Surya Bhagwan Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Sri Suryashtottara Shatanama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஸூர்யாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
வைஶம்பாயந உவாச ।
ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ ராஜந் ஶுசிர்பூ⁴த்வா ஸமாஹித: ।
க்ஷணம் ச குரு ராஜேந்த்³ர கு³ஹ்யம் வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம் ॥ 1 ॥

தௌ⁴ம்யேந து யதா² ப்ரோக்தம் பார்தா²ய ஸுமஹாத்மநே ।
நாம்நாமஷ்டோத்தரம் புண்யம் ஶதம் தச்ச்²ருʼணு பூ⁴பதே ॥ 2 ॥

ஸூர்யோঽர்யமா ப⁴க³ஸ்த்வஷ்டா பூஷார்க: ஸவிதா ரவி: ।
க³ப⁴ஸ்திமாநஜ: காலோ ம்ருʼத்யுர்தா⁴தா ப்ரபா⁴கர: ॥ 3 ॥

ப்ருʼதி²வ்யாபஶ்ச தேஜஶ்ச க²ம் வாயுஶ்ச பராயணம் ।
ஸோமோ ப்³ருʼஹஸ்பதி: ஶுக்ரோ பு³தோ⁴ঽங்கா³ரக ஏவ ச ॥ 4 ॥

இந்த்³ரோ விவஸ்வாந்தீ³ப்தாம்ஶு: ஶுசி: ஶௌரி: ஶநைஶ்சர: ।
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச ஸ்கந்தோ³ வைஶ்ரவணோ யம: ॥ 5 ॥

வைத்³யுதோ ஜாட²ரஶ்சாக்³நிரைந்த⁴நஸ்தேஜஸாம் பதி: ।
த⁴ர்மத்⁴வஜோ வேத³கர்தா வேதா³ங்கோ³ வேத³வாஹந: ॥ 6 ॥

க்ருʼதம் த்ரேதா த்³வாபரஶ்ச கலி: ஸர்வாமராஶ்ரய: ।
கலா காஷ்டா² முஹுர்தாஶ்ச பக்ஷா மாஸா ருʼதுஸ்ததா² ॥ 7 ॥

ஸம்வத்ஸரகரோঽஶ்வத்த:² காலசக்ரோ விபா⁴வஸு: ।
புருஷ: ஶாஶ்வதோ யோகீ³ வ்யக்தாவ்யக்த: ஸநாதந: ॥ 8 ॥

லோகாத்⁴யக்ஷ: ப்ரஜாத்⁴யக்ஷோ விஶ்வகர்மா தமோநுத:³ । காலாத்⁴யக்ஷ:
வருண: ஸாக³ரோம்ঽஶுஶ்ச ஜீமூதோ ஜீவநோঽரிஹா ॥ 9 ॥

பூ⁴தாஶ்ரயோ பூ⁴தபதி: ஸர்வலோகநமஸ்க்ருʼத: ।
ஸ்ரஷ்டா ஸம்வர்தகோ வஹ்நி: ஸர்வஸ்யாதி³ரலோலுப: ॥ 10 ॥

அநந்த: கபிலோ பா⁴நு: காமத:³ ஸர்வதோமுக:² ।
ஜயோ விஶாலோ வரத:³ ஸர்வதா⁴துநிஷேசிதா ॥ 11 ॥ ஸர்வபூ⁴தநிஷேவித:
மந: ஸுபர்ணோ பூ⁴தாதி:³ ஶீக்⁴ரக:³ ப்ராணதா⁴ரண: ॥

See Also  Sri Venkateshwara Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit

த⁴ந்வந்தரிர்தூ⁴மகேதுராதி³தே³வோঽதி³தே: ஸுத: ॥ 12 ॥

த்³வாத³ஶாத்மாரவிந்தா³க்ஷ: பிதா மாதா பிதாமஹ: ।
ஸ்வர்க³த்³வாரம் ப்ரஜாத்³வாரம் மோக்ஷத்³வாரம் த்ரிவிஷ்டபம் ॥ 13 ॥

தே³ஹகர்தா ப்ரஶாந்தாத்மா விஶ்வாத்மா விஶ்வதோமுக:² ।
சராசராத்மா ஸூக்ஷ்மாத்மா மைத்ரேண வபுஷாந்வித: ॥ 14 ॥

ஏதத்³வை கீர்தநீயஸ்ய ஸூர்யஸ்யைவ மஹாத்மந: । ஸூர்யஸ்யாமிததேஜஸ:
நாம்நாமஷ்டஶதம் புண்யம் ஶக்ரேணோக்தம் மஹாத்மநா ॥ 15 ॥ ப்ரோக்தமேதத்ஸ்வ்யம்பு⁴வா
ஶக்ராச்ச நாரத:³ ப்ராப்தோ தௌ⁴ம்யஶ்ச தத³நந்தரம் ।
தௌ⁴ம்யாத்³யுதி⁴ஷ்டி²ர: ப்ராப்ய ஸர்வாந்காமாநவாப்தவாந் ॥ 16 ॥

ஸுரபித்ருʼக³ணயக்ஷஸேவிதம் ஹ்யஸுரநிஶாசரஸித்³த⁴வந்தி³தம் ।
வரகநகஹுதாஶநப்ரப⁴ம் த்வமபி மநஸ்யபி⁴தே⁴ஹி பா⁴ஸ்கரம் ॥ 17 ॥

ஸூர்யோத³யே யஸ்து ஸமாஹித: படே²த்ஸ புத்ரலாப⁴ம் த⁴நரத்நஸஞ்சயாந் ।
லபே⁴த ஜாதிஸ்மரதாம் ஸதா³ நர: ஸ்ம்ருʼதிம் ச மேதா⁴ம் ச ஸ விந்த³தே பராம் ॥ 18 ॥

இமம் ஸ்தவம் தே³வவரஸ்ய யோ நர: ப்ரகீர்தயேச்சு²சிஸுமநா: ஸமாஹித: ।
விமுச்யதே ஶோகத³வாக்³நிஸாக³ரால்லபே⁴த காமாந்மநஸா யதே²ப்ஸிதாந் ॥ 19 ॥

॥ இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே யுதி⁴ஷ்டி²ரதௌ⁴ம்யஸம்வாதே³
ஆரண்யகபர்வணி ஶ்ரீஸூர்யாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Navagraha Slokam » Sri Surya Bhagwan Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu