Sri Maha Ganapathi Mangala Malika Stotram In Kannada

॥ Sri Maha Ganapathi Mangala Malika Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂಗಳಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀಕಂಠಪ್ರೇಮಪುತ್ರಾಯ ಗೌರೀವಾಮಾಂಕವಾಸಿನೇ
ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ರೂಪಯುಕ್ತಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೧ ॥

ಆದಿಪೂಜ್ಯಾಯ ದೇವಾಯ ದಂತಮೋದಕಧಾರಿಣೇ
ವಲ್ಲಭಾಪ್ರಾಣಕಾಂತಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೨ ॥

ಲಂಬೋದರಾಯ ಶಾಂತಾಯ ಚಂದ್ರಗರ್ವಾಪಹಾರಿಣೇ
ಗಜಾನನಾಯಪ್ರಭವೇ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೩ ॥

ಪಂಚಹಸ್ತಾಯ ವಂದ್ಯಾಯ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಾಯಚ
ಶ್ರೀಮತೇ ಗಜಕರ್ಣಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೪ ॥

ದ್ವೈಮಾತುರಾಯ ಬಾಲಾಯ ಹೇರಂಬಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ
ವಿಕಟಾಯಾಖುವಾಹಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೫ ॥

ಪೃಶ್ನಿಶೃಂಗಾಯಾಜಿತಾಯ ಕ್ಷಿಪ್ರಾಭೀಷ್ಟಾರ್ಥದಾಯಿನೇ
ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರಮೋದಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೬ ॥

ವಿಲಂಬಿ ಯಜ್ಞಸೂತ್ರಾಯ ಸರ್ವವಿಘ್ನನಿವಾರಿಣೇ
ದೂರ್ವಾದಳಸುಪೂಜ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೭ ॥

ಮಹಾಕಾಯಾಯ ಭೀಮಾಯ ಮಹಾಸೇನಾಗ್ರಜನ್ಮನೇ
ತ್ರಿಪುರಾರಿವರೋದ್ಧಾತ್ರೇ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೮ ॥

ಸಿಂದೂರರಮ್ಯವರ್ಣಾಯ ನಾಗಬದ್ಧೋದರಾಯಚ
ಆಮೋದಾಯ ಪ್ರಮೋದಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೯ ॥

ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ದುರ್ಮುಖಾಯ ವಿಘ್ನಹತ್ರೇನ್ ಶಿವಾತ್ಮನೇ
ಸುಮುಖಾಯೈಕದಂತಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೧೦ ॥

ಸಮಸ್ತಗಣನಾಥಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ಧೂಮಕೇತವೇ
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಾಯ ಫಾಲಚಂದ್ರಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೧೧ ॥

ಚತುರ್ಥೀಶಾಯ ಮಾನ್ಯಾಯ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾಯಿನೇ
ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಕುಬ್ಜಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೧೨ ॥

ಧುಂಡಿನೇ ಕಪಿಲಾಖ್ಯಾಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಋಣಹಾರಿಣೇ
ಉದ್ದಂಡೋದ್ದಂಡರೂಪಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೧೩ ॥

ಕಷ್ಟಹತ್ರೇನ್ ದ್ವಿದೇಹಾಯ ಭಕ್ತೇಷ್ಟಜಯದಾಯಿನೇ
ವಿನಾಯಕಾಯ ವಿಭವೇ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೧೪ ॥

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಾಯ ನಿರ್ಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೇ
ವಟವೇ ಲೋಕಗುರವೇ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೧೫ ॥

See Also  Nirvana Shatakam Stotra In Kannada

ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡಾಸುಪುತ್ರಾಯ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ ಚ
ಶ್ರೀರಾಜರಾಜಸೇವ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ ೧೬ ॥

ಶ್ರೀಚಾಮುಂಡಾಕೃಪಾಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇಂದ್ರವಿನಿರ್ಮಿತಾಮ್
ವಿಭೂತಿ ಮಾತೃಕಾರಮ್ಯಾಂ ಕಲ್ಯಾಣೈಶ್ವರ್ಯದಾಯಿನೀಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ಶ್ರೀಮಹಾಗಣನಾಥಸ್ಯ ಶೂಭಾಂ ಮಾಂಗಳಮಾಲಿಕಾಮ್
ಯಃಪಠೇತ್ಸತತಂ ವಾಣೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ ೧೮ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ ಮಂಗಳಮಾಲಿಕಾಸ್ತೋತ್ರಂ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Maha Ganapathi Mangala Malika Stotram in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil