Medha Dakshinamurti Trishati 300 Names In Telugu

॥ Sri Medha Dakshinamurti Telugu Lyrics ॥

శ్రీమేధాదక్షిణామూర్తిత్రిశతీ
ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్ఛ స్వాహా ।
మన్త్రాక్షరాద్యాదిమా శ్రీమేధాదక్షిణామూర్తిత్రిశతీ ।

ఓం ఓఙ్కారరూపాయ నమః । ఓఙ్కారగృహకర్పూరదీపకాయ ।
ఓఙ్కారశైలపశ్చాస్యాయ । ఓఙ్కారసుమహత్పదాయ । ఓఙ్కారపఞ్జరశుకాయ ।
ఓఙ్కారోద్యానకోకిలాయ । ఓఙ్కారవనమాయురాయ ఓఙ్కారకమలాకరాయ ।
ఓఙ్కారకూటనిలయాయ । ఓఙ్కారతరుపల్లవాయ । ఓఙ్కార చక్రమధ్యస్థాయ ।
ఓఙ్కారేశ్వరపూజితాయ । ఓఙ్కారపదసంవేద్యాయ నమః । ౧౩ ।

నన్దీశాయ నమః । నన్దివాహనాయ । నారాయణాయ । నరాధారాయ ।
నారీమానసమోహనాయ నాన్దీశ్రాద్ధప్రియాయ । నాట్యతత్పరాయ । నారదప్రియాయ ।
నానాశాస్రరహస్యజ్ఞాయ । నదీపులినసంస్థితాయ । నమ్రాయ । నమ్రప్రియాయ ।
నాగభూషణాయ నమః । ౨౬ ।

మోహినీప్రియాయ నమః । మహామాన్యాయ । మహాదేవాయ । మహాతాణ్డవపణ్డితాయ ।
మాధవాయ । మధురాలాపాయ । మీనాక్షీనాయకాయ । మునయే । మధుపుష్పప్రియాయ ।
మానినే । మాననీయాయ । మతిప్రియాయ । మహాయజ్ఞప్రియాయ నమః । ౩౯ ।

భక్తాయ నమః । భక్తకల్పమహాతరవే । భూతిదాయ । భగవతే ॥
భక్తవత్సలాయ । భవభైరవాయ । భవాబ్ధితరణీపాయాయ । భావవేద్యాయ ।
భవాపహాయ । భవానీవల్లభాయ । భానవే । భూతిభూషితవిగ్రహాయ నమః । ౫౧ ।

గణాధిపాయ నమః । గణారాధ్యాయ । గమ్భీర । గణభృతే । గురవే ।
గానప్రియాయ । గుణాధారాయ । గౌరీమానసమోహనాయ । గోపాలపూజితాయ । గోప్నే ।
గౌరాఙ్గాయ । గిరిశాయ । గుహాయనమః నమః । ౬౪

వరిష్ఠాయ నమః । వీర్యవతే । విదుషే । విద్యాధారాయ । వనప్రియాయ ।
బసన్తపుష్పరుచిరమాలాలఙ్కృతమూర్ధజాయ । విద్వత్ప్రియాయ ।
వీతిహోత్రాయ । విశ్వామిత్రవరప్రదాయ । వాక్పతయే । వరదాయ । వాయవే ।
వారాహీహృదయఙ్గమాయ నమః । ౭౭ ।

See Also  Bhushundiramaya’S Sri Rama 1000 Names In Bengali

తేజఃప్రదాయ నమః । తన్త్రమయాయ । తారకాసురసఙ్ఘహృతే ।
తాటకాన్తకసమ్పూజ్యాయ । తారకాధిపభూషణాయ । త్రైయమ్బకాయ ।
త్రికాలజ్ఞాయ । తుషారాచలమన్దిరాయ । తపనాగ్నిశశాఙ్కాక్షాయ ॥
తీర్థాటనపరాయణాయ । త్రిపుణ్డ్రవిలసత్ఫాలఫలకాయ । తరుణాయ । తరవే నమః ॥ ౯౦ ॥

దయాలవే నమః । దక్షిణామూర్తయే । దానవాన్తకపూజితాయ ।
దారిద్రచనాశకాయ । దీనరక్షకాయ । దివ్యలోచనాయ ।
దివ్యరత్నసమాకీర్ణకణ్ఠాభరణభూషితాయ । దుష్టరాక్షసదర్పఘ్నాయ ।
దురారాధ్యాయ । దిగమ్బరాయ । దిక్పాలకసమారాధ్యచరణాయ । దీనవల్లభాయ ।
దమ్భాచారహరాయ నమః । ౧౦౩ ।

క్షిప్రకారిణే నమః । క్షత్రియపూజితాయ । క్షేత్రజ్ఞాయ । క్షామరహితాయ ।
క్షౌమామ్బరవిభూషితాయ । క్షేత్రపాలార్చితాయ । క్షేమకారిణే ।
క్షీరోపమాకృతయే । క్షీరాబ్ధిజామనోనాథపూజితాయ । క్షయరోగహృతే ।
క్షపాకరధరాయ । క్షోభవర్జితాయ । క్షితిసౌఖ్యదాయ నమః । ౧౧౬ ।

నానారూపధరాయ నమః । నామరహితాయ । నాదతత్పరాయ । నరనాథప్రియాయ ।
నగ్నాయ । నానాలోకసమర్చితాయ । నౌకారూఢాయ । నదీభర్త్రే । నిగమాశ్చాయ ।
నిరఞ్జనాయ । నానాజినధరాయ । నీలలోహితాయ । నిత్యయౌవనాయ నమః । ౧౨౯ ।

మూలాధారాదిచక్రస్థాయ నమః । మహాదేవీమనోహరాయ ।
మాధవార్చితపాదాబ్జాయ । మాఖ్యపుష్పార్చనప్రియాయ । మన్మథాన్తకరాయ ।
మిత్రమహామణ్డలసంస్థితాయ । మిత్రప్రియాయ । మిత్రదన్తహరాయ ।
మఙ్గలవర్ధనాయ । మన్మథానేకధికారిలావణ్యాఞ్చితవిగ్రహాయ ।
మిత్రేన్దుకృత చక్రాఢయమేదినీ రథనాయకాయ । మధువైరిణే । మహాబాణాయ ।
మన్దరాచలమన్దిరాయ నమః । ౧౪౩ ।

తన్వీసహాయాయ నమః । త్రైలోక్యమోఇనాస్త్రకలామయాయ ।
త్రికాలజ్ఞానసమ్పన్నాయ । త్రికాలజ్ఞానదాయకాయ ।
త్రయీనిపుణసంసేవ్యాయ । త్రిశక్తిపరిసేవితాయ । త్రిణేత్రాయ ।
తీర్థఫలకాయ । తన్త్రమార్గప్రవర్తకాయ । తృప్తిప్రదాయ ।
తన్త్రయన్త్రమన్త్రతత్పరసేవితాయ । త్రయీశిఖామయాయ నమః । ౧౫౫ ।

See Also  Narayani Stuti In Telugu

యక్షకిన్నరాధమరార్చితాయ నమః । యమబాధాహరాయ । యజ్ఞనాయకాయ ।
యజ్ఞమూర్తిభృతే । యజ్ఞేశాయ । యజ్ఞకర్త్రే । యజ్ఞవిఘ్నవినాశనాయ ।
యజ్ఞకర్మఫలాధ్యాక్షాయ । యజ్ఞభోక్త్రే । యుగావహాయ । యుగాధీశాయ ।
యదుపతిసేవితాయ నమః । ౧౬౭ ।

మహదాశ్రయాయ నమః । మాణిక్యకఙ్ణకరాయ । ముక్తాహారవిభూషితాయ ।
మణిమఞ్జీరచరణాయ । మలయాచలనాయకాయ । మృత్యుఞ్జయాయ ।
మృత్తికరాయ । ముదితాయ । మునిసత్తమాయ । మోహినీనాయకాయ । మాయాపత్యై ।
మోహనరూపధృతే నమః । ౧౭౯ ।

హరిప్రియాయ నమః । హవిష్యాశాయ । హరిమానసగోచరాయ । హరాయ ।
హర్షప్రదాయ । హాలాహలభోజనతత్పరాయ । హరిధ్వజసమారాధ్యాయ ।
హరిబ్రహ్మేన్ద్రపూజితాయ । హారీతవరదాయ । హాసజితరాక్షససంహతయే ।
హృత్పుణ్డరీకనిలయాయ । హతభక్తవిపద్గణాయ నమః । ౧౯౧ ।

మేరుశైలకృతావాసాయ నమః । మన్త్రిణీపరిసేవితాయ ।
మన్త్రజ్ఞాయ । మన్త్రతత్వార్థపరిజ్ఞానినే । మదాలసాయ ।
మహాదేవీసమారాధ్యదివ్యపాదుకరఞ్జితాయ । మన్త్రాత్మకాయ । మన్త్రమయాయ ।
మహాలక్ష్మీసమర్చితాయ । మహాభూతమయాయ । మాయాపూజితాయ ।
మధురస్వనాయ నమః । ౨౦౩ ।

ధారాధరోపమగలాయ నమః । ధరాస్యన్దనసంస్థితాయ ।
ధ్రువసమ్పూజితాయ । ధాత్రీనాథభక్తవరప్రదాయ । ధ్యానగమ్యాయ ।
ధ్యాననిష్ఠహృత్పద్మాన్తరపూజితాయ । ధర్మాధీనాయ । ధర్మరతాయ ।
ధనదాయ ధనదప్రియాయ । ఘనాధ్యక్షార్చనప్రీతాయ ।
ధీరవిద్వజ్జనాశ్రయాయ నమః । ౨౧౫ ।

ప్రణవాక్షరమధ్యస్థాయ నమః । ప్రభవే । పౌరాణికోత్తమాయ ।
పద్మాలయాపతినుతాయ । పరస్త్రీవిముఖప్రియాయ । పఞ్చబ్రహ్మమయాయ ।
పఞ్చముఖాయ । పరమపావనాయ । పఞ్చబాణప్రమథనాయ । పురారాతయే ।
పరాత్పరాయ । పురాణన్యాయమీమాంసధర్మశాస్త్ర ప్రవర్తకాయ నమః । ౨౨౭ ।

జ్ఞానప్రదాయ నమః । జ్ఞానగమ్యాయ । జ్ఞానతత్పరపూజితాయ ।
జ్ఞానవేద్యాయ । జ్ఞాతిహీనాయ । జ్ఞేయమూర్తిస్వరూపధృతే । జ్ఞానదాత్రే ।
జ్ఞానశీలాయ । జ్ఞానవైరాగ్యసంయుతాయ । జ్ఞానముద్రాశ్చితకరాయ ।
జ్ఞాతమన్త్రకదమ్బకాయ । జ్ఞానవైరాగ్యసమ్పన్నవరదాయ నమః । ౨౩౯ ।

See Also  Shri Skanda Shatkam In Telugu

ప్రకృతిప్రియాయ నమః । పద్మాసనసమారాధ్యాయ । పద్మపత్రాయతేక్షణాయ ।
పరస్మై జ్యోతిషే । పరస్మై ధామ్నే । ప్రధానపురుషాయ । పరస్మై ।
ప్రావృడ్వివర్ధనాయ । ప్రావృణ్ణిధయే । ప్రావృట్ఖగేశ్వరాయ ।
పినాకపాణయే । పక్షీన్ద్రవాహనారాధ్యపాదుకాయ నమః । ౨౫౧ ।

యజమానప్రియాయ నమః । యజ్ఞపతయే । యజ్ఞఫలప్రదాయ । యాగారాధ్యాయ ।
యోగగమ్యాయ । యమపీడాహరాయ । పతయే । యాతాయాతాదిరహితాయ ।
యతిధర్మపరాయణాయ । యాదోనిధయే । యాదవేన్ద్రాయ ।
యక్షకిన్నరసేవితాయ నమః । ౨౬౩ ।

ఛన్దోమయాయ నమః । ఛత్రపతయే । ఛత్రపాలనతత్పరాయ । ఛన్దః
శాస్త్రాదినిపుణాయ । ఛాన్దోగ్యపరిపూరితాయ । ఛినాప్రియాయ । ఛత్రహస్తాయ ।
ఛిన్నామన్త్రజపప్రియాయ । ఛాయాపతయే । ఛద్మగారయే । ఛలజాత్యాదిదూరగాయ ।
ఛాద్యమానమహాభూతపఞ్చకాయ నమః । ౨౭౫ ।

స్వాదు తత్పరాయ నమః । సురారాధ్యాయ । సురపతయే । సున్దరాయ ।
సున్దరీప్రియాయ । సుముఖాయ । సుభగాయ । సౌమ్యాయ । సిద్ధమార్గప్రవర్తకాయ ।
సర్వశాస్త్రరహస్యజ్ఞాయ । సోమాయ । సోమవిభూషణాయ నమః । ౨౮౭ ।

హాటకాభజటాజూటాయ నమః । హాటకాయ । హాటకప్రియాయ ।
హరిద్రాకుఙ్కుమోపేతదివ్యగన్ధప్రియాయ । హరయే ।
హాటకాభరణోపేతరుద్రాక్షకృతభూషణాయ । హైహ్యేశాయ । హతరిపవే ।
హరిమానసతోషణాయ । హయగ్రీవసమారాధ్యాయ । హయగ్రీవవరప్రదాయ ।
హారాయితమహాభక్త సురనాథమహోహరాయ । దక్షిణామూర్తయే నమః । ౩౦౦ ।

దక్షిణామూర్తయే విద్మహే ధ్యానాధిష్ఠాయ ధీమహి । తన్నో బోధః ప్రచోదయాత్ ॥
ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తయే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్ఛ స్వాహా ।
మన్త్రాక్షరాద్యాదిమా శ్రీమేధాదక్షిణామూర్తిత్రిశతీ సమాప్తా ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Medha Dakshinamurti: