Sri Saraswathi Stotram 2 in Kannada

॥ Sri Saraswathi Stotram 2 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ – ೨ ॥
ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತೀಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ – ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ – ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ – ಶ್ರೀಸರಸ್ವತೀ ದೇವತಾ – ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಆರೂಢಾ ಶ್ವೇತಹಂಸೇ ಭ್ರಮತಿ ಚ ಗಗನೇ ದಕ್ಷಿಣೇ ಚಾಕ್ಷಸೂತ್ರಂ
ವಾಮೇ ಹಸ್ತೇ ಚ ದಿವ್ಯಾಂಬರಕನಕಮಯಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾ ।
ಸಾ ವೀಣಾಂ ವಾದಯಂತೀ ಸ್ವಕರಕರಜಪೈಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದೈಃ
ಕ್ರೀಡಂತೀ ದಿವ್ಯರೂಪಾ ಕರಕಮಲಧರಾ ಭಾರತೀ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ॥ ೧ ॥

ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ ದೇವೀ ಶ್ವೇತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾ ।
ಅರ್ಚಿತಾ ಮುನಿಭಿಃ ಸರ್ವೈಃ ಋಷಿಭಿಃ ಸ್ತೂಯತೇ ಸದಾ ।
ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವಾ ಸದಾ ದೇವೀಂ ವಾಂಛಿತಂ ಲಭತೇ ನರಃ ॥ ೨ ॥

ಶುಕ್ಲಾಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಚಾರಸಾರಪರಮಾಮಾದ್ಯಾಂ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿನೀಂ
ವೀಣಾಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀಮಭಯದಾಂ ಜಾಡ್ಯಾಂಧಕಾರಾಪಹಾಮ್ ।
ಹಸ್ತೇ ಸ್ಫಾಟಿಕಮಾಲಿಕಾಂ ವಿದಧತೀಂ ಪದ್ಮಾಸನೇ ಸಂಸ್ಥಿತಾಂ
ವಂದೇ ತಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ ಭಗವತೀಂ ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಂ ಶಾರದಾಮ್ ॥ ೩ ॥

ಯಾ ಕುಂದೇಂದುತುಷಾರಹಾರಧವಳಾ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾವೃತಾ
ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡಮಂಡಿತಕರಾ ಯಾ ಶ್ವೇತಪದ್ಮಾಸನಾ ।
ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತಶಂಕರಪ್ರಭೃತಿಭಿರ್ದೇವೈಃ ಸದಾ ವಂದಿತಾ
ಸಾ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರಸ್ವತೀ ಭಗವತೀ ನಿಶ್ಶೇಷಜಾಡ್ಯಾಪಹಾ ॥ ೪ ॥

ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹೃದ್ಯೈಕಬೀಜೇ ಶಶಿರುಚಿಕಮಲೇ ಕಲ್ಪವಿಸ್ಪಷ್ಟಶೋಭೇ
ಭವ್ಯೇ ಭವ್ಯಾನುಕೂಲೇ ಕುಮತಿವನದವೇ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಾಂಘ್ರಿಪದ್ಮೇ ।
ಪದ್ಮೇ ಪದ್ಮೋಪವಿಷ್ಟೇ ಪ್ರಣತಜನಮನೋಮೋದಸಮ್ಪಾದಯಿತ್ರಿ
ಪ್ರೋತ್ಫುಲ್ಲಜ್ಞಾನಕೂಟೇ ಹರಿನಿಜದಯಿತೇ ದೇವಿ ಸಂಸಾರಸಾರೇ ॥ ೫ ॥

ಐಂ ಐಂ ಐಂ ದೃಷ್ಟಮಂತ್ರೇ ಕಮಲಭವಮುಖಾಂಭೋಜಭೂತಸ್ವರೂಪೇ
ರೂಪಾರೂಪಪ್ರಕಾಶೇ ಸಕಲಗುಣಮಯೇ ನಿರ್ಗುಣೇ ನಿರ್ವಿಕಾರೇ ।
ನ ಸ್ಥೂಲೇ ನೈವ ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಽಪ್ಯವಿದಿತವಿಭವೇ ನಾಪಿ ವಿಜ್ಞಾನತತ್ವೇ
ವಿಶ್ವೇ ವಿಶ್ವಾಂತರಾತ್ಮೇ ಸುರವರನಮಿತೇ ನಿಷ್ಕಲೇ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧೇ ॥ ೬ ॥

ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಜಾಪ್ಯತುಷ್ಟೇ ಹಿಮರುಚಿಮುಕುಟೇ ವಲ್ಲಕೀವ್ಯಗ್ರಹಸ್ತೇ
ಮಾತರ್ಮಾತರ್ನಮಸ್ತೇ ದಹ ದಹ ಜಡತಾಂ ದೇಹಿ ಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರಶಸ್ತಾಮ್ ।
ವಿದ್ಯೇ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯೇ ಪರಿಣತಪಠಿತೇ ಮೋಕ್ಷದೇ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗೇ ।
ಮಾರ್ಗಾತೀತಸ್ವರೂಪೇ ಭವ ಮಮ ವರದಾ ಶಾರದೇ ಶುಭ್ರಹಾರೇ ॥ ೭ ॥

ಧೀಂ ಧೀಂ ಧೀಂ ಧಾರಣಾಖ್ಯೇ ಧೃತಿಮತಿನತಿಭಿರ್ನಾಮಭಿಃ ಕೀರ್ತನೀಯೇ
ನಿತ್ಯೇಽನಿತ್ಯೇ ನಿಮಿತ್ತೇ ಮುನಿಗಣನಮಿತೇ ನೂತನೇ ವೈ ಪುರಾಣೇ ।
ಪುಣ್ಯೇ ಪುಣ್ಯಪ್ರವಾಹೇ ಹರಿಹರನಮಿತೇ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧೇ ಸುವರ್ಣೇ
ಮಾತರ್ಮಾತ್ರಾರ್ಧತತ್ವೇ ಮತಿಮತಿ ಮತಿದೇ ಮಾಧವಪ್ರೀತಿಮೋದೇ ॥ ೮ ॥

ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೂಂ ಸ್ವಸ್ವರೂಪೇ ದಹ ದಹ ದುರಿತಂ ಪುಸ್ತಕವ್ಯಗ್ರಹಸ್ತೇ
ಸಂತುಷ್ಟಾಕಾರಚಿತ್ತೇ ಸ್ಮಿತಮುಖಿ ಸುಭಗೇ ಜೃಂಭಿಣಿ ಸ್ತಂಭವಿದ್ಯೇ ।
ಮೋಹೇ ಮುಗ್ಧಪ್ರವಾಹೇ ಕುರು ಮಮ ವಿಮತಿಧ್ವಾಂತವಿಧ್ವಂಸಮೀಡೇ
ಗೀರ್ಗೌರ್ವಾಗ್ಭಾರತಿ ತ್ವಂ ಕವಿವರರಸನಾಸಿದ್ಧಿದೇ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧ್ಯೇ ॥ ೯ ॥

ಸ್ತೌಮಿ ತ್ವಾಂ ತ್ವಾಂ ಚ ವಂದೇ ಮಮ ಖಲು ರಸನಾಂ ನೋ ಕದಾಚಿತ್ತ್ಯಜೇಥಾ
ಮಾ ಮೇ ಬುದ್ಧಿರ್ವಿರುದ್ಧಾ ಭವತು ನ ಚ ಮನೋ ದೇವಿ ಮೇ ಯಾತು ಪಾಪಮ್ ।
ಮಾ ಮೇ ದುಃಖಂ ಕದಾಚಿತ್ಕ್ವಚಿದಪಿ ವಿಷಯೇಽಪ್ಯಸ್ತು ಮೇ ನಾಕುಲತ್ವಂ
ಶಾಸ್ತ್ರೇ ವಾದೇ ಕವಿತ್ವೇ ಪ್ರಸರತು ಮಮ ಧೀರ್ಮಾಸ್ತು ಕುಂಠಾ ಕದಾಪಿ ॥ ೧೦ ॥

ಇತ್ಯೇತೈಃ ಶ್ಲೋಕಮುಖ್ಯೈಃ ಪ್ರತಿದಿನಮುಷಸಿ ಸ್ತೌತಿ ಯೋ ಭಕ್ತಿನಮ್ರೋ
ವಾಣೀ ವಾಚಸ್ಪತೇರಪ್ಯವಿದಿತವಿಭವೋ ವಾಕ್ಪಟುರ್ಮೃಷ್ಟಕಂಠಃ ।
ಸಃ ಸ್ಯಾದಿಷ್ಟಾದ್ಯರ್ಥಲಾಭೈಃ ಸುತಮಿವ ಸತತಂ ಪಾತಿತಂ ಸಾ ಚ ದೇವೀ
ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ತಸ್ಯ ಲೋಕೇ ಪ್ರಭವತಿ ಕವಿತಾ ವಿಘ್ನಮಸ್ತಂ ವ್ರಯಾತಿ ॥ ೧೧ ॥

ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಭವತಿ ಸತತಂ ಚಾಶ್ರುತಗ್ರಂಥಬೋಧಃ
ಕೀರ್ತಿಸ್ರೈಲೋಕ್ಯಮಧ್ಯೇ ನಿವಸತಿ ವದನೇ ಶಾರದಾ ತಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ।
ದೀರ್ಘಾಯುರ್ಲೋಕಪೂಜ್ಯಃ ಸಕಲಗುಣನಿಧಿಃ ಸಂತತಂ ರಾಜಮಾನ್ಯೋ
ವಾಗ್ದೇವ್ಯಾಃ ಸಮ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ತ್ರಿಜಗತಿ ವಿಜಯೀ ಜಾಯತೇ ಸತ್ಸಭಾಸು ॥ ೧೨ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ವ್ರತೀ ಮೌನೀ ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಂ ನಿರಾಮಿಷಃ ।
ಸಾರಸ್ವತೋ ಜನಃ ಪಾಠಾತ್ಸಕೃದಿಷ್ಟಾರ್ಥಲಾಭವಾನ್ ॥ ೧೩ ॥

ಪಕ್ಷದ್ವಯೇ ತ್ರಯೋದಶ್ಯಾಮೇಕವಿಂಶತಿಸಂಖ್ಯಯಾ ।
ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನಃ ಪಠೇದ್ಧೀಮಾಂಧ್ಯಾತ್ವಾ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ಸರ್ವಪಾಪವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸುಭಗೋ ಲೋಕವಿಶ್ರುತಃ ।
ವಾಂಛಿತಂ ಫಲಮಾಪ್ನೋತಿ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ ೧೫ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಣೇತಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಃ ಸ್ತವಂ ಶುಭಮ್ ।
ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಸೋಽಮೃತತ್ವಾಯ ಕಲ್ಪತೇ ॥ ೧೬ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Saraswathi Stotram 2 in SanskritEnglish –  Kannada – TeluguTamil

Sri Saraswathi Stotram 2 in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top