Sri Shyamala Panchasathsvara Varna Maalikaa Stotram In Kannada

॥ Sri Shyamala Panchasathsvara Varna Maalikaa Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಲಾಪಂಚಾಶತ್ಸ್ವರ ವರ್ಣಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ವನ್ದೇಹಂ ವನಜೇಕ್ಷಣಾಂ ವಸುಮತೀಂ ವಾಗ್ದೇವಿ ತಾಂ ವೈಷ್ಣವೀಂ
ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಂ ಶಶಾಂಕವದನಾಂ ಶಾತೋದರೀಂ ಶಾಂಕರೀಮ್ ।
ಷಡ್ಬೀಜಾಂ ಸಶಿವಾಂ ಸಮಂಚಿತಪದಾಮಾಧಾರಚಕ್ರೇ ಸ್ಥಿತಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ ॥ ೧ ॥

ಬಾಲಾಂ ಭಾಸ್ಕರಭಾಸಮಪ್ರಭಯುತಾಂ ಭೀಮೇಶ್ವರೀಂ ಭಾರತೀಂ
ಮಾಣಿಕ್ಯಾಂಚಿತಹಾರಿಣೀಮಭಯದಾಂ ಯೋನಿಸ್ಥಿತೇಯಂಪದಾಂ ।
ಹ್ರಾಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಕಮಯೀಂ ರಜಸ್ತಮಹರೀಂ ಲಂಬೀಜಮೋಂಕಾರಿಣೀಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ ॥ ೨ ॥

ಡಂ ಢಂ ಣಂ ತ ಥಮಕ್ಷರೀಂ ತವ ಕಳಾಂತಾದ್ಯಾಕೃತೀತುರ್ಯಗಾಂ
ದಂ ಧಂ ನಂ ನವಕೋಟಿಮೂರ್ತಿಸಹಿತಾಂ ನಾದಂ ಸಬಿಂದೂಕಲಾಂ ।
ಪಂ ಫಂ ಮನ್ತ್ರಫಲಪ್ರದಾಂ ಪ್ರತಿಪದಾಂ ನಾಭೌಸಚಕ್ರೇ ಸ್ಥಿತಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ ॥ ೩ ॥

ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘ ಮಯೀಂ ಗಜಾಸ್ಯಜನನೀಂ ಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಮಾಗಮೀಂ
ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಝಣ ಕ್ವಣಿ ಘಣು ಘಿಣೂ ಝಂಕಾರಪಾದಾಂ ರಮಾಂ ।
ಞಂ ಟಂ ಠಂ ಹೃದಯೇ ಸ್ಥಿತಾಂ ಕಿಣಿಕಿಣೀ ನಾದೌ ಕರೌ ಕಂಕಣಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ ॥ ೪ ॥

ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಇಮಯೀಂ ಇಹೈವ ಸುಖದಾಮೀಕಾರ ಉಊಪಮಾಂ
ಋಂ ೠಂ ಲುಂ ಸಹವರ್ಣಪೀಠನಿಲಯೇ ಲೂಂಕಾರ ಏಂ ಐಂ ಸದಾ ।
ಓಂ ಔಂ ಅನ್ನಮಯೇ ಅಃ ಸ್ತವನುತಾಂ ಮಾನಂದ ಮಾನಂದಿನೀಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ ॥ ೫ ॥

See Also  Sri Kalika Ashtakam In Odia

ಹಂ ಕ್ಷಂ ಬ್ರಹ್ಮಮಯೀಂ ದ್ವಿಪತ್ರಕಮಲಾಂಭ್ರೂಮಧ್ಯಪೀಠೇ ಸ್ಥಿತಾಂ
ಯೀಳಾ ಪಿಂಗಳಮಧ್ಯದೇಶಗಮನಾಮಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಂದಾಯಿನೀಂ ।
ಆರೋಹ ಪ್ರತಿರೋಹಯಂತ್ರಭರಿತಾಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಸುಷುಮ್ನಾ ಕಲಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ ॥ ೬ ॥

ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಮೌನಿಋಷಿಭಿರ್ದೇವೈಸ್ಸದಾ ಧ್ಯಾಯಿನೀಂ
ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನನಿವೇಶಿನೀಂ ತವ ಕಲಾಂ ತಾರಂ ಸಹಸ್ರಾಂಶಕೇ ।
ಖವ್ಯಂ ಖವ್ಯಮಯೀಂ ಖಗೇಶವಿನುತಾಂ ಖಂ ರೂಪಿಮೋಂಕಾರಿಣೀಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ ॥ ೭ ॥

ಚಕ್ರಾಣ್ಯೇ ಸತು ಸಪ್ತಮಂತರಗತೇ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕೇ ತಾಂ ಶ್ರಿಯಂ
ನಾದಂ ಬಿಂದುಕಳಾಮಯೀಂಶ್ಚರಹಿತೇ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ನಿರ್ವ್ಯಾಪಕೇ ।
ನಿರ್ವ್ಯಕ್ತಾಂ ಚ ನಿರಂಜನೀಂ ನಿರವಯಾಂ ಶ್ರೀಯನ್ತ್ರಮಾತ್ರಾಂ ಪರಾಂ
ಚಿದ್ರೂಪಾಂ ಸಕಲೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥವರದಾಂ ಬಾಲಾಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ ॥ ೮ ॥

ಬಾಲಾಮಾಲಮನೋಹರಾಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ವಾಂಛಂತಿ ವಾಚ್ಯಂ ಪಠೇತ್
ವೇದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿವಾದಕಾಲಸಮಯೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸಭಾಮಧ್ಯಮೇ ।
ಪಂಚಾಶತ್ಸ್ವರವರ್ಣಮಾಲಿಕಮಿಯಾಂ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ಸಂಸ್ಥಾ ಪಠೇ-
ದ್ಧರ್ಮಾರ್ಥಾಖಿಲಕಾಮವಿಕ್ಷಿತಕೃಪಾಸ್ಸಿಧ್ಯಂತಿ ಮೋಕ್ಷಂ ತಥಾ ॥ ೯ ॥

ಇತಿ ಶ್ಯಾಮಲಾಪಂಚಾಶತ್ಸ್ವರವರ್ಣಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Shyamala Panchasathsvara Varna Maalikaa Stotram in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil