Sri Padmanabha Shatakam In Gujarati

॥ Padmanabha Shatakam Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીપદ્મનાભશતકમ્ ॥મહારાજા સ્વાતિ તિરુનાળ્ વિરચિતમ્॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥ ॥ પ્રથમં દશકમ્ ॥યા તે પાદસરોજધૂલિરનિશં બ્રહ્માદિભિર્નિસ્પૃહૈઃભક્ત્યા સન્નતકન્ધરૈઃ સકુતુકં સન્ધાર્યમાણા હરે ।યા વિશ્વં પ્રપુનાતિ જાલમચિરાત્ સંશોષયત્યંહસાંસા માં હીનગુણં પુનાતુ નિતરાં શ્રીપદ્મનાભાન્વહમ્ ॥ ૧ ॥ સત્ત્વૈકપ્રવણાશયા મુનિવરા વેદૈઃ સ્તુવન્તઃ પરૈઃત્વન્માહાત્મ્યપયોનિધેરિહપરં નાદ્યાપિ પારઙ્ગતાઃ ।એવં સત્યહમલ્પબુદ્ધિરવશઃ સ્તોતું કથં શક્નુયાંત્વત્કારુણ્યમૃતે હરે! તરતિ કઃ … Read more

Sri Padmanabha Shatakam In Tamil

॥ Padmanabha Shatakam Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீபத்³மநாப⁴ஶதகம் ॥மஹாராஜா ஸ்வாதி திருநாள் விரசிதம்॥ ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம: ॥॥ ப்ரத²மம் த³ஶகம் ॥யா தே பாத³ஸரோஜதூ⁴லிரநிஶம் ப்³ரஹ்மாதி³பி⁴ர்நிஸ்ப்ருʼஹை:ப⁴க்த்யா ஸந்நதகந்த⁴ரை: ஸகுதுகம் ஸந்தா⁴ர்யமாணா ஹரே ।யா விஶ்வம் ப்ரபுநாதி ஜாலமசிராத் ஸம்ஶோஷயத்யம்ஹஸாம்ஸா மாம் ஹீநகு³ணம் புநாது நிதராம் ஶ்ரீபத்³மநாபா⁴ந்வஹம் ॥ 1 ॥ ஸத்த்வைகப்ரவணாஶயா முநிவரா வேதை:³ ஸ்துவந்த: பரை:த்வந்மாஹாத்ம்யபயோநிதே⁴ரிஹபரம் நாத்³யாபி பாரங்க³தா: ।ஏவம் ஸத்யஹமல்பபு³த்³தி⁴ரவஶ: ஸ்தோதும் கத²ம் ஶக்நுயாம்த்வத்காருண்யம்ருʼதே ஹரே! தரதி க: போதம் … Read more

Sri Padmanabha Shatakam In Malayalam

॥ Padmanabha Shatakam Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീപദ്മനാഭശതകം ॥മഹാരാജാ സ്വാതി തിരുനാള്‍ വിരചിതം॥ ശ്രീ ഗണേശായ നമഃ ॥॥ പ്രഥമം ദശകം ॥യാ തേ പാദസരോജധൂലിരനിശം ബ്രഹ്മാദിഭിര്‍നിസ്പൃഹൈഃഭക്ത്യാ സന്നതകന്ധരൈഃ സകുതുകം സന്ധാര്യമാണാ ഹരേ ।യാ വിശ്വം പ്രപുനാതി ജാലമചിരാത് സംശോഷയത്യംഹസാംസാ മാം ഹീനഗുണം പുനാതു നിതരാം ശ്രീപദ്മനാഭാന്വഹം ॥ 1 ॥ സത്ത്വൈകപ്രവണാശയാ മുനിവരാ വേദൈഃ സ്തുവന്തഃ പരൈഃത്വന്‍മാഹാത്മ്യപയോനിധേരിഹപരം നാദ്യാപി പാരങ്ഗതാഃ ।ഏവം സത്യഹമല്‍പബുദ്ധിരവശഃ സ്തോതും കഥം ശക്നുയാംത്വത്കാരുണ്യമൃതേ ഹരേ! തരതി കഃ പോതം … Read more

Sri Padmanabha Shatakam In Sanskrit

॥ Padmanabha Shatakam Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्रीपद्मनाभशतकम् ॥महाराजा स्वाति तिरुनाळ् विरचितम्॥ श्री गणेशाय नमः ॥॥ प्रथमं दशकम् ॥या ते पादसरोजधूलिरनिशं ब्रह्मादिभिर्निस्पृहैःभक्त्या सन्नतकन्धरैः सकुतुकं सन्धार्यमाणा हरे ।या विश्वं प्रपुनाति जालमचिरात् संशोषयत्यंहसांसा मां हीनगुणं पुनातु नितरां श्रीपद्मनाभान्वहम् ॥ १ ॥ सत्त्वैकप्रवणाशया मुनिवरा वेदैः स्तुवन्तः परैःत्वन्माहात्म्यपयोनिधेरिहपरं नाद्यापि पारङ्गताः ।एवं सत्यहमल्पबुद्धिरवशः स्तोतुं कथं शक्नुयांत्वत्कारुण्यमृते हरे! तरति कः पोतं … Read more

Sri Padmanabha Shatakam In English

॥ Padmanabha Shatakam English Lyrics ॥ ॥ sri padmanabhasatakam ॥maharaja svati tirunal viracitam॥ sri ganesaya namah ॥॥ prathamam dasakam ॥ ya te padasarojadhuliranisam brahmadibhirnisprhaihbhaktya sannatakandharaih sakutukam sandharyamana hare ।ya visvam prapunati jalamacirat samsosayatyamhasamsa mam hinagunam punatu nitaram sripadmanabhanvaham ॥ 1 ॥ sattvaikapravanasaya munivara vedaih stuvantah paraihtvanmahatmyapayonidherihaparam nadyapi parangatah ।evam satyahamalpabuddhiravasah stotum katham saknuyamtvatkarunyamrte hare! tarati … Read more

Daya Satakam In English – Venkatesha Kavya Kalapa

This stotra is unique in several respects. In the history of religious literature, Vedanta Desika is the first poet-devotee to sing a whole hymn in praise of the Lord’s Daya (mercy, grace, sympathy and compassion are some of the meanings which that term connotes). In fact, Daya has been personified as Daya Devi and made … Read more

Daya Satakam In Sanskrit – Venkatesha Kavya Kalapa

This stotra is unique in several respects. In the history of religious literature, Vedanta Desika is the first poet-devotee to sing a whole hymn in praise of the Lord’s Daya (mercy, grace, sympathy and compassion are some of the meanings which that term connotes). In fact, Daya has been personified as Daya Devi and made … Read more

Gorakshashatakam 2 In Tamil – Gorakhnath

॥ Goraksha Ashatakam 2 Tamil Lyrics ॥ ॥ கோ³ரக்ஷஶதகம் 2 ॥ ஶ்ரீகு³ரும் பரமாநந்த³ம் வந்தே³ ஸ்வாநந்த³விக்³ரஹம் ।யஸ்ய ஸந்நித்⁴யமாத்ரேண சிதா³நந்தா³யதே தநு: ॥ 1 ॥ அந்தர்நிஶ்சலிதாத்மதீ³பகலிகாஸ்வாதா⁴ரப³ந்தா⁴தி³பி:⁴யோ யோகீ³ யுக³கல்பகாலகலநாத் த்வம் ஜஜேகீ³யதே ।ஜ்ஞாநாமோத³மஹோத³தி:⁴ ஸமப⁴வத்³யத்ராதி³நாத:² ஸ்வயம்வ்யக்தாவ்யக்தகு³ணாதி⁴கம் தமநிஶம் ஶ்ரீமீநநாத²ம் ப⁴ஜே ॥ 2 ॥ நமஸ்க்ருʼத்ய கு³ரும் ப⁴க்த்யா கோ³ரக்ஷோ ஜ்ஞாநமுத்தமம் ।அபீ⁴ஷ்டம் யோகி³நாம் ப்³ரூதே பரமாநந்த³காரகம் ॥ 3 ॥ கோ³ரக்ஷ: ஶதகம் வக்தி யோகி³நாம் ஹிதகாம்யயா ।த்⁴ருவம் யஸ்யாவபோ³தே⁴ந … Read more

Gorakshashatakam 2 In Telugu – Gorakhnath

॥ Goraksha Ashatakam 2 Telugu Lyrics ॥ ॥ గోరక్షశతకమ్ ౨ ॥ శ్రీగురుం పరమానన్దం వన్దే స్వానన్దవిగ్రహమ్ ।యస్య సన్నిధ్యమాత్రేణ చిదానన్దాయతే తనుః ॥ ౧ ॥ అన్తర్నిశ్చలితాత్మదీపకలికాస్వాధారబన్ధాదిభిఃయో యోగీ యుగకల్పకాలకలనాత్ త్వం జజేగీయతే ।జ్ఞానామోదమహోదధిః సమభవద్యత్రాదినాథః స్వయంవ్యక్తావ్యక్తగుణాధికం తమనిశం శ్రీమీననాథం భజే ॥ ౨ ॥ నమస్కృత్య గురుం భక్త్యా గోరక్షో జ్ఞానముత్తమమ్ ।అభీష్టం యోగినాం బ్రూతే పరమానన్దకారకమ్ ॥ ౩ ॥ గోరక్షః శతకం వక్తి యోగినాం హితకామ్యయా ।ధ్రువం యస్యావబోధేన … Read more

Gorakshashatakam 2 In Odia – Gorakhnath

॥ Goraksha Ashatakam 2 Odia Lyrics ॥ ॥ ଗୋରକ୍ଷଶତକମ୍ ୨ ॥ ଶ୍ରୀଗୁରୁଂ ପରମାନନ୍ଦଂ ଵନ୍ଦେ ସ୍ଵାନନ୍ଦଵିଗ୍ରହମ୍ ।ୟସ୍ୟ ସନ୍ନିଧ୍ୟମାତ୍ରେଣ ଚିଦାନନ୍ଦାୟତେ ତନୁଃ ॥ ୧ ॥ ଅନ୍ତର୍ନିଶ୍ଚଲିତାତ୍ମଦୀପକଲିକାସ୍ଵାଧାରବନ୍ଧାଦିଭିଃୟୋ ୟୋଗୀ ୟୁଗକଲ୍ପକାଲକଲନାତ୍ ତ୍ଵଂ ଜଜେଗୀୟତେ ।ଜ୍ଞାନାମୋଦମହୋଦଧିଃ ସମଭଵଦ୍ୟତ୍ରାଦିନାଥଃ ସ୍ଵୟଂଵ୍ୟକ୍ତାଵ୍ୟକ୍ତଗୁଣାଧିକଂ ତମନିଶଂ ଶ୍ରୀମୀନନାଥଂ ଭଜେ ॥ ୨ ॥ ନମସ୍କୃତ୍ୟ ଗୁରୁଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଗୋରକ୍ଷୋ ଜ୍ଞାନମୁତ୍ତମମ୍ ।ଅଭୀଷ୍ଟଂ ୟୋଗିନାଂ ବ୍ରୂତେ ପରମାନନ୍ଦକାରକମ୍ ॥ ୩ ॥ ଗୋରକ୍ଷଃ ଶତକଂ ଵକ୍ତି ୟୋଗିନାଂ ହିତକାମ୍ୟୟା ।ଧ୍ରୁଵଂ ୟସ୍ୟାଵବୋଧେନ … Read more