Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada

॥ Sri Kamalashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಕಮಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ
ಶತಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಕಮಲಾಯಾ ವರಾನನೇ ।
ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮ್ಯತಿಗುಹ್ಯಂ ಹಿ ನ ಕದಾಪಿ ಪ್ರಕಾಶಯೇತ್ ॥ 1 ॥

ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾವಾಣೀ ಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾರಾತ್ರಿರ್ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿ ನೀ ॥ 2 ॥

ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕುಹೂಃ ಪೂರ್ಣಾ ನನ್ದಾಽಽದ್ಯಾ ಭದ್ರಿಕಾ ನಿಶಾ ।
ಜಯಾ ರಿಕ್ತಾ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ದೇವಮಾತಾ ಕೃಶೋದರೀ ॥ 3 ॥

ಶಚೀನ್ದ್ರಾಣೀ ಶಕ್ರನುತಾ ಶಂಕರಪ್ರಿಯವಲ್ಲಭಾ ।
ಮಹಾವರಾಹಜನನೀ ಮದನೋನ್ಮಥಿನೀ ಮಹೀ ॥ 4 ॥

ವೈಕುಂಠನಾಥರಮಣೀ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಾ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ವರದಾಽಭಯದಾ ಶಿವಾ ॥ 5 ॥

ಶೂಲಿನೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ಮಾ ಚ ಪಾಶಿನೀ ಶಂಖಧಾರಿಣೀ ।
ಗದಿನೀ ಮುಂಡಮಾಲಾ ಚ ಕಮಲಾ ಕರುಣಾಲಯಾ ॥ 6 ॥

ಪದ್ಮಾಕ್ಷಧಾರಿಣೀ ಹ್ಯಮ್ಬಾ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಂಕರೀ ।
ಗೋಲೋಕನಾಥರಮಣೀ ಗೋಲೋಕೇಶ್ವರಪೂಜಿತಾ ॥ 7 ॥

ಗಯಾ ಗಂಗಾ ಚ ಯಮುನಾ ಗೋಮತೀ ಗರುಡಾಸನಾ ।
ಗಂಡಕೀ ಸರಯೂಸ್ತಾಪೀ ರೇವಾ ಚೈವ ಪಯಸ್ವಿನೀ ॥ 8 ॥

ನರ್ಮದಾ ಚೈವ ಕಾವೇರೀ ಕೇದಾರಸ್ಥಲವಾಸಿನೀ ।
ಕಿಶೋರೀ ಕೇಶವನುತಾ ಮಹೇನ್ದ್ರಪರಿವನ್ದಿತಾ ॥ 9 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾದಿದೇವನಿರ್ಮಾಣಕಾರಿಣೀ ವೇದಪೂಜಿತಾ ।
ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾರಿಣೀ ॥ 10 ॥

ಶ್ರುತಿರೂಪಾ ಶ್ರುತಿಕರೀ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪರಾಯಣಾ ।
ಇನ್ದಿರಾ ಸಿನ್ಧುತನಯಾ ಮಾತಂಗೀ ಲೋಕಮಾತೃಕಾ ॥ 11 ॥

ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀ ತನ್ತ್ರಾ ತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ತರುಣೀ ಚ ತಮೋಹನ್ತ್ರೀ ಮಂಗಲಾ ಮಂಗಲಾಯನಾ ॥ 12 ॥

ಮಧುಕೈಟಭಮಥನೀ ಶುಮ್ಭಾಸುರವಿನಾಶಿನೀ ।
ನಿಶುಮ್ಭಾದಿ ಹರಾ ಮಾತಾ ಹರಿಶಂಕರಪೂಜಿತಾ ॥ 13 ॥

ಸರ್ವದೇವಮಯೀ ಸರ್ವಾ ಶರಣಾಗತಪಾಲಿನೀ ।
ಶರಣ್ಯಾ ಶಮ್ಭುವನಿತಾ ಸಿನ್ಧುತೀರನಿವಾಸಿನೀ ॥ 14 ॥

ಗನ್ಧರ್ವಗಾನರಸಿಕಾ ಗೀತಾ ಗೋವಿನ್ದವಲ್ಲಭಾ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಪಾಲಿನೀ ತತ್ತ್ವರೂಪಾ ತಾರುಣ್ಯಪೂರಿತಾ ॥ 15 ॥

ಚನ್ದ್ರಾವಲೀ ಚನ್ದ್ರಮುಖೀ ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಚನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾ ।
ಚನ್ದ್ರಾ ಶಶಾಂಕಭಗಿನೀ ಗೀತವಾದ್ಯಪರಾಯಣಾ ॥ 16 ॥

ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಾ ಸೃಷ್ಟಿಕರೀ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಹಾರಕಾರಿಣೀ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ರಮಾನಾಮಶತಾಷ್ಟಕಮ್ ॥ 17 ॥

ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಪ್ರಯತೋ ಭೂತ್ವಾ ಪಠೇದೇತತ್ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಮ್ ॥ 18 ॥

ಇಮಂ ಸ್ತವಂ ಯಃ ಪಠತೀಹ ಮರ್ತ್ಯೋ ವೈಕುಂಠಪತ್ನ್ಯಾಃ ಪರಸಾದರೇಣ ।
ಧನಾಧಿಪಾದ್ಯೈಃ ಪರಿವನ್ದಿತಃ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಯಾಸ್ಯತಿ ಶ್ರೀಪದಮನ್ತಕಾಲೇ ॥ 19 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಮಲಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Goddess Durga Slokam » Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Sri Kamala Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top