Upamanyukrutam Shivastotram In Telugu – Telugu Shlokas

॥ Upamanyukrutam Shiva Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ ఉపమన్యుకృతం శివస్తోత్రమ్ ॥
శివాయ నమః ॥

ఉపమన్యుకృతం శివస్తోత్రమ్

జయ శఙ్కర పార్వతీపతే మృడ శంభో శశిఖణ్డమణ్డన ।
మదనాన్తక భక్తవత్సల ప్రియకైలాస దయాసుధాంబుధే ॥ ౧ ॥

సదుపాయకథాస్వపణ్డితో హృదయే దుఃఖశరేణ ఖణ్డితః ।
శశిఖణ్డశిఖణ్డమణ్డనం శరణం యామి శరణ్యమీశ్వరమ్ ॥ ౨ ॥

మహతః పరితః ప్రసర్పతస్తమసో దర్శనమేదినో భిదే ।
దిననాథ ఇవ స్వతేజసా హృదయవ్యోమ్ని మనాగుదేహి నః ॥ ౩ ॥

న వయం తవ చర్మచక్షుషా పదవీమప్యుపవీక్షితుం క్షమాః ।
కృపయాఽభయదేన చక్షుషా సకలేనేశ విలోకయాశు నః ॥ ౪ ॥

త్వదనుస్మృతిరేవ పావనీ స్తుతియుక్తా న హి వక్తుమీశ సా ।
మధురం హి పయః స్వభావతో నను కీద్రుక్సితశర్కరాన్వితమ్ ॥ ౫ ॥

సవిషోఽప్యమృతాయతే భవాచ్ఛవముణ్డాభరణోఽపి పావనః ।
భవ ఏవ భవాన్తకః సతాం సమద్రుష్టిర్విషమోక్షణోఽపి సన్ ॥ ౬ ॥

అపి శూలధరో నిరామయో ద్రుఢవైరాగ్యరతోఽపి రాగవాన్ ।
అపి భైక్ష్యచరో మహేశ్వరశ్చరితం చిత్రమిదం హి తే ప్రభో ॥ ౭ ॥

వితరత్యభివాఞ్ఛితం ద్రుశా పరిద్రుష్టః కిల కల్పపాదపః ।
హృదయే స్మృత ఏవ ధీమతే నమతేఽభీష్టఫలప్రదో భవాన్ ॥ ౮ ॥

సహసైవ భుజఙ్గపాశవాన్వినిగృహ్ణాతి న యావదన్తకః ।
అభయం కురు తావదాశు మే గతజీవస్య పునః కిమౌషధైః ॥ ౯ ॥

సవిషైరివ భీమపన్నగైర్విషయైరేభిరలం పరిక్షతమ్ ।
అమృతైరివ సంభ్రమేణ మామభిషిఞ్చాశు దయావలోకనైః ॥ ౧౦ ॥

See Also  Daridrya Dahana Shiva Stotram In Kannada

మునయో బహవోఽద్య ధన్యతాం గమితాః స్వాభిమతార్థదర్శినః ।
కరుణాకర యేన తేన మామవసన్నం నను పశ్య చక్షుషా ॥ ౧౧ ॥

ప్రణమామ్యథ యామి చాపరం శరణం కం కృపణాభయప్రదమ్ ।
విరహీవ విభో ప్రియామయం పరిపశ్యామి భవన్మయం జగత్ ॥ ౧౨ ॥

బహవో భవతాఽనుకంపితాః కిమితీశాన న మాఽనుకంపసే ।
దధతా కిము మన్దరాచలం పరమాణుః కమఠేన దుర్ధరః ॥ ౧౩ ॥

అశుచిం యది మాఽనుమన్యసే కిమిదం మూర్ధ్ని కపాలదామ తే ।
ఉత శాఠ్యమసాధుసఙ్గినం విషలక్ష్మాసి న కిం ద్విజిహ్వధృక్ ॥ ౧౪ ॥

క్వ ద్దశం విదధామి కిం కరోమ్యనుతిష్ఠామి కథం భయాకులః ।
క్వ ను తిష్ఠసి రక్ష రక్ష మామయి శంభో శరణాగతోఽస్మి తే ॥ ౧౫ ॥

విలుఠామ్యవనౌ కిమాకులః కిమురో హన్మి శిరశ్ఛినద్మి వా ।
కిము రోదిమి రారటీమి కిం కృపణం మాం న యదీక్షసే ప్రభో ॥ ౧౬ ॥

శివ సర్వగ శర్వ శర్మదం ప్రణతో దేవ దయాం కురుష్వ మే ।
నమ ఈశ్వర నాథ దిక్పతే పునరేవేశ నమో నమోఽస్తు తే ॥ ౧౭ ॥

శరణం తరుణేన్దుశేఖరః శరణం మే గిరిరాజకన్యకా ।
శరణం పునరేవ తావుభౌ శరణం నాన్యదుపైమి దైవతమ్ ॥ ౧౮ ॥

ఉపమన్యుకృతం స్తవోత్తమం జపతః శంభుసమీపవర్తినః ।
అభివాఞ్ఛితభాగ్యసమ్పదః పరమాయుః ప్రదదాతి శఙ్కరః ॥ ౧౯ ॥

See Also  Sri Veda Vyasa Stuti In Telugu

ఉపమన్యుకృతం స్తవోత్తమం ప్రజపేద్యస్తు శివస్య సన్నిధౌ ।
శివలోకమవాప్య సోఽచిరాత్సహ తేనైవ శివేన మోదతే ॥ ౨౦ ॥

ఇత్యుపమన్యుకృతం శివస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Upamanyukrutam Shivastotram in EnglishMarathiGujarati । BengaliKannadaMalayalam – Telugu