Sri Rahu Kavacham In Kannada

॥ Sri Rahu Kavacham Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ರಾಹು ಕವಚಂ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀರಾಹುಕವಚಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಚಂದ್ರಋಷಿಃ – ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ – ರಾಹುರ್ದೇವತಾ – ನೀಂ ಬೀಜಮ್ – ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ – ಕಾಂ ಕೀಲಕಮ್ – ಮಮ ರಾಹುಗ್ರಹಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್-
ರಾಹುಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಚರ್ಮಶೂಲಖಡ್ಗವರಾಂಗಿನಮ್
ಕೃಷ್ಣಾಮ್ಬರಧರಂ ನೀಲಂ ಕೃಷ್ಣಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಮ್ ।
ಗೋಮೇಧಿಕವಿಭೂಷಂ ಚ ವಿಚಿತ್ರಮಕುಟಂ ಫಣಿಮ್
ಕೃಷ್ಣಸಿಂಹರಥಾರೂಢಂ ಮೇರುಂ ಚೈವಾಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ ॥

ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾ ರಾಹುಂ ಸರ್ಪಾಕಾರಂ ಕಿರೀಟಿನಮ್ ।
ಸೈಂಹಿಕೇಯಂ ಕರಾಲಾಸ್ಯಂ ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಪ್ರದಮ್ ॥ ೧ ॥

ಕವಚಮ್ –
ನೀಲಾಮ್ಬರಃ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಲೋಕವನ್ದಿತಃ ।
ಚಕ್ಷುಷೀ ಪಾತು ಮೇ ರಾಹುಃ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಮೇಽರ್ಧಶರೀರವಾನ್ ॥ ೨ ॥

ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಕರಾಳಾಸ್ಯಃ ಶೂಲಪಾಣಿರ್ಮುಖಂ ಮಮ ।
ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ಸಿಂಹಿಕಾಸೂನುಃ ಕಣ್ಠಂ ಮೇ ಕಷ್ಟನಾಶನಃ ॥ ೩ ॥

ಭುಜಙ್ಗೇಶೋ ಭುಜೌ ಪಾತು ನೀಲಮಾಲ್ಯಃ ಕರೌ ಮಮ ।
ಪಾತು ವಕ್ಷೌ ತಮೋಮೂರ್ತಿಃ ಪಾತು ನಾಭಿಂ ವಿಧುನ್ತುದಃ ॥ ೪ ॥

ಕಟಿಂ ಮೇ ವಿಕಟಃ ಪಾತು ಊರೂ ಮೇಽಸುರಪೂಜಿತಃ ।
ಸ್ವರ್ಭಾನುರ್ಜಾನುನೀ ಪಾತು ಜಙ್ಘೇ ಮೇ ಪಾತು ಚಽವ್ಯಯಃ ॥ ೫ ॥

ಗುಲ್ಫೌ ಗ್ರಹಾಧಿಪಃ ಪಾತು ನೀಲಚನ್ದನಭೂಷಿತಃ ।
ಪಾದೌ ನೀಲಾಮ್ಬರಃ ಪಾತು ಸರ್ವಾಙ್ಗಂ ಸಿಂಹಿಕಾಸುತಃ ॥ ೬ ॥

ರಾಹೋರಿದಂ ಕವಚಮೀಪ್ಸಿತವಸ್ತುದಂ ಯೋ
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತ್ಯನುದಿನಂ ನಿಯತಶ್ಶುಚಿಸ್ಸನ್ ।
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಕೀರ್ತಿಮತುಲಾಂ ಚ ಶ್ರಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧಿ-
ಮಾರೋಗ್ಯಮಾಯುರ್ವಿಜಯಾವಸಿತ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ॥ ೭ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Valli Devasena – Sahasranama Stotram In Kannada

ಇತಿ ಪದ್ಮೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ರಾಹುಕವಚಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Rahu Kavacham in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil