Sri Surya Ashtottara Shatanama Stotra By Vishvakarma In Telugu

॥ Vishvakarma’s Surya Ashtottara Shatanama Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ నరసింహపురాణే సూర్యాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రం విశ్వకర్మకృత ॥

భరద్వాజ ఉవాచ —
యైః స్తుతో నామభిస్తేన సవితా విశ్వకర్మణా ।
తాన్యహం శ్రోతుమిచ్ఛామి వద సూత వివస్వతః ॥ ౧ ॥

సూత ఉవాచ —
తాని మే శృణు నామాని యైః స్తుతో విశ్వకర్మణా ।
సవితా తాని వక్ష్యామి సర్వపాపహరాణి తే ॥ ౨ ॥

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్ ।
తిమిరోన్మథనః శమ్భుస్త్వష్టా మార్తణ్డ ఆశుగః ॥ ౩ ॥

హిరణ్యగర్భః కపిలస్తపనో భాస్కరో రవిః ।
అగ్నిగర్భోఽదితేః పుత్రః శమ్భుస్తిమిరనాశనః ॥ ౪ ॥

అంశుమానంశుమాలీ చ తమోఘ్నస్తేజసాం నిధిః ।
ఆతపీ మణ్డలీ మృత్యుః కపిలః సర్వతాపనః ॥ ౫ ॥

హరిర్విశ్వో మహాతేజాః సర్వరత్నప్రభాకరః ।
అంశుమాలీ తిమిరహా ఋగ్యజుస్సామభావితః ॥ ౬ ॥

ప్రాణావిష్కరణో మిత్రః సుప్రదీపో మనోజవః ।
యజ్ఞేశో గోపతిః శ్రీమాన్ భూతజ్ఞః క్లేశనాశనః ॥ ౭ ॥

అమిత్రహా శివో హంసో నాయకః ప్రియదర్శనః ।
శుద్ధో విరోచనః కేశీ సహస్రాంశుః ప్రతర్దనః ॥ ౮ ॥

ధర్మరశ్మిః పతంగశ్చ విశాలో విశ్వసంస్తుతః ।
దుర్విజ్ఞేయగతిః శూరస్తేజోరాశిర్మహాయశాః ॥ ౯ ॥

భ్రాజిష్ణుర్జ్యోతిషామీశో విజిష్ణుర్విశ్వభావనః ।
ప్రభవిష్ణుః ప్రకాశాత్మా జ్ఞానరాశిః ప్రభాకరః ॥ ౧౦ ॥

ఆదిత్యో విశ్వదృగ్ యజ్ఞకర్తా నేతా యశస్కరః ।
విమలో వీర్యవానీశో యోగజ్ఞో యోగభావనః ॥ ౧౧ ॥

See Also  Varahi Sahasranamavali In Telugu – Goddess Varahi Stotram

అమృతాత్మా శివో నిత్యో వరేణ్యో వరదః ప్రభుః ।
ధనదః ప్రాణదః శ్రేష్ఠః కామదః కామరూపధృక్ ॥ ౧౨ ॥

తరణిః శాశ్వతః శాస్తా శాస్త్రజ్ఞస్తపనః శయః ।
వేదగర్భో విభుర్వీరః శాన్తః సావిత్రివల్లభః ॥ ౧౩ ॥

ధ్యేయో విశ్వేశ్వరో భర్తా లోకనాథో మహేశ్వరః ।
మహేన్ద్రో వరుణో ధాతా విష్ణురగ్నిర్దివాకరః ॥ ౧౪ ॥

ఏతైస్తు నామభిః సూర్యః స్తుతస్తేన మహాత్మనా ।
ఉవాచ విశ్వకర్మాణం ప్రసన్నో భగవాన్ రవిః ॥ ౧౫ ॥

భ్రమిమారోప్య మామత్ర మణ్డలం మమ శాతయ ।
త్వత్బుద్ధిస్థం మయా జ్ఞాతమేవమౌష్ణ్యం శమం వ్రజేత్ ॥ ౧౬ ॥

ఇత్యుక్తో విశ్వకర్మా చ తథా స కృతవాన్ ద్విజ ।
శాన్తోష్ణః సవితా తస్య దుహితుర్విశ్వకర్మణః ॥ ౧౭ ॥

సంజ్ఞాయాశ్చాభవద్విప్ర భానుస్త్వష్టారమబ్రవీత్ ।
త్వయా యస్మాత్ స్తుతోఽహం వై నామ్నామష్టశతేన చ ॥ ౧౮ ॥

వరం వృణీష్వ తస్మాత్ త్వం వరదోఽహం తవానఘ ।
ఇత్యుక్తో భానునా సోఽథ విశ్వకర్మాబ్రవీదిదమ్ ॥ ౧౯ ॥

వరదో యది మే దేవ వరమేతం ప్రయచ్ఛ మే ।
ఏతైస్తు నామభిర్యస్త్వాం నరః స్తోష్యతి నిత్యశః ॥ ౨౦ ॥

తస్య పాపక్షయం దేవ కురు భక్తస్య భాస్కర ॥ ౨౧ ॥

తేనైవముక్తో దినకృత్ తథేతి
త్వష్టారముక్త్వా విరరామ భాస్కరః ।
సంజ్ఞాం విశఙ్కాం రవిమణ్డలస్థితాం
కృత్వా జగామాథ రవిం ప్రసాద్య ॥ ౨౨ ॥

See Also  Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram 4 In Gujarati

ఇతి శ్రీనరసింహపురాణే ఏకోనవింశోఽధ్యాయః ॥ ౧౯ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Navagraha Slokam » Sri Surya Ashtottara Shatanama Stotra by Vishvakarma Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil