Sri Lalita Ashtottara Shatanama Divya Stotram In Malayalam

॥ Sri Lalita Ashtottara Satanama Divya Stotram Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീലലിതാഽഷ്ടോത്തരശതനാമദിവ്യസ്തോത്രം ॥

॥ ശ്രീഃ ॥

॥ അഥ ശ്രീലലിതാഽഷ്ടോത്തരശതനാമദിവ്യസ്തോത്രം ॥

ശിവപ്രിയാശിവാരാധ്യാ ശിവേഷ്ടാ ശിവകോമലാ ।
ശിവോത്സവാ ശിവരസാ ശിവദിവ്യശിഖാമണിഃ ॥ 1 ॥

ശിവപൂര്‍ണാ ശിവഘനാ ശിവസ്ഥാ ശിവവല്ലഭാ ।
ശിവാഭിന്നാ ശിവാര്‍ധാങ്ഗീ ശിവാധീനാ ശിവംകരീ ॥ 2 ॥

ശിവനാമജപാസക്താ ശിവസാംനിധ്യകാരിണീ ।
ശിവശക്തിഃ ശിവാധ്യക്ഷാ ശിവകാമേശ്വരീ ശിവാ ॥ 3 ॥

ശിവയോഗീശ്വരീദേവീ ശിവാജ്ഞാവശവര്‍തിനീ ।
ശിവവിദ്യാതിനിപുണാ ശിവപഞ്ചാക്ഷരപ്രിയാ ॥ 4 ॥

ശിവസൌഭാഗ്യസമ്പന്നാ ശിവകൈങ്കര്യകാരിണീ ।
ശിവാങ്കസ്ഥാ ശിവാസക്താ ശിവകൈവല്യദായിനീ ॥ 5 ॥

ശിവക്രീഡാ ശിവനിധിഃ ശിവാശ്രയസമന്വിതാ ।
ശിവലീലാ ശിവകലാ ശിവകാന്താ ശിവപ്രദാ ॥ 6 ॥

ശിവശ്രീലലിതാദേവീ ശിവസ്യ നയനാമൃതാ ।
ശിവചിന്താമണിപദാ ശിവസ്യ ഹൃദയോജ്ജ്വലാ ॥ 7 ॥

ശിവോത്തമാ ശിവാകാരാ ശിവകാമപ്രപൂരിണീ ।
ശിവലിങ്ഗാര്‍ചനപരാ ശിവാലിങ്ഗനകൌതുകീ ॥ 8 ॥

ശിവാലോകനസംതുഷ്ടാ ശിവലോകനിവാസിനീ ।
ശിവകൈലാസനഗരസ്വാമിനീ ശിവരഞ്ജിനീ ॥ 9 ॥

ശിവസ്യാഹോപുരുഷികാ ശിവസംകല്‍പപൂരകാ ।
ശിവസൌന്ദര്യസര്‍വാങ്ഗീ ശിവസൌഭാഗ്യദായിനീ ॥ 10 ॥

ശിവശബ്ദൈകനിരതാ ശിവധ്യാനപരായണാ ।
ശിവഭക്തൈകസുലഭാ ശിവഭക്തജനപ്രിയാ ॥ 11 ॥

ശിവാനുഗ്രഹസമ്പൂര്‍ണാ ശിവാനന്ദരസാര്‍ണ്വാ ।
ശിവപ്രകാശസംതുഷ്ടാ ശിവശൈലകുമാരികാ ॥ 12 ॥

ശിവാസ്യപങ്കജാര്‍കാഭാ ശിവാന്തഃപുരവാസിനീ ।
ശിവജീവാതുകലികാ ശിവപുണ്യപരമ്പരാ ॥ 13 ॥

ശിവാക്ഷമാലാസംതൃപ്താ ശിവനിത്യമനോഹരാ ।
ശിവഭക്തശിവജ്ഞാനപ്രദാ ശിവവിലാസിനീ ॥ 14 ॥

ശിവസമ്മോഹനകരീ ശിവസാംരാജ്യശാലിനീ ।
ശിവസാക്ഷാദ്ബ്രഹ്മവിദ്യാ ശിവതാണ്ഡവസാക്ഷിണീ ॥ 15 ॥

ശിവാഗമാര്‍ഥതത്ത്വജ്ഞാ ശിവമാന്യാ ശിവാത്മികാ ।
ശിവകാര്യൈകചതുരാ ശിവശാസ്ത്രപ്രവര്‍തകാ ॥ 16 ॥

See Also  Anantha Padmanabha Swamy Ashtottara Sata Namavali In Malayalam

ശിവപ്രസാദജനനീ ശിവസ്യ ഹിതകാരിണീ ।
ശിവോജ്ജ്വലാ ശിവജ്യോതിഃ ശിവഭോഗസുഖംകരീ ॥ 17 ॥

ശിവസ്യ നിത്യതരുണീ ശിവകല്‍പകവല്ലരീ ।
ശിവബില്വാര്‍ചനകരീ ശിവഭക്താര്‍തിഭഞ്ജനീ ॥ 18 ॥

ശിവാക്ഷികുമുദജ്യോത്സ്നാ ശിവശ്രീകരുണാകരാ ।
ശിവാനന്ദസുധാപൂര്‍ണാ ശിവഭാഗ്യാബ്ധിചന്ദ്രികാ ॥ 19 ॥

ശിവശക്ത്യൈക്യലലിതാ ശിവക്രീഡാരസോജ്ജ്വലാ ।
ശിവപ്രേമമഹാരത്നകാഠിന്യകലശസ്തനീ ॥ 20 ॥

ശിവലാലിതളാക്ഷാര്‍ദ്രചരണാംബുജകോമലാ ।
ശിവചിത്തൈകഹരണവ്യാലോലഘനവേണികാ ॥ 21 ॥

ശിവാഭീഷ്ടപ്രദാനശ്രീകല്‍പവല്ലീകരാംബുജാ ।
ശിവേതരമഹാതാപനിര്‍മൂലാമൃതവര്‍ഷിണീ ॥ 22 ॥

ശിവയോഗീന്ദ്രദുര്‍വാസമഹിംനസ്തുതിതോഷിതാ ।
ശിവസമ്പൂര്‍ണവിമലജ്ഞാനദുഗ്ധാബ്ധിശായിനീ ॥ 23 ॥

ശിവഭക്താഗ്രഗണ്യേശവിഷ്ണുബ്രഹ്മേന്ദ്രവന്ദിതാ ।
ശിവമായാസമാക്രാന്തമഹിഷാസുരമര്‍ദിനീ ।
ശിവദത്തബലോന്‍മത്തശുംഭാദ്യസുരനാശിനീ ॥ 24 ॥

ശിവദ്വിജാര്‍ഭകസ്തന്യജ്ഞാനക്ഷീരപ്രദായിനീ ।
ശിവാതിപ്രിയഭക്താദിനന്ദിഭൃങ്ഗിരിടിസ്തുതാ ॥ 25 ॥

ശിവാനലസമുദ്ഭൂതഭസ്മോദ്ധൂലിതവിഗ്രഹാ ।
ശിവജ്ഞാനാബ്ധിപാരജ്ഞമഹാത്രിപുരസുന്ദരീ ॥ 26 ॥

ഇത്യേതല്ലലിതാനാംനാമഷ്ടോത്തരശതം മുനേ ।
അനേകജന്‍മപാപഘ്നം ലലിതാപ്രീതിദായകം ॥ 27 ॥

സര്‍വൈശ്വര്യപ്രദം നൄണാമാധിവ്യാധിനിവാരണം ।
യോ മര്‍ത്യഃ പഠതേ നിത്യം സര്‍വാന്‍കാമാനവാപ്നുയാത് ॥ 28 ॥

ഇതിശ്രീലലിതോപാഖ്യാനേ സ്തോത്രഖണ്ഡേ ശ്രീലലിതാഷ്ടോത്തര-
ശതനാമസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Lalita Ashtottara Shatanama Divya Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil