Sri Shankaracharya Varyam In Kannada

॥ Sri Shankaracharya Varyam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತವಃ (ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ) ॥
ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂ
ಸರ್ವಲೋಕೈಕವಂದ್ಯಂ ಭಜೇ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರಮ್ ।

ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರೇಽತಿದಕ್ಷಂ
ಯೋಗಿಗೋವಿಂದಪಾದಾಪ್ತಸನ್ಯಾಸದೀಕ್ಷಮ್ ।
ದುರ್ವಾದಿಗರ್ವಾಪನೋದಂ
ಪದ್ಮಪಾದಾದಿಶಿಷ್ಯಾಲಿಸಂಸೇವ್ಯಪಾದಮ್ ॥ ೧ ॥

ಶಂಕಾದ್ರಿದಂಭೋಲಿಲೀಲಂ
ಕಿಂಕರಾಶೇಷಶಿಷ್ಯಾಲಿ ಸಂತ್ರಾಣಶೀಲಮ್ ।
ಬಾಲಾರ್ಕನೀಕಾಶಚೇಲಂ
ಬೋಧಿತಾಶೇಷವೇದಾಂತ ಗೂಢಾರ್ಥಜಾಲಮ್ ॥ ೨ ॥

ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾವಿಭೂಷಂ
ಚಂದ್ರಮೌಲೀಶ್ವರಾರಾಧನಾವಾಪ್ತತೋಷಮ್ ।
ವಿದ್ರಾವಿತಾಶೇಷದೋಷಂ
ಭದ್ರಪೂಗಪ್ರದಂ ಭಕ್ತಲೋಕಸ್ಯ ನಿತ್ಯಮ್ ॥ ೩ ॥

ಪಾಪಾಟವೀಚಿತ್ರಭಾನುಂ
ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಹಾರ್ದಂ ತಮೋ ವಾರಯಂತಮ್ ।
ದ್ವೈಪಾಯನಪ್ರೀತಿಭಾಜಂ
ಸರ್ವತಾಪಾಪಹಾಮೋಘಬೋಧಪ್ರದಂ ತಮ್ ॥ ೪ ॥

ರಾಜಾಧಿರಾಜಾಭಿಪೂಜ್ಯಂ
ರಮ್ಯಶೃಂಗಾದ್ರಿವಾಸೈಕಲೋಲಂ ಯತೀಡ್ಯಮ್ ।
ರಾಕೇಂದುಸಂಕಾಶವಕ್ತ್ರಂ
ರತ್ನಗರ್ಭೇಭವಕ್ತ್ರಾಂಘ್ರಿಪೂಜಾನುರಕ್ತಮ್ ॥ ೫ ॥

ಶ್ರೀಭಾರತೀತೀರ್ಥಗೀತಂ
ಶಂಕರಾರ್ಯಸ್ತವಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಃ ।
ಸೋಽವಾಪ್ನುಯಾತ್ಸರ್ವಮಿಷ್ಟಂ
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಪ್ರಸಾದೇನ ತೂರ್ಣಮ್ ॥ ೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಕೃತ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ತವಃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Shankaracharya Varyam in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil

See Also  Narayaniyam Saptavimsadasakam In Kannada – Narayaneeyam Dasakam 27