ കാശികാഹം നിജബോധരൂപാ ॥ 3 ॥ കാശ്യാം ഹി കാശ്യതേ കാശീ കാശീ സര്‍വപ്രകാശികാ ।സാ കാശീ വിദിതാ യേന തേന … Read more

Kashi Panchakam In Kannada

॥ Kashi Panchakam in Kannada Lyrics ॥ ॥ ಕಾಶೀಪಂಚಕಮ್ ॥ ಮನೋನಿವೃತ್ತಿಃ ಪರಮೋಪಶಾನ್ತಿಃಸಾ ತೀರ್ಥವರ್ಯಾ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಚ ।ಜ್ಞಾನಪ್ರವಾಹಾ ವಿಮಲಾದಿಗಂಗಾಸಾ ಕಾಶಿಕಾಹಂ ನಿಜಬೋಧರೂಪಾ ॥ 1 ॥ ಯಸ್ಯಾಮಿದಂ ಕಲ್ಪಿತಮಿನ್ದ್ರಜಾಲಂಚರಾಚರಂ ಭಾತಿ ಮನೋವಿಲಾಸಮ್ ।ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖೈಕಾ ಪರಮಾತ್ಮರೂಪಾಸಾ ಕಾಶಿಕಾಹಂ ನಿಜಬೋಧರೂಪಾ ॥ 2 ॥ ಕೋಶೇಷು ಪಂಚಸ್ವಧಿರಾಜಮಾನಾಬುದ್ಧಿರ್ಭವಾನೀ ಪ್ರತಿದೇಹಗೇಹಮ್ ।ಸಾಕ್ಷೀ ಶಿವಃ ಸರ್ವಗತೋಽನ್ತರಾತ್ಮಾಸಾ ಕಾಶಿಕಾಹಂ ನಿಜಬೋಧರೂಪಾ ॥ 3 ॥ ಕಾಶ್ಯಾಂ ಹಿ ಕಾಶ್ಯತೇ ಕಾಶೀ ಕಾಶೀ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ।ಸಾ ಕಾಶೀ ವಿದಿತಾ ಯೇನ ತೇನ … Read more

Kashi Panchakam In Gujarati

॥ Kashi Panchakam in Gujarati Lyrics ॥ ॥ કાશીપઞ્ચકમ્ ॥ મનોનિવૃત્તિઃ પરમોપશાન્તિઃસા તીર્થવર્યા મણિકર્ણિકા ચ ।જ્ઞાનપ્રવાહા વિમલાદિગઙ્ગાસા કાશિકાહં નિજબોધરૂપા ॥ ૧ ॥ યસ્યામિદં કલ્પિતમિન્દ્રજાલંચરાચરં ભાતિ મનોવિલાસમ્ ।સચ્ચિત્સુખૈકા પરમાત્મરૂપાસા કાશિકાહં નિજબોધરૂપા ॥ ૨ ॥ કોશેષુ પઞ્ચસ્વધિરાજમાનાબુદ્ધિર્ભવાની પ્રતિદેહગેહમ્ ।સાક્ષી શિવઃ સર્વગતોઽન્તરાત્માસા કાશિકાહં નિજબોધરૂપા ॥ ૩ ॥ કાશ્યાં હિ કાશ્યતે કાશી કાશી સર્વપ્રકાશિકા ।સા કાશી વિદિતા યેન તેન … Read more

Kashi Panchakam In Bengali

॥ Kashi Panchakam in Bengali Lyrics ॥ ॥ কাশীপঞ্চকম্ ॥ মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃসা তীর্থবর্যা মণিকর্ণিকা চ ।জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গাসা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ১ ॥ য়স্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালংচরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্ ।সচ্চিত্সুখৈকা পরমাত্মরূপাসা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ২ ॥ কোশেষু পঞ্চস্বধিরাজমানাবুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহম্ ।সাক্ষী শিবঃ সর্বগতোঽন্তরাত্মাসা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ৩ ॥ কাশ্যাং হি কাশ্যতে কাশী কাশী সর্বপ্রকাশিকা ।সা কাশী বিদিতা য়েন তেন … Read more

Kashi Panchakam In Marathi

॥ Kashi Panchakam in Marathi Lyrics ॥ ॥ काशि पन्चकम ॥ मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिःसा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च .घ्य़ानप्रवाहा विमलादिगण्‍गासा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ 1 ॥ यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालंचराचरं भाति मनोविलासम.ह .सच्चित्सुखैका परमात्मरूपासा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ 2 ॥ कोशेश्हु पञ्चस्वधिराजमानाबुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहम.ह .साक्शी शिवः सर्वगतो.अन्तरात्मासा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ 3 ॥ काश्यां हि काश्यते काशी काशी सर्वप्रकाशिका .सा काशी विदिता येन … Read more

Kashi Panchakam In English

॥ Kashi Panchakam in English Lyrics ॥ ॥ kaśīpañcakam ॥ manonivrttiḥ paramopaśantiḥsa tīrthavarya manikarnika ca ।jñanapravaha vimaladigangasa kaśikaham nijabodharūpa ॥ 1 ॥ yasyamidam kalpitamindrajalamcaracaram bhati manovilasam ।saccitsukhaika paramatmarūpasa kaśikaham nijabodharūpa ॥ 2 ॥ kośesu pañcasvadhirajamanabuddhirbhavanī pratidehageham ।saksī śivaḥ sarvagato’ntaratmasa kaśikaham nijabodharūpa ॥ 3 ॥ kaśyam hi kaśyate kaśī kaśī sarvaprakaśika ।sa kaśī vidita yena tena … Read more

Kashi Panchakam In Sanskrit

॥ Kashi Panchakam in Sanskrit Lyrics ॥ ॥ काशीपञ्चकम् ॥ मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिःसा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च ।ज्ञानप्रवाहा विमलादिगङ्गासा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ १ ॥ यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालंचराचरं भाति मनोविलासम् ।सच्चित्सुखैका परमात्मरूपासा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ २ ॥ कोशेषु पञ्चस्वधिराजमानाबुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहम् ।साक्षी शिवः सर्वगतोऽन्तरात्मासा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ ३ ॥ काश्यां हि काश्यते काशी काशी सर्वप्रकाशिका ।सा काशी विदिता येन तेन … Read more