Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam In Telugu

॥ Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ హృదయ స్తోత్రం ॥
అస్య శ్రీలక్ష్మీనృసింహహృదయ మహామంత్రస్య ప్రహ్లాద ఋషిః – శ్రీలక్ష్మీనృసింహో దేవతా – అనుష్టుప్ఛందః – మమేప్సితార్థసిద్ధ్యర్థే పాఠే వినియోగః ॥

కరన్యాసః ।
ఓం శ్రీలక్ష్మీనృసింహాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం వజ్రనఖాయ తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం మహారూపాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం సర్వతోముఖాయ అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం భీషణాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం వీరాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।
హృదయన్యాసః ।
ఓం శ్రీలక్ష్మీనృసింహాయ హృదయాయ నమః ।
ఓం వజ్రనఖాయ శిరసే స్వాహా ।
ఓం మహారూపాయ శిఖాయై వషట్ ।
ఓం సర్వతోముఖాయ కవచాయ హుమ్ ।
ఓం భీషణాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం వీరాయ అస్త్రాయ ఫట్ ॥

అథ ధ్యానమ్ ।
ఓం సత్యం జ్ఞానేంద్రియసుఖం క్షీరాంభోనిధి మధ్యగం
యోగారూఢం ప్రసన్నాస్యం నానాభరణభూషితమ్ ।
మహాచక్రం మహావిష్ణుం త్రినేత్రం చ పినాకినం
శ్వేతాహివాసం శ్వేతాంగం సూర్యచంద్రాది పార్శ్వగమ్ ।
శ్రీనృసింహం సదా ధ్యాయేత్ కోటిసూర్యసమప్రభమ్ ॥

అథ మంత్రః ।
ఓం నమో భగవతే నరసింహాయ దేవాయ నమః ॥

అథ హృదయస్తోత్రమ్ ।
శ్రీనృసింహః పరంబ్రహ్మ శ్రీనృసింహః పరం శివః ।
నృసింహః పరమో విష్ణుః నృసింహః సర్వదేవతా ॥ ౧ ॥

నృశబ్దేనోచ్యతే జీవః సింహశబ్దేన చ స్వరః ।
తయోరైక్యం శృతిప్రోక్తం యః పశ్యతి స పశ్యతి ॥ ౨ ॥

నృసింహదేవ జాయంతే లోకాః స్థావరజంగమాః ।
నృసింహేనైవ జీవంతి నృసింహే ప్రవిశంతి చ ॥ ౩ ॥

నృసింహో విశ్వముత్పాద్య ప్రవిశ్య తదనంతరమ్ ।
రాజభిక్షుస్వరూపేణ నృసింహస్య స్మరంతి యే ॥ ౪ ॥

నృసింహాత్పరమం నాస్తి నృసింహం కులదైవతమ్ ।
నృసింహభక్తా యే లోకే తే జ్ఞానిన ఇతీరితాః ॥ ౫ ॥

See Also  Putrapraptikaram Mahalaxmi Stotram In Telugu

విరక్తా దయయా యుక్తాః సర్వభూతసమేక్షణాః ।
న్యస్త సంసార యోగేన నృసింహం ప్రాప్నువంతి తే ॥ ౬ ॥

మాహాత్మ్యం యస్య సర్వేఽపి వదంతి నిగమాగమాః ।
నృసింహః సర్వజగతాం కర్తా భోక్తా న చాపరః ॥ ౭ ॥

నృసింహో జగతాం హేతుః బహిర్యాయాఽవలంబనః ।
మాయయా వేదితాత్మా చ సుదర్శనసమాక్షరః ॥ ౮ ॥

వాసుదేవో మయాతీతో నారాయణసమప్రభ ।
నిర్మలో నిరహంకారో నిర్మాల్యో యో నిరంజనః ॥ ౯ ॥

సర్వేషాం చాపి భూతానాం హృదయాంభోజవాసకః ।
అతిప్రేష్ఠః సదానందో నిర్వికారో మహామతిః ॥ ౧౦ ॥

చరాచరస్వరూపీ చ చరాచరనియామకః ।
సర్వేశ్వరః సర్వకర్తా సర్వాత్మా సర్వగోచరః ॥ ౧౧ ॥

నృసింహ ఏవ యః సాక్షాత్ ప్రత్యగాత్మా న సంశయః ।
కేచిన్మూఢా వదంత్యేవమవతారమనీశ్వరమ్ ॥ ౧౨ ॥

నృసింహ పరమాత్మానం సర్వభూతనివాసినమ్ ।
తస్య దర్శనమాత్రేణ సూర్యస్యాలోకవద్భవేత్ ॥ ౧౩ ॥

సర్వం నృసింహ ఏవేతి సంగ్రహాత్మా సుదుర్లభః ।
నారసింహః పరం దైవం నారసింహో జగద్గురుః ॥ ౧౪ ॥

నృసింహేతి నృసింహేతి ప్రభాతే యే పఠంతి చ ।
తేషాం ప్రసన్నో భగవాన్ మోక్షం సమ్యక్ ప్రయచ్ఛతి ॥ ౧౫ ॥

ఓంకారేభ్యశ్చ పూతాత్మా ఓంకారైక ప్రబోధితః ।
ఓంకారో మంత్రరాజశ్చ లోకే మోక్షప్రదాయకః ॥ ౧౬ ॥

నృసింహభక్తా యే లోకే నిర్భయా నిర్వికారకాః ।
తేషాం దర్శనమాత్రేణ సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే ॥ ౧౭ ॥

సకారో జీవవాచీ స్యాదికారః పరమేశ్వరః ।
హకారాకారయోరైక్యం మహావాక్యం తతో భవేత్ ॥ ౧౮ ॥

ఓంకారజా ప్రేతముక్తిః కాశ్యాం మరణం తథా ।
నృసింహ స్మరణాదేవ ముక్తిర్భవతి నాన్యథా ॥ ౧౯ ॥

See Also  Rama Dayajudave Judave In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన మంత్రరాజమితి ధ్రువమ్ ।
సర్వేషాం చాపి వేదానాం దేవతానాం తథైవ చ ॥ ౨౦ ॥

సర్వేషాం చాపి శాస్త్రాణాం తాత్పర్యం నృహరౌ హరౌ ।
శ్రీరామతాపనీయస్య గోపాలస్యాపి తాపినః ॥ ౨౧ ॥

నృసింహతాపనీయస్య కలాం నార్హతి షోడశీమ్ ।
శ్రీమన్మంత్రమహారాజ నృసింహస్య ప్రసాదతః ॥ ౨౨ ॥

శ్రీనృసింహో నమస్తుభ్యం శ్రీనృసింహః ప్రసీద మే ।
నృసింహో భగవాన్మాతా శ్రీనృసింహః పితా మమ ॥ ౨౩ ॥

నృసింహో మమ పుత్రశ్చ నరకాత్త్రాయతే యతః ।
సర్వదేవాత్మకో యశ్చ నృసింహః పరికీర్తితః ॥ ౨౪ ॥

అశ్వమేధసహస్రాణి వాజపేయ శతాని చ ।
కాశీ రామేశ్వరాదీని ఫలాన్యపి నిశమ్య చ ॥ ౨౫ ॥

యావత్ఫలం సమాప్నోతి తావదాప్నోతి మంత్రతః ।
షణ్ణవత్యశ్చ కరణీ యావతీ తృప్తిరిష్యతే ॥ ౨౬ ॥

పితౄణాం తావతీ ప్రీతిః మంత్రరాజస్య జాయతే ।
అపుత్రస్య గతిర్నాస్తి ఇతి స్మృత్యా యదీరితమ్ ॥ ౨౭ ॥

తత్తు లక్ష్మీనృసింహస్య భక్తిమాత్రావగోచరమ్ ।
సర్వాణి తర్కమీమాంసా శాస్త్రాణి పరిహాయ వై ॥ ౨౮ ॥

నృసింహ స్మరణాల్లోకే తారకం భవతారకమ్ ।
అపార భవవారాబ్ధౌ సతతం పతతాం నృణామ్ ॥ ౨౯ ॥

నృసింహమంత్రరాజోఽయం నావికో భాష్యతే బుధైః ।
యమపాశేన బద్ధానాం పంగుం వై తిష్ఠతాం నృణామ్ ॥ ౩౦ ॥

నృసింహమంత్రరాజోఽయం ఋషయః పరికీర్తితః ।
భవసర్పేణ దంష్ట్రాణాం వివేకగత చేతసామ్ ॥ ౩౧ ॥

నృసింహమంత్రరాజోఽయం గారుడోమంత్ర ఉచ్యతే ।
అజ్ఞానతమసాం నృణామంధవద్భ్రాంతచక్షుషామ్ ॥ ౩౨ ॥

నృసింహమంత్రరాజోఽయం ప్రయాసం పరికీర్తితః ।
తాపత్రయాగ్ని దగ్ధానాం ఛాయా సంశ్రయమిచ్ఛతామ్ ॥ ౩౩ ॥

నృసింహమంత్రరాజశ్చ భక్తమానసపంజరమ్ ।
నృసింహో భాస్కరో భూత్వా ప్రకాశయతి మందిరమ్ ॥ ౩౪ ॥

వేదాంతవనమధ్యస్థా హరిణీ మృగ ఇష్యతే ।
నృసింహ నీలమేఘస్య సందర్శన విశేషతః ॥ ౩౫ ॥

See Also  Sri Ganapati Atharvashirsha In Telugu

మయూరా భక్తిమంతశ్చ నృత్యంతి ప్రీతిపూర్వకమ్ ।
అన్యత్ర నిర్గతా వాలా మాతరం పరిలోకయ ॥ ౩౬ ॥

యథా యథా హి తుష్యంతే నృసింహస్యావలోకనాత్ ।
శ్రీమన్నృసింహపాదాబ్జం నత్వారంగప్రవేశితా ॥ ౩౭ ॥

మదీయ బుద్ధివనితా నటీ నృత్యతి సుందరీ ।
శ్రీమన్నృసింహపాదాబ్జ మధుపీత్వా మదోన్మదః ॥ ౩౮ ॥

మదీయా బుద్ధిమాలోక్య మూఢా నిందంతి మాధవమ్ ।
శ్రీమన్నృసింహపాదాబ్జరేణుం విధిసుభక్షణమ్ ॥ ౪౦ ॥

మదీయచిత్తహంసోఽయం మనోవశ్యం న యాతి మే ।
శ్రీనృసింహః పితా మహ్యం మాతా చ నరకేసరీ ॥ ౪౧ ॥

వర్తతే తాభువౌ నిత్యం రౌవహం పరియామి వై ।
సత్యం సత్యం పునః సత్యం నృసింహః శరణం మమ ॥ ౪౨ ॥

అహోభాగ్యం అహోభాగ్యం నారసింహో గతిర్మమ ।
శ్రీమన్నృసింహపాదాబ్జద్వంద్వం మే హృదయే సదా ॥ ౪౩ ॥

వర్తతాం వర్తతాం నిత్యం దృఢభక్తిం ప్రయచ్ఛ మే ।
నృసింహ తుష్టో భక్తోఽయం భుక్తిం ముక్తిం ప్రయచ్ఛతి ॥ ౪౪ ॥

నృసింహహృదయం యస్తు పఠేన్నిత్యం సమాహితః ।
నృసింహత్వం సమాప్నోతి నృసింహః సంప్రసీదతి ॥ ౪౫ ॥

త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం మందవారే విషేశతః ।
రాజద్వారే సభాస్థానే సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ॥ ౪౬ ॥

యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ ।
ఇహ లోకే శుభాన్కామాన్పరత్ర చ పరాంగితమ్ ॥ ౪౭ ॥

ఇతి భవిష్యోత్తరపురాణే ప్రహ్లాదకథితం శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ హృదయ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lakshmi Nrusimha Hrudayam in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil