Sri Subrahmanya Stotram In English

॥ Sri Subrahmanya Stotram English Lyrics ॥

॥ śrī subrahmanya stōtram ॥
adityavisnuvighnēśarudrabrahmamarudganaḥ ।
lōkapalaḥ sarvadēvaḥ caracaramidaṁ jagat ॥ 1 ॥

sarvaṁ tvamēva brahmaiva ajamaksaramadvayam ।
apramēyaṁ mahaśantaṁ acalaṁ nirvikarakam ॥ 2 ॥

niralambaṁ nirabhasaṁ sattamatramagōcaram ।
ēvaṁ tvaṁ mēdhaya buddhya sada paśyanti sūrayaḥ ॥ 3 ॥

ēvamajñanagadhandhatamōpahatacētasaḥ ।
na paśyanti tatha mūdhaḥ sada durgati hētavē ॥ 4 ॥

visnvadīni svarūpani līlalōkavidambanam ।
kartumudyamya rūpani vividhani bhavanti ca ॥ 5 ॥

tattaduktaḥ kathaḥ samyak nityasadgatipraptayē ।
bhaktya śrutva pathitva ca dr̥stya sampūjya śraddhaya ॥ 6 ॥

sarvankamanavapnōti bhavadaradhanatkhalu ।
mama pūjamanugrahya suprasīda bhavanagha ॥ 7 ॥

capalaṁ manmathavaśamamaryadamasūyakam ।
vañcakaṁ duḥkhajanakaṁ papisthaṁ pahi maṁ prabhō ॥ 8 ॥

subrahmanyastōtramidaṁ yē pathanti dvijōttamaḥ ।
tē sarvē muktimayanti subrahmanya prasadataḥ ॥ 9 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subrahmanya Stotram Lyrics in Sanskrit » Kannada » Telugu » Tamil

See Also  Idigo Bhadradri In English – Sri Ramadasu Keerthanalu