Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika In Kannada

 ॥ Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕ ॥
ಸಕುಂಕುಮವಿಲೇಪನಾ-ಮಳಿಕ ಚುಂಬಿಕಸ್ತೂರಿಕಾಂ
ಸಮಂದಹಸಿತೇಕ್ಷಣಾಂ-ಸಶರಚಾಪಪಾಶಾಂಕುಶಾಮ್ ।
ಅಶೇಷಜನಮೋಹಿನೀ-ಮರುಣಮಾಲ್ಯಭೂಷಾಮ್ಬರಾಂ
ಜಪಾಕುಸುಮಭಾಸುರಾಂ-ಜಪವಿಧೌ ಸ್ಮರೇದಮ್ಬಿಕಾಮ್ ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ-
ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಸಿಂಧೋ ಭಗವನ್ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ।
ತ್ವತ್ತಶ್ಶ್ರುತಮಶೇಷೇಣ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಯದ್ಯದಸ್ತಿ ತತ್ ॥ ೧ ॥

ರಹಸ್ಯಂ ನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಪಿ ತತ್ಸಂಶ್ರುತಂ ಮಯಾ ।
ಇತಃಪರಂ ಚ ಮೇ ನಾಸ್ತಿ ಶ್ರೋತವ್ಯಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ ೨ ॥

ತಥಾಪಿ ಮಮ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿರ್ನೈವ ಜಾಯತೇ ।
ಕಾರ್ತ್ಸ್ನ್ಯಾರ್ಥಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಇತ್ಯೇವ ಶೋಚಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಭೋ ॥ ೩ ॥

ಕಿಮಿದಂ ಕಾರಣಂ ಬ್ರೂಹಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಾಂಶೋಪಿ ವಾ ಪುನಃ ।
ಅಸ್ತಿಚೇನ್ಮಮ ತಂ ಬ್ರೂಹಿ ಬ್ರೂಹೀತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ ತಮ್ ॥ ೪ ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ-
ಸಮಾವಲಂಬೇ ತತ್ಪಾದಯುಗಳಂ ಕಲಶೋದ್ಭವಃ ।
ಹಯಾನನೋ ಭೀತಭೀತಃ ಕಿಮಿದಂ ಕಿಮಿದಂತ್ವಿತಿ ॥ ೫ ॥

ಮುಂಚ ಮುಂಚೇತಿ ತಂ ಚೋಕ್ತ್ವಾ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತೋ ಬಭೂವ ಸಃ ।
ಚಿರಂ ವಿಚಾರ್ಯ ನಿಶ್ಚಿನ್ವನ್ವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ಮಯೇತ್ಯಸೌ ॥ ೬ ॥

ತೂಷ್ಣೀಂ ಸ್ಥಿತಃಸ್ಮರನ್ನಾಜ್ಞಾಂ ಲಲಿತಾಂಬಾಕೃತಾಂ ಪುರಾ ।
ತಂ ಪ್ರಣಮ್ಯೈವ ಸ ಮುನಿಸ್ತತ್ಪಾದಾ ವತ್ಯಜನ್ ಸ್ಥಿತಃ ॥ ೭ ॥

ವರ್ಷತ್ರಯಾವಧಿ ತದಾ ಗುರುಶಿಷ್ಯೌ ತಥಾ ಸ್ಥಿತೌ ।
ತಚ್ಛೃಣ್ವಂತಶ್ಚ ಪಶ್ಯಂತಸ್ಸರ್ವಲೋಕಾಸ್ಸುವಿಸ್ಮಿತಾಃ ॥ ೮ ॥

ತತ್ರ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾದೇವೀ ಕಾಮೇಶ್ವರಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಾ ರಹಸ್ಯೇವಂ ಹಯಗ್ರೀವಮವೋಚತ ॥ ೯ ॥

ಶ್ರೀ ದೇವ್ಯುವಾಚ-
ಅಶ್ವಾನನಾವಯೋಃ ಪ್ರೀತಿಶ್ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶ್ವಾಸಿನೇ ತ್ವಯಾ ।
ರಾಜ್ಯಂ ದೇಯಂ ಶಿರೋ ದೇಯಂ ನ ದೇಯಾ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀ ॥ ೧೦ ॥

See Also  Lalithambika Divya Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

ಸ್ವಮಾತೃಜಾರವದ್ಗೋಪ್ಯಾ ವಿದ್ಯೈಷೇತ್ಯಾಗಮಾ ಜಗುಃ ।
ತತೋಽತಿಗೋಪನೀಯಾ ಮೇ ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರೀ ಸ್ತುತಿಃ ॥ ೧೧ ॥

ಮಯಾ ಕಾಮೇಶ್ವರೇಣಾಪಿ ಕೃತಾ ಸಾ ಗೋಪಿತಾ ಭೃಶಮ್ ।
ಮದಾಜ್ಞಯಾ ವಚೋದೇವ್ಯಶ್ಚಕ್ರುರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ ೧೨ ॥

ಆವಾಭ್ಯಾಂ ಕಥಿತಂ ಮುಖ್ಯಂ ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರಂ ಸ್ತವಮ್ ।
ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ವೈಕಲ್ಯಪೂರ್ತಿರ್ಯಜ್ಜಪತೋ ಭವೇತ್ ॥ ೧೩ ॥

ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರಂ ತಸ್ಮಾದಿದಂ ನಾಮ ಕೃತಂ ಮಯಾ ।
ತದ್ಬ್ರೂಹಿತ್ವಮಗಸ್ತ್ಯಾಯ ಪಾತ್ರಭೂತೋ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೧೪ ॥

ಪತ್ನ್ಯಸ್ಯ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಖ್ಯಾ ಮಾಮುಪಾಸ್ತೇಽತಿಭಕ್ತಿತಃ ।
ಅಯಂ ಚ ನಿತರಾಂ ಭಕ್ತಸ್ತಸ್ಮಾದಸ್ಯವದಸ್ವ ತತ್ ॥ ೧೫ ॥

ಅಮುಞ್ಚಮಾನಸ್ತ್ವತ್ಪಾದೌ ವರ್ಷತ್ರಯಮಸೌ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಏತತ್ ಜ್ಞಾತುಮತೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಹೀದಮೇವ ನಿದರ್ಶನಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಚಿತ್ತಪರ್ಯಾಪ್ತಿ ರೇತಸ್ಯನಾನ್ಯಥಾ ಸಂಭವಿಷ್ಯತಿ ।
ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರಂ ತಸ್ಮಾದನುಜ್ಞಾತೋ ಮಯಾ ವದ ॥ ೧೭ ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ-
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಂತರ್ದಧಾವಮ್ಬಾ ಕಾಮೇಶ್ವರಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಅಥೋತ್ಥಾಪ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವಃ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಕುಂಭಸಂಭವಮ್ ॥ ೧೮ ॥

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ-
ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ನಿಕಟೇ ವಾಚಮುವಾಚ ಭೃಶವಿಸ್ಮಿತಃ ।
ಕೃತಾರ್ಥೋಸಿ ಕೃತಾರ್ಥೋಸಿ ಕೃತಾರ್ಥೋಸಿ ಘಟೋದ್ಭವ ॥ ೧೯ ॥

ತ್ವತ್ಸಮೋ ಲಲಿತಾಭಕ್ತೋ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಜಗತ್ತ್ರಯೇ ।
ಯೇನಾಗಸ್ತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ದೇವೀ ತವ ವಕ್ತವ್ಯ ಮನ್ವಶಾತ್ ॥ ೨೦ ॥

ಸಚ್ಛಿಷ್ಯೇಣ ತ್ವಯಾಹಂ ಚ ದೃಷ್ಟವಾನಸ್ಮಿ ತಾಂ ಶಿವಾಮ್ ।
ಯತನ್ತೇ ಯದ್ದರ್ಶನಾಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವೀಶಪೂರ್ವಕಾಃ ॥ ೨೧ ॥

ಅತಃಪರಂ ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರಂ ಸ್ತವಮ್ ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ತೇ ಭವೇದ್ಧೃದಿ ॥ ೨೨ ॥

See Also  108 Names Of Maa Durga 2 – Durga Devi Ashtottara Shatanamavali 2 In Kannada

ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಾದತಿಗುಹ್ಯತಮಂ ಮುನೇ ।
ಆವಶ್ಯಕಂ ತತೋ ಹ್ಯೇತಲ್ಲಲಿತಾಂ ಸಮುಪಾಸತಾಮ್ ॥ ೨೩ ॥

ತದಹಂ ತೇ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಲಲಿತಾಂಬಾನುಶಾಸನಾತ್ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರ್ಯಾಃ ಕಾದಿವರ್ಣಕ್ರಮಾನ್ಮುನೇ ॥ ೨೪ ॥

ಪೃಥಗ್ವಿಂಶತಿನಾಮಾನಿ ಕಥಿತಾನಿ ಘಟೋದ್ಭವ ।
ಆಹತ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ತ್ರಿಶತೀ ಸರ್ವಸಂಪೂರ್ತಿಕಾರಿಣೀ ॥ ೨೫ ॥

ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯೈಷಾ ಗೋಪನೀಯಾ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ತಾಂ ಶೃಣುಷ್ವ ಮಹಾಭಾಗ ಸಾವಧಾನೇನ ಚೇತಸಾ ॥ ೨೬ ॥

ಕೇವಲಂ ನಾಮಬುದ್ಧಿಸ್ತೇ ನ ಕಾರ್ಯಾ ತೇಷು ಕುಂಭಜ ।
ಮಂತ್ರಾತ್ಮಕತ್ವಮೇತೇಷಾಂ ನಾಮ್ನಾಂ ನಾಮಾತ್ಮತಾಪಿ ಚ ॥ ೨೭ ॥

ತಸ್ಮಾದೇಕಾಗ್ರಮನಸಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಭವತಾ ಮುನೇ ।
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ತು ಹಯಗ್ರೀವಃ ಪ್ರೋಚೇ ನಾಮಶತತ್ರಯಮ್ ॥ ೨೮ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lalitha Trisati Stotram Poorvapeetika Lyrics Sanskrit » English »» Telugu » Tamil