Sri Stuti In Tamil – Sri Mahalakshmi

 ॥ Sri Stuti Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஸ்துதி꞉ ॥
ஶ்ரீமான்வேங்கடனாதா²ர்ய꞉ கவிதார்கிககேஸரீ ।
வேதா³ந்தாசார்யவர்யோ மே ஸன்னித⁴த்தாம் ஸதா³ ஹ்ருதி³ ॥

ஈஶானாம் ஜக³தோ(அ)ஸ்ய வேங்கடபதேர்விஷ்ணோ꞉ பராம் ப்ரேயஸீம்
தத்³வக்ஷ꞉ஸ்த²லனித்யவாஸரஸிகாம் தத்க்ஷாந்திஸம்வர்தி⁴னீம் ।
பத்³மாலங்க்ருத பாணிபல்லவயுகா³ம் பத்³மாஸனஸ்தா²ம் ஶ்ரியம்
வாத்ஸல்யாதி³ கு³ணோஜ்ஜ்வலாம் ப⁴க³வதீம் வந்தே³ ஜக³ன்மாதரம் ॥

மானாதீதப்ரதி²தவிப⁴வாம் மங்க³ளம் மங்க³ளானாம்
வக்ஷ꞉பீடீ²ம் மது⁴விஜயினோ பூ⁴ஷயந்தீம் ஸ்வகாந்த்யா ।
ப்ரத்யக்ஷானுஶ்ரவிகமஹிமப்ரார்தி²னீனாம் ப்ரஜானாம்
ஶ்ரேயோமூர்திம் ஶ்ரியமஶரணஸ்த்வாம் ஶரண்யாம் ப்ரபத்³யே ॥ 1 ॥

ஆவிர்பா⁴வ꞉ கலஶஜலதா⁴வத்⁴வரே வா(அ)பி யஸ்யா꞉
ஸ்தா²னம் யஸ்யா꞉ ஸரஸிஜவனம் விஷ்ணுவக்ஷ꞉ஸ்த²லம் வா ।
பூ⁴மா யஸ்யா பு⁴வனமகி²லம் தே³வி தி³வ்யம் பத³ம் வா
ஸ்தோகப்ரஜ்ஞைரனவதி⁴கு³ணா ஸ்தூயஸே ஸா கத²ம் த்வம் ॥ 2 ॥

ஸ்தோதவ்யத்வம் தி³ஶதி ப⁴வதீ தே³ஹிபி⁴꞉ ஸ்தூயமானா
தாமேவ த்வாமனிதரக³தி꞉ ஸ்தோதுமாஶம்ஸமான꞉ ।
ஸித்³தா⁴ரம்ப⁴꞉ ஸகலபு⁴வனஶ்லாக⁴னீயோ ப⁴வேயம்
ஸேவாபேக்ஷா தவ சரணயோ꞉ ஶ்ரேயஸே கஸ்ய ந ஸ்யாத் ॥ 3 ॥

யத்ஸங்கல்பாத்³ப⁴வதி கமலே யத்ர தே³ஹின்யமீஷாம்
ஜன்மஸ்தே²மப்ரலயரசனா ஜங்க³மாஜங்க³மானாம் ।
தத்கல்யாணம் கிமபி யமினாமேகலக்ஷ்யம் ஸமாதௌ⁴
பூர்ணம் தேஜ꞉ ஸ்பு²ரதி ப⁴வதீபாத³லாக்ஷாரஸாங்கம் ॥ 4 ॥

நிஷ்ப்ரத்யூஹப்ரணயக⁴டிதம் தே³வி நித்யானபாயம்
விஷ்ணுஸ்த்வம் சேத்யனவதி⁴கு³ணம் த்³வந்த்³வமன்யோன்யலக்ஷ்யம் ।
ஶேஷஶ்சித்தம் விமலமனஸாம் மௌலயஶ்ச ஶ்ருதீனாம்
ஸம்பத்³யந்தே விஹரணவிதௌ⁴ யஸ்ய ஶய்யாவிஶேஷா꞉ ॥ 5 ॥

உத்³தே³ஶ்யத்வம் ஜனநி ப⁴ஜதோருஜ்ஜி²தோபாதி⁴க³ந்த⁴ம்
ப்ரத்யக்³ரூபே ஹவிஷி யுவயோரேகஶேஷித்வயோகா³த் ।
பத்³மே பத்யுஸ்தவ ச நிக³மைர்னித்யமன்விஷ்யமாணோ
நாவச்சே²த³ம் ப⁴ஜதி மஹிமா நர்தயன்மானஸம் ந꞉ ॥ 6 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Lakshmi 2 In Odia

பஶ்யந்தீஷு ஶ்ருதிஷு பரித꞉ ஸூரிவ்ருந்தே³ன ஸார்த²ம்
மத்⁴யேக்ருத்ய த்ரிகு³ணப²லகம் நிர்மிதஸ்தா²னபே⁴த³ம் ।
விஶ்வாதீ⁴ஶப்ரணயினீ ஸதா³ விப்⁴ரமத்³யூதவ்ருத்தௌ
ப்³ரஹ்மேஶாத்³யா த³த⁴தி யுவயோரக்ஷஶாரப்ரசாரம் ॥ 7 ॥

அஸ்யேஶானா த்வமஸி ஜக³த꞉ ஸம்ஶ்ரயந்தீ முகுந்த³ம்
லக்ஷ்மீ꞉ பத்³மா ஜலதி⁴தனயா விஷ்ணுபத்னீந்தி³ரேதி ।
யன்னாமானி ஶ்ருதிபரிபணான்யேவமாவர்தயந்தோ
நாவர்தந்தே து³ரிதபவனப்ரேரிதே ஜன்மசக்ரே ॥ 8 ॥

த்வாமேவாஹு꞉ கதிசித³பரே த்வத்ப்ரியம் லோகனாத²ம்
கிம் தைரந்த꞉கலஹமலினை꞉ கிஞ்சிது³த்தீர்ய மக்³னை꞉ ।
த்வத்ஸம்ப்ரீத்யை விஹரதி ஹரௌ ஸம்முகீ²னாம் ஶ்ருதீனாம்
பா⁴வாரூடௌ⁴ ப⁴க³வதி யுவாம் த³ம்பதீ தை³வதம் ந꞉ ॥ 9 ॥

ஆபன்னார்திப்ரஶமனவிதௌ⁴ ப³த்³த⁴தீ³க்ஷஸ்ய விஷ்ணோ-
-ராசக்²யுஸ்த்வாம் ப்ரியஸஹசரீமைகமத்யோபபன்னாம் ।
ப்ராது³ர்பா⁴வைரபி ஸமதனு꞉ ப்ராத்⁴வமன்வீயஸே த்வம்
தூ³ரோத்க்ஷிப்தைரிவ மது⁴ரதா து³க்³த⁴ராஶேஸ்தரங்கை³꞉ ॥ 10 ॥

த⁴த்தே ஶோபா⁴ம் ஹரிமரகதே தாவகீ மூர்திராத்³யா
தன்வீ துங்க³ஸ்தனப⁴ரனதா தப்தஜாம்பூ³னதா³பா⁴ ।
யஸ்யாம் க³ச்ச²ந்த்யுத³யவிலயைர்னித்யமானந்த³ஸிந்தா⁴-
விச்சா²வேகோ³ல்லஸிதலஹரீவிப்⁴ரமம் வ்யக்தயஸ்தே ॥ 11 ॥

ஆஸம்ஸாரம் விததமகி²லம் வாங்மயம் யத்³விபூ⁴தி-
-ர்யத்³ப்⁴ரூப⁴ங்கா³த்குஸுமத⁴னுஷ꞉ கிங்கரோ மேருத⁴ன்வா ।
யஸ்யாம் நித்யம் நயனஶதகைரேகலக்ஷ்யோ மஹேந்த்³ர꞉
பத்³மே தாஸாம் பரிணதிரஸௌ பா⁴வலேஶைஸ்த்வதீ³யை꞉ ॥ 12 ॥

அக்³ரே ப⁴ர்து꞉ ஸரஸிஜமயே ப⁴த்³ரபீடே² நிஷண்ணா-
-மம்போ⁴ராஶேரதி⁴க³தஸுதா⁴ஸம்ப்லவாது³த்தி²தாம் த்வாம் ।
புஷ்பாஸாரஸ்த²கி³தபு⁴வனை꞉ புஷ்கலாவர்தகாத்³யை꞉
க்லுப்தாரம்பா⁴꞉ கனககலஶைரப்⁴யஷிஞ்சன்க³ஜேந்த்³ரா꞉ ॥ 13 ॥

ஆலோக்ய த்வாமம்ருதஸஹஜே விஷ்ணுவக்ஷ꞉ஸ்த²லஸ்தா²ம்
ஶாபாக்ராந்தா꞉ ஶரணமக³மன்ஸாவரோதா⁴꞉ ஸுரேந்த்³ரா꞉ ।
லப்³த்⁴வா பூ⁴யஸ்த்ரிபு⁴வனமித³ம் லக்ஷிதம் த்வத்கடாக்ஷை꞉
ஸர்வாகாரஸ்தி²ரஸமுத³யாம் ஸம்பத³ம் நிர்விஶந்தி ॥ 14 ॥

ஆர்தத்ராணவ்ரதிபி⁴ரம்ருதாஸாரனீலாம்பு³வாஹை-
-ரம்போ⁴ஜானாமுஷஸி மிஷதாமந்தரங்கை³ரபாங்கை³꞉ ।
யஸ்யாம் யஸ்யாம் தி³ஶி விஹரதே தே³வி த்³ருஷ்டிஸ்த்வதீ³யா
தஸ்யாம் தஸ்யாமஹமஹமிகாம் தன்வதே ஸம்பதோ³கா⁴꞉ ॥ 15 ॥

See Also  Kaivalyashtakam In Tamil

யோகா³ரம்ப⁴த்வரிதமனஸோ யுஷ்மதை³காந்த்யயுக்தம் த⁴ர்மம்
ப்ராப்தும் ப்ரத²மமிஹ யே தா⁴ரயந்தே(அ)த⁴னா யாம் ॥
தேஷாம் பூ⁴மேர்த⁴னபதிக்³ருஹாத³ம்ப³ராத³ம்பு³தே⁴ர்வா
தா⁴ரா நிர்யாந்த்யதி⁴கமதி⁴கம் வாஞ்சி²தானாம் வஸூனாம் ॥ 16 ॥

ஶ்ரேயஸ்காமா꞉ கமலனிலயே சித்ரமாம்னாயவாசாம்
சூடா³பீட³ம் தவ பத³யுக³ம் சேதஸா தா⁴ரயந்த꞉ ।
ச²த்ரச்சா²யாஸுப⁴க³ஶிரஸஶ்சாமரஸ்மேரபார்ஶ்வா꞉
ஶ்லாகா⁴ஶப்³த³ஶ்ரவணமுதி³தா꞉ ஸ்ரக்³விண꞉ ஸஞ்சரந்தி ॥ 17 ॥

ஊரீகர்தும் குஶலமகி²லம் ஜேதுமாதீ³னராதீன்
தூ³ரீகர்தும் து³ரிதனிவஹம் த்யக்துமாத்³யாமவித்³யாம் ।
அம்ப³ ஸ்தம்பா³வதி⁴கஜனநக்³ராமஸீமாந்தரேகா²-
-மாலம்ப³ந்தே விமலமனஸோ விஷ்ணுகாந்தே த³யாம் தே ॥ 18 ॥

ஜாதாகாங்க்ஷா ஜனநி யுவயோரேகஸேவாதி⁴காரே
மாயாலீட⁴ம் விப⁴வமகி²லம் மன்யமானாஸ்த்ருணாய ।
ப்ரீத்யை விஷ்ணோஸ்தவ ச க்ருதின꞉ ப்ரீதிமந்தோ ப⁴ஜந்தே
வேலாப⁴ங்க³ப்ரஶமனப²லம் வைதி³கம் த⁴ர்மஸேதும் ॥ 19 ॥

ஸேவே தே³வி த்ரித³ஶமஹிலாமௌளிமாலார்சிதம் தே
ஸித்³தி⁴க்ஷேத்ரம் ஶமிதவிபதா³ம் ஸம்பதா³ம் பாத³பத்³மம் ।
யஸ்மின்னீஷன்னமிதஶிரஸோ யாபயித்வா ஶரீரம்
வர்திஷ்யந்தே விதமஸி பதே³ வாஸுதே³வஸ்ய த⁴ன்யா꞉ ॥ 20 ॥

ஸானுப்ராஸப்ரகடிதத³யை꞉ ஸாந்த்³ரவாத்ஸல்யதி³க்³தை⁴-
-ரம்ப³ ஸ்னிக்³தை⁴ரம்ருதலஹரீலப்³த⁴ஸப்³ரஹ்மசர்யை꞉ ।
க⁴ர்மே தாபத்ரயவிரசிதே கா³ட⁴தப்தம் க்ஷணம் மா-
-மாகிஞ்சன்யக்³லபிதமனகை⁴ராத்³ரியேதா²꞉ கடாக்ஷை꞉ ॥ 21 ॥

ஸம்பத்³யந்தே ப⁴வப⁴யதமீபா⁴னவஸ்த்வத்ப்ரஸாதா³-
-த்³பா⁴வா꞉ ஸர்வே ப⁴க³வதி ஹரௌ ப⁴க்திமுத்³வேலயந்த꞉ ।
யாசே கிம் த்வாமஹமதிப⁴யஶ்ஶீதலோதா³ரஶீலா-
-ந்பூ⁴யோ பூ⁴யோ தி³ஶஸி மஹதாம் மங்க³ளானாம் ப்ரப³ந்தா⁴ன் ॥ 22 ॥

மாதா தே³வி த்வமஸி ப⁴க³வான்வாஸுதே³வ꞉ பிதா மே
ஜாத꞉ ஸோ(அ)ஹம் ஜனநி யுவயோரேகலக்ஷ்யம் த³யாயா꞉ ।
த³த்தோ யுஷ்மத்பரிஜனதயா தே³ஶிகைரப்யதஸ்த்வம்
கிம் தே பூ⁴ய꞉ ப்ரியமிதி கில ஸ்மேரவக்ரா விபா⁴ஸி ॥ 23 ॥

See Also  Sri Vittala Kavacham In Tamil

கல்யாணானாமவிகலனிதி⁴꞉ கா(அ)பி காருண்யஸீமா
நித்யாமோதா³ நிக³மவசஸாம் மௌளிமந்தா³ரமாலா ।
ஸம்பத்³தி³வ்ய꞉ மது⁴விஜயின꞉ ஸன்னித⁴த்தாம் ஸதா³ மே
ஸைஷா தே³வீ ஸகலபு⁴வனப்ரார்த²னாகாமதே⁴னு꞉ ॥ 24 ॥

உபசிதகு³ருப⁴க்தேருத்தி²தம் வேங்கடேஶாத்-
-கலிகலுஷனிவ்ருத்த்யை கல்ப்யமானம் ப்ரஜானாம் ।
ஸரஸிஜனிலயாயா꞉ ஸ்தோத்ரமேதத்பட²ந்த꞉
ஸகலகுஶலஸீமா ஸார்வபௌ⁴மா ப⁴வந்தி ॥ 25 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³வேதா³ந்ததே³ஶிகவிரசிதா ஶ்ரீஸ்துதி꞉ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Mahalakshmi Stotra Sri Stuti Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Telugu