Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮಹಾಯೋಗೀ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನಗರೋದ್ಧರ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಮಹೋದಧಿಃ ॥ ೧ ॥

ರಾಮಾಯಣಮಹಾಸಪ್ತಕೋಟಿಮಂತ್ರಪ್ರಕಾಶಕಃ ।
ಶ್ರೀದೇವೀಕರುಣಾಪೂರ್ಣಃ ಪರಿಪೂರ್ಣಮನೋರಥಃ ॥ ೨ ॥

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಪ್ರಕಲ್ಪಕಃ ।
ವೇದತ್ರಯೋಲ್ಲಸದ್ಭಾಷ್ಯಕರ್ತಾ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಕೋವಿದಃ ॥ ೩ ॥

ಭಗವತ್ಪಾದನಿರ್ಣೀತಸಿದ್ಧಾನ್ತಸ್ಥಾಪನಪ್ರಭುಃ ।
ವರ್ಣಾಶ್ರಮವ್ಯವಸ್ಥಾತಾ ನಿಗಮಾಗಮಸಾರವಿತ್ ॥ ೪ ॥

ಶ್ರೀಮತ್ಕರ್ಣಾಟರಾಜ್ಯಶ್ರೀಸಂಪತ್ಸಿಂಹಾಸನಪ್ರದಃ ।
ಶ್ರೀಮದ್ಬುಕ್ಕಮಹೀಪಾಲರಾಜ್ಯಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕೃತ್ ॥ ೫ ॥

ಆಚಾರ್ಯಕೃತಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರನ್ಥವೃತ್ತಿಪ್ರಕಲ್ಪಕಃ ।
ಸಕಲೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯದೀಪಿಕಾದಿಪ್ರಕಾಶಕೃತ್ ॥ ೬ ॥

ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಾಬ್ಧಿಮನ್ಥರಃ ।
ವಿದ್ವನ್ಮಣಿಶಿರಶ್ಶ್ಲಾಘ್ಯಬಹುಗ್ರನ್ಥವಿಧಾಯಕಃ ॥ ೭ ॥

ಸಾರಸ್ವತಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಸಾರಾಸಾರವಿಚಕ್ಷಣಃ ।
ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಸದಾಚಾರಸಂಸ್ಥಾಪನಧುರನ್ಧರಃ ॥ ೮ ॥

ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಬಹಿರ್ಭೂತದುರ್ಮತಾಂಬೋಧಿಶೋಷಕಃ ।
ದುರ್ವಾದಿಗರ್ವದಾವಾಗ್ನಿಃ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷೇಭಕೇಸರೀ ॥ ೯ ॥

ಯಶೋಜೈವಾತೃಕಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪ್ರಕಾಶಿತದಿಗನ್ತರಃ ।
ಅಷ್ಟಾಙ್ಗಯೋಗನಿಷ್ಣಾತಸ್ಸಾಙ್ಖ್ಯಯೋಗವಿಶಾರದಃ ॥ ೧೦ ॥

ರಾಜಾಧಿರಾಜಸಂದೋಹಪೂಜ್ಯಮಾನಪದಾಂಬುಜಃ ।
ಮಹಾವೈಭವಸಮ್ಪನ್ನ ಔದಾರ್ಯಶ್ರೀನಿವಾಸಭೂಃ ॥ ೧೧ ॥

ತಿರ್ಯಗಾನ್ದೋಲಿಕಾಮುಖ್ಯಸಮಸ್ತಬಿರುದಾರ್ಜಕಃ ।
ಮಹಾಭೋಗೀ ಮಹಾಯೋಗೀ ವೈರಾಗ್ಯಪ್ರಥಮಾಶ್ರಯಃ ॥ ೧೨ ॥

ಶ್ರೀಮಾನ್ಪರಮಹಂಸಾದಿಸದ್ಗುರುಃ ಕರುಣಾನಿಧಿಃ ।
ತಪಃಪ್ರಭಾವನಿರ್ಧೂತದುರ್ವಾರಕಲಿವೈಭವಃ ॥ ೧೩ ॥

ನಿರಂತರಶಿವಧ್ಯಾನಶೋಷಿತಾಖಿಲಕಲ್ಮಷಃ ।
ನಿರ್ಜಿತಾರಾತಿಷಡ್ವರ್ಗೋ ದಾರಿದ್ರ್ಯೋನ್ಮೂಲನಕ್ಷಮಃ ॥ ೧೪ ॥

ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಸ್ಸತ್ಯವಾದೀ ಸತ್ಯಸನ್ಧೋ ದೃಢವ್ರತಃ ।
ಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ಸುಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಸ್ಸರ್ವಭೂತಹಿತೋತ್ಸುಕಃ ॥ ೧೫ ॥

ಕೃತಕೃತ್ಯೋ ಧರ್ಮಶೀಲೋ ದಾಂತೋ ಲೋಭವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಮಹಾಮನಾಃ ॥ ೧೬ ॥

ತಪೋರಾಶಿರ್ಜ್ಞಾನರಾಶಿಃ ಕಳ್ಯಾಣಗುಣವರಿಧಿಃ ।
ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಸಮುದ್ಧರ್ತಾ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಳಿಶಿರೋಮಣಿಃ ॥ ೧೭ ॥

ಶುದ್ಧಸತ್ತ್ವಮಯೋಧೀರೋ ದೇಶಕಾಲವಿಭಾಗವಿತ್ ।
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಜ್ಞಾನನಿಧಿರ್ಭೂತಭಾವ್ಯರ್ಥಕೋವಿದಃ ॥ ೧೮ ॥

ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗಜ್ಞಸ್ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದೀಕ್ಷಿತಃ ।
ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೈಕದಣ್ಡಾಢ್ಯಃ ಕೌಸುಂಭವಸನೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ ೧೯ ॥

See Also  Jambunatha Ashtakam In Kannada

ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಧಾರೀ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತದೇಹವಾನ್ ।
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಲಸದ್ಧಸ್ತಸ್ತ್ರಿಪುಣ್ಡ್ರಾಙ್ಕಿತಮಸ್ತಕಃ ॥ ೨೦ ॥

ಧರಾಸುರತಪಸ್ಸಮ್ಪತ್ಫಲಂ ಶುಭಮಹೋದಯಃ ।
ಚನ್ದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರಶ್ರೀಮತ್ಪಾದಪದ್ಮಾರ್ಚನೋತ್ಸುಕಃ ॥ ೨೧ ॥

ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಯೋಗೀನ್ದ್ರಚರಣಾಸಕ್ತಮಾನಸಃ ।
ರತ್ನಗರ್ಭಗಣೇಶಾನಪ್ರಪೂಜನಪರಾಯಣಃ ॥ ೨೨ ॥

ಶಾರದಾಂಬಾದಿವ್ಯಪೀಠಸಪರ್ಯಾತತ್ಪರಾಶಯಃ ।
ಅವ್ಯಾಜಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರಜ್ಞಾನಿರ್ಜಿತಗೀಷ್ಪತಿಃ ॥ ೨೩ ॥

ಸುಜ್ಞಾನಸತ್ಕೃತಜಗಲ್ಲೋಕಾನನ್ದವಿಧಾಯಕಃ ।
ವಾಣೀವಿಲಾಸಭವನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೈಕಲೋಲುಪಃ ॥ ೨೪ ॥

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರಾಲಸ್ಯೋ ನಿರಾಕುಲಃ ।
ನಿಶ್ಚಿಂತೋ ನಿತ್ಯಸಂತುಷ್ಟೋ ನಿಯತಾತ್ಮಾ ನಿರಾಮಯಃ ॥ ೨೫ ॥

ಗುರುಭೂಮಣ್ಡಲಾಚಾರ್ಯೋ ಗುರುಪೀಠಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ಸರ್ವತನ್ತ್ರಸ್ವತನ್ತ್ರಶ್ಚ ಯನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರವಿಚಕ್ಷಣಃ ॥ ೨೬ ॥

ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಫಲದಾತಾ ಚ ದುಷ್ಟನಿಗ್ರಹದೀಕ್ಷಿತಃ ।
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತಾರ್ಥನಿರ್ವೋಢಾ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹಪ್ರಭುಃ ॥ ೨೭ ॥

ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಸ್ಸದಾನಂದಸ್ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಛಙ್ಕರರೂಪಭೃತ್ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಮನ್ತ್ರಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಪರಾಯಣಃ ॥ ೨೮ ॥

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮಹಾಯೋಗಿ ನಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ।
ಯಃ ಪಠೇತ್ಸತತಂ ಸಂಪತ್ಸಾರಸ್ವತನಿಧಿರ್ಭವೇತ್ ॥ ೨೯ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Vidyaranya Ashtottara Shatanama Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil