Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram In Telugu

॥ Sri Lakshmi Narasimha Karavalamba Stotram (25 Slokas) Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం (పాఠాంతరం:౨౫ శ్లోకాః) ॥
శ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే
భోగీంద్రభోగమణిరంజిత పుణ్యమూర్తే ।
యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౧ ॥

బ్రహ్మేంద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి-
సంఘట్టితాంఘ్రికమలామలకాంతికాంత ।
లక్ష్మీలసత్కుచసరోరుహరాజహంస
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౨ ॥

సంసారదావదహనాకులభీకరోరు-
జ్వాలావళీఖిరతిదగ్ధతనూరుహస్య ।
త్వత్పాదపద్మసరసీం శరణాగతస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౩ ॥

సంసారజాలపతితస్య జగన్నివాస
సర్వేన్ద్రియార్థ బడిశార్థ ఝషోపమస్య ।
ప్రోత్కంపిత ప్రచురతాలుక మస్తకస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౪ ॥

సంసారకూపమతిఘోరమగాధమూలం
సంప్రాప్య దుఃఖశతసర్పసమాకులస్య ।
దీనస్య దేవ కృపయా పదమాగతస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౫ ॥

సంసారభీకరకరీంద్రకరాభిఘాత
నిష్పీడ్యమానవపుషః సకలార్తినాశ ।
ప్రాణప్రయాణభవభీతిసమాకులస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౬ ॥

సంసారసర్ప విషదగ్ధమహోగ్రతీవ్ర
దంష్ట్రాగ్రకోటి పరిదష్ట వినష్టమూర్తేః ।
నాగారివాహన సుధాబ్ధినివాస శౌరే
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౭ ॥

సంసారవృక్షమఘబీజమనంతకర్మ-
శాఖాయుతం కరణపత్రమనంగపుష్పమ్ ।
ఆరుహ్య దుఃఖఫలినం పతతో దయాలో
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౮ ॥

సంసారసాగర విశాలకరాలకాల
నక్రగ్రహ గ్రసిత నిగ్రహ విగ్రహస్య ।
వ్యగ్రస్య రాగనిచయోర్మినిపీడితస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౯ ॥

సంసారసాగర నిమజ్జనముహ్యమానం
దీనం విలోకయ విభో కరుణానిధే మామ్ ।
ప్రహ్లాదఖేదపరిహార పరావతార
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౧౦ ॥

See Also  Shri Subramanya Shodasa Nama Stotram In Telugu

సంసారఘోరగహనే చరతో మురారే
మారోగ్రభీకరమృగప్రచురార్దితస్య ।
ఆర్తస్య మత్సరనిదాఘసుదుఃఖితస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౧౧ ॥

బద్ధ్వాగలే యమభటా బహు తర్జయంతః
కర్షంతి యత్ర భవపాశశతైర్యుతం మామ్ ।
ఏకాకినం పరవశం చకితం దయాలో
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౧౨ ॥

లక్ష్మీపతే కమలనాభ సురేశ విష్ణో
యజ్ఞేశ యజ్ఞ మధుసూదన విశ్వరూప ।
బ్రహ్మణ్య కేశవ జనార్దన వాసుదేవ
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౧౩ ॥

ఏకేన చక్రమపరేణ కరేణ శంఖ
మన్యేన సింధుతనయామవలంబ్య తిష్ఠన్ ।
వామేతరేణ వరదాభయపద్మచిహ్నం
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౧౪ ॥

అంధస్య మే హృతవివేకమహాధనస్య
చోరైర్మహాబలిభిరింద్రియనామధేయైః ।
మోహాంధకార నివహే వినిపాతితస్య
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౧౫ ॥

ప్రహ్లాద నారద పరాశర పుండరీక
వ్యాసాది భాగవతపుంగవ హృన్నివాస ।
భక్తానురక్తపరిపాలనపారిజాత
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౧౬ ॥

లక్ష్మీనృసింహచరణాబ్జ మధువ్రతేన
స్తోత్రం కృతం శుభకరం భువి శంకరేణ ।
యే తత్పఠంతి మనుజా హరిభక్తియుక్తాః
తే యాంతి తత్పదసరోజమఖండరూపమ్ ॥ ౧౭ ॥

సంసారయోగ సకలేప్సితనిత్యకర్మ
సంప్రాప్యదుఃఖ సకలేన్ద్రియమృత్యునాశ ।
సంకల్ప సిన్ధుతనయాకుచ కుంకుమాంక
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౧౮ ॥

ఆద్యన్తశూన్యమజమవ్యయమప్రమేయం
ఆదిత్యరుద్రనిగమాదినుతప్రభావమ్ ।
అంభోధిజాస్య మధులోలుప మత్తభృంగ
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౧౯ ॥

వారాహ రామ నరసింహ రమాదికాన్తా
క్రీడావిలోల విధిశూలి సురప్రవంద్య ।
హంసాత్మకం పరమహంస విహారలీలం
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౨౦ ॥

See Also  Nakaradi Narasimha Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

మాతా నృసింహశ్చ పితా నృసింహః
భ్రాతా నృసింహశ్చ సఖా నృసింహః ।
విద్యా నృసింహో ద్రవిణం నృసింహః
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౨౧ ॥

ప్రహ్లాద మానస సరోజ విహారభృంగ
గంగాతరంగ ధవళాంగ రమాస్థితాంక ।
శృంగార సుందర కిరీట లసద్వరాంగ
లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ ॥ ౨౨ ॥

శ్రీశంకరార్య రచితం సతతం మనుష్యః
స్తోత్రం పఠేదిహతు సత్వగుణప్రసన్నం ।
సద్యోవిముక్త కలుషో మునివర్య గణ్యో
లక్ష్మీ పదముపైతి సనిర్మలాత్మా ॥ ౨౩ ॥

యన్మాయయోర్జితః వపుః ప్రచుర ప్రవాహ
మగ్నార్థ మత్రనివహోరు కరావలంబం ।
లక్ష్మీనృసింహ చరణాబ్జ మధువ్రతేన
స్తోత్రం కృతం శుభకరం భువి శంకరేణ ॥ ౨౪ ॥

శ్రీమన్నృసింహ విభవే గరుడధ్వజాయ
తాపత్రయోపశమనాయ భవౌషధాయ ।
తృష్ణాది వృశ్చిక జలాగ్ని భుజంగ రోగ
క్లేశాపహాయ హరయే గురవే నమస్తే ॥ ౨౫ ॥

ఇతి శ్రీలక్ష్మీనృసింహ కరావలంబ స్తోత్రమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram (25 Slokas) in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil