Sri Manasa Devi Stotram 2 In Kannada

॥ Sri Manasa Devi Stotram 2 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೨ ॥
ಧ್ಯಾನಂ ।
ಚಾರುಚಂಪಕವರ್ಣಾಭಾಂ ಸರ್ವಾಂಗಸುಮನೋಹರಾಮ್ ।
ನಾಗೇಂದ್ರವಾಹಿನೀಂ ದೇವೀಂ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಮ್ ॥

ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ ।
ನಮಃ ಸಿದ್ಧಿಸ್ವರುಪಾಯೈ ವರದಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮಃ ಕಶ್ಯಪಕನ್ಯಾಯೈ ಶಂಕರಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೧ ॥

ಬಾಲಾನಾಂ ರಕ್ಷಣಕರ್ತ್ರ್ಯೈ ನಾಗದೇವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ।
ನಮ ಆಸ್ತೀಕಮಾತ್ರೇ ತೇ ಜರತ್ಕಾರ್ವ್ಯೈ ನಮೋ ನಮಃ ॥ ೨ ॥

ತಪಸ್ವಿನ್ಯೈ ಚ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಾಗಸ್ವಸ್ರೇ ನಮೋ ನಮಃ ।
ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ತಪಸ್ಯಾರೂಪಾಯೈ ಶಂಭುಶಿಷ್ಯೇ ಚ ತೇ ನಮಃ ॥ ೩ ॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನಸಾಯಾ ಸ್ತವಂ ಮಹತ್ ।
ಯಃ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯಮಿದಂ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾಪಿ ಭಕ್ತಿತಃ ॥ ೪

ನ ತಸ್ಯ ಸರ್ಪಭೀತಿರ್ವೈ ವಿಷೋಽಪ್ಯಮೃತಂ ಭವತಿ ।
ವಂಶಜಾನಾಂ ನಾಗಭಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಶ್ರವಣಮಾತ್ರತಃ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮನಸಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Manasa Devi Stotram 2 in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil

See Also  Sri Lakshmi Gadyam In Kannada