Sri Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram In Kannada

॥ Sri Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram (Naga Bhaya Nivarana Stotram) Kannada Lyrics ॥

॥ ಮನಸಾ ದೇವೀ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ನಾಗಭಯ ನಿವರಣ ಸ್ತೋತ್ರಂ) ॥

ಓಂ ನಮೋ ಮನಸಾಯೈ ।

ಜರತ್ಕಾರುರ್ಜಗದ್ಗೌರೀ ಮನಸಾ ಸಿದ್ಧಯೋಗಿನೀ ।
ವೈಷ್ಣವೀ ನಾಗಭಗಿನೀ ಶೈವೀ ನಾಗೇಶ್ವರೀ ತಥಾ ॥ ೧ ॥

ಜರತ್ಕಾರುಪ್ರಿಯಾಸ್ತೀಕಮಾತಾ ವಿಷಹರೀತೀ ಚ ।
ಮಹಾಜ್ಞಾನಯುತಾ ಚೈವ ಸಾ ದೇವೀ ವಿಶ್ವಪೂಜಿತಾ ॥ ೨ ॥

ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಪೂಜಾಕಾಲೇ ಚ ಯಃ ಪಠೇತ್ ।
ತಸ್ಯ ನಾಗಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಯ ವಂಶೋದ್ಭವಸ್ಯ ಚ ॥ ೩ ॥

ನಾಗಭೀತೇ ಚ ಶಯನೇ ನಾಗಗ್ರಸ್ತೇ ಚ ಮಂದಿರೇ ।
ನಾಗಕ್ಷತೇ ನಾಗದುರ್ಗೇ ನಾಗವೇಷ್ಟಿತವಿಗ್ರಹೇ ॥ ೪ ॥

[॥ ಫಲಶ್ರುತಿ ॥]
ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ತು ಮುಚ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಾಗವರ್ಗಃ ಪಲಾಯತೇ ॥ ೫ ॥

ದಶಲಕ್ಷಜಪೇನೈವ ಸ್ತೋತ್ರಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇನ್ನೃಣಾಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಭವೇದ್ಯಸ್ಯ ಸ ವಿಷಂ ಭೋಕ್ತುಮೀಶ್ವರಃ ॥ ೬ ॥

ನಾಗೌಘಂ ಭೂಷಣಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ ಭವೇನ್ನಾಗವಾಹನಃ ।
ನಾಗಾಸನೋ ನಾಗತಲ್ಪೋ ಮಹಾಸಿದ್ಧೋ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ ೭ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪ್ರಕೃತಿಖಂಡೇ ಮನಸಾದೇವೀ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Manasa Devi Dwadasa Nama Stotram (Naga Bhaya Nivarana Stotram) in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil

See Also  108 Names Of Sri Kalika Karadimama In Telugu