Sri Mrityunjaya Aksharamala Stotram in Kannada

॥ Sri Mrityunjaya Aksharamala Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಕ್ಷರಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಅದ್ರೀಶಜಾಽಧೀಶ ವಿದ್ರಾವಿತಾಘೌಘ ಭದ್ರಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಆಕಾಶಕೇಶಾಽಮರಾಧೀಶವಂದ್ಯಾ ತ್ರಿಲೋಕೇಶ್ವರಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಇಂದೂಪಲೇಂದುಪ್ರಭೋತ್ಫುಲ್ಲ ಕುಂದಾರವಿಂದಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಈಕ್ಷಾಹತಾನಂಗ ದಾಕ್ಷಾಯಣೀನಾಥ ಮೋಕ್ಷಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಉಕ್ಷೇಶಸಂಚಾರ ಯಕ್ಷೇಶಸನ್ಮಿತ್ರ ದಕ್ಷಾರ್ಚಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಊಹಾಪಥಾಽತೀತ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಸಂಯುಕ್ತ ಮೋಹಾಂತಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಋದ್ಧಿಪ್ರದಾಽಶೇಷಬುದ್ಧಿಪ್ರತಾರಜ್ಞ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ೠಪರ್ವತೋತ್ತುಂಗ ಶೃಂಗಾಗ್ರಸಂಗಾಗಹೇತೋ ಸದಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಲುಪ್ತಾತ್ಮಭಕ್ತೌಘ ಸಂಘಾತಿ ಸಂಘಾತುಕಾರಿ ಪ್ರಹನ್ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಲೂತೀಕೃತಾನೇಕಪಾರಾದಿ ಕೃತ್ಯಂತನೇಯಾಧುನಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಏಕಾದಶಾಕಾರ ರಾಕೇಂದುಸಂಕಾಶ ಶೋಕಾಂತಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಐಶ್ವರ್ಯಧಾಮಾಽರ್ಕ ವೈಶ್ವಾನರಾಭಾಸ ವಿಶ್ವಾಧಿಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಓಷಧ್ಯಧೀಶಾಂಶಭೂಷಾಧಿಪಾಪೌಘ ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಔದ್ಧತ್ಯಹೀನ ಪ್ರಬುದ್ಧಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಬುದ್ಧಾಖಿಲಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಅಂಬಾಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ಲಂಬೋದರಾಪತ್ಯ ಬಿಂಬಾಧರಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಅಸ್ತೋಕಕಾರುಣ್ಯ ದುಸ್ತಾರಸಂಸಾರನಿಸ್ತಾರಣಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಕರ್ಪೂರಗೌರಾಗ್ರ ಸರ್ಪಾಢ್ಯ ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಾಪಹಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಖದ್ಯೋತನೇತ್ರಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯುದ್ಗ್ರಹಾರ್ಕ್ಷಾದಿ ವಿದ್ಯೋತಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಗಂಧೇಭ ಚರ್ಮಾಂಗ ಸಕ್ತಾಂಗ ಸಂಸಾರಸಿಂಧುಪ್ಲವಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಘರ್ಮಾಂಶುಸಂಕಾಶ ಧರ್ಮೈಕಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಶರ್ಮಪ್ರದಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಙೋತ್ಪತ್ತಿಬೀಜಾಽಖಿಲೋತ್ಪತ್ತಿಬೀಜಾಽಮರಾಧೀಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಚಂದ್ರಾರ್ಧಚೂಡಾಽಮರೇಂದ್ರಾರ್ಚಿತಾಽಽನಂದಸಾಂದ್ರಾ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಛಂದಶ್ಶಿರೋರತ್ನಸಂದೋಹ ಸಂವೇದ್ಯ ಮಂದಸ್ಮಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಜನ್ಮಕ್ಷಯಾಽತೀತ ಚಿನ್ಮಾತ್ರಮೂರ್ತೇ ಭವೋನ್ಮೂಲಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಝಣಚ್ಚಾರು ಘಂಟಾಮಣಿ ವ್ರಾತಕಾಂಚೀಗುಣಶ್ರೋಣಿಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಞಿತ್ಯಷ್ಟಚಿಂತಾಂತರಂಗ ಶ್ರಮೋಚ್ಚಾಟನಾಽನಂದಕೃತ್ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಟಂಕಾತಿಟಂಕಾ ಮರುನ್ನೇತ್ರಭಂಗಾನನಾಸಂಗತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಠಾಳೀಮಹಾಪಾಳಿ ಕೇಳೀ ತಿರಸ್ಕಾರಿ ಸತ್ಖೇಲನಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಡೋಲಾಯಮಾನಾಽಂತರಂಗೀಕೃತಾಽನೇಕ ಲಾಸ್ಯೇಶ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಢಕ್ಕಾಧ್ವನಿಧ್ವಾನದಾಹಧ್ವನಿ ಭ್ರಾಂತಶತ್ರುತ್ವ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಣಾಕಾರ ನೇತ್ರಾಂತಸಂತೋಷಿತಾತ್ಮ ಶ್ರಿತಾನಂದ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ತಾಪತ್ರಯಾತ್ಯುಗ್ರದಾವಾನಲಾಸಾಕ್ಷಿರೂಪಾಽವ್ಯಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಸ್ಥಾಣೋ ಮುರಾರಾತಿಬಾಣೋಲ್ಲಸತ್ಪಂಚಬಾಣಾಂತಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ದೀನಾವನಾದ್ಯಂತಹೀನಾಗಮಾಂತೈಕಮಾನೋದಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಧಾತ್ರೀ ಧರಾಧೀಶ ಪುತ್ರೀಪರಿಷ್ವಂಗಚಿತ್ರಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ನಂದೀಶವಾಹಾಽರವಿಂದಾಸನಾರಾಧ್ಯ ವೇದಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಪಾಪಾಂಧಕಾರಪ್ರದೀಪಾಽದ್ವಯಾನಂದರೂಪಾ ಪ್ರಭೋ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಫಾಲಾಂಬಕಾನಂತನೀಲೋಜ್ಜ್ವಲನ್ನೇತ್ರ ಶೂಲಾಯುಧಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಬಾಲಾರ್ಕಬಿಂಬಾಂಶು ಭಾಸ್ವಜ್ಜಟಾಜೂಟಿಕಾಽಲಂಕೃತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಭೋಗೀಶ್ವರಾಽನಂತ ಯೋಗಿಪ್ರಿಯಾಽಭೀಷ್ಟಭೋಗಪ್ರದಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಮೌಳಿದ್ಯುನದ್ಯೂರ್ಮಿ ಮಾಲಾಜಟಾಜೂಟಿ ಕಾಳೀಪ್ರಿಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಯಜ್ಞೇಶ್ವರಾ ಖಂಡತಜ್ಞಾನಿಧೀ ದಕ್ಷಯಜ್ಞಾಂತಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ರಾಕೇಂದುಕೋಟಿಪ್ರತೀಕಾಶಲೋಕಾದಿಸೃಡ್ವಂದಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಲಂಕೇಶವಂದ್ಯಾಂಘ್ರಿ ಪಂಕೇರುಹಾಽಶೇಷಶಂಕಾಪಹಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ವಾಗೀಶವಂದ್ಯಾಂಘ್ರಿ ವಂದಾರುಮಂದಾರ ಶೌರಿಪ್ರಿಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಶರ್ವಾಽಖಿಲಾಧಾರ ಸರ್ವೇಶ ಗೀರ್ವಾಣಗರ್ವಾಪಹಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಷಡ್ವಕ್ತ್ರತಾತ ತ್ರಿಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಲೋಕಾದಿಸೃಡ್ವಂದಿತಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಸೋಮಾವತಂ ಸಾಂತರಂಗ ಸ್ವಯಂಧಾಮ ಸಾಮಪ್ರಿಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಹೇಲಾನಿಗೀರ್ಣೋಗ್ರಹಾಲಾಹಲಾಸಹ್ಯ ಕಾಲಾಂತಕಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಳಾಣೀಧರಾಧೀಶ ಬಾಣಾಸನಾಪಾಪ್ತ ಶೋಣಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಕ್ಷಿತ್ಯಂಬುತೇಜೋ ಮರುದ್ವ್ಯೋಮ ಸೋಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಾಕೃತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಈಶಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರೇ ಮಹೇಶಾಽಖಿಲಾವಾಸ ಕಾಶೀಪತೇ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ॥

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ
ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ಪಾಹಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Mrityunjaya Aksharamala Stotram in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil

Sri Mrityunjaya Aksharamala Stotram in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top