Sri Lakshmi Kavacham In Telugu

॥ Sri Lakshmi Kavacham Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ లక్ష్మీ కవచం ॥
శుకం ప్రతి బ్రహ్మోవాచ –
మహాలక్ష్మ్యాః ప్రవక్ష్యామి కవచం సర్వకామదమ్ ।
సర్వపాపప్రశమనం దుష్టవ్యాధివినాశనమ్ ॥ ౧ ॥

గ్రహపీడాప్రశమనం గ్రహారిష్టప్రభఞ్జనమ్ ।
దుష్టమృత్యుప్రశమనం దుష్టదారిద్ర్యనాశనమ్ ॥ ౨ ॥

పుత్రపౌత్రప్రజననం వివాహప్రదమిష్టదమ్ ।
చోరారిహారి జపతామఖిలేప్సితదాయకమ్ ॥ ౩ ॥

సావధానమనా భూత్వా శృణు త్వం శుక సత్తమ ।
అనేకజన్మసంసిద్ధిలభ్యం ముక్తిఫలప్రదమ్ ॥ ౪ ॥

ధనధాన్యమహారాజ్య-సర్వసౌభాగ్యకల్పకమ్ ।
సకృత్స్మరణమాత్రేణ మహాలక్ష్మీః ప్రసీదతి ॥ ౫ ॥

క్షీరాబ్ధిమధ్యే పద్మానాం కాననే మణిమణ్టపే ।
తన్మధ్యే సుస్థితాం దేవీం మనీషిజనసేవితామ్ ॥ ౬ ॥

సుస్నాతాం పుష్పసురభికుటిలాలకబన్ధనామ్ ।
పూర్ణేన్దుబిమ్బవదనా-మర్ధచన్ద్రలలాటికామ్ ॥ ౭ ॥

ఇన్దీవరేక్షణాం కామకోదణ్డభ్రువమీశ్వరీమ్ ।
తిలప్రసవసంస్పర్ధినాసికాలఙ్కృతాం శ్రియమ్ ॥ ౮ ॥

కున్దకుట్మలదన్తాలిం బన్ధూకాధరపల్లవామ్ ।
దర్పణాకారవిమలకపోలద్వితయోజ్జ్వలామ్ ॥ ౯ ॥

రత్నతాటఙ్కకలితకర్ణద్వితయసున్దరామ్ ।
మాఙ్గల్యాభరణోపేతాం కంబుకణ్ఠీం జగత్ప్రసూమ్ ॥ ౧౦ ॥

తారహారిమనోహారికుచకుమ్భవిభూషితామ్ ।
రత్నాఙ్గదాదిలలితకరపద్మచతుష్టయామ్ ॥ ౧౧ ॥

కమలే చ సుపత్రాఢ్యే హ్యభయం దధతీం వరమ్ ।
రోమరాజికలాచారుభుగ్ననాభితలోదరీమ్ ॥ ౧౨ ॥

పట్టవస్త్రసముద్భాసిసునితమ్బాదిలక్షణామ్ ।
కాఞ్చనస్తమ్భవిభ్రాజద్వరజానూరుశోభితామ్ ॥ ౧౩ ॥

స్మరకాహలికాగర్వహారిజంఘాం హరిప్రియామ్ ।
కమఠీపృష్ఠసదృశపాదాబ్జాం చన్ద్రసన్నిభామ్ ॥ ౧౪ ॥

పఙ్కజోదరలావణ్యసున్దరాఙ్ఘ్రితలాం శ్రియమ్ ।
సర్వాభరణసంయుక్తాం సర్వలక్షణలక్షితామ్ ॥ ౧౫ ॥

పితామహమహాప్రీతాం నిత్యతృప్తాం హరిప్రియామ్ ।
నిత్యం కారుణ్యలలితాం కస్తూరీలేపితాఙ్గికామ్ ॥ ౧౬ ॥

See Also  Narayaniyam Ekonapancasattamadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 49

సర్వమన్త్రమయాం లక్ష్మీం శ్రుతిశాస్త్రస్వరూపిణీమ్ ।
పరబ్రహ్మమయాం దేవీం పద్మనాభకుటుమ్బినీమ్ ।
ఏవం ధ్యాత్వా మహాలక్ష్మీం పఠేత్తత్కవచం పరమ్ ॥ ౧౭ ॥

ధ్యానమ్ ।
ఏకం న్యఞ్చ్యనతిక్షమం మమపరం చాకుఞ్చ్యపాదాంబుజం
మధ్యే విష్టరపుణ్డరీకమభయం విన్యస్త హస్తాంబుజమ్ ।
త్వాం పశ్యేమ నిషేదుషీమనుకలం కారుణ్యకూలంకష-
స్ఫారాపాఙ్గతరఙ్గమంబ మధురం ముగ్ధం ముఖం బిభ్రతీమ్ ॥ ౧౮ ॥

అథ కవచమ్ ।
మహాలక్ష్మీః శిరః పాతు లలాటం మమ పఙ్కజా ।
కర్ణే రక్షేద్రమా పాతు నయనే నలినాలయా ॥ ౧౯ ॥

నాసికామవతాదమ్బా వాచం వాగ్రూపిణీ మమ ।
దన్తానవతు జిహ్వాం శ్రీరధరోష్ఠం హరిప్రియా ॥ ౨౦ ॥

చుబుకం పాతు వరదా గలం గన్ధర్వసేవితా ।
వక్షః కుక్షిం కరౌ పాయుం పృష్ఠమవ్యాద్రమా స్వయమ్ ॥ ౨౧ ॥

కటిమూరుద్వయం జాను జంఘం పాతు రమా మమ ।
సర్వాఙ్గమిన్ద్రియం ప్రాణాన్పాయాదాయాసహారిణీ ॥ ౨౨ ॥

సప్తధాతూన్స్వయం చాపి రక్తం శుక్రం మనో మమ ।
జ్ఞానం బుద్ధిం మహోత్సాహం సర్వం మే పాతు పఙ్కజా ॥ ౨౩ ॥

మయా కృతం చ యత్కిఞ్చిత్తత్సర్వం పాతు సేన్దిరా ।
మమాయురవతాల్లక్ష్మీః భార్యాం పుత్రాంశ్చ పుత్రికా ॥ ౨౪ ॥

మిత్రాణి పాతు సతతమఖిలాని హరిప్రియా ।
పాతకం నాశయేల్లక్ష్మీః మమారిష్టం హరేద్రమా ॥ ౨౫ ॥

మమారినాశనార్థాయ మాయామృత్యుం జయేద్బలమ్ ।
సర్వాభీష్టం తు మే దద్యాత్పాతు మాం కమలాలయా ॥ ౨౬ ॥

See Also  Viswanatha Ashtakam In Telugu – Telugu Shlokas

ఫలశ్రుతిః ।
య ఇదం కవచం దివ్యం రమాత్మా ప్రయతః పఠేత్ ।
సర్వసిద్ధిమవాప్నోతి సర్వరక్షాం తు శాశ్వతీమ్ ॥ ౨౭ ॥

దీర్ఘాయుష్మాన్భవేన్నిత్యం సర్వసౌభాగ్యకల్పకమ్ ।
సర్వజ్ఞస్సర్వదర్శీ చ సుఖదశ్చ సుఖోజ్జ్వలః ॥ ౨౮ ॥

సుపుత్రో గోపతిః శ్రీమాన్ భవిష్యతి న సంశయః ।
తద్గృహే న భవేద్బ్రహ్మన్ దారిద్ర్యదురితాదికమ్ ॥ ౨౯ ॥

నాగ్నినా దహ్యతే గేహం న చోరాద్యైశ్చ పీడ్యతే ।
భూతప్రేతపిశాచాద్యాః సన్త్రస్తా యాన్తి దూరతః ॥ ౩౦ ॥

లిఖిత్వా స్థాపయేద్యత్ర తత్ర సిద్ధిర్భవేద్ధ్రువమ్ ।
నాపమృత్యుమవాప్నోతి దేహాన్తే ముక్తిభాగ్భవేత్ ॥ ౩౧ ॥

ఆయుష్యం పౌష్టికం మేధ్యం ధాన్యం దుస్స్వప్ననాశనమ్ ।
ప్రజాకరం పవిత్రం చ దుర్భిక్షార్తివినాశనమ్ ॥ ౩౨ ॥

చిత్తప్రసాదజననం మహామృత్యుప్రశాన్తిదమ్ ।
మహారోగజ్వరహరం బ్రహ్మహత్యాదిశోధనమ్ ॥ ౩౩ ॥

మహాధనప్రదం చైవ పఠితవ్యం సుఖార్థిభిః ।
ధనార్థీ ధనమాప్నోతి వివాహార్థీ లభేద్వధూమ్ ॥ ౩౪ ॥

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం పుత్రార్థీ గుణవత్సుతమ్ ।
రాజ్యార్థీ రాజ్యమాప్నోతి సత్యముక్తం మయా శుక ॥ ౩౫ ॥

ఏతద్దేవ్యాః ప్రసాదేన శుకః కవచమాప్తవాన్ ।
కవచానుగ్రహేణైవ సర్వాన్కామానవాప సః ॥ ౩౬ ॥

ఇతి శుకం ప్రతి బ్రహ్మప్రోక్త శ్రీ లక్ష్మీ కవచమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Laxmi Stotram » Sri Lakshmi Kavacham Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil

See Also  Maa Sita Ashtottara Shatanama Stotram In English