Sri Krishna Stotram (Bala Kritam) In Kannada

॥ Sri Krishna Stotram (Bala Kritam) Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಬಾಲ ಕೃತಂ) ॥

ಬಾಲಾ ಊಚುಃ-
ಯಥಾ ಸಂರಕ್ಷಿತಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸರ್ವಾಪತ್ಸ್ವೇವ ನಃ ಕುಲಮ್ ।
ತಥಾ ರಕ್ಷಾಂ ಕುರು ಪುನರ್ದಾವಾಗ್ನೇರ್ಮಧುಸೂದನ ॥ ೧ ॥

ತ್ವಮಿಷ್ಟದೇವತಾಽಸ್ಮಾಕಂ ತ್ವಮೇವ ಕುಲದೇವತಾ ।
ಸ್ರಷ್ಟಾ ಪಾತಾ ಚ ಸಂಹರ್ತಾ ಜಗತಾಂ ಚ ಜಗತ್ಪತೇ ॥ ೨ ॥

ವಹ್ನಿರ್ವಾ ವರೂಣೋ ವಾಽಪಿ ಚಂದ್ರೋ ವಾ ಸೂರ್ಯ ಏವ ಚ ।
ಯಮಃ ಕುಬೇರಃ ಪವನ ಈಶಾನಾದ್ಯಾಶ್ಚ ದೇವತಾ ॥ ೩ ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಶೇಷಧರ್ಮೇಂದ್ರಾ ಮುನೀಂದ್ರಾ ಮನವಃ ಸ್ಮೃತಾಃ ।
ಮಾನವಾಶ್ಚ ತಥಾ ದೈತ್ಯಾ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಕಿನ್ನರಾಃ ॥ ೪ ॥

ಯೇ ಯೇ ಚರಾಽಚರಾಶ್ಚೈವ ಸರ್ವೇ ತವ ವಿಭೂತಯಃ ।
ಆವಿರ್ಭಾವಸ್ತಿರೋಭಾವಃ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚ ತವೇಚ್ಛಯಾ ॥ ೫ ॥

ಅಭಯಂ ದೇಹಿ ಗೋವಿಂದ ವಹ್ನಿಸಂಹರಣಂ ಕುರು ।
ವಯಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಯಾಮೋ ರಕ್ಷ ತ್ವಂ ಶರಣಾಗತಾನ್ ॥ ೬ ॥

ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತ್ವಾ ತೇ ಸರ್ವೇ ತಸ್ಥುರ್ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಪದಾಂಬುಜಮ್ ।
ದೂರೀಭೂತಸ್ತು ದಾವಾಗ್ನಿಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಮೃತದೃಷ್ಟಿತಃ ॥ ೭ ॥

ದೂರೀಭೂತೇ ಚ ದಾವಾಗ್ನೌ ನನೃತುಸ್ತೇ ಮುದಾನ್ವಿತಾಃ ।
ಸರ್ವಾಪದಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಹರಿಸ್ಮರಣಮಾತ್ರತಃ ॥ ೮ ॥

ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರೂತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ।
ವಹ್ನಿತೋ ನ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ ಭಯಂ ಜನ್ಮನಿ ಜನ್ಮನಿ ॥ ೯ ॥

ಶತ್ರುಗ್ರಸ್ತೇ ಚ ದಾವಾಗ್ನೌ ವಿಪತ್ತೌ ಪ್ರಾಣಸಂಕಟೇ ।
ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ಮುಚ್ಯತೇ ನಾಽತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೧೦ ॥

See Also  Manidweepa Varnanam (Devi Bhagavatam) Part 1 In Kannada

ಶತ್ರುಸೈನ್ಯಂ ಕ್ಷಯಂ ಯಾತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವಿಜಯೀ ಭವೇತ್ ।
ಇಹ ಲೋಕೇ ಹರೇರ್ಭಕ್ತಿಮಂತೇ ದಾಸ್ಯಂ ಲಭೇಧ್ರುವಮ್ ॥ ೧೧ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Krsna Stotram (Bala Kritam) in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil