Sri Shakambhari Ashtakam In Odia

॥ Shakambari Ashtakam Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଶାକମ୍ଭର୍ୟଷ୍ଟକମ୍ ॥
ଶକ୍ତିଃ ଶାମ୍ଭଵଵିଶ୍ଵରୂପମହିମା ମାଙ୍ଗଲ୍ୟମୁକ୍ତାମଣି-
ର୍ଘଣ୍ଟା ଶୂଲମସିଂ ଲିପିଂ ଚ ଦଧତୀଂ ଦକ୍ଷୈଶ୍ଚତୁର୍ଭିଃ କରୈଃ ।
ଵାମୈର୍ବାହୁଭିରର୍ଘ୍ୟଶେଷଭରିତଂ ପାତ୍ରଂ ଚ ଶୀର୍ଷଂ ତଥା
ଚକ୍ରଂ ଖେଟକମନ୍ଧକାରିଦୟିତା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମାତା ଶିଵା ॥ ୧ ॥

ଦେଵୀ ଦିଵ୍ୟସରୋଜପାଦୟୁଗଲେ ମଞ୍ଜୁକ୍ଵଣନ୍ନୂପୁରା
ସିଂହାରୂଢକଲେଵରା ଭଗଵତୀ ଵ୍ୟାଘ୍ରାମ୍ବରାଵେଷ୍ଟିତା ।
ଵୈଡୂର୍ୟାଦିମହାର୍ଘରତ୍ନଵିଲସନ୍ନକ୍ଷତ୍ରମାଲୋଜ୍ଜ୍ଵଲା
ଵାଗ୍ଦେଵୀ ଵିଷମେକ୍ଷଣା ଶଶିମୁଖୀ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମାତା ଶିଵା ॥ ୨ ॥

ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ଚ କପାଲିନୀ ସୁୟୁଵତୀ ରୌଦ୍ରୀ ତ୍ରିଶୂଲାନ୍ଵିତା
ନାନା ଦୈତ୍ୟନିବର୍ହିଣୀ ନୃଶରଣା ଶଙ୍ଖାସିଖେଟାୟୁଧା ।
ଭେରୀଶଙ୍ଖକ୍ଷ୍ ମୃଦଙ୍ଗକ୍ଷ୍ ଘୋଷମୁଦିତା ଶୂଲିପ୍ରିୟା ଚେଶ୍ଵରୀ
ମାଣିକ୍ୟାଢ୍ୟକିରୀଟକାନ୍ତଵଦନା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମାତା ଶିଵା ॥ ୩ ॥

ଵନ୍ଦେ ଦେଵି ଭଵାର୍ତିଭଞ୍ଜନକରୀ ଭକ୍ତପ୍ରିୟା ମୋହିନୀ
ମାୟାମୋହମଦାନ୍ଧକାରଶମନୀ ମତ୍ପ୍ରାଣସଞ୍ଜୀଵନୀ ।
ୟନ୍ତ୍ରଂ ମନ୍ତ୍ରଜପୌ ତପୋ ଭଗଵତୀ ମାତା ପିତା ଭ୍ରାତୃକା
ଵିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିଧୃତୀ ଗତିଶ୍ଚ ସକଲତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମାତା ଶିଵା ॥ ୪ ॥

ଶ୍ରୀମାତସ୍ତ୍ରିପୁରେ ତ୍ଵମବ୍ଜନିଲୟା ସ୍ଵର୍ଗାଦିଲୋକାନ୍ତରେ
ପାତାଲେ ଜଲଵାହିନୀ ତ୍ରିପଥଗା ଲୋକତ୍ରୟେ ଶଙ୍କରୀ ।
ତ୍ଵଂ ଚାରାଧକଭାଗ୍ୟସମ୍ପଦଵିନୀ ଶ୍ରୀମୂର୍ଧ୍ନି ଲିଙ୍ଗାଙ୍କିତା
ତ୍ଵାଂ ଵନ୍ଦେ ଭଵଭୀତିଭଞ୍ଜନକରୀଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମାତଃ ଶିଵେ ॥ ୫ ॥

ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗେ ଭଗିନୀଂ ତ୍ରିଲୋକଜନନୀଂ କଲ୍ପାନ୍ତରେ ଡାକିନୀଂ
ଵୀଣାପୁସ୍ତକଧାରିଣୀଂ ଗୁଣମଣିଂ କସ୍ତୂରିକାଲେପନୀମ୍ ।
ନାନାରତ୍ନଵିଭୂଷଣାଂ ତ୍ରିନୟନାଂ ଦିଵ୍ୟାମ୍ବରାଵେଷ୍ଟିତାଂ
ଵନ୍ଦେ ତ୍ଵାଂ ଭଵଭୀତିଭଞ୍ଜନକରୀଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମାତଃ ଶିଵେ ॥ ୬ ॥

ନୈରୃତ୍ୟାଂ ଦିଶି ପତ୍ରତୀର୍ଥମମଲଂ ମୂର୍ତିତ୍ରୟେ ଵାସିନୀଂ
ସାମ୍ମୁଖ୍ୟା ଚ ହରିଦ୍ରତୀର୍ଥମନଘଂ ଵାପ୍ୟାଂ ଚ ତୈଲୋଦକମ୍ ।
ଗଙ୍ଗାଦିତ୍ରୟସଙ୍ଗମେ ସକୁତୁକଂ ପୀତୋଦକେ ପାଵନେ
ତ୍ଵାଂ ଵନ୍ଦେ ଭଵଭୀତିଭଞ୍ଜନକରୀଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମାତଃ ଶିଵେ ॥ ୭ ॥

ଦ୍ଵାରେ ତିଷ୍ଠତି ଵକ୍ରତୁଣ୍ଡଗଣପଃ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ୟ ପାଲସ୍ତତଃ
ଶକ୍ରେଡ୍ୟା ଚ ସରସ୍ଵତୀ ଵହତି ସା ଭକ୍ତିପ୍ରିୟା ଵାହିନୀ ।
ମଧ୍ୟେ ଶ୍ରୀତିଲକାଭିଧଂ ତଵ ଵନଂ ଶାକମ୍ଭରୀ ଚିନ୍ମୟୀ
ତ୍ଵାଂ ଵନ୍ଦେ ଭଵଭୀତିଭଞ୍ଜନକରୀଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମାତଃ ଶିଵେ ॥ ୮ ॥

ଶାକମ୍ଭର୍ୟଷ୍ଟକମିଦଂ ୟଃ ପଠେତ୍ପ୍ରୟତଃ ପୁମାନ୍ ।
ସ ସର୍ଵପାପଵିନିର୍ମୁକ୍ତଃ ସାୟୁଜ୍ୟଂ ପଦମାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୯ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଚ୍ଛଙ୍କରାଚାର୍ୟଵିରଚିତଂ ଶାକମ୍ଭର୍ୟଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Adi Shankaracharya slokam » Shakambhari Ashtakam Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil