Sri Padmanabha Shatakam in Tamil

॥ Padmanabha Shatakam Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீபத்³மநாப⁴ஶதகம் ॥
மஹாராஜா ஸ்வாதி திருநாள் விரசிதம்
॥ ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம: ॥
॥ ப்ரத²மம் த³ஶகம் ॥
யா தே பாத³ஸரோஜதூ⁴லிரநிஶம் ப்³ரஹ்மாதி³பி⁴ர்நிஸ்ப்ருʼஹை:
ப⁴க்த்யா ஸந்நதகந்த⁴ரை: ஸகுதுகம் ஸந்தா⁴ர்யமாணா ஹரே ।
யா விஶ்வம் ப்ரபுநாதி ஜாலமசிராத் ஸம்ஶோஷயத்யம்ஹஸாம்
ஸா மாம் ஹீநகு³ணம் புநாது நிதராம் ஶ்ரீபத்³மநாபா⁴ந்வஹம் ॥ 1 ॥

ஸத்த்வைகப்ரவணாஶயா முநிவரா வேதை:³ ஸ்துவந்த: பரை:
த்வந்மாஹாத்ம்யபயோநிதே⁴ரிஹபரம் நாத்³யாபி பாரங்க³தா: ।
ஏவம் ஸத்யஹமல்பபு³த்³தி⁴ரவஶ: ஸ்தோதும் கத²ம் ஶக்நுயாம்
த்வத்காருண்யம்ருʼதே ஹரே! தரதி க: போதம் விநா ஸாக³ரம் ॥ 2 ॥

தஸ்மாச்சி²ந்தி⁴ மதீ³யமோஹமகி²லம் ஸம்ஸாரப³ந்தா⁴வஹம்
ப⁴க்திம் த்வத்பத³யோர்தி³ஶ ஸ்தி²ரதராம் ஸர்வாபது³ந்மீலிநீம் ।
வாணீம் த்வத்பத³வர்ணநே படுதமாம் வித்³வஜ்ஜநாஹ்லாதி³நீம்
தே³ஹி த்வத்பத³ஸேவகாய நநு மே காருண்யவாராம்நிதே⁴ ॥ 3 ॥

யேநேத³ம் பு⁴வநம் ததம் ஸ்வப³லதோ யஸ்யாஜ்ஞயோதே³த்யஹர்-
நாதோ² வாத்யநிலோ த³ஹத்யபி ஶிகி:² ஸர்வேঽபி யந்நிர்மிதா: ।
யஶ்சேத³ம் ஸகலம் ஜக³த்ஸ்வஜட²ரே த⁴த்தே ச கல்பாவதௌ⁴
தத்தாத்³ருʼக்³விப⁴வே த்வயி ப்ரமுதி³தே கிம் வா து³ராபம் ந்ருʼணாம் ॥ 4 ॥

ப⁴க்தாநாமகி²லேப்ஸிதார்த²க⁴டநே ப³த்³தோ⁴த்³யமஸ்த்வம் ஹரே!
நித்யம் க²ல்விதி போ³த்³த்⁴யமஸ்தி ப³ஹுஶோ தே³வ! ப்ரமாணம் மம ।
நோ சேத்³வ்யாஸவசஸ்தவைவ வசநம் வேதோ³பகீ³தம் வசோ
ஹா ரத்²யாஜநவாத³வத்³ப³த ப⁴வேந்மித்²யா ரமாவல்லப⁴! ॥ 5 ॥

இந்த்³ரத்³யும்நந்ருʼப: கரீந்த்³ரஜநநம் ப்ராப்தோঽத² ஶாபேந வை
நக்ராக்ராந்தபதோ³ விமோசநபடுர்நாபூ⁴த்ஸஹஸ்ரம் ஸமா: ।
பூ⁴யஸ்த்வாமயமர்சயந் ஸரஸிஜை: ஶுண்டோ³த்³த்⁴ருʼதை: ஸாத³ரம்
ஸாரூப்யம் ஸமவாப தே³வ ப⁴வதோ நக்ரோঽபி க³ந்த⁴ர்வதாம் ॥ 6 ॥

பாப: கஶ்சித³ஜாமிலாக்²யத⁴ரணீதே³வோঽவஸத்ஸந்ததம்
ஸ்வைரிண்யா ஸஹ காமமோஹிதமதிஸ்த்வாம் விஸ்மரந் முக்தித³ம் ।
அந்தே சாஹ்வயதீ³ஶ! பீ⁴தஹ்ருʼத³யோ நாராயணேத்யாத்மஜம்
நீத: ஸோঽபி ப⁴வத்³ப⁴டைஸ்தவபத³ம் ஸம்ருத்⁴ய யாம்யாந் ப⁴டாந் ॥ 7 ॥

பாஞ்சாலீம் ந்ருʼபஸந்நிதௌ⁴ க²லமதிர்து³ஶ்ஶாஸந: புஷ்பிணீம்
ஆகர்ஷஶ்சிகுரேண தீ³நவத³நாம் வாஸ: ஸமாக்ஷிப்தவாந் ।
யாவத்ஸா பு⁴வநைகப³ந்து⁴மவஶா ஸஸ்மார லஜ்ஜாகுலா
க்ரோஶந்தீ வ்யதநோ: படௌக⁴மமலம் தஸ்யாஸ்த்வநந்தம் ஹரே ! ॥ 8 ॥

யாமார்தே⁴ந து பிங்க³லா தவ பத³ம் ப்ராப்தா ஹி வாராங்க³நா
பா³ல: பஞ்சவயோயுதோ த்⁴ருவபத³ம் சௌத்தாநபாதி³ர்க³த: ।
யாதஶ்சாபி ம்ருʼகண்டு³மௌநிதநய: ஶௌரே! சிரம் ஜீவிதம்
நாஹம் வக்துமிஹ க்ஷமஸ்தவ க்ருʼபாலப்⁴யம் ஶுப⁴ம் ப்ராணிநாம் ॥ 9 ॥

ஏவம் ப⁴க்தஜநௌக⁴கல்பகதரும் தம் த்வாம் ப⁴ஜந்த: க்ஷணம்
பாபிஷ்டா² அபி முக்திமார்க³மமலம் கே கே ந யாதா விபோ⁴! ।
ஸ த்வம் மாமபி தாவகீநசரணே ப⁴க்தம் விதா⁴யாநதம்
ஸ்யாநந்தூ³ரபுரேஶ! பாலய முதா³ தாபாந்மமாபாகுரு ॥ 10 ॥

॥ த்³விதீயம் த³ஶகம் ॥
பிப³ந்தி யே த்வச்சரிதாம்ருʼதௌக⁴ம்
ஸ்மரந்தி ரூபம் தவ விஶ்வரம்யம் ।
ஹரந்தி காலம் ச ஸஹ த்வதீ³யை:
மந்யேঽத்ர தாந் மாத⁴வ த⁴ந்யத⁴ந்யாந் ॥ 1 ॥

ஸதா³ ப்ரஸக்தாம் விஷயேஷ்வஶாந்தாம்
மதிம் மதீ³யாம் ஜக³தே³கப³ந்தோ⁴! ।
தவைவ காருண்யவஶாதி³தா³நீம்
ஸந்மார்க³கா³ம் ப்ரேரய வாஸுதே³வ! ॥ 2 ॥

த்³ருʼஶௌ ப⁴வந்மூர்திவிலோகலோலே
ஶ்ருதீ ச தே சாருகதா²ப்ரஸக்தே ।
கரௌ ச தே பூஜநப³த்³த⁴த்ருʼஷ்ணௌ
விதே⁴ஹி நித்யம் மம பங்கஜாக்ஷ ! ॥ 3 ॥

ந்ருʼணாம் ப⁴வத்பாத³நிஷேவணம் து
மஹௌஷத⁴ம் ஸம்ஸ்ருʼதிரோக³ஹாரீ ।
ததே³வ மே பங்கஜநாப⁴ பூ⁴யாத்
த்வந்மாயயா மோஹிதமாநஸஸ்ய ॥ 4 ॥

யதீ³ஹ ப⁴க்திஸ்தவபாத³பத்³மே
ஸ்தி²ரா ஜநாநாமகி²லார்திஹந்த்ரீ ।
ததா³ ப⁴வேந்முக்திரஹோ கரஸ்தா²
த⁴ர்மார்த²காமா: கிமு வர்ணநீயா: ॥ 5 ॥

வேதோ³தி³தாபி⁴ர்வ்ரதஸத்க்ரியாபி⁴ர்-
நஶ்யத்யகௌ⁴கோ⁴ ந ஹி வாஸநா து ।
த்வத்பாத³ஸேவா ஹரதி த்³வயம் யத்
தஸ்மாத்ஸ்தி²ரா ஸைவ மமாஶு பூ⁴யாத் ॥ 6 ॥

த்வதீ³யநாமஸ்ம்ருʼதிரப்யகஸ்மாத்³
து⁴நோதி பாபௌக⁴மஸம்ஶயம் தத் ।
யத்³வத்³க³தா³நௌஷத⁴மாஶு ஹந்தி
யதா² க்ருʼஶாநுர்பு⁴வி தா³ருகூடம் ॥ 7 ॥

யத்³யத்ஸ்மரந் ப்ரோஜ்ஜ²தி தே³ஹமேதத்
ப்ரயாணகாலே விவஶோঽத்ர தே³ஹீ ।
தத்தத்கிலாப்நோதி யத³ந்யபா⁴வே
தஸ்மாத்தவைவ ஸ்ம்ருʼதிரஸ்து நித்யம் ॥ 8 ॥

அநேகத⁴ர்மாந் ப்ரசரந்மநுஷ்ய:
நாகே நு பு⁴ங்க்தே ஸுக²மவ்யலீகம் ।
தஸ்யாவதௌ⁴ ஸம்பததீஹபூ⁴மௌ
த்வத்ஸேவகோ ஜாது ந விச்யுத: ஸ்யாத் ॥ 9 ॥

தஸ்மாத்ஸமஸ்தார்திஹரம் ஜநாநாம்
ஸ்வபாத³பா⁴ஜாம் ஶ்ருதிஸாரம்ருʼக்³யம் ।
தவாத்³ய ரூபம் பரிபூர்ணஸத்வம்
ரமாமநோஹாரி விபா⁴து சித்தே ॥ 10 ॥

॥ த்ருʼதீயம் த³ஶகம் ॥
தி³நமநுபத³யுக்³மம் பா⁴வயேயம் முராரே
குலிஶஶப²ரமுக்²யைஶ்சிஹ்நிதே சாரு சிஹ்நை: ।
நக²மணிவிது⁴தீ³ப்த்யா த்⁴வஸ்தயோகீ³ந்த்³ரசேதோ –
க³ததிமிரஸமூஹம் பாடலாம்போ⁴ஜஶோப⁴ம் ॥ 1 ॥

யது³தி³தஜலதா⁴ரா பாவநீ ஜஹ்நுகந்யா
புரபி⁴த³பி மஹாத்மா யாம் பி³ப⁴ர்தி ஸ்வமூர்த்⁴நா ।
பு⁴ஜக³ஶயந! தத்தே மஞ்ஜுமஞ்ஜீரயுக்தம்
முஹுரபி ஹ்ருʼதி³ ஸேவே பாத³பத்³மம் மநோஜ்ஞம் ॥ 2 ॥

முரஹர! தவ ஜங்கே⁴ ஜாநுயுக்³மம் ச ஸேவே
து³ரிதஹர ததோ²ரூ மாம்ஸளௌ சாருஶோபௌ⁴ ।
கநகருசிரசேலேநாவ்ருʼதௌ தே³வ! நித்யம்
பு⁴வநஹ்ருʼத³யமோஹம் ஸம்யகா³ஶங்க்ய நூநம் ॥ 3 ॥

மணிக³ணயுதகாஞ்சீதா³ம ஸத்கிங்கிணீபி:⁴
முக²ரதமமமேயம் பா⁴வயே மத்⁴யதே³ஶம் ।
நிகி²லபு⁴வநவாஸஸ்தா²நமப்யத்³ய குக்ஷிம்
முஹுரஜித! நிஷேவே ஸாத³ரம் பத்³மநாப⁴! ॥ 4 ॥

ப⁴வஹரண! ததா² ஶ்ரீவத்ஸயுக்தம் ச வக்ஷோ-
விலஸத³ருணபா⁴ஸம் கௌஸ்துபே⁴நாங்க³ கண்ட²ம் ।
மணிவலயயுதம் தே பா³ஹுயுக்³மம் ச ஸேவே
த³நுஜகுலவிநாஶாயோத்³யதம் ஸந்ததம் யத் ॥ 5 ॥

வரத³ ஜலதி⁴புத்ர்யா ஸாது⁴ பீதாம்ருʼதம் தே
த்வத⁴ரமிஹ ப⁴ஜேঽஹம் சாருபி³ம்பா³ருணாப⁴ம் ।
விமலத³ஶநபங்க்திம் குந்த³ஸத்³குட்³மலாபா⁴ம்
மகரநிப⁴விராஜத்குண்ட³லோல்லாஸி க³ண்ட³ம் ॥ 6 ॥

திலகுஸுமஸமாநாம் நாஸிகாம் சாத்³ய ஸேவே
க³ருட³க³மந! சில்யௌ த³ர்பகேஷ்வாஸதுல்யௌ ।
ம்ருʼக³மத³க்ருʼதபுண்ட்³ரம் தாவகம் பா²லதே³ஶம்
குடிலமளகஜாலம் நாத² நித்யம் நிஷேவே ॥ 7 ॥

ஸஜலஜலத³நீலம் பா⁴வயே கேஶஜாலம்
மணிமகுடமுத³ஞ்சத்கோடிஸூர்யப்ரகாஶம் ।
புநரநக⁴! மதிம் மே தே³வ! ஸங்கோச்ய யுஞ்ஜே
தவ வத³நஸரோஜே மந்த³ஹாஸே மநோஜ்ஞே ॥ 8 ॥

கி³ரித⁴ர தவ ரூபம் த்வீத்³ருʼஶம் விஶ்வரம்யம்
மம விஹரது நித்யம் மாநஸாம்போ⁴ஜமத்⁴யே ।
மநஸிஜஶதகாந்தம் மஞ்ஜுமாது⁴ர்யஸாரம்
ஸததமபி விசிந்த்யம் யோகி³பி:⁴ த்யக்தமோஹை: ॥ 9 ॥

அத² பு⁴வநபதேঽஹம் ஸர்க³வ்ருʼத்³தி⁴க்ரமம் வை
கிமபி கிமபி வக்தும் ப்ராரபே⁴ தீ³நப³ந்தோ⁴ ।
பரபுருஷ! தத³ர்த²ம் த்வத்க்ருʼபா ஸம்பதேந்ம-
ய்யக்ருʼதஸுக்ருʼதஜாலைர்து³ர்லபா⁴ பங்கஜாக்ஷ ! ॥ 10 ॥

॥ சதுர்த²ம் த³ஶகம் ॥
தாவகநாபி⁴ஸரோஜாத்
ஜாதோ தா⁴தா ஸமஸ்தவேத³மய: ।
ஶம்ஸதி ஸகலோ லோகோ
யம் கில ஹிரண்யக³ர்ப⁴ இதி ॥ 1 ॥

தத³நு ஸ விஸ்மிதசேதா:
சதஸ்ருʼஷு தி³க்ஷு ஸாது⁴ ஸம்பஶ்யந் ।
ஸமகா³த³ச்யுத தூர்ணம்
சதுராநநதாமிஹாஷ்டநயநயுதாம் ॥ 2 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா கமலம் ஸோঽயம்
தந்மூலாம் தவ தநும் த்வஸம்பஶ்யந் ।
கோঽஹம் நிஶ்ஶரணோঽஜம்
கஸ்மாத³ஜநீதி தே³வ! சிந்திதவாந் ॥ 3 ॥

ஜ்ஞாதும் தத்வம் ஸோঽயம்
ஸரஸிஜநாளாத்⁴வநா த்வதோ⁴ க³த்வா ।
யோக³ப³லேந மநோஜ்ஞாம்
தவ தநுமகி²லேஶ! நாப்யபஶ்யத³ஹோ ॥ 4 ॥

தாவத்³து³கி²தஹ்ருʼத³ய:
புநரபி ச நிவ்ருʼத்ய பூர்வவஜ்ஜலஜே ।
தாவக கருணாமிச்ச²ந்
சக்ரே ஸமாதி⁴மயி! ப⁴க³வந் ॥ 5 ॥

வத்ஸரஶதகஸ்யாந்தே
த்³ருʼட⁴தரதபஸா பரிவிதூ⁴தஹ்ருʼத³யமல: ।
ஸ விதி⁴ரபஶ்யத்ஸ்வாந்தே
ஸூக்ஷ்மதயா தவ தநும் து ஸுப⁴க³தமாம் ॥ 6 ॥

புநரிஹ தேந நுதஸ்த்வம்
ஶக்திமதா³ஸ்தஸ்ய பு⁴வநநிர்மாணே ।
பூர்வம் த்வஸ்ருʼஜத்ஸோঽயம்
ஸ்தா²வரஜங்க³மமயம் து ஸகலஜக³த் ॥ 7 ॥

ஸநகமுகா²ந் முநிவர்யாந்
மநஸாஹ்யஸ்ருʼஜத்தவாங்க்⁴ரிரதஹ்ருʼத³யாந் ।
ஸ்ருʼஷ்டௌ து தே நியுக்தா:
ஜக்³ருʼஹுர்வாணீம் ந வைத⁴ஸீம் பூ⁴மந்! ॥ 8 ॥

அங்கா³த³ப⁴வம்ஸ்தூர்ணம்
நாரத³முக்²யா முநீஶ்வராஸ்தஸ்ய ।
மநுஶதரூபாத்மாஸௌ
மாநுஷஸ்ருʼஷ்டிம் சகார கமலப⁴வ: ॥ 9 ॥

ஸர்க³ஸ்தி²திலயமூலம்
ஸுரமுநிஜாலைரமேயமஹிமாநம் ।
தம் த்வாமேவ ப்ரணமந்
முத³மதுலாம் பத்³மநாப⁴! கலயாமி ॥ 10 ॥

॥ பஞ்சமம் த³ஶகம் ॥
பு⁴வோ பா⁴ரம் ஹர்தும் நியதமவதாராம்ஸ்து ப⁴வதோ
நியுங்க்தே வக்தும் மாமபி ஜட³தி⁴யம் ப⁴க்திரது⁴நா ।
தத³ர்த²ம் க்ருʼத்வா மாமநுபமபடும் பாலய ஹரே
ப⁴வத்பாதா³ம்போ⁴ஜப்ரவணஹ்ருʼத³யம் தே³வ ஸத³யம் ॥ 1 ॥

ஹயக்³ரீவாக்²யேந த்ரித³ஶரிபுணா வேத³நிவஹே
ஹ்ருʼதே நித்³ராணஸ்யாம்பு³ருஹஜநுஷோ ஹந்த வத³நாத் ।
நிஹந்தும் து³ஷ்டம் தம் விநிஹிதமதிஸ்த்வம் புருத³யா-
பயோதி⁴ஸ்தூர்ணம் வை த³தி⁴த ப³த மாத்ஸ்யம் கில வபு: ॥ 2 ॥

நதீ³தோயே ஸந்தர்பயதி கில ஸத்யவ்ரதந்ருʼபே
ப⁴வாந் த்³ருʼஷ்டோ ஹஸ்தே பரமதநுவைஸாரிணவபு: ।
ததோ நிந்யே கூபம் புநரபி தடாகம் ச தடிநீம்
மஹாப்³தி⁴ம் தேநாஹோ ஸபதி³ வவ்ருʼதே⁴ தாவக வபு: ॥ 3 ॥

ததஸ்தம் பூ⁴பாலம் ப்ரலயஸமயாலோகநபரம்
முநீந்த்³ராந் ஸப்தாபி க்ஷிதிதரணிமாரோப்ய ச ப⁴வாந் ।
ஸமாகர்ஷந் ப³த்³தா⁴ம் நிஜ விபுலஶ்ருʼங்கே³ புநரிமாம்
முதா³ தேப்⁴ய: ஸந்த³ர்ஶிதபு⁴வநபா⁴க:³ ஸமசரத் ॥ 4 ॥

புநஸ்ஸம்ஹ்ருʼத்ய த்வம் நிஜபருஷஶ்ருʼங்கே³ண தி³திஜம்
க்ஷணாத்³வேதா³ந் ப்ராதா³ முதி³தமநஸே தே³வ வித⁴யே ।
ததா²பூ⁴தாঽமேயப்ரணதஜநஸௌப்⁴யாக்³யத³! ஹரே!
முதா³ பாஹி த்வம் மாம் ஸரஸிருஹநாபா⁴ঽகி²லகு³ரோ! ॥ 5 ॥

வஹம்ஸ்த்வம் மந்தா²நம் கமட²வபுஷா மந்த³ரகி³ரிம்
த³தா⁴ந: பாணிப்⁴யாம் ஸ்வயமபி வரத்ராம் ப²ணிபதிம் ।
ஸுரேப்⁴ய: ஸம்ப்ரதா³ஸ்த்வம்ருʼதமிஹ மத்²நந் கில ஜவாத்
ஹரே து³க்³தா⁴ம்போ⁴தே:⁴ ஸபதி³ கமலாঽஜாயத தத: ॥ 6 ॥

ததோ நிக்ஷிப்தா வை ஸபதி³ வரணஸ்ரக் க²லு தயா
ப⁴வத்கண்டே² மாத்ரா நிகி²லபு⁴வநாநாம் ஸகுதுகம் ।
பபௌ த்வத்ப்ரீத்யர்த²ம் ஸபதி³ ப³த ஹாலாஹலவிஷம்
கி³ரீஶ: ப்ராதா³ஸ்த்வம் ஸுரதருக³ஜாதீ³நி ஹரயே ॥ 7 ॥

புரா தே த்³வாஸ்தௌ² த்³வௌ ஸநகமுக²ஶாபேந து க³தௌ
ஹரே! ஸர்வைர்நிந்த்³யம் க²லு த³நுஜஜந்மாதிகடி²நம் ।
தயோர்ப்⁴ராதா து³ஷ்டோ முரஹர கநீயாந் வரப³லாத்
ஹிரண்யாக்ஷோ நாம க்ஷிதிமிஹ ஜலே மஜ்ஜயத³ஸௌ ॥ 8 ॥

மஹீம் மக்³நாம் த்³ருʼஷ்ட்வா தத³நு மநுநா ஸேவிதபதா³த்
விதே⁴ர்நாஸாரந்த்⁴ராத்ஸமப⁴வத³ஹோ ஸூகரஶிஶு: ।
ததோ தை³த்யம் ஹத்வா பரமமஹித: பீவரதநு:
ப⁴வாந் நிந்யே பூ⁴மிம் ஸகலவிநுத ப்ராக்தநத³ஶாம் ॥ 9 ॥

வதே⁴ந ஸ்வப்⁴ராது: பரமகுபிதோ தா³நவவரோ
ஹிரண்யப்ராரம்ப:⁴ கஶிபுரிஹ மோஹாகுலமதி: ।
விஜேதும் த்வாம் ஸோঽயம் நிகி²லஜக³தா³தா⁴ரவபுஷம்
ப்ரதிஜ்ஞாம் சாகார்ஷீத்³த³நுஸுதஸபா⁴மத்⁴யநிலய: ॥ 10 ॥

॥ ஷஷ்ட²ம் த³ஶகம் ॥
புத்ரோঽஸ்ய வை ஸமஜநீஹ தவாங்க்⁴ரிப⁴க்த:
ப்ரஹ்லாத³ இத்யபி⁴மத: க²லு ஸஜ்ஜநாநாம் ।
தம் தத்பிதா பரமது³ஷ்டமதிர்ந்யரௌத்ஸீத்
த்வத்ஸேவிநம் கிமிஹ து³ஷ்கரமீஶ பாபை: ॥ 1 ॥

பூ⁴யோঽபி ஸோঽத² ஜக³தீ³ஶ்வர! க³ர்ப⁴வாஸே
ஶ்ரீநாரதே³ந முநிநோக்தப⁴வத்ப்ரபா⁴வ: ।
ஶுஶ்ராவ நோ ஜநகவாக்யமஸௌ ததா³நீம்
தத்ப்ரேரிதைர்கு³ருஜநைரபி ஶிக்ஷிதஶ்ச ॥ 2 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா பிதாঽஸ்ய நிஜபுத்ரமதிம் த்வகம்பாம்
த்வத்பாத³பத்³மயுக³ளாத³திருஷ்டசேதா: ।
ஶூலைஶ்ச தி³க்³க³ஜக³ணைரபி த³ந்தஶூகை:
ஏநம் நிஹந்துமிஹ யத்நஶதம் சகார ॥ 3 ॥

ஸோঽயம் த்³ருʼட⁴ம் தவ க்ருʼபாகவசாவ்ருʼதாங்க:³
நோ கிஞ்சிதா³ப கில தே³ஹருஜாமநந்த ! ।
“கஸ்தே ப³லம் க²ல! வதே³”த்யத² தே³வ ! ப்ருʼஷ்டோ
“லோகத்ரயஸ்ய து ப³லம் ஹரி”ரித்யவாதீ³த் ॥ 4 ॥

ஸ்தம்பே⁴ விக⁴ட்டயதி குத்ர ஹரிஸ்தவேதி
ரூபம் தத: ஸமப⁴வத்தவ கோ⁴ரகோ⁴ரம் ।
நோ வா ம்ருʼகா³த்ம ந நராத்ம ச ஸிம்ஹநாத³-
ஸந்த்ராஸிதாகி²லஜக³ந்நிகராந்தராளம் ॥ 5 ॥

தூர்ணம் ப்ரக்³ருʼஹ்ய த³நுஜம் ப்ரணிபாத்ய சோரௌ
வக்ஷோ விதா³ர்ய நக²ரை: ருதி⁴ரம் நிபீய ।
பாதா³ம்பு³ஜைகநிரதஸ்ய து பா³லகஸ்ய
காயாத⁴வஸ்ய ஶிரஸி ஸ்வகரம் ந்யதா⁴ஸ்த்வம் ॥ 6 ॥

ஏவம் ஸ்வப⁴க்தஜநகாமிததா³நலோல !
நிர்லேப! நிர்கு³ண! நிரீஹ! ஸமஸ்தமூல ! ।
மாம் பாஹி தாவக பதா³ப்³ஜநிவிஷ்டசித்தம்
ஶ்ரீபத்³மநாப⁴! பரபூரஷ! தே நமஸ்தே ॥ 7 ॥

த்³ருʼஷ்டோ ப⁴வாநதி³திஜோ வடுரூபதா⁴ரீ
தை³த்யாதி⁴பேந ப³லிநா நிஜ யஜ்ஞகே³ஹே ।
ப்ருʼஷ்டஶ்ச தேந “கிமு வாஞ்ச²ஸி பா³லகே”தி
பாத³த்ரயீ ப்ரமிதபூ⁴மிதலம் யயாசே ॥ 8 ॥

யுக்³மேந தே³வ! சரணஸ்ய து ஸர்வலோகே
பூர்ணே த்ருʼதீயசரணம் த்வவஶ: ப்ரதா³தும் ।
ப³த்³த⁴ஶ்ச தே³ஹி மம மூர்த்⁴நி த்ருʼதீயபாத³ம்
இத்யப்³ரவீத்³க³தமதோ³ঽநுக்³ருʼஹீத ஏஷ: ॥ 9 ॥

ஜாதோঽஸி தே³வ! ஜமத³க்³நிஸுதோ மஹாத்மா
த்வம் ரேணுகாஜட²ர ஈஶ்வர! பா⁴ர்க³வாக்²ய: ।
ஶம்பு⁴ப்ரஸாத³! ஸுக்³ருʼஹீதவராஸ்த்ரஜால:
க்ருʼத்தாகி²லாரிநிகரோருகுடா²ரபாணி: ॥ 10 ॥

॥ ஸப்தமம் த³ஶகம் ॥
யாஞ்சாபி⁴ஸ்த்வம் க²லு தி³விஷதா³ம் ராவணோபத்³ருதாநாம்
புத்ரீயேஷ்ட்யா ப²லவிலஸிதம் மாநவே தே³வ! வம்ஶே ।
ஜாதோ ராமோ த³ஶரத²ந்ருʼபால்லக்ஷ்மணேநாநுஜேந
ப்⁴ராத்ரா யுக்தோ வரத³! ப⁴ரதேநாத² ஶத்ருக்⁴நநாம்நா ॥ 1 ॥

த்⁴ருʼத்வா சாபம் ஸஹஜஸஹித: பாலயந் கௌஶிகீயம்
யஜ்ஞம் மாரீசமுக²ஸுமஹாராக்ஷஸேப்⁴ய: பரம் த்வம் ।
க்ருʼத்வாঽஹல்யாம் சரணரஜஸா கௌ³தமஸ்யேஶ! பத்நீம்
பி⁴த்வா ஶைவம் த⁴நுரத² ததா³ லப்³த⁴வாம்ஶ்சாபி ஸீதாம் ॥ 2 ॥

மத்⁴யேமார்கா³க³த ப்⁴ருʼகு³பதிம் தே³வ! ஜித்வாঽதிருஷ்டம்
பூ⁴யோ க³த்வா பரம! நக³ரீம் ஸ்வாமயோத்⁴யாம் வஸம்ஸ்த்வம் ।
கைகேயீவாக்³ப்⁴ரமிதமநஸோ ஹந்த தாதஸ்ய வாசா
த்யக்த்வா ராஜ்யம் விபிநமக³மோ து:³கி²தாஶேஷலோக: ॥ 3 ॥

க³த்வாঽரண்யம் ஸஹ த³யிதயா சாத² ஸௌமித்ரிணா த்வம்
க³ங்கா³ம் தீர்த்வா ஸுஸுக²மவஸச்சித்ரகூடாக்²யஶைலே ।
தத்ர ஶ்ருத்வா ப⁴ரதவசநாத்தாதம்ருʼத்யும் விஷண்ண:
தஸ்மை ப்ராதா³ வரத³! த⁴ரணிம் பாது³காம் சாத்மநஸ்த்வம் ॥ 4 ॥

பூ⁴யோ ஹத்வா நிஶிசரவராந் த்³ராக்³விராதா⁴தி³காம்ஸ்த்வம்
கும்போ⁴த்³பூ⁴தேந க²லு முநிநா த³த்ததி³வ்யாஸ்த்ரஜால: ।
ப்⁴ராத்ருʼச்சி²ந்நஶ்ரவணவிநத³ச்சூ²ர்பணக்²யா வசோபி:⁴
த்வாயாதாம்ஸ்தாந் க²ரமுக²மஹாராக்ஷஸாந் ப்ராவதீ⁴ஶ்ச ॥ 5 ॥

மாரீசம் தம் கநகஹரிணச²த்³மநாயாதமாராத்
ஜாயாவாக்யாத³லமநுக³த: ப்ராவதீ:⁴ ஸாயகேந ।
தாவத்³பூ⁴மந்! கபடயதிவேஷோঽத² லங்காதி⁴நாத:²
ஸீதாதே³வீமஹரத ததா³ து:³கி²தாத்மாঽப⁴வஸ்த்வம் ॥ 6 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா லங்கேஶ்வரவிநிஹதம் தாதமித்ரம் ஜடாயும்
தஸ்யாঽத² த்வம் வரத³ க்ருʼதவாந் ப்ரேதகார்யம் விஷண்ண: ।
த்³ருʼஷ்டஸ்தத்ராঽநுபம! ப⁴வதா மாருதிர்ப⁴க்தவர்ய:
பூ⁴யஸ்துஷ்ட: ஸரஸமகரோ: ஸாது⁴ ஸுக்³ரீவஸக்²யம் ॥ 7 ॥

சி²த்வா ஸாலாந் ஸரஸமிஷுணா ஸப்தஸங்க்²யாந் க்ஷணேந
வ்யாஜேந த்வம் ப³த நிஹதவாந் பா³லிநம் ஶக்ரஸூநும் ।
பூ⁴யோঽந்வேஷ்டும் ஜநகதநயாம் தி³க்ஷு ஸம்ப்ரேஷ்ய கீஶாந்
ஸுக்³ரீவோக்தாந் பவநஜகரே த³த்தவாம்ஶ்சாங்கு³லீயம் ॥ 8 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா ஸீதாம் நிஶிசரக்³ருʼஹே தாவகம் தே³வ! வ்ருʼத்தம்
க்ருʼத்ஸ்நம் தூக்த்வாப்யவிதி³த ப⁴வதே மாருதிர்மௌலிரத்நம் ।
துஷ்டஸ்தாவத்கில ஜலநிதௌ⁴ பா³ணவித்ராஸிதே த்வம்
ஸேதும் ப³த்³த்⁴வா நிஶிசரபுரம் யாதவாந் பத்³மநாப⁴! ॥ 9 ॥

ஹத்வா யுத்³தே⁴ கில த³ஶமுக²ம் தே³வ! ஸாமாத்யப³ந்து⁴ம்
ஸீதாம் க்³ருʼஹ்ணந் பரிஹ்ருʼதமலாம் புஷ்பகே ராஜமாந: ।
ப்ராப்யாயோத்⁴யாம் ஹரிவரநிஷாதே³ந்த்³ரயுக்தோঽபி⁴ஷிக்த:
த்ராதாஶேஷோ ரஹிதத³யிதஶ்சாக³மோঽந்தே ஸ்வதி⁴ஷ்ண்யம் ॥ 10 ॥

॥ அஷ்டமம் த³ஶகம் ॥
தே³வ! து³ஷ்டஜநௌக⁴ப⁴ரேண
வ்யாகுலாঽத² வஸுதா⁴ம்பு³ஜயோநிம் ।
ப்ராப்ய தே³வநிகரை: ஶ்ரிதபாத³ம்
ஸ்வீயதாபமிஹ ஸம்யகு³வாச ॥ 1 ॥

பத்³மபூ⁴ரத² நிஶம்ய ச தாபம்
சிந்தயந் ஸபதி³ தே³வ! ப⁴வந்தம் ।
யுஷ்மதீ³ய ஸகலாதி⁴ஹர: ஶ்ரீ
பத்³மநாப⁴ இதி தாநவத³த்ஸ: ॥ 2 ॥

பூ⁴ய ஏத்ய தவ மந்தி³ரமேதே
ஹீநபுண்யநிகரைரநவாப்யம் ।
துஷ்டுவு: ஸவிபு³தோ⁴ த்³ருஹிணஸ்த்வாம்
தாபமாஶ்வகத²யத்³வஸுதா⁴யா: ॥ 3 ॥

“ஸம்ப⁴வாமி தரஸா யது³வம்ஶே
யாத³வா: கில ப⁴வந்த்விஹ தே³வா:” ।
ஏவமீஶ! கதி²தே தவ வாக்யே
வேத⁴ஸா கில ஸுரா முத³மாபந் ॥ 4 ॥

ரோஹிணீஜட²ரத: கில ஜாத:
ப்ரேரணாத்தவ பரம் த்வஹிராஜ: ।
த்வம் ச விஶ்வக³தகல்மஷஹாரீ
தே³வகீஜட²ரமாஶு நிவிஷ்ட: ॥ 5 ॥

அர்த⁴ராத்ரஸமயே து ப⁴வந்தம்
தே³வகீ ப்ரஸுஷுவேঽதி⁴கத⁴ந்யா ।
ஶங்க²சக்ரகமலோருக³தா³பீ⁴ –
ராஜிதாதிருசிபா³ஹுசதுஷ்கம் ॥ 6 ॥

தாவதீ³ஶ! ஸகலோ ப³த லோகோ
துஷ்டிமாப தம்ருʼதே கில கம்ஸம் ।
அஷ்டம: கில ஸுதோঽத² ப⁴கி³ந்யா-
ஸ்தத்³வத⁴ம் கலயதீதி ச வாக்யாத் ॥ 7 ॥

பா³ஷ்பபூர்ணநயநோ வஸுத³வோ
நீதவாந் வ்ரஜபதே³ঽத² ப⁴வந்தம் ।
தத்ர நந்த³ஸத³நே கில ஜாதா –
மம்பி³காமநயதா³த்மநிகேதம் ॥ 8 ॥

கம்ஸ ஏத்ய கில ஸூதிக்³ருʼஹே தே
கந்யகாம் து ஶயிதாம் ஸ நிஶாம்ய ।
நூநமேவமஜிதஸ்ய து மாயா
ஸேயமித்யயமதுஷ்டிமயாஸீத் ॥ 9 ॥

தூர்ணமேஷ நித⁴நே நிரதாம்ஸ்தே
பூதநாஶகடதே⁴நுகமுக்²யாந் ।
ப்ராஹிணோத³ஜித! மந்த³மதிஸ்தாந்
து³ஷ்கரம் கிமிஹ விஸ்ம்ருʼதபாபை: ॥ 10 ॥

॥ நவமம் த³ஶகம் ॥
ஏவம் கோ⁴ஷே விராஜத்யயி! ப⁴வதி ஜக³ந்நேத்ரபீயூஷமூர்தௌ
து³ஷ்டா காசிந்நிஶாசர்யத² ஸமதி⁴க³தா சாருயோஷித்ஸ்வரூபா ।
ஸ்தந்யம் தா³தும் குசாக்³ரம் தவமுக²ஜலஜே தே³வ! சிக்ஷேப யாவத்
தாவத்க்ஷீரம் ஸஜீவம் கபடஶிஶுரஹோ பீதவாம்ஸ்த்வம் க்ஷணேந ॥ 1 ॥

பூ⁴ய: ஶௌரே! வ்ரஜே வை ஶகடத³நுஸுத ப்ராப்தவாந் ஸம்ஹ்ருʼதோঽயம்
வாதாத்மா தா³நவஶ்ச ப்ரவிதத த⁴ரணீபா⁴ரநாஶேந க்ருʼத்த: ।
த்³ருʼஷ்ட்வைவம் தே மஹத்வம் த³நுஜஹ்ருʼதிசணம் தாத்³ருʼஶீம் பா³லலீலாம்
த்வந்மாயாமோஹிதத்வாத³யி! ப³த! பஶுபா விஸ்மயம் மோத³மாபந் ॥ 2 ॥

நந்த:³ பஶ்யந் கதா³சிந்நிஜநிலயக³தம் யாத³வாசார்யவர்யம்
க³ர்க³ம் தே காரயாமாஸ ச விதி⁴வத³ஸௌ நாம க்ருʼஷ்ணேதி தேந ।
ராமாக்²யாம் ஸோத³ரே தே முநிரத² கலயந் வைப⁴வம் ச த்வதீ³யம்
நந்தா³தி³ப்⁴ய: ப்ரஶம்ஸந் நிஜபத³மிஹ ஸம்ப்ராப்தவாந் ப⁴க்தவர்ய: ॥ 3 ॥

த்³ருʼஷ்டம் மாத்ரா ஸமஸ்தம் ஜக³தி³ஹ வத³நே ம்ருʼத்திகாப⁴க்ஷணம் தே
வ்யாகுர்வந்த்யா ஶிஶூநாமத² வசநவஶாத்கிம் த்விதோ ஹந்த சித்ரம் ।
பூ⁴யஸ்தூர்ணம் ப⁴வாந் மங்க³ளகு³ண! க³தவாந்தே³வ! வ்ருʼந்தா³வநம் தத்
யுஷ்மத்³கா³த்ரோருஶோபா⁴ ப்ரதுலித யமுநாதீரஸம்ஸ்த²ம் மநோஜ்ஞம் ॥ 4 ॥

வந்யாஶம் த்வய்யதீ⁴ஶே கலயதி தரஸா ஶ்ரீத⁴ராஹோ விரிஞ்சோ
கோ³பாந் வத்ஸாந் த்வதீ³யாநஹரத³யி! விபோ⁴! தாவதே³வ ஸ்வரூபம் ।
ஸங்க்²யாஹீநம் பரம் த்வாமபி கப³ளத⁴ரம் வீக்ஷ்ய ஸம்ப்⁴ராந்தசேதா:
த்வத்பாதா³ப்³ஜே பதித்வா முஹுரபி ப⁴க³வந்நஸ்தவீத³ச்யுதம் த்வாம் ॥ 5 ॥

ஸர்பம் தோயே நிமக்³நம் பரமஸுகுடிலம் காளியம் வீக்ஷ்ய ஶௌரே!
ந்ருʼத்யந் ந்ருʼத்யந் ப²ணே த்வம் தத³நு க³தமத³ம் சாகரோஸ்தம் க³தம் ச ।
பூ⁴யஸ்த்வத்³வேணுகா³நாத³ஜித! ஜக³த³லம் மோஹிதம் ஸர்வமாஸீத்
யோஷிச்சித்தாபஹாரே நிபுணமித³மிதி ஶ்ரீஶ! கிம் வர்ணநீயம் ॥ 6 ॥

த்⁴ருʼத்வா கோ³வர்த⁴நம் த்வம் கி³ரிமலமதநோர்வாஸவம் வீதக³ர்வம்
யோஷித்³பி⁴ஸ்த்வம் ஸலீலம் ரஜநிஷு க்ருʼதவாந் ராஸகேளிம் மநோஜ்ஞாம் ।
ப⁴க்தாக்³ர்யம் கா³ந்தி³நேயம் தவ க²லு நிகடே ப்ரேஷயாமாஸ கம்ஸ:
ஹத்வேபே⁴ந்த்³ரம் ச மல்லாந் யது³வர! ஸப³லோ மாதுலம் சாவதீ⁴ஸ்த்வம் ॥ 7 ॥

க³த்வா ஸாந்தீ³பநிம் த்வம் கதிபயதி³வஸை: ஜ்ஞாதவாந் ஸர்வவித்³யா:
க்ருʼத்வா ராஜ்யே நரேந்த்³ரம் விமலதமகு³ணம் சோக்³ரஸேநம் ஜவேந ।
ராஜாநம் த⁴ர்மஸூநும் சரணரதமவந் சைத்³யமுக்²யாதி³ஹந்தா
ருக்³மிண்யாத்³யஷ்டயோஷாயுதப³ஹுவநிதாஶ்சாரமோ த்³வாரகாயாம் ॥ 8 ॥

விப்ரம் நிஸ்ஸ்வம் குசேலம் ஸத³நமுபக³தம் பா³ல்யகாலைகமித்ரம்
பஶ்யந் காருண்யலோல: ப்ருʼது²கமிஹ கராத்தஸ்ய ஸங்க்³ருʼஹ்ய தூர்ணம் ।
லக்ஷ்மீஸம்வாரிதோঽபி ஸ்வயமபரிமிதம் வித்தமஸ்மை த³தா³ந:
காருண்யாம்போ⁴நிதி⁴ஸ்த்வம் ஜய ஜய ப⁴க³வந்! ஸர்வலோகாதி⁴நாத²! ॥ 9 ॥

யாவத்³வ்ருʼத்³தி:⁴ கலேர்வை ப⁴வதி ப³த ததா³ கல்கிரூபோঽதிஹீநாந்
ம்லேச்சா²ந் த⁴ர்மைகஶத்ரூந் ப⁴ரிதபுருருஷா நாஶயிஷ்யத்யஶாந்தாந் ।
ஸ த்வம் ஸத்வைகதாநாம் மம மதிமநிஶம் தே³ஹி ஶௌரே! தத³ர்த²ம்
த்வத்பாதா³ப்³ஜே பதித்வா முஹுரஹமவஶ: ப்ரார்த²யே பத்³மநாப⁴! ॥ 10 ॥

॥ த³ஶமம் த³ஶகம் ॥
பூ⁴ஷணேஷு கில ஹேமவஜ்ஜக³தி ம்ருʼத்திகாவத³த²வா க⁴டே
தந்துஜாலவத³ஹோ படேஷ்வபி ராஜிதாத்³வயரஸாத்மகம் ।
ஸர்வஸத்வஹ்ருʼத³யைகஸாக்ஷிணமிஹாதிமாய நிஜவைப⁴வம்
பா⁴வயாமி ஹ்ருʼத³யே ப⁴வந்தமிஹ பத்³மநாப⁴! பரிபாஹி மாம் ॥ 1 ॥

சிந்மயாம்பு³நிதி⁴வீசிரூப! ஸநகாதி³சிந்த்யவிமலாக்ருʼதே !
ஜாதிகர்மகு³ணபே⁴த³ஹீந! ஸகலாதி³மூல! ஜக³தாம் கு³ரோ ! ।
ப்³ரஹ்மஶங்கரமுகை²ரமேயவிபுலாநுபா⁴வ! கருணாநிதே⁴!
பா⁴வயாமி ஹ்ருʼத³யே ப⁴வந்தமிஹ பத்³மநாப⁴! பரிபாஹி மாம் ॥ 2 ॥

மாயயாவ்ருʼததநுர்ப³ஹி: ஸ்ருʼஜஸி லோகஜாலமகி²லம் ப⁴வாந்
ஸ்வப்நஸந்நிப⁴மித³ம் புநஸ்ஸபதி³ ஸம்ஹரந்நிஜப³லாத³ஹோ! ।
ஹந்த! கூர்ம இவ பாத³மாத்மநி து தா⁴ரயத்யத² யதா³ ததா³
தா³ருணே தமஸி விஸ்த்ருʼதே விதிமிரோ லஸத்யநிஶமாத்மநா ॥ 3 ॥

தே³வதே³வ! தநுவாங்மநோபி⁴ரிஹ யத்கரோமி ஸததம் ஹரே!
த்வய்யஸாவஹமர்பயாம்யகி²லமேததீ³ஶ! பரிதுஷ்யதாம் ।
த்வத்பதை³கமதிரந்த்யஜோঽபி க²லு லோகமீஶ்வர! புநாத்யஹோ!
நோ ரமேஶ! விமுகா²ஶயோ ப⁴வதி விப்ரஜாதிரபி கேவலம் ॥ 4 ॥

பாப ஏஷ கில கூ³ஹிதும் நிஜ து³ஶ்சரித்ரமிஹ ஸர்வதா³
க்ருʼஷ்ண! ராம! மது⁴ஸூத³நேத்யநிஶமாலபத்யஹஹ! நிஷ்ப²லம் ।
ஏவமீஶ! தவ ஸேவகோ ப⁴வதி நிந்தி³த: க²லஜநை: கலௌ
தாத்³ருʼஶம் த்வநக⁴! மா க்ருʼதா² வரத³! மாமஸீமதமவைப⁴வ! ॥ 5 ॥

கஸ்து லோக இஹ நிர்ப⁴யோ ப⁴வதி தாவகம் கில விநா பத³ம்
ஸத்யலோகவஸதி ஸ்தி²தோঽபி ப³த ந ஸ்தி²ரோ வஸதி பத்³மபூ:⁴ ।
ஏவமீஶ ஸதி கா கதா² பரம! பாபிநாம் து நிரயாத்மநாம்
தந்மதீ³ய ப⁴வப³ந்த⁴மோஹமயி! க²ண்ட³யாঽநக⁴! நமோঽஸ்து தே ॥ 6 ॥

பா⁴வயந்தி ஹி பரே ப⁴வந்தமயி! சாரு ப³த்³த⁴விமலாஸநா:
நாஸிகாக்³ரத்⁴ருʼதலோசநா பரம! பூரகாதி³ஜிதமாருதா: ।
உத்³க³தாக்³ரமத² சித்தபத்³மமயி! பா⁴வயந்த இஹ ஸாத³ரம்
பா⁴நுஸோமஶிகி²மண்ட³லோபரி து நீலநீரத³ஸமப்ரப⁴ம் ॥ 7 ॥

ஶ்லக்ஷ்ணநீலகுடிலாளகம் மகரகுண்ட³லத்³யுதிவிராஜிதம்
மந்த³ஹாஸஹ்ருʼதஸர்வலோகவிபுலாதிபா⁴ரமதிமோஹநம் ।
கௌஸ்துபே⁴ந வநமாலயாபி ச விராஜிதம் மத³நஸுந்த³ரம்
காஞ்சநாப⁴வஸநம் ப⁴வந்தமயி! பா⁴வயந்தி ஹ்ருʼதகல்மஷா: ॥ 8 ॥

ஜ்ஞாநமீஶ! ப³த! கர்ம ப⁴க்திரபி தத்த்ரயம் ப⁴வத³வாபகம்
ஜ்ஞாநயோக³விஷயேঽதி⁴கார இஹ வை விரக்தஜநதாஹித: ।
கர்மணீஹ து ப⁴வேந்ந்ருʼணாமதி⁴கஸக்தமாநஸஜுஷாம் ஹரே!
யே து நாதி⁴கவிரக்தஸக்தஹ்ருʼத³யா ஹி ப⁴க்திரயி! தத்³தி⁴தா ॥ 9 ॥

தே³வ! வைப⁴வமஜாநதாத்³ய தவ யந்மயா நிக³தி³தம் ஹரே!
க்ஷம்யதாம் க²லு ஸமஸ்தமேததி³ஹ மோத³மீஶ! குரு தாவகே ।
தீ³ர்க⁴மாயுரயி! தே³ஹஸௌக்²யமபி வர்த⁴தாம் ப⁴வத³நுக்³ரஹாத்
பங்கஜாப⁴நயநாபதோ³ த³லய பத்³மநாப⁴! விஜயீ ப⁴வ! ॥ 10 ॥

॥ இதி மஹாராஜா ஸ்வாதி திருநாள் விரசிதம் பத்³மநாப⁴ஶதகம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Hind Shataka » Sri Padmanabha Shatakam Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *