Matangi Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Matangi Ashtottara Shatanamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರೀ ಭೈರವ್ಯುವಾಚ –
ಭಗವನ್ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಮಾತಂಗ್ಯಾಶ್ಶತನಾಮಕಮ್ ।
ಯದ್ಗುಹ್ಯಂ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಷು ನ ಕೇನಾಪಿ ಪ್ರಕಾಶಿತಮ್ ॥ ೧ ॥

ಶ್ರೀ ಭೈರವ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ದೇವಿ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯಕಮ್ ।
ನಾಖ್ಯೇಯಂ ಯತ್ರ ಕುತ್ರಾಪಿ ಪಠನೀಯಂ ಪರಾತ್ಪರಮ್ ॥ ೨ ॥

ಯಸ್ಯೈಕವಾರಪಠನಾತ್ಸರ್ವೇ ವಿಘ್ನಾ ಉಪದ್ರವಾಃ ।
ನಶ್ಯಂತಿ ತತ್ಕ್ಷಣಾದ್ದೇವಿ ವಹ್ನಿನಾ ತೂಲರಾಶಿವತ್ ॥ ೩ ॥

ಪ್ರಸನ್ನಾ ಜಾಯತೇ ದೇವೀ ಮಾತಂಗೀ ಚಾಸ್ಯ ಪಾಠತಃ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಪಠನೇ ಯತ್ಫಲಂ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಮ್ ।
ತತ್ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ದೇವೀ ನಾಮಾಷ್ಟಶತಕಂ ಶುಭಮ್ ॥ ೪ ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಾತಂಗೀಶತನಾಮ್ನಾಂ ಭಗವಾನ್ಮತಂಗ ಋಷಿಃ ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛಂದಃ ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ದೇವತಾ ಶ್ರೀ ಮಾತಂಗೀ ಪ್ರೀತಯೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಓಂ ಮಹಾಮತ್ತಮಾತಂಗಿನೀ ಸಿದ್ಧಿರೂಪಾ
ತಥಾ ಯೋಗಿನೀ ಭದ್ರಕಾಳೀ ರಮಾ ಚ ।
ಭವಾನೀ ಭಯಪ್ರೀತಿದಾ ಭೂತಿಯುಕ್ತಾ
ಭವಾರಾಧಿತಾ ಭೂತಿಸಂಪತ್ಕರೀ ಚ ॥ ೧ ॥

ಜನಾಧೀಶಮಾತಾ ಧನಾಗಾರದೃಷ್ಟಿ-
ರ್ಧನೇಶಾರ್ಚಿತಾ ಧೀರವಾಸೀ ವರಾಂಗೀ ।
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾ ಪ್ರಭಾರೂಪಿಣೀ ಕಾಮರೂಪಾ
ಪ್ರಹೃಷ್ಟಾ ಮಹಾಕೀರ್ತಿದಾ ಕರ್ಣನಾಲೀ ॥ ೨ ॥

ಕರಾಳೀ ಭಗಾ ಘೋರರೂಪಾ ಭಗಾಂಗೀ
ಭಗಾಖ್ಯಾ ಭಗಪ್ರೀತಿದಾ ಭೀಮರೂಪಾ ।
ಭವಾನೀ ಮಹಾಕೌಶಿಕೀ ಕೋಶಪೂರ್ಣಾ
ಕಿಶೋರೀ ಕಿಶೋರಪ್ರಿಯಾ ನಂದಈಹಾ ॥ ೩ ॥

ಮಹಾಕಾರಣಾಽಕಾರಣಾ ಕರ್ಮಶೀಲಾ
ಕಪಾಲೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾ ಮಹಾಸಿದ್ಧಖಂಡಾ ।
ಮಕಾರಪ್ರಿಯಾ ಮಾನರೂಪಾ ಮಹೇಶೀ
ಮಹೋಲ್ಲಾಸಿನೀ ಲಾಸ್ಯಲೀಲಾಲಯಾಂಗೀ ॥ ೪ ॥

See Also  108 Names Of Sri Dhumavati In Tamil

ಕ್ಷಮಾ ಕ್ಷೇಮಶೀಲಾ ಕ್ಷಪಾಕಾರಿಣೀ ಚಾ-
ಽಕ್ಷಯಪ್ರೀತಿದಾ ಭೂತಿಯುಕ್ತಾ ಭವಾನೀ ।
ಭವಾರಾಧಿತಾ ಭೂತಿಸತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾ ಚ
ಪ್ರಭೋದ್ಭಾಸಿತಾ ಭಾನುಭಾಸ್ವತ್ಕರಾ ಚ ॥ ೫ ॥

ಧರಾಧೀಶಮಾತಾ ಧನಾಗಾರದೃಷ್ಟಿ-
ರ್ಧನೇಶಾರ್ಚಿತಾ ಧೀವರಾ ಧೀವರಾಂಗೀ ।
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾ ಪ್ರಭಾರೂಪಿಣೀ ಪ್ರಾಣರೂಪಾ
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಸ್ವರೂಪಾ ಸ್ವರೂಪಪ್ರಿಯಾ ಚ ॥ ೬ ॥

ಚಲತ್ಕುಂಡಲಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಂತಯುಕ್ತಾ
ಕಪಾಲಾಽಚಲಾ ಕಾಲಕೋದ್ಧಾರಿಣೀ ಚ ।
ಕದಂಬಪ್ರಿಯಾ ಕೋಟರೀ ಕೋಟದೇಹಾ
ಕ್ರಮಾ ಕೀರ್ತಿದಾ ಕರ್ಣರೂಪಾ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥ ೭ ॥

ಕ್ಷಮಾಂಗೀ ಕ್ಷಯಪ್ರೇಮರೂಪಾ ಕ್ಷಪಾ ಚ
ಕ್ಷಯಾಕ್ಷಾ ಕ್ಷಯಾಖ್ಯಾ ಕ್ಷಯಾಪ್ರಾಂತರಾ ಚ ।
ಕ್ಷವತ್ಕಾಮಿನೀ ಕ್ಷಾರಿಣೀ ಕ್ಷೀರಪೂಷಾ
ಶಿವಾಂಗೀ ಚ ಶಾಕಂಭರೀ ಶಾಕದೇಹಾ ॥ ೮ ॥

ಮಹಾಶಾಕಯಜ್ಞಾ ಫಲಪ್ರಾಶಕಾ ಚ
ಶಕಾಹ್ವಾಽಶಕಾಹ್ವಾ ಶಕಾಖ್ಯಾ ಶಕಾ ಚ ।
ಶಕಾಕ್ಷಾಂತರೋಷಾ ಸುರೋಷಾ ಸುರೇಖಾ
ಮಹಾಶೇಷಯಜ್ಞೋಪವೀತಪ್ರಿಯಾ ಚ ॥ ೯ ॥

ಜಯಂತೀ ಜಯಾ ಜಾಗ್ರತೀ ಯೋಗ್ಯರೂಪಾ
ಜಯಾಂಗಾ ಜಪಧ್ಯಾನಸಂತುಷ್ಟಸಂಜ್ಞಾ ।
ಜಯಪ್ರಾಣರೂಪಾ ಜಯಸ್ವರ್ಣದೇಹಾ
ಜಯಜ್ವಾಲಿನೀ ಯಾಮಿನೀ ಯಾಮ್ಯರೂಪಾ ॥ ೧೦ ॥

ಜಗನ್ಮಾತೃರೂಪಾ ಜಗದ್ರಕ್ಷಣಾ ಚ
ಸ್ವಧಾವೌಷಡಂತಾ ವಿಲಂಬಾಽವಿಲಂಬಾ ।
ಷಡಂಗಾ ಮಹಾಲಂಬರೂಪಾಽಸಿಹಸ್ತಾ-
ಪದಾಹಾರಿಣೀ ಹಾರಿಣೀ ಹಾರಿಣೀ ಚ ॥ ೧೧ ॥

ಮಹಾಮಂಗಳಾ ಮಂಗಳಪ್ರೇಮಕೀರ್ತಿ-
ರ್ನಿಶುಂಭಕ್ಷಿದಾ ಶುಂಭದರ್ಪಾಪಹಾ ಚ ।
ತಥಾನಂದಬೀಜಾದಿಮುಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾ
ತಥಾ ಚಂಡಮುಂಡಾಪದಾ ಮುಖ್ಯಚಂಡಾ ॥ ೧೨ ॥

ಪ್ರಚಂಡಾಽಪ್ರಚಂಡಾ ಮಹಾಚಂಡವೇಗಾ
ಚಲಚ್ಚಾಮರಾ ಚಾಮರಾಚಂದ್ರಕೀರ್ತಿಃ ।
ಸುಚಾಮೀಕರಾ ಚಿತ್ರಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಂಗೀ
ಸುಸಂಗೀತಗೀತಾ ಚ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ ॥ ೧೩ ॥

ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಗೋಪ್ಯಂ ಚ ಸರ್ವತಂತ್ರೇಷು ಗೋಪನೀಯಂ ಚ ಸರ್ವದಾ ॥ ೧೪ ॥

See Also  Sri Lalitha Ashtottara Shatanama Stotram 2 In Kannada

ಏತಸ್ಯ ಸತತಾಭ್ಯಾಸಾತ್ಸಾಕ್ಷಾದ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಚ ಮಹಾಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠನೀಯಂ ಸುಖೋದಯಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ನ ತಸ್ಯ ದುಷ್ಕರಂ ಕಿಂಚಿಜ್ಜಾಯತೇ ಸ್ಪರ್ಶತಃ ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಸ್ವಕೃತಂ ಯತ್ತದೇವಾಪ್ತಂ ತಸ್ಮಾದಾವರ್ತಯೇತ್ಸದಾ ॥ ೧೬ ॥

ಸದೈವ ಸನ್ನಿಧೌ ತಸ್ಯ ದೇವೀ ವಸತಿ ಸಾದರಮ್ ।
ಅಯೋಗಾ ಯೇ ತ ಏವಾಗ್ರೇ ಸುಯೋಗಾಶ್ಚ ಭವಂತಿ ವೈ ॥ ೧೭ ॥

ತ ಏವಮಿತ್ರಭೂತಾಶ್ಚ ಭವಂತಿ ತತ್ಪ್ರಸಾದತಃ ।
ವಿಷಾಣಿ ನೋಪಸರ್ಪಂತಿ ವ್ಯಾಧಯೋ ನ ಸ್ಪೃಶಂತಿ ತಾನ್ ॥ ೧೮ ॥

ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟಕಾಸ್ಸರ್ವೇ ಶಮಯಂತಿ ಚ ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ।
ಜರಾಪಲಿತನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಕಲ್ಪಜೀವೀ ಭವೇನ್ನರಃ ॥ ೧೯ ॥

ಅಪಿ ಕಿಂ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಫಲಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಯಾವನ್ಮಯಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಫಲಂ ಸಾಹಸ್ರನಾಮಕಮ್ ।
ತತ್ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಮರ್ತ್ಯೋ ಮಹಾಮಾಯಾಪ್ರಸಾದತಃ ॥ ೨೦ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರುದ್ರಯಾಮಲೇ ಶ್ರೀಮಾತಂಗೀಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Matangi Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil