Sri Sainatha Mahima Stotram in Kannada – Shirdi Saibaba Stotra

 ॥ Sri Sainatha Mahima Stotram in Kannada ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿನಾಥ ಮಹಿಮಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಸದಾ ಸತ್ಸ್ವರೂಪಂ ಚಿದಾನಂದಕಂದಂ
ಜಗತ್ಸಂಭವಸ್ಥಾನ ಸಂಹಾರ ಹೇತುಂ
ಸ್ವಭಕ್ತೇಚ್ಛಯಾ ಮಾನುಷಂ ದರ್ಶಯಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ ॥ ೧ ॥

ಭವಧ್ವಾಂತ ವಿಧ್ವಂಸ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಮೀಢ್ಯಂ
ಮನೋವಾಗತೀತಂ ಮುನಿರ್ಧ್ಯಾನ ಗಮ್ಯಂ
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿರ್ಗುಣಂ ತ್ವಾಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ ॥ ೨ ॥

ಭವಾಂಭೋಧಿಮಗ್ನಾರ್ದಿತಾನಾಂ ಜನಾನಾಂ
ಸ್ವಪಾದಾಶ್ರಿತಾನಾಂ ಸ್ವಭಕ್ತಿ ಪ್ರಿಯಾಣಾಂ
ಸಮುದ್ಧಾರಣಾರ್ಥಂ ಕಲೌ ಸಂಭವಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸದಾ ನಿಂಬವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಮೂಲಾಧಿವಾಸಾತ್
ಸುಧಾಸ್ರಾವಿಣಂ ತಿಕ್ತಮಪ್ಯ ಪ್ರಿಯಂತಂ
ತರುಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾಧಿಕಂ ಸಾಧಯಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ ॥ ೪ ॥

ಸದಾ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಧಿಮೂಲೇ
ಭವದ್ಭಾವ ಬುದ್ಧ್ಯಾ ಸಪರ್ಯಾದಿ ಸೇವಾಂ
ನೃಣಾಂ ಕುರ್ವತಾಂ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಂತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ ॥ ೫ ॥

ಅನೇಕಾ ಶೃತಾ ತರ್ಕ್ಯ ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸೈಃ
ಸಮಾವಿಷ್ಕೃತೇಶಾನ ಭಾಸ್ವತ್ಪ್ರಭಾವಂ
ಅಹಂಭಾವಹೀನಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಭಾವಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ ॥ ೬ ॥

ಸತಾಂ ವಿಶ್ರಮಾರಾಮಮೇವಾಭಿರಾಮಂ
ಸದಾಸಜ್ಜನೈಃ ಸಂಸ್ತುತಂ ಸನ್ನಮದ್ಭಿಃ
ಜನಾಮೋದದಂ ಭಕ್ತ ಭದ್ರಪ್ರದಂ ತಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ ॥ ೭ ॥

ಅಜನ್ಮಾದ್ಯಮೇಕಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್
ಸ್ವಯಂ ಸಂಭವಂ ರಾಮಮೇವಾವತೀರ್ಣಂ
ಭವದ್ದರ್ಶನಾತ್ಸಂಪುನೀತಃ ಪ್ರಭೋಽಹಂ
ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಸಾಯಿನಾಥಮ್ ॥ ೮ ॥

ಶ್ರೀಸಾಯೀಶ ಕೃಪಾನಿಧೇಽಖಿಲನೃಣಾಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದ
ಯುಷ್ಮತ್ಪಾದರಜಃ ಪ್ರಭಾವಮತುಲಂ ಧಾತಾಪಿವಕ್ತಾಽಕ್ಷಮಃ ।
ಸದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಶರಣಂ ಕೃತಾಂಜಲಿಪುಟಃ ಸಂಪ್ರಾಪಿತೋಽಸ್ಮಿಪ್ರಭೋ
ಶ್ರೀಮತ್ಸಾಯಿಪರೇಶಪಾದಕಮಲಾನ್ ನಾನ್ಯಚ್ಛರಣ್ಯಂಮಮ ॥ ೯ ॥

ಸಾಯಿರೂಪಧರ ರಾಘವೋತ್ತಮಂ
ಭಕ್ತಕಾಮ ವಿಬುಧ ದ್ರುಮಂ ಪ್ರಭುಮ್,
ಮಾಯಯೋಪಹತ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಯೇ
ಚಿಂತಯಾಮ್ಯಹಮಹರ್ನಿಶಂ ಮುದಾ ॥ ೧೦ ॥

ಶರತ್ಸುಧಾಂಶು ಪ್ರತಿಮಂ ಪ್ರಕಾಶಂ
ಕೃಪಾತ ಪತ್ರಂ ತವ ಸಾಯಿನಾಥ ।
ತ್ವದೀಯ ಪಾದಾಬ್ಜ ಸಮಾಶ್ರಿತಾನಾಂ
ಸ್ವಚ್ಛಾಯಯಾ ತಾಪಮಪಾಕರೋತು ॥ ೧೧ ॥

ಉಪಾಸನಾ ದೈವತ ಸಾಯಿನಾಥ
ಸ್ತವೈರ್ಮಯೋಪಾಸನಿನಾಸ್ತುತಸ್ತ್ವಮ್ ।
ರಮೇನ್ಮನೋಮೇ ತವಪಾದಯುಗ್ಮೇ
ಭೃಂಗೋ ಯಥಾಬ್ಜೇ ಮಕರಂದ ಲುಬ್ಧಃ ॥ ೧೨ ॥

ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾರ್ಜಿತ ಪಾಪಸಂಕ್ಷಯೋ
ಭವೇದ್ಭವತ್ಪಾದ ಸರೋಜ ದರ್ಶನಾತ್
ಕ್ಷಮಸ್ವ ಸರ್ವಾನಪರಾಧ ಪುಂಜಕಾನ್
ಪ್ರಸೀದ ಸಾಯೀಶ ಸದ್ಗುರೋದಯಾನಿಧೇ ॥ ೧೩ ॥

ಶ್ರೀಸಾಯಿನಾಥ ಚರಣಾಮೃತ ಪೂರ್ಣಚಿತ್ತಾ
ತತ್ಪಾದ ಸೇವನರತಾಸ್ಸತತಂ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ ।
ಸಂಸಾರಜನ್ಯದುರಿತೌಘ ವಿನಿರ್ಗತಾಸ್ತೇ
ಕೈವಲ್ಯಧಾಮ ಪರಮಂ ಸಮವಾಪ್ನುವಂತಿ ॥ ೧೪ ॥

ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯೋನ್ನರಸ್ತನ್ಮನಾಃ ಸದಾ
ಸದ್ಗುರೋಃ ಸಾಯಿನಾಥಸ್ಯ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಂ ಭವೇದ್ಧೃವಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಕರಚರಣಕೃತಂ ವಾಕ್ಕಾಯಜಂ ಕರ್ಮಜಂ ವಾ
ಶ್ರವಣ ನಯನಜಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾಪರಾಧಂ ।
ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್ಕ್ಷಮಸ್ವ
ಜಯ ಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀಪ್ರಭೋ ಸಾಯಿನಾಥ ॥

ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ ।
ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯೋಗಿರಾಜ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯಿನಾಧ್ ಮಹಾರಾಜ್
ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸದ್ಗುರು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಮಹರಾಜ್ ಕೀ ಜೈ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Sainatha Mahima Stotram in SanskritEnglishTeluguTamil

Sri Sainatha Mahima Stotram in Kannada – Shirdi Saibaba Stotra
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top