Sri Lakshmi Kavacham In Kannada

॥ Sri Lakshmi Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಂ ॥
ಶುಕಂ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ –
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕವಚಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ ।
ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ದುಷ್ಟವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಮ್ ॥ ೧ ॥

ಗ್ರಹಪೀಡಾಪ್ರಶಮನಂ ಗ್ರಹಾರಿಷ್ಟಪ್ರಭಞ್ಜನಮ್ ।
ದುಷ್ಟಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನಂ ದುಷ್ಟದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ ॥ ೨ ॥

ಪುತ್ರಪೌತ್ರಪ್ರಜನನಂ ವಿವಾಹಪ್ರದಮಿಷ್ಟದಮ್ ।
ಚೋರಾರಿಹಾರಿ ಜಪತಾಮಖಿಲೇಪ್ಸಿತದಾಯಕಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸಾವಧಾನಮನಾ ಭೂತ್ವಾ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಶುಕ ಸತ್ತಮ ।
ಅನೇಕಜನ್ಮಸಂಸಿದ್ಧಿಲಭ್ಯಂ ಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಮ್ ॥ ೪ ॥

ಧನಧಾನ್ಯಮಹಾರಾಜ್ಯ-ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಕಲ್ಪಕಮ್ ।
ಸಕೃತ್ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಸೀದತಿ ॥ ೫ ॥

ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಮಧ್ಯೇ ಪದ್ಮಾನಾಂ ಕಾನನೇ ಮಣಿಮಣ್ಟಪೇ ।
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಸುಸ್ಥಿತಾಂ ದೇವೀಂ ಮನೀಷಿಜನಸೇವಿತಾಮ್ ॥ ೬ ॥

ಸುಸ್ನಾತಾಂ ಪುಷ್ಪಸುರಭಿಕುಟಿಲಾಲಕಬನ್ಧನಾಮ್ ।
ಪೂರ್ಣೇನ್ದುಬಿಮ್ಬವದನಾ-ಮರ್ಧಚನ್ದ್ರಲಲಾಟಿಕಾಮ್ ॥ ೭ ॥

ಇನ್ದೀವರೇಕ್ಷಣಾಂ ಕಾಮಕೋದಣ್ಡಭ್ರುವಮೀಶ್ವರೀಮ್ ।
ತಿಲಪ್ರಸವಸಂಸ್ಪರ್ಧಿನಾಸಿಕಾಲಙ್ಕೃತಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ॥ ೮ ॥

ಕುನ್ದಕುಟ್ಮಲದನ್ತಾಲಿಂ ಬನ್ಧೂಕಾಧರಪಲ್ಲವಾಮ್ ।
ದರ್ಪಣಾಕಾರವಿಮಲಕಪೋಲದ್ವಿತಯೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ ॥ ೯ ॥

ರತ್ನತಾಟಙ್ಕಕಲಿತಕರ್ಣದ್ವಿತಯಸುನ್ದರಾಮ್ ।
ಮಾಙ್ಗಲ್ಯಾಭರಣೋಪೇತಾಂ ಕಂಬುಕಣ್ಠೀಂ ಜಗತ್ಪ್ರಸೂಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ತಾರಹಾರಿಮನೋಹಾರಿಕುಚಕುಮ್ಭವಿಭೂಷಿತಾಮ್ ।
ರತ್ನಾಙ್ಗದಾದಿಲಲಿತಕರಪದ್ಮಚತುಷ್ಟಯಾಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಕಮಲೇ ಚ ಸುಪತ್ರಾಢ್ಯೇ ಹ್ಯಭಯಂ ದಧತೀಂ ವರಮ್ ।
ರೋಮರಾಜಿಕಲಾಚಾರುಭುಗ್ನನಾಭಿತಲೋದರೀಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ಪಟ್ಟವಸ್ತ್ರಸಮುದ್ಭಾಸಿಸುನಿತಮ್ಬಾದಿಲಕ್ಷಣಾಮ್ ।
ಕಾಞ್ಚನಸ್ತಮ್ಭವಿಭ್ರಾಜದ್ವರಜಾನೂರುಶೋಭಿತಾಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಸ್ಮರಕಾಹಲಿಕಾಗರ್ವಹಾರಿಜಂಘಾಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಮ್ ।
ಕಮಠೀಪೃಷ್ಠಸದೃಶಪಾದಾಬ್ಜಾಂ ಚನ್ದ್ರಸನ್ನಿಭಾಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ಪಙ್ಕಜೋದರಲಾವಣ್ಯಸುನ್ದರಾಙ್ಘ್ರಿತಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ ।
ಸರ್ವಾಭರಣಸಂಯುಕ್ತಾಂ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಾಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಪಿತಾಮಹಮಹಾಪ್ರೀತಾಂ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಮ್ ।
ನಿತ್ಯಂ ಕಾರುಣ್ಯಲಲಿತಾಂ ಕಸ್ತೂರೀಲೇಪಿತಾಙ್ಗಿಕಾಮ್ ॥ ೧೬ ॥

See Also  Sri Hatakeshwara Stuti In Kannada

ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಮಯಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೀಮ್ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಮಯಾಂ ದೇವೀಂ ಪದ್ಮನಾಭಕುಟುಮ್ಬಿನೀಮ್ ।
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪಠೇತ್ತತ್ಕವಚಂ ಪರಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಏಕಂ ನ್ಯಞ್ಚ್ಯನತಿಕ್ಷಮಂ ಮಮಪರಂ ಚಾಕುಞ್ಚ್ಯಪಾದಾಂಬುಜಂ
ಮಧ್ಯೇ ವಿಷ್ಟರಪುಣ್ಡರೀಕಮಭಯಂ ವಿನ್ಯಸ್ತ ಹಸ್ತಾಂಬುಜಮ್ ।
ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯೇಮ ನಿಷೇದುಷೀಮನುಕಲಂ ಕಾರುಣ್ಯಕೂಲಂಕಷ-
ಸ್ಫಾರಾಪಾಙ್ಗತರಙ್ಗಮಂಬ ಮಧುರಂ ಮುಗ್ಧಂ ಮುಖಂ ಬಿಭ್ರತೀಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ಅಥ ಕವಚಮ್ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಮಮ ಪಙ್ಕಜಾ ।
ಕರ್ಣೇ ರಕ್ಷೇದ್ರಮಾ ಪಾತು ನಯನೇ ನಲಿನಾಲಯಾ ॥ ೧೯ ॥

ನಾಸಿಕಾಮವತಾದಮ್ಬಾ ವಾಚಂ ವಾಗ್ರೂಪಿಣೀ ಮಮ ।
ದನ್ತಾನವತು ಜಿಹ್ವಾಂ ಶ್ರೀರಧರೋಷ್ಠಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ॥ ೨೦ ॥

ಚುಬುಕಂ ಪಾತು ವರದಾ ಗಲಂ ಗನ್ಧರ್ವಸೇವಿತಾ ।
ವಕ್ಷಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಕರೌ ಪಾಯುಂ ಪೃಷ್ಠಮವ್ಯಾದ್ರಮಾ ಸ್ವಯಮ್ ॥ ೨೧ ॥

ಕಟಿಮೂರುದ್ವಯಂ ಜಾನು ಜಂಘಂ ಪಾತು ರಮಾ ಮಮ ।
ಸರ್ವಾಙ್ಗಮಿನ್ದ್ರಿಯಂ ಪ್ರಾಣಾನ್ಪಾಯಾದಾಯಾಸಹಾರಿಣೀ ॥ ೨೨ ॥

ಸಪ್ತಧಾತೂನ್ಸ್ವಯಂ ಚಾಪಿ ರಕ್ತಂ ಶುಕ್ರಂ ಮನೋ ಮಮ ।
ಜ್ಞಾನಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಮಹೋತ್ಸಾಹಂ ಸರ್ವಂ ಮೇ ಪಾತು ಪಙ್ಕಜಾ ॥ ೨೩ ॥

ಮಯಾ ಕೃತಂ ಚ ಯತ್ಕಿಞ್ಚಿತ್ತತ್ಸರ್ವಂ ಪಾತು ಸೇನ್ದಿರಾ ।
ಮಮಾಯುರವತಾಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಭಾರ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಪುತ್ರಿಕಾ ॥ ೨೪ ॥

ಮಿತ್ರಾಣಿ ಪಾತು ಸತತಮಖಿಲಾನಿ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಪಾತಕಂ ನಾಶಯೇಲ್ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಮಮಾರಿಷ್ಟಂ ಹರೇದ್ರಮಾ ॥ ೨೫ ॥

ಮಮಾರಿನಾಶನಾರ್ಥಾಯ ಮಾಯಾಮೃತ್ಯುಂ ಜಯೇದ್ಬಲಮ್ ।
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಂ ತು ಮೇ ದದ್ಯಾತ್ಪಾತು ಮಾಂ ಕಮಲಾಲಯಾ ॥ ೨೬ ॥

See Also  100 Names Of Tarashata Namavali – Ashtottara Shatanamavali In Kannada

ಫಲಶ್ರುತಿಃ ।
ಯ ಇದಂ ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ರಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರಯತಃ ಪಠೇತ್ ।
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಂ ತು ಶಾಶ್ವತೀಮ್ ॥ ೨೭ ॥

ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಾನ್ಭವೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯಕಲ್ಪಕಮ್ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಸರ್ವದರ್ಶೀ ಚ ಸುಖದಶ್ಚ ಸುಖೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ ೨೮ ॥

ಸುಪುತ್ರೋ ಗೋಪತಿಶ್ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂಶಯಃ ।
ತದ್ಗೃಹೇ ನ ಭವೇದ್ಬ್ರಹ್ಮನ್ ದಾರಿದ್ರ್ಯದುರಿತಾದಿಕಮ್ ॥ ೨೯ ॥

ನಾಗ್ನಿನಾ ದಹ್ಯತೇ ಗೇಹಂ ನ ಚೋರಾದ್ಯೈಶ್ಚ ಪೀಡ್ಯತೇ ।
ಭೂತಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಾದ್ಯಾಃ ಸನ್ತ್ರಸ್ತಾ ಯಾನ್ತಿ ದೂರತಃ ॥ ೩೦ ॥

ಲಿಖಿತ್ವಾ ಸ್ಥಾಪಯೇದ್ಯತ್ರ ತತ್ರ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ಧ್ರುವಮ್ ।
ನಾಪಮೃತ್ಯುಮವಾಪ್ನೋತಿ ದೇಹಾನ್ತೇ ಮುಕ್ತಿಭಾಗ್ಭವೇತ್ ॥ ೩೧ ॥

ಆಯುಷ್ಯಂ ಪೌಷ್ಟಿಕಂ ಮೇಧ್ಯಂ ಧಾನ್ಯಂ ದುಸ್ಸ್ವಪ್ನನಾಶನಮ್ ।
ಪ್ರಜಾಕರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಚ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಾರ್ತಿವಿನಾಶನಮ್ ॥ ೩೨ ॥

ಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದಜನನಂ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಾನ್ತಿದಮ್ ।
ಮಹಾರೋಗಜ್ವರಹರಂ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿಶೋಧನಮ್ ॥ ೩೩ ॥

ಮಹಾಧನಪ್ರದಂ ಚೈವ ಪಠಿತವ್ಯಂ ಸುಖಾರ್ಥಿಭಿಃ ।
ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ವಿವಾಹಾರ್ಥೀ ಲಭೇದ್ವಧೂಮ್ ॥ ೩೪ ॥

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಪುತ್ರಾರ್ಥೀ ಗುಣವತ್ಸುತಮ್ ।
ರಾಜ್ಯಾರ್ಥೀ ರಾಜ್ಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಸತ್ಯಮುಕ್ತಂ ಮಯಾ ಶುಕ ॥ ೩೫ ॥

ಏತದ್ದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರಸಾದೇನ ಶುಕಃ ಕವಚಮಾಪ್ತವಾನ್ ।
ಕವಚಾನುಗ್ರಹೇಣೈವ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ ಸಃ ॥ ೩೬ ॥

ಇತಿ ಶುಕಂ ಪ್ರತಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರೋಕ್ತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕವಚಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Laxmi Stotram » Sri Lakshmi Kavacham Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

See Also  Achyutashtakam By Shridhara Venkatesha In Kannada