Sri Surya Ashtottarashata Namavali By Vishvakarma In Kannada

॥ Vishvakarma’s Surya Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

॥ ನರಸಿಂಹಪುರಾಣೇ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಕೃತಾ ॥
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸವಿತ್ರೇ । ಸೂರ್ಯಾಯ । ಖಗಾಯ । ಪೂಷ್ಣೇ । ಗಭಸ್ತಿಮತೇ ।
ತಿಮಿರೋನ್ಮಥನಾಯ । ಶಮ್ಭವೇ । ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ । ಮಾರ್ತಂಡಾಯ । ಆಶುಗಾಯ ।
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾಯ । ಕಪಿಲಾಯ । ತಪನಾಯ । ಭಾಸ್ಕರಾಯ । ರವಯೇ । ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ ।
ಅದಿತೇಃ ಪುತ್ರಾಯ । ಶಮ್ಭವೇ । ತಿಮಿರನಾಶನಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಅಂಶುಮತೇ ನಮಃ । ಅಂಶುಮಾಲಿನೇ । ತಮೋಘ್ನಾಯ । ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಯೇ ।
ಆತಪಿನೇ । ಮಂಡಲಿನೇ । ಮೃತ್ಯವೇ । ಕಪಿಲಾಯ । ಸರ್ವತಾಪನಾಯ । ಹರಯೇ ।
ವಿಶ್ವಾಯ । ಮಹಾತೇಜಸೇ । ಸರ್ವರತ್ನಪ್ರಭಾಕರಾಯ । ಅಂಶುಮಾಲಿನೇ । ತಿಮಿರಘ್ನೇ ।
ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಭಾವಿತಾಯ । ಪ್ರಾಣಾವಿಷ್ಕರಣಾಯ । ಮಿತ್ರಾಯ । ಸುಪ್ರದೀಪಾಯ ।
ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಯಜ್ಞೇಶಾಯ ನಮಃ । ಗೋಪತಯೇ । ಶ್ರೀಮತೇ । ಭೂತಜ್ಞಾಯ । ಕ್ಲೇಶನಾಶನಾಯ ।
ಅಮಿತ್ರಘ್ನೇ । ಶಿವಾಯ । ಹಂಸಾಯ । ನಾಯಕಾಯ । ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ । ಶುದ್ಧಾಯ ।
ವಿರೋಚನಾಯ । ಕೇಶಿನೇ । ಸಹಸ್ರಾಂಶವೇ । ಪ್ರತರ್ದನಾಯ । ಧರ್ಮರಶ್ಮಯೇ ।
ಪತಂಗಾಯ । ವಿಶಾಲಾಯ । ವಿಶ್ವಸಂಸ್ತುತಾಯ । ದುರ್ವಿಜ್ಞೇಯಗತಯೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

See Also  Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 1 In Malayalam

ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ । ತೇಜೋರಾಶಯೇ । ಮಹಾಯಶಸೇ । ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ ।
ಜ್ಯೋತಿಷಾಮೀಶಾಯ । ವಿಷ್ಣವೇ । ಜಿಷ್ಣವೇ । ವಿಶ್ವಭಾವನಾಯ । ಪ್ರಭವಿಷ್ಣವೇ ।
ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ । ಜ್ಞಾನರಾಶಯೇ । ಪ್ರಭಾಕರಾಯ । ಆದಿತ್ಯಾಯ । ವಿಶ್ವದೃಶೇ ।
ಯಜ್ಞಕರ್ತ್ರೇ । ನೇತ್ರೇ । ಯಶಸ್ಕರಾಯ । ವಿಮಲಾಯ । ವೀರ್ಯವತೇ । ಈಶಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಯೋಗಜ್ಞಾಯ ನಮಃ । ಯೋಗಭಾವನಾಯ । ಅಮೃತಾತ್ಮನೇ । ಶಿವಾಯ । ನಿತ್ಯಾಯ ।
ವರೇಣ್ಯಾಯ । ವರದಾಯ । ಪ್ರಭವೇ । ಧನದಾಯ । ಪ್ರಾಣದಾಯ । ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಕಾಮದಾಯ । ಕಾಮರೂಪಧೃಕೇ । ತರಣಯೇ । ಶಾಶ್ವತಾಯ । ಶಾಸ್ತ್ರೇ ।
ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ । ತಪನಾಯ । ಶಯಾಯ । ವೇದಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ । ವೀರಾಯ । ಶಾನ್ತಾಯ । ಸಾವಿತ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ । ಧ್ಯೇಯಾಯ ।
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ಭರ್ತ್ರೇ । ಲೋಕನಾಥಾಯ । ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಮಹೇನ್ದ್ರಾಯ ।
ವರುಣಾಯ । ಧಾತ್ರೇ । ವಿಷ್ಣವೇ । ಅಗ್ನಯೇ । ದಿವಾಕರಾಯ ನಮಃ ॥ 115 ॥

ಇತಿ ನರಸಿಂಹಪುರಾಣೇ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ವಿಶ್ವಕರ್ಮಕೃತಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Navagraha Slokam » Sri Surya Ashtottarashata Namavali by Vishvakarma Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

See Also  1008 Names Of Sri Krishna In Kannada