Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ ராமக்ருஷ்ண அஷ்டோத்தர ஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீராமசந்த்³ரஶ்ரீக்ருஷ்ண ஸூர்யசந்த்³ரகுலோத்³ப⁴வௌ ।
கௌஸல்யாதே³வகீபுத்ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 1 ॥

தி³வ்யரூபௌ த³ஶரத²வஸுதே³வாத்மஸம்ப⁴வௌ ।
ஜாநகீருக்மிணீகாந்தௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 2 ॥

ஆயோத்⁴யாத்³வாரகாதீ⁴ஶௌ ஶ்ரீமத்³ராக⁴வயாத³வௌ ।
ஶ்ரீகாகுத்ஸ்தே²ந்த்³ரராஜேந்த்³ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 3 ॥

ஶாந்தாஸுப⁴த்³ராஸோத³ர்யௌ ஸௌமித்ரீக³த³பூர்வஜௌ ।
த்ரேதாத்³வாபரஸம்பூ⁴தௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 4 ॥

விலம்பி³விஶ்வாவஸுஜௌ ஸௌம்யத³க்ஷாயணோத்³ப⁴வௌ ।
வஸந்தவர்ஷருதுஜௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 5 ॥

சைத்ரஶ்ராவணஸம்பூ⁴தௌ மேஷஸிம்ஹாக்²யமாஸஜௌ ।
ஸிதாஸிதத³லோத்³பூ⁴தௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 6 ॥

நவமீஸ்வஷ்டமீஜாதௌ ஸௌம்யவாஸரஸம்ப⁴வௌ ।
அதி³திப்³ரஹ்மதாராஜௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 7 ॥

மத்⁴யாஹ்நார்த⁴நிஶோத்பந்நௌ குலீரவ்ருஷலக்³நஜௌ ।
த்³வாத்ரிம்ஶல்லக்ஷணோபேதௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 8 ॥

தூ³ர்வாத³லக⁴நஶ்யாமௌ த்³விசதுர்பா³ஹுஸம்ப⁴வௌ ।
கோத³ண்ட³சக்ரஹஸ்தாப்³ஜௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 9 ॥

வஶிஷ்ட²கா³ர்க்³யஸசிவௌ ஸித்³தா⁴ர்தோ²த்³த⁴வமந்த்ரிணௌ ।
கா³தே⁴யஸாந்தீ³பிஶிஷ்யௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 10 ॥

லவப்ரத்³யும்நஜநகௌ குஶஸாம்ப³ஸிதாந்விதௌ ।
ஹநுமத்³க³ருடா³ரூடௌ⁴ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 11 ॥

தாடகாபூதநாராதி க²ரகம்ஸஶிரோஹரௌ ।
காககாலீயத³ர்பக்⁴நௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 12 ॥

கப³ந்த⁴நரகாராதீ விராத⁴முரமர்த³நௌ ।
த³ஶாஸ்யஶிஶுபாலக்⁴நௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 13 ॥

அஹல்யாந்ருபஶாபக்⁴நௌ ஶிவகம்ஸத⁴நுர்பி⁴தௌ³ ।
லீலாமாநுஷரூபாட்⁴யௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 14 ॥

த³ண்ட³காரண்யஸஞ்சாரீ ப்³ருந்தா³வநவிஹாரிணௌ ।
ஏகா(அ)நேககலத்ராட்⁴யௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 15 ॥

ஶப³ரீ த்³ரௌபதீ³பூஜ்யௌ ஜடாயுர்பீ⁴ஷ்மமுக்திதௌ³ ।
முநிபாண்ட³வஸம்ரக்ஷௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 16 ॥

See Also  Sri Krishna Krita Sri Shiva Stotram In Tamil

ஜாமத³க்³ந்யாஹங்க்ருதிக்⁴ந பா³ணாஸுரமதா³பஹௌ ।
ஜயாந்விதௌ ஜக³த்பூஜ்யௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 17 ॥

பித்ருவாக்யைகநிரதௌ பித்ருப³ந்த⁴விமோசகௌ ।
சீரபீதாம்ப³ரத⁴ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 18 ॥

ஸுமந்த்ரதா³ருகாபி⁴க்²யௌ ஸாரதீ²ஜக³தீ³ஶ்வரௌ ।
கு³ஹபார்த²ப்ரியஸகௌ² ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 19 ॥

பரந்தபௌ ஶூர்பணகா²ருக்மிவைரூப்யகாரிணௌ ।
ஜம்பூ³கஶங்க²சூட³க்⁴நௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 20 ॥

ஸமுத்³ரஸேதுநிர்மாத்ரு ஸமுத்³ரக்ருதபத்தநௌ ।
மஹாஸத்வமஹாமாயௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 21 ॥

வீரௌ விஶ்வாமித்ரத⁴ர்மயஜ்ஞரக்ஷணதத்பரௌ ।
த்³ருட⁴வ்ரதௌ ஸுசரிதௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 22 ॥

த்ரிஜடாக்²ய குசேலாக்²ய த்³விஜதா³ரித்³ர்யஹாரிணௌ ।
யோகி³த்⁴யேயபதா³ம்போ⁴ஜௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 23 ॥

மஹாத்மாநௌ ஸப்ததாலயமலார்ஜுநப⁴ஞ்ஜநௌ ।
மாருதாக்ரூரவரதௌ³ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 24 ॥

ஶிவோபதி³ஷ்டகீ³தார்த² பார்த²கீ³தோபதே³ஶகௌ ।
வார்தீ⁴ஶ ஶக்ரமாநக்⁴நௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 25 ॥

தே³வதே³வௌ கும்ப⁴கர்ண த³ந்தவக்த்ரநிஷூத³நௌ ।
வாலிபௌண்ட்³ரகஹந்தாரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 26 ॥

தூ³ஷணத்ரிஶிரோஹந்த்ரு ஸால்வாகா⁴ஸுரஸூத³நௌ ।
மாரீச ஶகடத்⁴வம்ஸௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 27 ॥

ஸுக்³ரீவேஷ்ட ஜராஸந்த⁴ தநயேப்ஸிதராஜ்யதௌ³ ।
ஸத்யவாக் ஸத்யஸங்கல்பௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 28 ॥

விபீ⁴ஷணாப⁴யஶ்ரீத³ ப⁴க³த³த்தா(அ)ப⁴யப்ரதௌ³ ।
ஜடாஜூடகிரீடாத்³யௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 29 ॥

சித்ரகூடாசலாவாஸி ரைவதாசலலோலுபௌ ।
ஸர்வபூ⁴தஹ்ருதா³வாஸௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 30 ॥

ஶரப⁴ங்கோ³த்தமபத³ முசுகுந்த³வரப்ரதௌ³ ।
ஸச்சிதா³நந்த³ரூபாட்⁴யௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 31 ॥

ருக்ஷவாநரஸேநாட்⁴ய வ்ருஷ்டியாத³வஸைநிகௌ ।
பராத்பரௌ ஜிதாமித்ரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 32 ॥

See Also  Sri Ramarahasyokta Sri Ramashtottara Shatanama Stotram 8 In Gujarati

ருஷிஸங்க⁴க்ருதாதித்²ய முநிபத்ந்யர்பிதோத³நௌ ।
நிரமயௌ நிராதங்கௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 33 ॥

த⁴ராத⁴ரவிநிர்பே⁴த்த்ரு கோ³வர்த⁴நத⁴ரோத்³த⁴ரௌ ।
ஸுபா³ஹு ஶதத⁴ந்வக்⁴நௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 34 ॥

த³ஶாஸ்யாந்வயஸம்ஹர்த்ரு து³ர்யோத⁴நகுலாந்தகௌ ।
ஸர்வபூ⁴தஹிதோத்³யுக்தௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 35 ॥

ம்ருதஶாகா²ம்ருகோ³ஜ்ஜீவி ம்ருதகோ³கோ³பஜீவகௌ ।
ப்³ரஹ்மேந்த்³ராதி³ஸ்துதிப்ரீதௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 36 ॥

ஶிவலிங்க³ப்ரதிஷ்டா²த்ரு க்ருதகைலாஸயாத்ரகௌ ।
நிரஞ்ஜநௌ நிஷ்கலங்கௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 37 ॥

ம்ருதத்³விஜஸுதோஜ்ஜீவி விநஷ்ட கு³ருபுத்ரதௌ³ ।
நிர்மமௌ நிரஹங்காரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 38 ॥

ஸரயூ யமுநாதீர விஹாராஸக்தமாநஸௌ ।
வால்மீகிவ்யாஸஸம்ஸ்துத்யௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 39 ॥

பூ⁴மீஶார்சிதபாதா³ப்³ஜ பூ⁴பா⁴ரபரிஹாரகௌ ।
த⁴ர்மஸம்ஸ்தா²பநோத்³யுக்தௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 40 ॥

ராஜராஜப்ரீதிகர ராஜேந்த்³ராந்வயபாலகௌ ।
ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³தாரௌ ராமக்ருஷ்ணௌ க³திர்மம ॥ 41 ॥

இதி ஶ்ரீ ராமக்ருஷ்ண அஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Rama Krishna Ashtottara Shatanama Stotram in SanskritEnglish –  KannadaTelugu – Tamil