Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika In Kannada

॥ Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorva Peetika Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕ ॥
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ –
ಅಶ್ವಾನನ ಮಹಾಬುದ್ಧೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ ।
ಕಥಿತಂ ಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾಶ್ಚರಿತಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ ॥ ೧ ॥

ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರಾದುರ್ಭವೋ ಮಾತುಸ್ತತಃ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಚನಮ್ ।
ಭಂಡಾಸುರವಧಶ್ಚೈವ ವಿಸ್ತರೇಣ ತ್ವಯೋದಿತಃ ॥ ೨ ॥

ವರ್ಣಿತಂ ಶ್ರೀಪುರಂ ಚಾಪಿ ಮಹಾವಿಭವವಿಸ್ತರಂ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರ್ಯಾಃ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣಿತಸ್ತಥಾ ॥ ೩ ॥

ಷೋಢಾನ್ಯಾಸಾದಯೋ ನ್ಯಾಸಾಃ ನ್ಯಾಸಖಂಡೇ ಸಮೀರಿತಾಃ ।
ಅಂತರ್ಯಾಗಕ್ರಮಶ್ಚೈವ ಬಹಿರ್ಯಾಗಕ್ರಮಸ್ತಥಾ ॥ ೪ ॥

ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಶ್ಚೈವ ಪೂಜಾಖಂಡೇ ಸಮೀರಿತಃ ।
ಪುರಶ್ಚರಣಖಂಡೇ ತು ಜಪಲಕ್ಷಣಮೀರಿತಮ್ ॥ ೫ ॥

ಹೋಮಖಂಡೇ ತ್ವಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಹೋಮದ್ರವ್ಯವಿಧಿಕ್ರಮಃ ।
ಚಕ್ರರಾಜಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯಾ ದೇಶಿಕಾತ್ಮನೋಃ ॥ ೬ ॥

ರಹಸ್ಯಖಂಡೇ ತಾದಾತ್ಮ್ಯಂ ಪರಸ್ಪರಮುದೀರಿತಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರಖಂಡೇ ಬಹುವಿಧಾಸ್ತ್ಸುತಯಃ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಾಃ ॥ ೭ ॥

ಮಂತ್ರಿಣೀದಂಡಿನೀದೇವ್ಯೋಃ ಪ್ರೋಕ್ತೇ ನಾಮಸಹಸ್ರಕೇ ।
ನ ತು ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ ೮ ॥

ತತ್ರ ಮೇ ಸಂಶಯೋ ಜಾತೋ ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾನಿಧೇ ।
ಕಿಂ ವಾ ತ್ವಯಾ ವಿಸ್ಮೃತಂ ತತ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ವಾ ಸಮುಪೇಕ್ಷಿತಮ್ ॥ ೯ ॥

ಮಮ ವಾ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾಸ್ತಿ ಶ್ರೋತುಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಕಿಮರ್ಥಂ ಭವತಾ ನೋಕ್ತಂ ತತ್ರ ಮೇ ಕಾರಣಂ ವದ ॥ ೧೦ ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೋ ಹಯಗ್ರೀವೋ ಮುನಿನಾ ಕುಂಭಜನ್ಮನಾ ।
ಪ್ರಹೃಷ್ಟೋ ವಚನಂ ಪ್ರಾಹ ತಾಪಸಂ ಕುಂಭಸಂಭವಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಶ್ರೀಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ –
ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಪತೇಽಗಸ್ತ್ಯ ಸಾವಧಾನಮನಾಶ್ಶೃಣು ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಯನ್ನೋಕ್ತಂ ಕಾರಣಂ ತದ್ವದಾಮಿ ತೇ ॥ ೧೨ ॥

See Also  Sri Chandikashtakam In English

ರಹಸ್ಯಮಿತಿ ಮತ್ವಾಹಂ ನೋಕ್ತವಾನ್ ತೇ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ ।
ಪುನಶ್ಚ ಪೃಚ್ಛತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತಸ್ಮಾತ್ತತ್ತೇ ವದಾಮ್ಯಹಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಬ್ರೂಯಾಚ್ಛಿಷ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಾಯ ರಹಸ್ಯಮಪಿ ದೇಶಿಕಃ ।
ಭವತಾ ನ ಪ್ರದೇಯಂ ಸ್ಯಾದಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ ॥ ೧೪ ॥

ನ ಶಠಾಯ ನ ದುಷ್ಟಾಯ ನಾವಿಶ್ವಾಸಾಯ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ।
ಶ್ರೀಮಾತೃಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಾಜವೇದಿನೇ ॥ ೧೫ ॥

ಉಪಾಸಕಾಯ ಶುದ್ಧಾಯ ದೇಯಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಯಾನಿ ನಾಮಸಹಸ್ರಾಣಿ ಸದ್ಯಸ್ಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾನಿ ವೈ ॥ ೧೬ ॥

ತಂತ್ರೇಷು ಲಲಿತಾದೇವ್ಯಾಸ್ತೇಷು ಮುಖ್ಯಮಿದಂ ಮುನೇ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯೈವ ತು ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ತತ್ರ ಕಾದಿರ್ಯಥಾ ಪರಾ ॥ ೧೭ ॥

ಪುರಾಣಾಂ ಶ್ರೀಪುರಮಿವ ಶಕ್ತೀನಾಂ ಲಲಿತಾ ತಥಾ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯೋಪಾಸಕಾನಾಂ ಚ ಯಥಾ ದೇವಃ ಪರಶ್ಶಿವಃ ॥ ೧೮ ॥

ತಥಾ ನಾಮಸಹಸ್ರೇಷು ಪರಮೇತತ್ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ಯಥಾಸ್ಯ ಪಠನಾದ್ದೇವೀ ಪ್ರೀಯತೇ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ॥ ೧೯ ॥

ಅನ್ಯನಾಮಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಪಾಠಾನ್ನ ಪ್ರೀಯತೇ ತಥಾ ।
ಶ್ರೀಮಾತುಃ ಪ್ರೀತಯೇ ತಸ್ಮಾದನಿಶಂ ಕೀರ್ತಯೇದಿದಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚಕ್ರರಾಜೇ ಯೋಽರ್ಚಯೇಲ್ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಮ್ ।
ಪದ್ಮೈರ್ವಾ ತುಲಸೀಪತ್ರೈರೇಭಿರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ ॥ ೨೧ ॥

ಸದ್ಯಃ ಪ್ರಸಾದಂ ಕುರುತೇ ತಸ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ ।
ಚಕ್ರಾಧಿರಾಜಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀಮ್ ॥ ೨೨ ॥

ಜಪಾಂತೇ ಕೀರ್ತಯೇನ್ನಿತ್ಯಮಿದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಜಪಪೂಜಾದ್ಯಶಕ್ತಶ್ಚೇತ್ಪಠೇನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ಸಾಂಗಾರ್ಚನೇ ಸಾಂಗಜಪೇ ಯತ್ಫಲಂ ತದವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಉಪಾಸನೇ ಸ್ತುತೀರಸ್ಯಾಃ ಪಠೇದಭ್ಯುದಯೋ ಹಿ ಸಃ ॥ ೨೪ ॥

ಇದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ತು ಕೀರ್ತಯೇನ್ನಿತ್ಯಕರ್ಮವತ್ ।
ಚಕ್ರರಾಜಾರ್ಚನಂ ದೇವ್ಯಾಃ ಜಪೋ ನಾಮ್ನಾಂ ಚ ಕೀರ್ತನಮ್ ॥ ೨೫ ॥

ಭಕ್ತಸ್ಯ ಕೃತ್ಯಮೇತಾವದನ್ಯದಭ್ಯುದಯಂ ವಿದುಃ ।
ಭಕ್ತಸ್ಯಾವಶ್ಯಕಮಿದಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಕೀರ್ತನಮ್ ॥ ೨೬ ॥

See Also  Srikameshvara Stotram In Kannada – Kannada Shlokas

ತತ್ರ ಹೇತುಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣು ತ್ವಂ ಕುಂಭಸಂಭವ ।
ಪುರಾ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವೀ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಹಿತಕಾಮ್ಯಯಾ ॥ ೨೭ ॥

ವಾಗ್ದೇವೀರ್ವಶಿನೀಮುಖ್ಯಾಸ್ಸಮಾಹೂಯೇದಮಬ್ರವೀತ್ ।
ವಾಗ್ದೇವತಾ ವಶಿನ್ಯಾದ್ಯಾಶ್ಶೃಣುಧ್ವಂ ವಚನಂ ಮಮ ॥ ೨೮ ॥

ಭವತ್ಯೋ ಮತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಪ್ರೋಲ್ಲಸದ್ವಾಗ್ವಿಭೂತಯಃ ।
ಮದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ವಾಗ್ವಿಭೂತಿ ಪ್ರದಾನೇ ವಿನಿಯೋಜಿತಾಃ ॥ ೨೯ ॥

ಮಚ್ಚಕ್ರಸ್ಯ ರಹಸ್ಯಜ್ಞಾ ಮಮ ನಾಮಪರಾಯಣಾಃ ।
ಮಮ ಸ್ತೋತ್ರವಿಧಾನಾಯ ತಸ್ಮಾದಾಜ್ಞಾಪಯಾಮಿ ವಃ ॥ ೩೦ ॥

ಕುರುಧ್ವಮಂಕಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಮ ನಾಮಸಹಸ್ರಕೈಃ ।
ಯೇನ ಭಕ್ತೈಃ ಸ್ತುತಾಯಾ ಮೇ ಸದ್ಯಃ ಪ್ರೀತಿಃ ಪರಾ ಭವೇತ್ ॥ ೩೧ ॥

ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ –
ಇತ್ಯಾಜ್ಞಪ್ತಾಸ್ತತೋ ದೇವ್ಯಶ್ರ್ಶೀದೇವ್ಯಾ ಲಲಿತಾಂಬಯಾ ।
ರಹಸ್ಯೈರ್ನಾಮಭಿರ್ದಿವ್ಯೈಶ್ಚಕ್ರುಸ್ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ ॥ ೩೨ ॥

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಿತಿ ತದ್ವಿಶ್ರುತಂ ಪರಮ್ ।
ತತಃ ಕದಾಚಿತ್ಸದಸಿ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸಿಂಹಾಸನೇಽಂಬಿಕಾ ॥ ೩೩ ॥

ಸ್ವಸೇವಾವಸರಂ ಪ್ರಾದಾತ್ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕುಂಭಸಂಭವ ।
ಸೇವಾರ್ಥಮಾಗತಾಸ್ತತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀಬ್ರಹ್ಮಕೋಟಯಃ ॥ ೩೪ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾನಾಂ ಚ ಕೋಟಯಸ್ಸಮುಪಾಗತಾಃ ।
ಗೌರೀಕೋಟಿಸಮೇತಾನಾಂ ರುದ್ರಾಣಾಮಪಿ ಕೋಟಯಃ ॥ ೩೫ ॥

ಮಂತ್ರಿಣೀ ದಂಡಿನೀಮುಖ್ಯಾಸ್ಸೇವಾರ್ಥಂ ಚ ಸಮಾಗತಾಃ ।
ಶಕ್ತಯೋ ವಿವಿಧಾಕಾರಾಸ್ತಾಸಾಂ ಸಂಖ್ಯಾ ನ ವಿದ್ಯತೇ ॥ ೩೬ ॥

ದಿವ್ಯೌಘಾ ಮಾನವೌಘಾಶ್ಚ ಸಿದ್ಧೌಘಾಶ್ಚ ಸಮಾಗತಾಃ ।
ತತ್ರ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವೀ ಸರ್ವೇಷಾಂ ದರ್ಶನಂ ದದೌ ॥ ೩೭ ॥

ತೇಷು ದೃಷ್ಟ್ವೋಪವಿಷ್ಟೇಷು ಸ್ವೇ ಸ್ವೇ ಸ್ಥಾನೇ ಯಥಾಕ್ರಮಮ್ ।
ತತ್ರ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವೀಕಟಾಕ್ಷಾಕ್ಷೇಪಚೋದಿತಾಃ ॥ ೩೮ ॥

ಉತ್ಥಾಯ ವಶಿನೀಮುಖ್ಯಾ ಬದ್ಧಾಂಜಲಿಪುಟಾಸ್ತದಾ ।
ಅಸ್ತುವನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರೈಸ್ಸ್ವಕೃತೈರ್ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾಮ್ ॥ ೩೯ ॥

ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ತವಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಭೂಲ್ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ।
ತೇ ಸರ್ವೇ ವಿಸ್ಮಯಂ ಜಗ್ಮುರ್ಯೇತತ್ರ ಸದಸಿ ಸ್ಥಿತಾಃ ॥ ೪೦ ॥

See Also  Sri Brihaspati Kavacham In Kannada

ತತಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಲಲಿತಾ ಸದಸ್ಯಾನ್ ದೇವತಾಗಣಾನ್ ।
ಮಮಾಜ್ಞಯೈವ ವಾಗ್ದೇವ್ಯಶ್ಚಕ್ರುಸ್ಸ್ತೋತ್ರಮನುತ್ತಮಮ್ ॥ ೪೧ ॥

ಅಂಕಿತಂ ನಾಮಭಿರ್ದಿವ್ಯೈರ್ಮಮ ಪ್ರೀತಿವಿಧಾಯಕೈಃ ।
ತತ್ಪಠಧ್ವಂ ಸದಾ ಯೂಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಮತ್ಪ್ರೀತಿವೃದ್ಧಯೇ ॥ ೪೨ ॥

ಪ್ರವರ್ತಯಧ್ವಂ ಭಕ್ತೇಷು ಮಮ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಕಮ್ ।
ಇದಂ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಯೋ ಭಕ್ತಃ ಪಠತೇಽಸಕೃತ್ ॥ ೪೩ ॥

ಸ ಮೇ ಪ್ರಿಯತಮೋ ಜ್ಞೇಯಸ್ತಸ್ಮೈ ಕಾಮಾನ್ ದದಾಮ್ಯಹಮ್ ।
ಶ್ರೀಚಕ್ರೇ ಮಾಂ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಜಪ್ತ್ವಾ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರೀಮ್ ॥ ೪೪ ॥

ಪಶ್ಚಾನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಕೀರ್ತಯೇನ್ಮಮ ತುಷ್ಟಯೇ ।
ಮಾಮರ್ಚಯತು ವಾ ಮಾ ವಾ ವಿದ್ಯಾಂ ಜಪತು ವಾ ನ ವಾ ॥ ೪೫ ॥

ಕೀರ್ತಯೇನ್ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಿದಂ ಮತ್ಪ್ರೀತಯೇ ಸದಾ ।
ಮತ್ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಸಕಲಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೪೬ ॥

ತಸ್ಮಾನ್ನಾಮಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಕೀರ್ತಯಧ್ವಂ ಸದಾದರಾತ್ ।
ಇತಿ ಶ್ರೀ ಲಲಿತೇಶಾನೀ ಶಾಸ್ತಿ ದೇವಾನ್ ಸಹಾನುಗಾನ್ ॥ ೪೭ ॥

ತದಾಜ್ಞಯಾ ತದಾರಭ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ ।
ಶಕ್ತಯೋಮಂತ್ರಿಣೀಮುಖ್ಯಾ ಇದಂ ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ ೪೮ ॥

ಪಠಂತಿ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸತತಂ ಲಲಿತಾಪರಿತುಷ್ಟಯೇ ।
ತಸ್ಮಾದವಶ್ಯಂ ಭಕ್ತೇನ ಕೀರ್ತನೀಯಮಿದಂ ಮುನೇ ॥ ೪೯ ॥

ಆವಶ್ಯಕತ್ವೇ ಹೇತುಸ್ತೇ ಮಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ಮುನೀಶ್ವರ ।
ಇದಾನೀಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಶೃಣು ॥ ೫೦ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ ಲಲಿತಾಸಹಸ್ರನಾಮಪೂರ್ವಭಾಗೋ ನಾಮ ಪ್ರಥಮೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Tripura Sundari Stotram » Sri Lalitha Sahasranama Stotram Poorvapeetika Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil