Sri Siddhi Lakshmi Stotram In Telugu

॥ Sri Siddhi Lakshmi Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ సిద్ధిలక్ష్మీ స్తోత్రం ॥
ఓం అస్య శ్రీసిద్ధిలక్ష్మీస్తోత్రస్య హిరణ్యగర్భ ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందః సిద్ధిలక్ష్మీర్దేవతా మమ సమస్త దుఃఖక్లేశపీడాదారిద్ర్యవినాశార్థం సర్వలక్ష్మీప్రసన్నకరణార్థం మహాకాలీ మహాలక్ష్మీ మహాసరస్వతీ దేవతాప్రీత్యర్థం చ సిద్ధిలక్ష్మీస్తోత్రజపే వినియోగః ।

కరన్యాసః ।
ఓం సిద్ధిలక్ష్మీ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రీం విష్ణుహృదయే తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం క్లీం అమృతానందే మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం శ్రీం దైత్యమాలినీ అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం తం తేజఃప్రకాశినీ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం బ్రాహ్మీ వైష్ణవీ మాహేశ్వరీ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

హృదయాదిన్యాసః ।
ఓం సిద్ధిలక్ష్మీ హృదయాయ నమః ।
ఓం హ్రీం వైష్ణవీ శిరసే స్వాహా ।
ఓం క్లీం అమృతానందే శిఖాయై వషట్ ।
ఓం శ్రీం దైత్యమాలినీ కవచాయ హుమ్ ।
ఓం తం తేజఃప్రకాశినీ నేత్రద్వయాయ వౌషట్ ।
ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం బ్రాహ్మీం వైష్ణవీం అస్త్రాయ ఫట్ ।
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ।

ధ్యానమ్ ।
బ్రాహ్మీం చ వైష్ణవీం భద్రాం షడ్భుజాం చ చతుర్ముఖామ్
త్రినేత్రాం చ త్రిశూలాం చ పద్మచక్రగదాధరామ్ ।
పీతాంబరధరాం దేవీం నానాలంకారభూషితామ్
తేజఃపుంజధరాం శ్రేష్ఠాం ధ్యాయేద్బాలకుమారికామ్ ॥

స్తోత్రమ్ ।
ఓంకారలక్ష్మీరూపేణ విష్ణోర్హృదయమవ్యయమ్ ।
విష్ణుమానందమధ్యస్థం హ్రీంకారబీజరూపిణీ ॥ ౧ ॥

ఓం క్లీం అమృతానందభద్రే సద్య ఆనందదాయినీ ।
ఓం శ్రీం దైత్యభక్షరదాం శక్తిమాలినీ శత్రుమర్దినీ ॥ ౨ ॥

See Also  Brahmadi Deva Krita Mahadeva Stuti In Telugu

తేజఃప్రకాశినీ దేవీ వరదా శుభకారిణీ ।
బ్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ భద్రా కాలికా రక్తశాంభవీ ॥ ౩ ॥

ఆకారబ్రహ్మరూపేణ ఓంకారం విష్ణుమవ్యయమ్ ।
సిద్ధిలక్ష్మి పరాలక్ష్మి లక్ష్యలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ ౪ ॥

సూర్యకోటిప్రతీకాశం చంద్రకోటిసమప్రభమ్ ।
తన్మధ్యే నికరే సూక్ష్మం బ్రహ్మరూపవ్యవస్థితమ్ ॥ ౫ ॥

ఓంకారపరమానందం క్రియతే సుఖసంపదా ।
సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే ॥ ౬ ॥

ప్రథమే త్ర్యంబకా గౌరీ ద్వితీయే వైష్ణవీ తథా ।
తృతీయే కమలా ప్రోక్తా చతుర్థే సురసుందరీ ॥ ౭ ॥

పంచమే విష్ణుపత్నీ చ షష్ఠే చ వైష్ణవీ తథా ।
సప్తమే చ వరారోహా అష్టమే వరదాయినీ ॥ ౮ ॥

నవమే ఖడ్గత్రిశూలా దశమే దేవదేవతా ।
ఏకాదశే సిద్ధిలక్ష్మీర్ద్వాదశే లలితాత్మికా ॥ ౯ ॥

ఏతత్ స్తోత్రం పఠంతస్త్వాం స్తువంతి భువి మానవాః ।
సర్వోపద్రవముక్తాస్తే నాత్ర కార్యా విచారణా ॥ ౧౦ ॥

ఏకమాసం ద్విమాసం వా త్రిమాసం చ చతుర్థకమ్ ।
పంచమాసం చ షణ్మాసం త్రికాలం యః పఠేన్నరః ॥ ౧౧ ॥

బ్రాహ్మణాః క్లేశతో దుఃఖదరిద్రా భయపీడితాః ।
జన్మాంతరసహస్రేషు ముచ్యంతే సర్వక్లేశతః ॥ ౧౨ ॥

అలక్ష్మీర్లభతే లక్ష్మీమపుత్రః పుత్రముత్తమమ్ ।
ధన్యం యశస్యమాయుష్యం వహ్నిచౌరభయేషు చ ॥ ౧౩ ॥

శాకినీభూతవేతాలసర్వవ్యాధినిపాతకే ।
రాజద్వారే మహాఘోరే సంగ్రామే రిపుసంకటే ॥ ౧౪ ॥

సభాస్థానే శ్మశానే చ కారాగేహారిబంధనే ।
అశేషభయసంప్రాప్తౌ సిద్ధిలక్ష్మీం జపేన్నరః ॥ ౧౫ ॥

See Also  Sri Krishna Dvadashanama Stotram In Telugu

ఈశ్వరేణ కృతం స్తోత్రం ప్రాణినాం హితకారణమ్ ।
స్తువంతి బ్రాహ్మణా నిత్యం దారిద్ర్యం న చ వర్ధతే ॥ ౧౬ ॥

యా శ్రీః పద్మవనే కదంబశిఖరే రాజగృహే కుంజరే
శ్వేతే చాశ్వయుతే వృషే చ యుగలే యజ్ఞే చ యూపస్థితే ।
శంఖే దేవకులే నరేంద్రభవనే గంగాతటే గోకులే
సా శ్రీస్తిష్ఠతు సర్వదా మమ గృహే భూయాత్సదా నిశ్చలా ॥

ఇతి శ్రీబ్రహ్మాండపురాణే ఈశ్వరవిష్ణుసంవాదే దారిద్ర్యనాశనం సిద్ధిలక్ష్మీ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Laxmi Stotram » Sri Siddhi Lakshmi Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil