Sri Krishna Stotram (Narada Rachitam) In Telugu

॥ Sri Krishna Stotram (Narada Rachitam) Telugu Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ನಾರದ ರಚಿತಂ) ॥

ವಂದೇ ನವಘನಶ್ಯಾಮಂ ಪೀತಕೌಶೇಯವಾಸಸಮ್ ।
ಸಾನಂದಂ ಸುಂದರಂ ಶುದ್ಧಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಮ್ ॥ ೧ ॥

ರಾಧೇಶಂ ರಾಧಿಕಾಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭಂ ವಲ್ಲವೀಸುತಮ್ ।
ರಾಧಾಸೇವಿತಪಾದಾಬ್ಜಂ ರಾಧಾವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಸ್ಥಿತಮ್ ॥ ೨ ॥

ರಾಧಾನುಗಂ ರಾಧಿಕೇಷ್ಟಂ ರಾಧಾಪಹೃತಮಾನಸಮ್ ।
ರಾಧಾಧಾರಂ ಭವಾಧಾರಂ ಸರ್ವಾಧಾರಂ ನಮಾಮಿ ತಮ್ ॥ ೩ ॥

ರಾಧಾಹೃತ್ಪದ್ಮಮಧ್ಯೇ ಚ ವಸಂತಂ ಸತತಂ ಶುಭಮ್ ।
ರಾಧಾಸಹಚರಂ ಶಶ್ವದ್ರಾಧಾಜ್ಞಾಪರಿಪಾಲಕಮ್ ॥ ೪ ॥

ಧ್ಯಾಯಂತೇ ಯೋಗಿನೋ ಯೋಗಾನ್ ಸಿದ್ಧಾಃ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಶ್ಚ ಯಮ್ ।
ತಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸತತಂ ಶುದ್ಧಂ ಭಗವಂತಂ ಸನಾತನಮ್ ॥ ೫ ॥

ಸೇವಂತೇ ಸತತಂ ಸಂತೋಽಶೇಷಬ್ರಹ್ಮೇಶಸಂಜ್ಞಿಕಾಃ ।
ಸೇವಂತೇ ನಿರ್ಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತಂ ಸನಾತನಮ್ ॥ ೬ ॥

ನಿರ್ಲಿಪ್ತಂ ಚ ನಿರೀಹಂ ಚ ಪರಮಾತ್ಮಾನಮೀಶ್ವರಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಚ ಪರಮಂ ಭಗವಂತಂ ಸನಾತನಮ್ ॥ ೭ ॥

ಯಂ ಸೃಷ್ಟೇರಾದಿಭೂತಂ ಚ ಸರ್ವಬೀಜಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ।
ಯೋಗಿನಸ್ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಭಗವಂತಂ ಸನಾತನಮ್ ॥ ೮ ॥

ಬೀಜಂ ನಾನಾವತಾರಾಣಾಂ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಮ್ ।
ವೇದವೇದ್ಯಂ ವೇದಬೀಜಂ ವೇದಕಾರಣಕಾರಣಮ್ ॥ ೯ ॥

ಯೋಗಿನಸ್ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇ ಭಗವಂತಂ ಸನಾತನಮ್ ।
ಇತ್ಯೇವಮುಕ್ತ್ವಾ ಗಂಧರ್ವಃ ಪಪಾತ ಧರಣೀತಲೇ ॥ ೧೦ ॥

ನಮಾಮ ದಂಡವದ್ಭೂಮೌ ದೇವದೇವಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ।
ಇತಿ ತೇನ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಪ್ರಯತಃ ಶುಚಿಃ ॥ ೧೧ ॥

See Also  Sri Giridharyashtakam In Tamil

ಇಹೈವ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಶ್ಚ ಪರಂ ಯಾತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಮ್ ।
ಹರಿಭಕ್ತಿಂ ಹರೇರ್ದಾಸ್ಯಂ ಗೋಲೋಕೇ ಚ ನಿರಾಮಯಃ ॥ ೧೨ ॥

ಪಾರ್ಷದಪ್ರವರತ್ವಂ ಚ ಲಭತೇ ನಾಽತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೧೩ ॥

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Krsna Stotram (Narada Rachitam) in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil